معین کننده‌ها و شرح‌های توصیفی

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


در زمان تعریف یک دارایی به سیستم اموال، علاوه بر اطلاعات جامعی که در قالب مشخصات ثابت، دینامیک و سابقه پیش از مکانیزه می‌توان برای یک دارایی وارد نمود، امکان تعریف 15 شرح توصیفی و 5 فیلد معین کننده نیز در سیستم به عنوان مشخصات اضافی دارایی، جهت پاسخگوی همه جانبه به نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

در صورتیکه این مشخصات تنها یک شرح کوتاه باشد، از " شرح‌های توصیفی " و در صورتی که نیاز به انتخاب از یک لیست داده مدنظر باشد، از " معین کننده‌ها " استفاده می‌شود.

معین کننده‌ها نیز همانند درخت واحد‌‌های سازمانی، بین سیستم دستمزد و اموال مشترک هستند.

معین کننده‌ها، در قالب گروه‌ها و اعضای معین کننده، در سیستم تعریف می‌شوند. به این ترتیب که پس از تعریف یک گروه معین کننده، برای هر یک از حالات آن گروه، یک عضو معین کننده تعریف می‌شود. اعضای معین کننده قابلیت ارتباط با یک حساب و تفصیلی را خواهند داشت. به این ترتیب، در زمان تنظیم اسناد اموال، تنها حساب و تفصیلی مرتبط با عضو معین کننده در اسناد باز نمایی می‌شود.


گروه‌های معین کننده

جهت تعریف معین کننده‌ها، ابتدا گروه‌های معین کننده در سیستم تعریف می‌شوند و پس از آن با توجه به گزینه‌های قابل انتخاب برای هر گروه، اعضای معین کننده آن گروه تعریف می‌شوند.

حداکثر 5 گروه معین کننده جهت تعریف دارایی‌ها در اختیار کاربر خواهد بود.
گروه‌های معین کننده سیستم اموال، همان گروه‌های معین کننده سیستم دستمزد هستند و از طریق هر دو نرم افزار قابل دسترسی می‌باشند.

تعریف یک گروه معین کننده


به منظور تعریف یک گروه معین کننده ، مطابق شکل، از منوی " تعریف(قانون) " ، " گروه‌های معین کننده " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره گروه‌های معین کننده به شکل زیر باز می‌شود :


گروه‌های معین کننده


جهت تعریف گروه معین کننده جدید، ابتدا با فشردن تکمه Gnl 002.png گروه‌های معین کننده را در حالت ویرایش قرار دهید. سپس تکمه Gnl 000.png موجود در نوار ابزار را انتخاب کنید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک گروه‌ معین کننده " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک گروه‌ معین کننده


به منظور تعریف گروه معین کننده جدید، درج " کد " و " نام " الزامی می‌باشد.

تعیین " نام لاتین " و " یادداشت " برای گروه معین کننده نیز، از طریق این پنجره امکان پذیر می‌باشد.

در صورتیکه می‌خواهید " اعضا معین کننده دارای فیلد نام (قابل انتخاب) باشند "، این گزینه را علامت بزنید.


پس از وارد نمودن فیلد‌های فوق، تکمه تصویب را انتخاب نمایید.


جهت ثبت کلیه تغییرات، تکمه Gnl 002.png را مجددا فشار دهید.


ویرایش یک گروه معین کننده


به منظور ویرایش یک گروه معین کننده، مطابق شکل، از منوی " تعریف(قانون) " ، " گروه‌های معین کننده " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره گروه‌های معین کننده به شکل زیر باز می‌شود :


گروه‌های معین کننده


جهت ویرایش یک گروه معین کننده، ابتدا با فشردن تکمه Gnl 002.png گروه‌های معین کننده را در حالت ویرایش قرار دهید. سپس گروه معین کننده موردنظر را انتخاب نموده، در فیلد " کد " یا " نام "، کلید " Enter " را فشار دهید و فیلد موردنظر را ویرایش نمایید.

در صورتیکه می‌خواهید ویرایش را با استفاده از محاوره انجام دهید، تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

جهت ثبت کلیه تغییرات، تکمه Gnl 002.png را مجددا فشار دهید.


حذف یک گروه معین کننده


به منظور حذف یک گروه معین کننده، مطابق شکل، از منوی " تعریف(قانون) " ، " گروه‌های معین کننده " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره گروه‌های معین کننده به شکل زیر باز می‌شود :


گروه‌های معین کننده


پس از انتخاب گروه معین کننده موردنظر، تکمه Gnl 003.png نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Del " صفحه کلید استفاده نمایید.

به این ترتیب گروه معین کننده موردنظر حذف خواهد شد.

در صورتیکه برای یک گروه معین کننده، اعضای معین کننده تعریف شده باشد، آن گروه قابل حذف نخواهد بود.

اعضای معین کننده

پس از تعریف گروه‌های معین کننده در سیستم، نوبت به تعریف اعضای معین کننده برای هر یک از گروه‌ها می‌رسد. اعضای معین کننده، در واقع حالت‌های قابل انتخاب یک گروه معین کننده می‌باشند.

هر عضو معین کننده می‌تواند به یک کد حساب و تفصیلی مرتبط شود تا در زمان ثبت اسناد اموال در سیستم منعکس شود. به این ترتیب، معین کننده‌ها بطور مستقیم در اسناد حضور نخواهند داشت.


