سوالات نرم‌افزار فروش

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

1- وظایف سیستم فروش چیست؟
3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟
4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟
5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟
6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟
7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟
10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟
11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟
12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟
13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟
14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟
15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟
16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟
17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟
18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟
19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟
20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟
21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟
22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟
24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟
25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟
26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟
27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟
28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟
29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟
30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟
31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟
32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟
33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟
35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟
36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟
37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟
38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟
39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟
40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟
41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟
42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟
43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟
45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟
47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟
48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟
54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟
55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟
56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟
57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟
58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟
59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟
61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟
62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟
63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟
64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟
65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟
66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟
67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟
68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟
69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟
70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟
71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟category : بازگشت