الحاق یا تعمیر اساسی

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به مخارجی مانند تعویض و بهسازی که به افزایش ظرفیت و کارایی، افزایش عمر مفید و بهبود اساسی در کیفیت محصول یا کاهش بهای تمام شده محصول تولیدی توسط دارایی منجر می‌گردد، تعمیرات اساسی گفته می‌شود.

طبق ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم، مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به ارزش دفتری دارایی اضافه و در طول باقیمانده عمر مفید دارایی، قابل استهلاک خواهد بود.

الحاق و تعمیرات اساسی دارایی‌های ثابت از طریق این رخداد امکان پذیر است. برای دارایی‌هایی که روش استهلاک آن‌ها خط مستقیم یا کارکردی باشد، عمر یا کارکرد مفید باقیمانده نیز در این رخداد قابل افزایش خواهد بود.


جهت ثبت رخداد الحاق یا تعمیر اساسی برای یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت ثبت الحاق یا تعمیر اساسی رخ داده برای دارایی ، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد الحاق یا تعمیر اساسی را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


 • در قسمت " الحاق یا تعمیر اساسی "، در صورتیکه می‌خواهید برای دارایی رخداد الحاق ثبت نمایید، مبلغ الحاق را در کادر مقابل " مبلغ الحاق یا هزینه تعمیر اساسی " وارد نمایید.


 • در صورتیکه می‌خواهید برای دارایی رخداد تعمیر اساسی ثبت نمایید، هزینه تعمیر اساسی را در کادر مقابل " مبلغ الحاق یا هزینه تعمیر اساسی " و افزایش عمر یا کارکرد مفید را با توجه به روش استهلاک دارایی در کادر مربوطه وارد نمایید.


تدوین یک رخداد دارایی


 • مبداء (نوع انتقال) را با توجه به علت رخداد الحاق یا تعمیر اساسی از بین حالت‌های زیر انتخاب نمایید :
  • خرید (افزایش طی دوره)
  • انتقال از کالاهای سرمایه‌ای موجود در انبار
  • انتقال از پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای
  • انتقال از دارایی در جریان ساخت


 • در صورتیکه الحاق یا تعمیر انجام شده در رخدادهای انبار ثبت شده است، جهت برقراری ارتباط بین سیستم اموال و انبار، رخداد انبار را از قسمت " شماره/سری رخداد انبار " وارد نمایید.
 • در صورتیکه الحاق یا تعمیر انجام شده در رخدادهای هزینه ثبت شده است، جهت برقراری ارتباط بین سیستم اموال و هزینه، رخداد‌ هزینه را از قسمت " شماره/سری رخداد هزینه "، وارد نمایید.
 • در صورتیکه سطرهای مالی مورد نیاز در سند هزینه یا سند انبار ثبت شده باشند، با انتخاب گزینه " رخداد الحاق یا تعمیر اساسی در سند دارایی منعکس نشود "، می‌توان ترتیبی داد تا از این رخداد سند اموال تشکیل نشود.


سند اموال از بهای تمام شده و یک طرف حساب (ترکیبی از یک حساب و یک (یا چند) تفصیلی) تشکیل می‌شود.

از قسمت " طرف حساب " می‌توان برای رخداد افزایش بها، طرف حساب تعیین نمود.


تدوین یک رخداد دارایی


در صورتیکه برای رخداد افزایش بهای تمام شده، قوانین طرف حساب در سیستم تعریف شده باشد، پس از ثبت رخداد افزایش بهای تمام شده با فشردن تکمه Gnl 093.png از نوارابزار، می‌توان به طور خودکار برای رخداد، طرف حساب اختصاصی تعیین نمود.


تدوین یک رخداد دارایی


در صورت لزوم جهت مشاهده وضعیت دارایی پیش از هر رخداد، می‌توان از تکمه Gnl 073.png نوارابزار استفاده نمود.


رخدادهای یک دارایی


پس از ثبت رخداد " الحاق و تعمیر اساسی "، در صورتی که برای دارایی استهلاک محاسبه شود، مبلغ استهلاک با توجه به ارزش دفتری و عمر باقیمانده جدید برای دارایی محاسبه خواهد شد.


رخدادهای یک داراییcategory : بازگشت