تعریف یک عضو معین کننده


به منظور تعریف اعضای معین کننده، مطابق شکل، از منوی " اموال " ، " اعضای معین کننده " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود :


اعضای معین کننده


از قسمت " گروه‌ معین کننده "، گروه موردنظر را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره اعضای معین کننده به شکل زیر باز شود :


اعضای معین کننده


جهت تعریف اعضای معین کننده، تکمه Gnl 000.png موجود در نوار ابزار را انتخاب کنید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید. به این ترتیب سطرها در جدول قابل ویرایش خواهند شد.

درج " کد " و " نام " به منظور تعریف اعضای معین کننده، الزامی می‌باشد.

همچنین امکان تعیین " نام لاتین "، " تفصیلی " و " حساب " مرتبط با عضو معین کننده نیز از طریق این پنجره وجود دارد.

جهت تعریف اعضای معین کننده با استفاده از محاوره، می توانید از تکمه Gnl 015.png موجود در نوار ابزار و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.


ویرایش یک عضو معین کننده


به منظور ویرایش یک عضو معین کننده، مطابق شکل، از منوی " اموال " ، " اعضای معین کننده " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود :


اعضای معین کننده


از قسمت " گروه‌ معین کننده "، گروه موردنظر را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره اعضای معین کننده به شکل زیر باز شود :


اعضای معین کننده


جهت ویرایش یک عضو معین کننده، روی فیلد موردنظر قرار گرفته و تغییرات لازم را اعمال نمایید.

در صورتیکه می‌خواهید ویرایش را با استفاده از محاوره انجام دهید، تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.


حذف یک عضو معین کننده


به منظور حذف یک عضو معین کننده، مطابق شکل، از منوی " اموال " ، " اعضای معین کننده " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود :


اعضای معین کننده


از قسمت " گروه‌ معین کننده "، گروه موردنظر را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره اعضای معین کننده به شکل زیر باز شود :


اعضای معین کننده


پس از انتخاب عضو موردنظر، تکمه Gnl 003.png نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Del " صفحه کلید استفاده نمایید.

به این ترتیب عضو معین کننده حذف خواهد شد.

در صورتیکه یک عضو معین کننده در تعریف یک دارایی مورد استفاده قرار گرفته باشد، قابل حذف نمی‌باشد.

کاربرد معین کننده‌ها در سیستم اموال

در سیستم اموال، می‌توان 5 گروه معین کننده جهت تعریف مشخصات اضافی برای دارایی‌ها به سیستم معرفی نمود. به این ترتیب، گروه‌های معین کننده در زمان تعریف دارایی‌ها به صورت لیستی از اعضای معین کننده مرتبط با هر گروه، قابل انتخاب خواهند بود.

به این منظور ابتدا گروه‌ها و اعضای معین کننده را در سیستم تعریف نمایید و سپس به روشی که در قسمت بعد گفته شده است، گروه‌های موردنظر را انتخاب نمایید.


تعیین گروه‌های معین کننده‌ دارایی‌ها


به منظور تعیین گروه‌های معین کننده، مطابق شکل، از منوی " تعریف (قانون) " ، " کاربرد معین کننده‌ها در سیستم اموال " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف (قانون)


پنجره " کاربرد معین کننده‌ها در سیستم اموال " به شکل زیر باز می‌شود :


کاربرد معین کننده‌ها در سیستم اموال


در قسمت " دارایی‌ها "، از کادر مقابل " معین کننده 1 تا 5 "، گروه‌های معین کننده را به دلخواه انتخاب نمایید.

پس از انجام تغییرات موردنظر تکمه تصویب را فشار دهید.

در صورتیکه گروه معین کننده در تعریف دارایی‌ها مورد استفاده قرار گرفته باشد، از این پنجره قابل تغییر نخواهد بود.


شرح‌های توصیفی

همانطور که در ابتدای بحث گفته شد، برای هر دارایی 15 شرح توصیفی به عنوان مشخصات اضافی دارایی می‌توان تعریف نمود. این شرح‌های توصیفی در زمان تعریف گروه‌های دارایی و برای هر گروه بطور مجزا قابل تعریف خواهند بود.

هر دارایی‌ این شرح‌ها را از گروه خود به ارث می‌برد.


تعریف شرح‌های توصیفی


به منظور تعریف شرح‌های توصیفی، مطابق شکل، از منوی " اموال " ، " گروه‌های دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


در پنجره باز شده تنظیمات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید :


گروه‌های دارایی


پنجره گروه‌های دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


گروه‌های دارایی


گروه موردنظر را انتخاب نموده و روی آن دابل کلیک کنید تا پنجره " تدوین یک گروه‌ دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک گروه‌ دارایی


مطابق شکل زیر در قسمت " عناوین شرح‌های توصیفی دارایی‌ها گروه‌ "، عناوین شرح‌های موردنظر خود را وارد نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


عناوین شرح‌های توصیفی دارایی‌ها گروه‌


به این ترتیب شرح‌های توصیفی در زمان تعریف یا ویرایش دارایی‌های آن گروه، از طریق درخت دارایی‌ها در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.


category : بازگشت