تعریف دسته چک

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


تعریف یک دسته چک

جهت تعریف یک دسته چک جدید، از منوی " سند " ، " دسته چک‌ها " را انتخاب نمایید.


منوی سند


با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش دسته چک‌ها باز می‌شود.


دسته چک‌ها


بعد از تصویب، پنجره " دسته چک‌ها " به شکل زیر باز خواهد شد:


دسته چک‌ها


درصورتی که برای اولین بار است که می‌خواهید دسته چک جدید تعریف نمایید، فهرست دسته چک‌ها خالی می‌باشد.


برای ایجاد یک دسته چک جدید، تکمه Gnl 000.png تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر خالی جهت تعریف فیلدها در جدول در اختیار قرار می‌گیرد.


همچنین می توانید با استفاده از پنجره " تدوین یک دسته چک " نیز اقدام به تعریف دسته چک نمایید.

به منظور دسترسی به پنجره " تدوین یک دسته چک " می‌توان از تکمه Gnl 015.png و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " روی سطر جدید استفاده نمایید.


تدوین یک دسته چک


پنجره " تدوین یک دسته چک " از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

 • مرکز : در این قسمت کد مرکز عملیات مالی را انتخاب نمایید. در صورت لزوم می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png کد مورد نظر را از فهرست مراکز عملیات مالی انتخاب نمایید.
 • عبارت شناسایی : عبارتی است که سیستم با توجه به اطلاعاتی که برای هر دسته چک وارد می‌نمایید، تعیین می‌کند.
 • سری : سری دسته چک را در این قسمت وارد نمایید.
 • شماره نخستین برگ چک : شماره اولین برگ از دسته چک را در این قسمت وارد نمایید.
 • تعداد برگ چک : تعداد برگ‌های دسته چک را در این قسمت وارد نمایید.
 • مصرف شده : تعداد برگ‌های مصرف شده از دسته چک در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 • باقیمانده : تعداد برگ‌های باقی‌مانده از دسته چک در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 • دسته چک غیر فعال است : با زدن این تیک دسته چک مربوطه غیر فعال شده و صدور برگ از آن امکان پذیر نخواهد بود.


تدوین یک دسته چک


پس از تکمیل فیلدها و تصویب پنجره فوق، یک دسته چک جدید به فهرست دسته چک‌ها اضافه خواهد شد.


دسته چک‌ها


اصلاح یک دسته چک

جهت اصلاح یک دسته چک مطابق شکل زیر، از منوی " سند " ، " دسته چک‌ها " را انتخاب نمایید.


منوی سند


با انتخاب این گزینه پنجره مربوط به تنظیمات نمایشی " دسته چک‌ها " ظاهر می‌شود:


دسته چک‌ها


قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :

 • تمام بانک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام مراکز عملیات مالی با نوع بانک نمایش داده شود این گزینه را انتخاب نمایید.
 • یک بانک خاص : درصورتی که می‌خواهید مرکز عملیات مالی یک نوع بانک خاص نمایش داده شود کد مرکز مربوطه را با استفاده از تکمه Gnl 092.png از پنجره " مراکز عملیات مالی " انتخاب نمایید.


 • دسته چک‌های غیر فعال بازنمایی نشوند : هنگامی که این تیک زده شود دسته چک‌هایی که غیر فعال شده باشند در گزارش نشان داده نمی‌شود.


 • وضعیت دسته چک‌ها
 • فقط دسته چک‌های ناتمام : دسته چک‌هایی که برگ باقیمانده داشته باشند که هنوز صادر نگردیده‌اند.
 • فقط دسته چک‌های تمام شده : دسته چک‌هایی که تمام برگ‌های آن مصرف شده باشند.
 • هردو : گزارش شامل دسته چک‌های ناتمام و تمام شده خواهد بود.در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای دسته‌چک‌ها شرط قرار داد.


دسته چک‌ها
در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای دسته‌ چک‌ها تعیین نمود.


دسته چک‌ها


با تصویب پنجره فوق فهرستی از دسته چک‌ها با توجه به محتوی، شرایط و ترتیب انتخاب شده ظاهر خواهد شد.


دسته چک‌ها


پس از انتخاب دسته چک مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد پنجره " تدوین یک دسته چک " شده و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تصویب نمایید.


