الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


هسته اصلی عملیات در سیستم اموال نوسا، مبتنی بر دارایی‌ها و رخدادهای دارایی‌ها می‌باشد. کلیه مشخصات دارایی‌ها که نیاز به نگهداری سوابق آن‌ها در سیستم وجود دارد، به صورت رخدادهایی در سیستم ثبت می‌شوند. سند‌های اموال صرفا از رخدادهای دارایی حاصل می‌شوند. این سند‌ها توسط سیستم ثبت می‌گردند. بنابراین در پردازش رخدادهای مالی دارایی برای تشکیل سند، نیاز به تعریف الگوهایی ثابت و قابل پیش بینی وجود دارد.


در هر الگوی عملیات مالی دارایی‌، به‌ازای هر یک از رخدادهای مالی دارایی‌، یک حساب و یک(یا چند) تفصیلی، جهت تشکیل یک سطر سند اموال تعیین می‌شوند و به این ترتیب، اسناد اموال به راحتی و با استفاده از این الگوهای از پیش تعریف شده، تشکیل می‌شوند.

الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها، مشابه الگوهای عملیات مالی در سیستم‌های انبار و فروش نوسا می‌باشند.


تعریف یک الگوی عملیات مالی دارایی‌


به منظور تعریف یک الگوی عملیات مالی دارایی‌، مطابق شکل، از منوی " تعریف(قانون) " ، " الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها به شکل زیر باز می‌شود :


الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها


جهت تعریف یک الگوی عملیات مالی دارایی‌، تکمه Gnl 000.png موجود در نوار ابزار را انتخاب کنید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

در صورتیکه می‌خواهید تعریف الگو را با استفاده از محاوره انجام دهید، تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده کنید.


پنجره " تدوین یک الگوی عملیات مالی دارایی ‌" به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک الگوی عملیات مالی دارایی


  • کد الگو را در قسمت " کد " و نام الگو را در قسمت " نام " وارد نمایید.
درج " کد " و " نام " الگو، جهت تعریف الگوی عملیات مالی دارایی ضروری می‌باشد.
  • در صورت نیاز می‌توانید از طریق این پنجره، " نام لاتین " و " یادداشت " نیز برای الگو وارد نمایید.


پس از پر کردن فیلد‌های موردنظر، تکمه تصویب را فشار دهید.


پس از تعریف الگوی عملیات مالی، لازم است تا به ازای هر یک از رخدادهای مالی دارایی، یک حساب و یک(یا چند) تفصیلی در الگو تعریف نمود.

به این منظور، در قسمت پایین پنجره " الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها " قرار گرفته و تکمه Gnl 000.png موجود در نوار ابزار را انتخاب کنید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

پنجره " تدوین یک سطر الگوی عملیات مالی دارایی " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر الگوی عملیات مالی دارایی


  • از قسمت " اصلی "، می‌توان رخداد مالی و حساب و تفصیلی‌های ما‌به‌ازای آن را در زمان تنظیم سند اموال تعیین نمود :
  • از قسمت " نوع رخداد "، رخداد موردنظر را انتخاب نمایید.
  • از قسمت " حساب "، کد حسابی که می‌خواهید به ازای این رخداد در سند اموال منعکس شود را انتخاب نمایید.
  • در صورتیکه می‌خواهید از " تفصیلی دارایی " ، " تفصیلی تامین کننده " و " تفصیلی مرکز هزینه " در زمان تشکیل سند اموال استفاده نمایید، تفصیلی‌های موردنظر را انتخاب نمایید.
در هر یک از تفصیلی‌های فوق، امکان تعیین " محل درج تفصیلی " و اعلام خطای " عدم درج تفصیلی " نیز وجود خواهد داشت. 


  • از قسمت " سایر تفصیلی‌ها "، جهت تعیین سایر تفصیلی‌های ثابت اختیاری به منظور درج در " تفصیلی‌های 1 تا 5 "، می‌توان استفاده نمود.


تدوین یک سطر الگوی عملیات مالی دارایی


  • از قسمت " معین کننده‌های دارایی "، جهت تعیین درج کد حساب و تفصیلی مرتبط با معین کننده‌های دارایی، می‌توان استفاده نمود.


تدوین یک سطر الگوی عملیات مالی دارایی


  • از قسمت " معین کننده‌های رخداد "، جهت تعیین درج کد حساب و تفصیلی مرتبط با معین کننده‌های رخدادهای دارایی، می‌توان استفاده نمود.


تدوین یک سطر الگوی عملیات مالی دارایی


پس از تعیین کلیه فیلدهای موردنظر، تکمه تصویب را فشار دهید.


الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها


به این ترتیب برای هر الگوی عملیات مالی دارایی، می‌توان حساب و تفصیلی‌های مرتبط با رخدادها را جهت تشکیل سند اموال تعیین نمود.category : بازگشت