تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعیین پلاک اموال

پلاک یا برچسب اموال، کد یا شناسه خاصی است که به منظور کنترل موثر یک دارایی در یک واحد اقتصادی به آن اختصاص داده می‌شود و به هنگام شروع بهره برداری از دارایی، روی آن نصب می‌گردد.

پلاک اموال، جزو مشخصات دینامیک دارایی است و همانند سایر مشخصات دینامیک، در زمان تعریف دارایی قابل مقداردهی خواهد بود.

پس از ثبت رخدادهای مالی برای دارایی، تعیین و یا تغییر پلاک اموال صرفا از پنجره " رخدادهای یک دارایی " امکان پذیر خواهد بود.


به منظور تعیین پلاک اموال برای یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت تعیین یا تغییر پلاک اموال یک دارایی ، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " باز ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد " تعیین پلاک اموال " را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


در قسمت " تعیین پلاک اموال "، " پلاک اموال جدید " را وارد نمایید.


تدوین یک رخداد دارایی


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود.


رخدادهای یک دارایی


در صورتیکه پلاک اموال وارد شده تکراری باشد، سیستم با یک پیغام خطا این مورد را اعلام خواهد کرد.


تعیین محل استقرار

محل‌های استقرار، همان مکان‌های فیزیکی قرارگیری دارایی‌های ثابت هستند. محل استقرار دارایی، از یکی از محل‌های استقرار تعریف شده در " درخت محل‌های استقرار " قابل انتخاب خواهد بود.

محل استقرار، جزو مشخصات دینامیک دارایی است و همانند سایر مشخصات دینامیک، در زمان تعریف دارایی قابل مقداردهی خواهد بود.

پس از ثبت رخدادهای مالی برای دارایی، تعیین و یا تغییر محل استقرار دارایی صرفا از پنجره " رخدادهای یک دارایی " امکان پذیر خواهد بود.


به منظور تعیین محل استقرار یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت تعیین یا تغییر محل استقرار یک دارایی ، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " باز ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد " تعیین محل استقرار " را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


در قسمت " تعیین محل استقرار "، در مقابل کادر " کد محل استقرار جدید "، کد محل استقرار را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، محل استقرار موردنظر را از درخت محل‌های استقرار انتخاب نمایید.


تدوین یک رخداد دارایی


به این ترتیب، نام محل استقرار جدید در مقابل کادر " نام محل استقرار جدید " نمایش داده می‌شود.


تکمه تصویب را فشار دهید تا محل استقرار دارایی به صورت زیر تغییر یابد.


رخدادهای یک دارایی


تعیین تحویل گیرنده

به شخصی که دارایی ثابت به او تحویل داده شده است، تحویل گیرنده می‌گویند. تحویل گیرنده می‌تواند یک جمعدار و یا یکی از کارکنان شرکت باشد.

تحویل گیرنده، جزو مشخصات دینامیک دارایی است و همانند سایر مشخصات دینامیک، در زمان تعریف دارایی قابل مقداردهی خواهد بود.

پس از ثبت رخدادهای مالی برای دارایی، تعیین و یا تغییر تحویل گیرنده صرفا از پنجره " رخدادهای یک دارایی " امکان پذیر خواهد بود.


به منظور تعیین تحویل گیرنده برای یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت تعیین یا تغییر تحویل گیرنده یک دارایی ، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " باز ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد " تعیین تحویل گیرنده " را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


در قسمت " تعیین تحویل گیرنده "، در مقابل کادر " تحویل گیرنده جدید "، نام تحویل گیرنده را وارد نمایید.


تدوین یک رخداد دارایی


تکمه تصویب را فشار دهید تا تحویل گیرنده به صورت زیر تغییر یابد.


رخدادهای یک دارایی


تعیین جمعدار

جمعدار یا امین اموال، ماموری است که برحسب مقررات شرکت با تایید مدیر امور مالی و حکم کارگزینی به این سمت منصوب می‌گردد و مسئول تحویل و تحول، حفظ و نگهداری اموالی که در حیطه مسئولیت او قرار دارد می‌باشد.

جمعدار باید قبلا در درخت تفصیلی‌ها تعریف شده باشد.

جمعدار، جزو مشخصات دینامیک دارایی است و همانند سایر مشخصات دینامیک، در زمان تعریف دارایی قابل مقداردهی خواهد بود.

پس از ثبت رخدادهای مالی برای دارایی، تعیین و یا تغییر جمعدار صرفا از پنجره " رخدادهای یک دارایی " امکان پذیر خواهد بود.


به منظور تعیین جمعدار برای یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت تعیین یا تغییر جمعدار، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " باز ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد " تعیین جمعدار " را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


در قسمت " تعیین جمعدار "، در مقابل کادر " کد جمعدار جدید "، کد تفصیلی جمعدار را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، تفصیلی جمعدار را از درخت تفصیلی‌ها انتخاب نمایید.


تدوین یک رخداد دارایی


به این ترتیب، نام جمعدار جدید در مقابل کادر " نام جمعدار جدید " نمایش داده می‌شود.


تکمه تصویب را فشار دهید تا جمعدار جدید دارایی به صورت زیر تغییر یابد.


رخدادهای یک دارایی


بازدید عینی

رخداد بازدید عینی، به منظور ثبت نتایج حاصل از بازدید دوره‌ای یا موردی از دارایی‌ها در شرکت یا سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.


به منظور ثبت نتایج بازدید از یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت ثبت رخداد بازدید عینی برای یک دارایی، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " باز ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد " بازدید عینی " را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


در قسمت " بازدید عینی "، نام بازدید کننده را در قسمت " بازدید عینی توسط " و نتیجه بازدید را در قسمت " نتیجه بازدید عینی " وارد نمایید.


تدوین یک رخداد دارایی


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود.


رخدادهای یک دارایی


به این ترتیب نتایج بازدید از دارایی، در سیستم ثبت می‌گردد.category : بازگشت