سوالات نرم‌افزار اموال

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


طبقات و گروه‌های دارایی


طبقات دارایی چیست و چگونه می‌توان یک طبقه دارایی تعریف نمود؟
گروه‌های دارایی چیست و چگونه می‌توان یک گروه دارایی تعریف نمود؟
چگونه می‌توان اطلاع اضافه‌ای (مثل: مدل، رنگ، کشور سازنده و ...) را برای دارایی‌ها نگهداری نمود؟


واحدهای سازمانی و محل های استقرار


آیا درخت واحدهای سازمانی که از قبل در سیستم حقوق و دستمزد نوسا وجود داشت، با درخت سازمانی موجود در سیستم اموال متفاوت است؟
چگونه می‌توان یک واحد سازمانی تعریف نمود؟
محل‌های استقرار به چه مکان‌هایی گفته می‌شود و چگونه می‌توان یک محل استقرار تعریف نمود؟


معین کننده‌ها و شرح‌های توصیفی


معین کننده‌ها به چه منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند و چگونه در سیستم تعریف می‌شوند؟
چگونه می‌توان کاربرد معین کننده‌ها را در سیستم اموال تعریف نمود؟
شرح‌های توصیفی چه هستند و چگونه در سیستم تعریف می‌شوند؟


الگوها و قوانین دارایی‌ها


الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها چه هستند و چگونه می‌توان یک الگوی عملیات مالی دارایی تعریف نمود؟
قوانین طرف حساب رخدادهای دارایی چه هستند و چگونه می‌توان برای رخدادهای دارایی، قوانین طرف حساب تعریف نمود؟
قوانین شرح رخدادهای مالی دارایی چه هستند و چگونه می‌توان برای رخدادهای دارایی، قوانین شرح رخداد تعریف نمود؟


درخت دارایی‌ها


چگونه می‌توان یک دارایی در سیستم تعریف نمود؟
چگونه می‌توان بطور یکباره، تعدادی دارایی در سیستم تعریف نمود؟
چگونه می‌توان مشخصات یک دارایی را اصلاح نمود؟
چگونه می‌توان یک دارایی را حذف نمود؟
چه اطلاعاتی را می‌توان برای یک دارایی در سیستم تعریف نمود؟
مشخصات ثابت دارایی شامل چه اطلاعاتی می‌باشد؟
مشخصات دینامیک دارایی شامل چه اطلاعاتی هستند؟
در چه صورتی لازم است تا اطلاعات مربوط به سابقه پیش از مکانیزه برای دارایی تکمیل گردد؟
در صورتیکه دارایی، در زمان تعریف کنارگذاری شده باشد، چگونه می‌توان این وضعیت را در سیستم ثبت نمود؟
چگونه می‌توان در درخت دارایی‌ها، رخدادهای دارایی انتخاب شده را ملاحظه نمود؟
آیا امکان درج رخداد افزایش بهای تمام شده همزمان با تعریف دارایی در درخت وجود دارد؟ چگونه؟


رخدادهای دارایی


چگونه می‌توان برای یک دارایی، رخداد افزایش بهای تمام شده تنظیم نمود؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی، رخداد الحاق یا تعمیر اساسی تنظیم نمود؟
چگونه می‌توان بخشی از یک دارایی را به دارایی دیگر منتقل نمود؟
برای جابجایی دارایی بین بخش‌ها از چه رخدادی استفاده می‌شود؟
چگونه می‌توان در رخدادهای انتقال یا خروج انتقالی، رخدادهای دارایی طرف انتقال را ملاحظه نمود؟
رخداد تعدیل چه تفاوتی با رخداد انتقال دارد؟
چگونه می‌توان برای دارایی رخداد تعدیل تنظیم نمود؟
چگونه می‌توان یک دارایی را اسقاط نمود؟
چگونه می‌توان یک دارایی را از سیستم خارج نمود؟
چگونه می‌توان فروش یک دارایی را در سیستم ثبت نمود؟
چگونه می‌توان یک دارایی را به منظور فروش، کنارگذاری نمود؟
واگذاری دارایی برای فروش، با چه ارزشی انجام می‌شود؟ در چه صورتی می‌توان مبلغ واگذاری را به صورت دستی وارد نمود؟
در صورتیکه یک دارایی با کاهش ارزش مواجه شود، چگونه می‌توان این کاهش ارزش را در سیستم ثبت نمود؟
آیا کاهش ارزش دارایی، منجر به تغییر روش یا عمر باقیمانده دارایی می‌شود؟
از رخداد برگشت کاهش ارزش به چه منظور استفاده می‌شود؟
تجدید ارزیابی چیست و چگونه می‌توان تجدید ارزیابی یک دارایی را در سیستم ثبت نمود؟
تفاوت اطلاعات تاریخی و واقعی دارایی در چیست و چرا در سیستم اموال نوسا، برای دارایی‌ها دو نوع اطلاعات نگهداری می‌شود؟
روش کار سیستم اموال نوسا، بر مبنای اطلاعات تاریخی است یا اطلاعات واقعی؟
با توجه به امکان تهاتر بین هزینه‌های زیان کاهش ارزش و مازاد تجدید ارزیابی، رفتار سیستم در این مورد چگونه است؟
چگونه می‌توان اطلاعات مالی دارایی‌هایی را که قبلا خریداری شده‌اند، در سیستم ثبت نمود؟
در حالتیکه تغییر مشخصات سابقه پیش از مکانیزه از طریق درخت دارایی‌ها میسر نباشد، چگونه می‌توان این اطلاعات را تغییر داد؟
چگونه می‌توان بهای یک دارایی را که اشتباه وارد شده است، اصلاح نمود؟
آیا می‌توان پس از خروج دارایی، بهای آن را اصلاح نمود؟
برای ثبت استهلاک مقطع یک دارایی از چه رخدادی می‌توان استفاده نمود؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن خط مستقیم است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن نزولی است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن کارکردی است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟
چگونه می‌توان روش محاسبه استهلاک و یا نرخ یا مدت استهلاک یک دارایی را تغییر داد؟
چگونه می‌توان عمر یا کارکرد باقیمانده یک دارایی را تغییر داد؟
چگونه می‌توان یک دارایی را کنارگذاری نمود؟
چگونه می‌توان یک دارایی کنارگذاری شده را مجددا بکار گرفت؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی، مرکز هزینه تعیین نمود؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی، پلاک اموال تعیین نمود؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی، محل استقرار تعیین نمود؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی، تحویل گیرنده تعیین نمود؟
جمعدار کیست و چگونه می‌توان برای یک دارایی، جمعدار تعیین نمود؟
اطلاعات مربوط به بازدید عینی یک دارایی چگونه در سیستم ثبت می‌گردد؟


