سوالات نرم‌افزار دریافت و پرداخت

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مفاهيم پايه


1- مهم ترين دلائل استفاده از سيستم دريافت و پرداخت چيست؟


مراكز عمليات مالى


3- مركز عمليات مالي چيست و چه كاربردهايي دارد؟
4- چگونه مي‌توان يك مركز عمليات مالي تعريف نمود؟


نهادهاى دريافت و پرداخت


5- نهاد دريافت و پرداخت چيست؟
6- نهادهاي دريافت و پرداخت بر حسب ماهيت، به چند دسته تقسيم مي‌شوند و اين تقسيم‌بندي چه كاربردي دارد؟
7- نهادهاي دريافت و پرداخت بر چند نوعند؟
8- چگونه مي‌توان يك نهاد دريافت و پرداخت تعريف نمود؟
9- آیا نهاد «صندوق پرداختنی» قابل تعریف می‌باشد؟


دسته چك‌ها


11- چگونه مي‌توان دسته چك تعريف نمود؟
12- چگونه مي‌توان ليست و مشخصات چك‌هاي صادر شده از يك دسته چك را مشاهده نمود؟
13- چگونه مي‌توان گزارش خلاصه وضعيتي از يك دسته چك دريافت نمود؟


مدارك دريافت و پرداخت


14- مدرك در سيستم دريافت و پرداخت به چه معني است و چند نوع مدرك داريم؟
15- براى انواع مدرك چه ماهيت‌هايي قابل قبول است؟
16- وضعيت‌هاي قابل تعريف براي يك مدرك كدام است؟
17- چگونه مي‌توان يك مدرك دريافت و پرداخت تعريف نمود؟
18- منظور از عبارت «یا آورنده» در هنگام تعریف مدارک چیست؟
19- هنگام تعريف مدارك، تعريف و نحوه استفاده از عبارت‌هاي استاندارد براي «در وجه» و «بابت» چگونه است؟
20- چگونه مي‌توان يك مدرك دريافت و پرداخت را ابطال نمود؟
21- در سيستم دريافت و پرداخت براي چك پول، چه ماهيتي مي‌توان تعريف نمود؟
22- چگونه مي‌توان لیستی از «مدارک دریافت و پرداخت» خارج شده تهیه نمود؟
23- چگونه مى‌توان تعدادي مدرك دريافت و پرداخت را به طور يكباره حذف نمود؟
24- چگونه مي‌توان در ليست مدارك دريافت و پرداخت، با استفاده از امكان جستجو و پرش، مدركي را انتخاب نمود؟
25- چگونه مى‌توان با كپى يك مدرك دريافت و پرداخت، مدرك جديدى تعريف نمود؟
26- چگونه مى‌توان ريز عمليات يك مدرك را مشاهده نمود؟
27- چگونه مى‌توان اطلاعات چك‌هاى پرداختنى يا پرداخت نقدي در سيستم را، بر روى چك چاپ كرد؟
28- چگونه مى‌توان فرم چاپى يك چك را تغيير داد؟


تنظيم سند دريافت و پرداخت


29- چگونه مي‌توان سند دريافت و پرداخت تنظيم نمود؟
30- چگونه مي‌توان با استفاده از روال، سند دريافت و پرداخت تنظيم نمود؟
31- چگونه مي‌توان به صورت دستي سند دريافت و پرداخت تنظيم نمود؟


نكاتى در خصوص تنظيم سند دريافت و پرداخت دستى


32- چگونه مي‌توان مدرك تعيين شده براي يك سطر از سند دريافت و پرداخت را حذف نمود؟
33- هنگام تنظيم سند دريافت و پرداخت به شيوه دستي، در قسمت «تعیین مدارک دریافت و پرداخت»، چه زمانی از گزینه «یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند»، استفاده می‌گردد؟
34- هنگام تنظيم سند دريافت و پرداخت به شيوه دستي، در قسمت «تعیین مدارک دریافت و پرداخت»، چه زمانی از گزینه «مدرک موجود(در همین حساب و تفصیلی)»، استفاده می‌گردد؟
35- نحوه تنظيم سند مربوط به استفاده مجدد يك مدرك خارج شده، به طور مثال خرج نمودن چك‌هاي برگشت داده شده، چگونه است؟
36- در تنظيم سند دريافت و پرداخت به شيوه دستي، در صورت نياز چگونه مي توان يك مدرك سررسيدي را به نقدي تبديل نمود؟
37- چرا هنگامیکه بر روی فیلد «شماره مدرک» سطری از سند دریافت و پرداخت که دارای شماره مدرک می‌باشد، به کمک کلید ترکیبی «Ctrl + Enter»، صفحه «تعیین مدارک دریافت و پرداخت» را احضار می‌کنید، گزینه «مدرک فعلی درج شده در این سطر» به صورت پیش فرض انتخاب شده است؟


