تعریف روال‌های دریافت و پرداخت

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ﺭﻭﺍﻝﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎیی از پیش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ به کاربر در تنظیم سند دریافت و پرداخت ﻛﻤﻚ می‌نمایند.

در هر روال، جزئیات سطرهای سند در قالب طرف اصلی و طرف فرعی عملیات تعیین می‌گردد.

امکان محدود کردن نهادها و مدارک دریافت و پرداخت ، تعیین شرح خودکار برای عملیات، انتخاب عناوین دلخواه برای پنجره‌های روال و ... از امکانات روال‌های دریافت و پرداخت می‌باشد.


تعریف یک روال

قبل از تعریف روال‌های دریافت و پرداخت باید موارد زیر در سیستم تعریف شده باشد:


" مدارک دریافت و پرداخت " و " دسته چک " را می‌توان در هنگام " تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال " نیز تعریف نمود.


به منظور تعریف یک روال جدید، مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.


منوی سیستم


پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


روال‌ها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شده‌اند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیر‌گروه‌هایی می‌باشند:

 1. عملیات نقدی
 2. عملیات با مدارک دریافتنی
 3. عملیات با مدارک پرداختنی


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


تکمه Gnl 205.png یا تعریف روال جدید را از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان روال دریافت و پرداخت جدید ایجاد می‌گردد.


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


در صورت لزوم، می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.

بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از تکمه Gnl 207.png موجود در نوار ابزار استفاده نمائید تا پنجره " تعریف روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز گردد:


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:


طرف اصلی


از این قسمت، جهت تعیین مشخصات " طرف اصلی " روال می‌توان استفاده نمود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


طرف اصلی، شامل گزینه های زیر می‌باشد:

 • " ماهیت روال (طرف اصلی) " : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف اصلی روال چه ماهیتی داشته باشد.
 • بدهکار (دریافت) : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بدهکار می‌باشد، این گزینه را انتخاب نمائید.
 • بستانکار (پرداخت) : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بستانکار می‌باشد، این گزینه را انتخاب نمائید.


 • " شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی " : در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مراکز، نهادها و مدارکی قابل انتخاب باشند.
 • انواع مراکز عملیات : به منظور انتخاب مراکز عملیات مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراکز عملیات مالی را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • بانک
 • صندوق
 • تنخواه گردان
 • سایر


 • ماهیت نهاد : ماهیت نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • موجودی
 • دریافتنی
 • پرداختنی


 • وضعیت مدارک در نهاد : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • عادی
 • تضمینی
 • برگشتی
 • حقوقی
 • مفقودی
 • سایر


 • انتخاب از نهادهای  : نوع نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • مالی : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای مالی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
 • انتظامی : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای انتظامی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
 • مالی - انتظامی : در صورتی که می‌خواهید همه نهادها قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.


 • کد نهاد پیش فرض : در صورتی که می‌خواهید در زمان استفاده از روال، نهادی به طور پیش فرض انتخاب گردد، کد نهاد را در این قسمت وارد نمایید.
همچنین با فشردن تکمه Gnl 092.png می‌توانید کد نهاد را از پنجره " انتخاب نهادهای دریافت و پرداخت " انتخاب نمایید.
 • غیرقابل تغییر  : با انتخاب این گزینه، در زمان استفاده از روال، کد نهاد پیش فرض قابل تغییر نخواهد بود.


 • " عنوان صفحه انتخاب نهاد " : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب نهاد، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.


 • " مدرک در طرف اصلی " : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
 • بدون مدرک : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • مدرک سررسیدی جدید : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی یا پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • مدرک نقدی جدید : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • یکی از مدارک موجود در نهاد : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.


 • " نوع مدرک " : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • چک
 • چک پول
 • سفته
 • ضمانتنامه
 • حواله
 • فیش
 • سایر
این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که در طرف اصلی مدرک داشته باشید.


 • " عنوان صفحه انتخاب مدرک " : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب مدرک، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.


 • " شرح طرف اصلی " : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف اصلی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه " تنظیم شرح در روال " تعیین نمایید.


تنظیم شرح در روال


 • " امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا " : با تیک زدن این گزینه، امکان انتخاب و ثبت رخدادهای مالی چند مدرک به طور همزمان در یکبار اجرای روال فراهم خواهد شد.
در صورت علامت‌گذاری این گزینه، در زمان اجرای روال، امکان انتخاب چند مدرک فراهم خواهد شد.


 • " تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد " : این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا تیک زده شده باشد. با تیک زدن این گزینه، تنها رخدادهای مالی مربوط به مدارک نهاد انتخاب شده، در یکبار اجرای روال قابل درج خواهند بود.


طرف فرعی


از این قسمت جهت تعیین مشخصات " طرف فرعی " روال می‌توان استفاده نمود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


 • " نهاد(حساب) طرف فرعی " : در این قسمت، امکان انتخاب چهار حالت زیر برای طرف فرعی عملیات وجود خواهد داشت :


نهاد دریافت و پرداخت دلخواه


در صورتیکه طرف فرعی عملیات یک نهاد دلخواه باشد، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.

بطور مثال، در روال مربوط به واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک که هر دو طرف اصلی و فرعی روال مربوط به نهادها می‌باشند، از این گزینه استفاده می‌شود.


با انتخاب این گزینه، قسمت طرف فرعی به شکل زیر نمایش داده می‌شود :


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

 • " شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی " : در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مراکز، نهادها و مدارکی قابل انتخاب باشند.
 • انواع مراکز عملیات مالی : به منظور انتخاب مراکز عملیات مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراکز عملیات مالی را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • بانک
 • صندوق
 • تنخواه‌گردان
 • سایر


 • ماهیت نهاد : ماهیت نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • موجودی
 • دریافتنی
 • پرداختنی


 • وضعیت مدارک در نهاد : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • عادی
 • تضمینی
 • برگشتی
 • حقوقی
 • مفقودی
 • سایر


 • انتخاب از نهادهای  : این گزینه زمانی فعال می‌شود که نهاد(حساب) طرف فرعی، نهاد دریافت و پرداخت دلخواه انتخاب شود. نوع نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • مالی : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای مالی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
 • انتظامی : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای انتظامی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
 • مالی - انتظامی : در صورتی که می‌خواهید همه نهادها قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.


 • کد نهاد پیش فرض : در صورتی که می‌خواهید در زمان استفاده از روال، نهادی به طور پیش فرض انتخاب گردد، کد نهاد را در این قسمت وارد نمایید.
همچنین با فشردن تکمه Gnl 092.png می‌توانید کد نهاد را از پنجره " انتخاب نهادهای دریافت و پرداخت " انتخاب نمایید.
 • غیرقابل تغییر : با انتخاب این گزینه، در زمان استفاده از روال، کد نهاد پیش فرض قابل تغییر نخواهد بود.


 • " نهاد طرف فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد " : در صورتیکه در طرف فرعی عملیات، می‌خواهید از همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی استفاده نمایید، این گزینه را تیک بزنید.
بطور مثال، در هنگام ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ، ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ، ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻫﻤﺎﻥ بانک اضافه خواهد شد. بنابراین ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ "اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول" می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


 • " عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند " : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
برای استفاده از این امکان باید گزینه "امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا" انتخاب شده باشد.


 • " عنوان صفحه انتخاب نهاد " : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب نهاد، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.


 • " مدرک در طرف فرعی " : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
 • بدون مدرک : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی  : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • مدرک سررسیدی جدید : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • مدرک نقدی جدید : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • یکی از مدارک موجود در نهاد : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.


 • " نوع مدرک " : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • چک
 • چک پول
 • سفته
 • ضمانتنامه
 • حواله
 • فیش
 • سایر
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.


 • " عنوان صفحه انتخاب مدرک " : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب مدرک، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.


 • " شرح طرف فرعی " : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه " تنظیم شرح در روال " تعیین نمایید.


تنظیم شرح در روال


همان نهاد طرف اصلی


در صورتیکه می‌خواهید از همان نهاد طرف اصلی، در طرف فرعی نیز استفاده نمایید، این گزینه را انتخاب نمایید.

بطور مثال، در روال مربوط به تعویض یک مدرک دریافتنی، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

 • " عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند " : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
برای استفاده از این امکان باید گزینه "امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا" انتخاب شده باشد.


 • " مدرک در طرف فرعی " : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
 • بدون مدرک : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی  : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • مدرک سررسیدی جدید : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • مدرک نقدی جدید : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • یکی از مدارک موجود در نهاد : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.


 • " نوع مدرک " : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • چک
 • چک پول
 • سفته
 • ضمانتنامه
 • حواله
 • فیش
 • سایر
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.