گزارش‌های دارایی


چگونه می‌توان آخرین مقادیر مشخصات ثابت، دینامیک و پیش از مکانیزه دارایی‌ها را ملاحظه نمود؟
چگونه می‌توان اطلاعات یک دارایی را اصلاح نمود؟
چگونه می‌توان استهلاک مقاطع دارایی‌ها را ثبت نمود؟
چگونه می‌توان استهلاک مقاطع دارایی‌ها را حذف نمود؟
چگونه می‌توان لیست پلاک اموال‌های تکراری ثبت شده در سیستم را ملاحظه نمود؟
چگونه می‌توان مشخصات تعدادی دارایی را بطور یکباره تعیین یا اصلاح نمود؟
چگونه می‌توان برای تعدادی دارایی، بطور یکباره رخداد ثبت نمود؟
چگونه می‌توان خلاصه اطلاعات یک دارایی را ملاحظه نمود؟
در صورتیکه بهای دارایی از سیستم‌های انبار یا هزینه آمده باشد، چگونه می‌توان تطابق آن را با رخداد مرجع بررسی نمود؟ در صورت تغییر بهای رخداد مرجع، چگونه می‌توان این تغییر را در سیستم اموال ثبت نمود؟
چگونه می‌توان فهرستی از رخدادهای دارایی هم مرجع با یک رخداد را ملاحظه نمود؟
چگونه می‌توان از روی یک رخداد افزایش بهای تمام شده یا الحاق و تعمیر اساسی، برگه انبار یا هزینه مرجع آن را ملاحظه نمود؟
چگونه می‌توان در زمان تنظیم رخدادهای افزایش بهای تمام شده، الحاق یا تعمیر اساسی، تعدیل و فروش، طرف حساب رخداد را نیز با استفاده از قوانین تعیین نمود؟
چگونه می‌توان سند اموال تشکیل شده از یک رخداد را ملاحظه نمود؟
چگونه می‌توان درخت یک رخداد دارایی را ملاحظه نمود؟
چگونه می‌توان فهرستی از رخدادهای ثبت شده در سیستم اموال را ملاحظه نمود؟
چگونه می‌توان تعدادی از رخدادهای ثبت شده در سیستم را سند نمود؟
چگونه می‌توان به طور یکباره، معین کننده تعدادی رخداد دارایی را تعیین نمود و یا تغییر داد؟
چگونه می‌توان گزارشی از تغییرات وضعیت دارایی‌ها در یک محدوده زمانی اخذ نمود؟
چگونه می‌توان فهرستی از دارایی‌هایی را که در «وضعیت»، «روش و نرخ استهلاک»، «پلاک اموال»، «محل استقرار»، «واحد سازمانی»، «تحویل گیرنده»، «جمعدار» و «مرکز هزینه» تغییر داشته‌اند، تهیه نمود؟
چگونه می‌توان گزارشی از ریز عملیات یک دارایی اخذ نمود؟
چگونه می‌توان گزارشی از تغییرات وضعیت دارایی‌ها به صورت سرجمع تهیه نمود؟
چگونه می‌توان با استفاده از مشخصات ثابت و دینامیک دارایی‌ها، روش‌های اخذ سرجمع تعریف نمود؟
چگونه می‌توان اطلاعات سیستم اموال را از اصلاح محافظت نمود و یا مجددا آن را به وضعیت قابل اصلاح برگرداند؟
چگونه می‌توان اطلاعات اموال را از سیستم DOS نوسا به سیستم اموال نوسا(XP) منتقل نمود؟



category : بازگشت