تدوین یک دسته چک


در زمان اصلاح فیلدهای شماره نخستین برگ چک و تعداد برگ چک، مقادیر جدید وارد شده باید به گونه‌ای تعیین شوند که همچنان در برگیرنده‌ی برگ چک‌های صادر شده قبلی باشند.

حذف یک دسته چک

جهت حذف یک دسته چک مطابق شکل زیر، از منوی " سند " ، " دسته چک‌ها " را انتخاب نمایید.


منوی سند


با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش دسته چک‌ها باز می‌شود، آن را تصویب نمایید.


دسته چک‌ها


قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :

 • تمام بانک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام مراکز عملیات مالی با نوع بانک نمایش داده شود این گزینه را انتخاب نمایید.
 • یک بانک خاص : درصورتی که می‌خواهید مرکز عملیات مالی یک نوع بانک خاص نمایش داده شود کد مرکز مربوطه را با استفاده از تکمه Gnl 092.png از پنجره " مراکز عملیات مالی " انتخاب نمایید.


 • دسته چک‌های غیر فعال بازنمایی نشوند : هنگامی که این تیک زده شود دسته چک‌هایی که غیر فعال شده باشند در گزارش نشان داده نمی‌شود.


 • وضعیت دسته چک‌ها
 • فقط دسته چک‌های ناتمام : دسته چک‌هایی که برگ باقیمانده داشته باشند که هنوز صادر نگردیده‌اند.
 • فقط دسته چک‌های تمام شده : دسته چک‌هایی که تمام برگ‌های آن مصرف شده باشند.
 • هردو : گزارش شامل دسته چک‌های ناتمام و تمام شده خواهد بود.
در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای دسته‌چک ها شرط قرار داد.


دسته چک‌ها
در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای دسته‌ چک‌ها تعیین نمود.


دسته چک‌ها


بعد از تصویب، فهرستی از دسته چک‌ها به شکل زیر باز خواهد شد:


دسته چک‌ها


پس از انتخاب دسته چک مورد نظر به کمک تکمه Gnl 003.png و یا از کلید‌های ترکیبی " Ctrl + Delete " صفحه کلید، اقدام به حذف دسته چک مورد نظر نمایید.

لازم به ذکر است هنگامی که برگی از دسته چک صادر شده باشد آن دسته چک قابل حذف نخواهد بود.
در صورتی که می‌خواهید دسته چکی که برگ چک از آن صادر شده را حذف نمایید باید:
1. ابتدا باید اقدام به حذف مدرک از سند دریافت و پرداخت نمایید.
2. سپس مدرک را از فهرست مدارک دریافت و پرداخت حذف کنید.
3. در نهایت دسته چک مورد نظر را از فهرست دسته چک‌ها انتخاب و حذف نمایید.


نوار ابزار پنجره دسته چک‌ها

تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره دسته چک‌ها، به شرح زیر می‌باشند:


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر در اختیار قرار می‌گیرد :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png : جهت حذف دسته چک تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف دسته چک جدید در سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این تکمه، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:
 • افزودن دسته چک جدید : با انتخاب این گزینه می‌توان دسته چک جدیدی با استفاده از پنجره " تدوین یک دسته چک " تعریف نمود. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • کپی دسته چک قبلی : جهت تعریف دسته چک جدید، با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Alt + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 014.png : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها می توان از امکان تدوین سطرها در جدول استفاده نمود.
 • Gnl 015.png : جهت ویرایش سطر تحت مکان‌نما با استفاده از محاوره، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با فشردن مثلث کنار این تکمه، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:
 • فهرست چک های صادره : جهت مشاهده فهرستی از چک‌های صادر شده از دسته چک مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • خلاصه وضعیت دسته‌چک ها : اطلاعاتی درباره تعداد كل برگ‌ها، تعداد برگ مصرف شده، تعداد برگ باقی مانده، جمع مبلغ چک‌های صادره و شماره برگ های صادر نشده دسته چک مربوطه را نمایش می دهد.


 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در دسته چک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست دسته چک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست دسته چک‌ها در نرم‌افزار Excel بکار می‌رود .

 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.category : بازگشت