رسيدها


40- انواع رسيدها كدامند و چگونه مي توان يك نوع رسيد تعريف نمود؟
41- چگونه مي‌توان يك رسيد تعريف نمود؟
42- چگونه مي‌توان رسيدي را باطل كرد و يا آن را از حالت ابطال خارج نمود؟
43- چرا انواع رسيد تعريف مي‌كنيم؟
44- چگونه مى‌توان فرم چاپى يك رسيد را تغيير داد؟
45- چگونه مى‌توان محدوده اى دلخواه از رسيدها را چاپ نمود؟
46- چگونه مى‌توان فهرست شماره/سرى‌هاى استفاده نشده رسيدها را ملاحظه نمود؟
47- چگونه مي‌توان ليست رسيدهاي صادر شده براي يك سند را مشاهده نمود؟


بررسى درستى عمليات مدارك دريافت و پرداخت


51- چگونه مي‌توان برخي اشكالات كه به دليل استفاده نادرست از مدارك، در هنگام تنظيم اسناد دريافت و پرداخت بوجود مي‌آيد را شناسايي و برطرف نمود؟


نكاتى در خصوص گزارش هاى دريافت و پرداخت


58- مدارك با توجه به تاريخ سررسيد چگونه تقسيم‌بندي مي‌شوند و كاربرد اين تقسيم‌بندي در گزارشات چيست؟
59- در گزارشات دریافت و پرداخت عبارت‌های «فاقد سررسید»، «سررسید گذشته»، «سررسید شده» و «سررسید آینده» چه مفهومی دارند؟


گزارش‌هاى دريافت و پرداخت


60- چگونه مي‌توان گزارشي از تراز نهادهاي دريافت و پرداخت، در يك محدوده تاريخ سررسيد تهیه نمود؟
62- چگونه مي‌توان گزارشي از گردش و مانده يك نهاد به صورت ماهانه (يا با محدوده دلخواه) تهيه نمود؟
65- کاربرد گزینه «زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن) لحاظ شود» در گزارشات چیست؟
66- چگونه مي‌توان گزارشاتي از عمليات انجام شده در سيستم دريافت و پرداخت (عمليات يك حساب، تفصيلي يا نهاد)، به تفكيك مدارك دريافت و پرداخت، تهيه نمود؟
71- چگونه مي‌توان جهت پيگيري مدارك دريافت و پرداخت، گزارشاتي با شرايط دلخواه تعريف نمود؟


تعريف و اصلاح روال‌ها


72- روال چيست و چگونه مي‌توان روال دريافت و پرداخت تعريف نمود؟
73- در تعریف روال‌ها، گزینه «امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا» چه مفهومی دارد؟
74- در تعریف روال‌ها، گزینه «تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشند» چه مفهومی دارد و چه وقت این گزینه فعال می‌شود؟
75- در تعريف روال‌ها، هنگام انجام تنظيمات براي طرف اصلي، چه شرايطي مي توان براي «نهاد» تعیین نمود؟
76- در تعريف روال‌ها، هنگام تعيين شرايط براي نهادهاي دريافت و پرداخت طرف اصلي يا فرعي، چه گزينه‌هايي براي قسمت «انتخاب از نهادهای» قابل انتخاب هستند؟
77- در تعریف روال‌ها، «کد نهاد پیش فرض» برای چیست؟
78- در تعريف روال‌ها، هنگام انتخاب مدارك براي طرف اصلي، چه گزينه‌هايي قابل انتخاب هستند؟
79- در تعريف روال‌ها، چه گزينه‌هايي براي انتخاب «نهاد(یا حساب) طرف فرعی» قابل انتخاب هستند؟
80- در تعريف روال‌ها، هنگام انجام تنظيمات براي طرف فرعي، چه زماني گزينه‌هاي قسمت «انتخاب از نهادهای» فعال می‌گردند؟
81- در تعریف روال‌ها، گزینه «نهاد طرف فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد» چه مفهومی دارد؟
82- در تعریف روال‌ها، گزینه «عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند» چه مفهومی دارد؟
83- در تعريف روال‌ها، هنگام انتخاب مدارك براي طرف فرعي، چه گزينه‌هايي قابل انتخاب هستند؟
84- در تعريف روال‌ها، چگونه مي توان براي طرف فرعي و اصلي، شرح استاندارد تعريف نمود؟
85- در تعريف روال‌ها، چه موقع از تنظيمات قسمت مالى <-> انتظامى استفاده مي‌گردد؟
86- آيا مى‌توان در اجراي روال‌هاي دريافت و پرداخت، در زمان انتخاب مدارك دريافت و پرداخت، همزمان تعدادي مدرك را علامت گذاري و انتخاب نمود؟category : بازگشت