تعریف انواع رسید

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، برای ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ دریافتی ﻭ پرداختی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻚ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ... می‌ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩ.

رسیدها بر حسب ماهیت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 • رسیدهای دریافت
 • رسیدهای پرداخت

در صورتیکه به فرم‌هاي مختلفي براي چاپ هر نوع رسيد نیاز دارید، می‌توانید انواع مختلفی رسید تعریف کنید و برای هر کدام، یکی از فرم‌های چاپی طراحی شده را انتخاب نمایید.


تعریف یک نوع رسید


جهت تعریف یک نوع رسید ، از منوی " سند "، " انواع رسید " را انتخاب نمائید:


منوی سند


پنجره " انواع رسید " به شکل زیر باز خواهد شد:


انواع رسید


جهت افزودن یک نوع رسید جدید، از تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا تکمه " Insert " در صفحه‌ کلید استفاده نمائید.


 • در قسمت " نام "، نام مورد نظر را وارد نمائید.


 • در قسمت " کد "، کد مورد نظر را وارد نمائید. سیستم تکراری بودن آن را کنترل می‌کند.
در صورت عدم ورود کد چنانچه یک نوع رسید از قبل تعریف کرده باشید سیستم به کد آن یک واحد اضافه نموده و در این قسمت درج می‌نماید.


 • در قسمت " ماهیت رسید " یکی از دو حالت زیر را انتخاب نمائید:
 • دریافت : برای فعالیت هایی مانند دریافت چک، دریافت وجه نقد و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در رسیدهای دریافت، سطرهای بدهکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود. 


 • پرداخت : برای فعالیت هایی مانند پرداخت چک، پرداخت وجه نقد و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در رسیدهای پرداخت، سطرهای بستانکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود. 


 • در قسمت " مجموعه ستون چاپی " یکی از فرم‌های چاپی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.
امکان تعریف فرم چاپی از طریق منوی " سیستم " وجود خواهد داشت.


 • در قسمت " سری رسیدها " برای هر نوع از انواع رسید می‎توانید یک سری اختصاص دهید.
ترکیب شماره و سری رسید نمی‌تواند تکراری باشد و سیستم تکراری بودن آن را کنترل می‌نمائید.


انواع رسید


وارد نمودن " کد "، " نام "، " ماهیت رسیدها "، " مجموعه ستون چاپی " و " سری رسیدها " جهت تعریف یک نوع جدید الزامی می‌باشد.


ویرایش یک نوع رسید


جهت ویرایش یک نوع رسید مطابق شکل زیر، از منوی " سند "، " انواع رسید " را انتخاب نمائید.


منوی سند


پنجره " انواع رسید " به شکل زیر باز خواهد شد:


انواع رسید


در صورت تغییر ماهیت رسید، مجموعه ستون چاپی متناسب با آن را نیز انتخاب نمائید.
در صورت تغییر سری رسید‌ها، رسیدهایی که با سری قبلی تعریف شده اصلاح نمی‌گردد. 


پس از انجام تغییرات موردنظر کلید " Enter " را فشار دهید تا تغییرات ثبت گردد.


انواع رسید


حذف یک نوع رسید


جهت حذف یک نوع رسید مطابق شکل زیر، از منوی " سند "، " انواع رسید " را انتخاب نمائید.


منوی سند


پنجره " انواع رسید " به شکل زیر باز خواهد شد:


انواع رسید


پس از انتخاب نوع موردنظر به کمک تکمه Gnl 003.png نوار ابزار و یا از کلید‌های ترکیبی " Ctrl + Delete " صفحه کلید، اقدام به حذف نوع نمائید.


تایید


چنانچه از این نوع رسید، یک یا چند رسید صادر شده باشد. امکان حذف آن وجود ندارد.


خطاتکمه‌های موجود در پنجره " انواع رسید " به شرح زیر می‌باشد:

 • Gnl 037.png: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


 • Gnl 023.png: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


 • Gnl 022.png: جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png: جهت حذف نوع رسید تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png: جهت افزودن نوع رسید جدید مورد استفاده قرار می گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png: به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png: جهت چاپ فهرست انواع رسید، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ctrl + P " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png: جهت نمایش فهرست انواع رسید، در نرم‌افزار " Excel " بکار می‌رود.category : بازگشت