 • " شرح طرف فرعی " : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه " تنظیم شرح در روال " تعیین نمایید.


تنظیم شرح در روال


همان نهاد و حساب طرف اصلی


در صورتیکه می‌خواهید از همان نهاد و حساب طرف اصلی، در طرف فرعی نیز استفاده نمایید، این گزینه را انتخاب نمایید.

بطور مثال، در روال مربوط به تعویض یک مدرک دریافتنی، زمانی که نیاز به تغییر تفصیلی وجود داشته باشد، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.

با انتخاب این گزینه، امکان تغییر حساب طرف فرعی در زمان استفاده از روال وجود نخواهد داشت.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

 • " عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند " : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
برای استفاده از این امکان باید گزینه "امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا" انتخاب شده باشد.


 • " مدرک در طرف فرعی " : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
 • بدون مدرک : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی  : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • مدرک سررسیدی جدید : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • مدرک نقدی جدید : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • یکی از مدارک موجود در نهاد : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.


 • " نوع مدرک " : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • چک
 • چک پول
 • سفته
 • ضمانتنامه
 • حواله
 • فیش
 • سایر
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.


 • " شرح طرف فرعی " : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه " تنظیم شرح در روال " تعیین نمایید.


تنظیم شرح در روال


حساب و تفصیلی‌های دلخواه


در صورتیکه ﻃﺮﻑ ﻓﺮعی عملیات، ترکیب یک حساب و تفصیلی است، این گزینه را انتخاب نمایید.

بطور مثال، در روال مربوط به خرج کردن چک‌های نزد صندوق که در طرف فرعی عملیات نیاز به یک حساب و تفصیلی وجود دارد، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.

تنها تفصیلی‌هایی که به حساب انتخاب شده ارتباط داده شده‌اند، قابل انتخاب خواهند بود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

 • پیش فرض کدهای حساب و تفصیلی :
 • کد حساب : کد حساب را در این قسمت وارد نمایید. در صورت لزوم، جهت انتخاب حساب از درخت حساب‌ها می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمائید.


 • " عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند " : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
برای استفاده از این امکان باید گزینه "امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا" انتخاب شده باشد.
 • " مدرک در طرف فرعی " : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
 • بدون مدرک : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی  : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • مدرک سررسیدی جدید : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • مدرک نقدی جدید : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
 • یکی از مدارک موجود در نهاد : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.


 • " نوع مدرک " : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • چک
 • چک پول
 • سفته
 • ضمانتنامه
 • حواله
 • فیش
 • سایر
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.


 • " شرح طرف فرعی " : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه " تنظیم شرح در روال " تعیین نمایید.


تنظیم شرح در روال


استفاده از تفصیلی مدرک


از این قسمت جهت درج تفصیلی مدرک، در سطر طرف اصلی یا فرعی عملیات استفاده می‌شود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


 • " درج تفصیلی مدرک طرف اصلی "
 • در طرف اصلی به عنوان : با انتخاب این گزینه، تفصیلی مدرک طرف اصلی، به صورت یکی از تفصیلی‌های 1 تا 5، در سطر طرف اصلی عملیات درج می‌گردد.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف اصلی عملیات، مدرک نقدی یا سررسیدی جدید داشته باشید.


 • در طرف فرعی به عنوان : با انتخاب این گزینه، تفصیلی مدرک طرف اصلی، به صورت یکی از تفصیلی‌های 1 تا 5، در سطر طرف فرعی عملیات درج می‌گردد.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف اصلی عملیات، مدرک نقدی یا سررسیدی جدید داشته باشید.
در صورتی که در طرف فرعی عملیات، " همان نهاد و حساب طرف اصلی " انتخاب شده باشد، این گزینه در دسترس نخواهد بود.


 • " درج تفصیلی مدرک طرف فرعی "
 • در طرف فرعی به عنوان : با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف فرعی، به صورت یکی از تفصیلی‌های 1 تا 5، در سطر طرف فرعی عملیات درج می‌گردد.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف فرعی عملیات، مدرک نقدی یا سررسیدی جدید داشته باشید.


مالی <> انتظامی


از این قسمت، جهت تبدیل ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ می‌توان استفاده نمود.

بطور مثال، جهت تعریف روال تبدیل مدرک دریافتی عادی به تضمینی، می‌توان از این قسمت استفاده نمود.

در زمان تبدیل مدارک مالی به انتظامی و بالعکس، علاوه بر سطرهای اصلی و فرعی، به دو سطر اضافه به عنوان طرف حساب اضافی مالی و انتظامی نیاز خواهد بود.

بدین ترتیب، سند حاصله حاوی چهار سطر می‌باشد که دو سطر مربوط به برگشت رخداد اولیه (مالی یا انتظامی) و دو سطر مربوط به تنظیم رخداد جدید (انتظامی یا مالی) خواهد بود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


 • " روال دارای دو طرف حساب اضافی است (تبدیل مالی به انتظامی یا برعکس) " : با تیک زدن این گزینه، امکان تبدیل مدارک عادی به تضمینی ، با استفاده از این روال فراهم می‌شود.
 • پیش فرض‌های طرف اضافی مالی : جهت تعیین حساب و تفصیلی‌های طرف اضافی مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • پیش فرض‌های طرف اضافی انتظامی : جهت تعیین حساب و تفصیلی‌های طرف اضافی انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • شرح طرف اضافی مالی : جهت تعیین خودکار شرح عملیات برای طرف اضافی مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • شرح طرف اضافی انتظامی : جهت تعیین خودکار شرح عملیات برای طرف اضافی انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تعریف یک روال نمونه

جهت تعریف روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق، مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.


منوی سیستم


پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه تعریف روال جدید را Gnl 205.png از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان روال دریافت و پرداخت جدید ایجاد می‌گردد.


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


نام روال را به " خرج کردن چک‌های نزد صندوق " تغییر دهید.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار تکمه Gnl 207.png را انتخاب نمائید. پنجره " تعریف روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌گردد:


خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف اصلی


در قسمت " طرف اصلی "، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :


 • ماهیت نهاد : گزینه " دریافتنی " را در این قسمت انتخاب نمایید.
 • غیرقابل تغییر : در صورتیکه می‌خواهید نهاد پیش فرض، در روال قابل تغییر نباشد، این گزینه را تیک بزنید.


 • مدرک در طرف اصلی : گزینه " یکی از مدارک موجود در نهاد " را در این قسمت انتخاب نمایید.
 • نوع مدرک : گزینه " چک " را در این قسمت انتخاب نمایید.
 • شرح طرف اصلی : شرح عملیات طرف اصلی را در این قسمت وارد نمایید.خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف اصلی
در قسمت " طرف فرعی "، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :


خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف فرعی


 • نهاد(حساب) طرف فرعی : گزینه " حساب و تفصیلی دلخواه " را در این قسمت انتخاب نمایید.
 • کد حساب : کد حسابی را که می‌خواهید چک‌های نزد صندوق بابت آن خرج شود، در این قسمت وارد نمایید.
 • کد تفصیلی : در صورتیکه حساب انتخاب شده دارای تفصیلی می‌باشد، کد تفصیلی مربوطه را در تفصیلی موردنظر وارد نمایید.


 • شرح طرف فرعی : شرح عملیات طرف فرعی را در این قسمت وارد نمایید.


خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف فرعی


پس از تکمیل قسمت‌های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا تنظیمات موردنظر در روال ذخیره گردد.

با توجه به اینکه در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق، نیاز به تعیین تفصیلی مدرک و طرف حساب انتظامی وجود ندارد، قسمت‌های فوق مقداردهی نمی‌شود.


نوار ابزار پنجره تعریف روال‌های دریافت و پرداخت

 • Gnl 205.png : جهت تعریف روال جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 234.png : برای ایجاد روال جدید در زیر گروه یکی از روال‌های موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فرم فرزند ویژگی ‌های پدر را به ارث خواهد برد.


 • Gnl 206.png : جهت اصلاح نام روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 207.png : جهت اصلاح تعریف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.
 • Gnl 208.png : جهت حذف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روال‌های پیش فرض نوسا قابل حذف نمی‌باشند.


 • Gnl 190.png : جهت کپی گرفتن از روال تحت مکان نما می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


 • Gnl 209.png : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 210.png : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 179.png : جهت استفاده از روال در دیگر سیستم‌های اطلاعاتی می‌توان فرم مربوطه را به صورت XML ذخیره نمود. به این منظور می‌توانید از این تکمه استفاده نمایید.
 • Gnl 189.png : جهت فراخوانی روال ذخیره شده‌ به صورت فایل XML از دیگر سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 020.png : جهت خروج از پنجره " تعریف روال‌های دریافت پرداخت " مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت