گزارش‌های محل جغرافیایی

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


عملیات فروش یک محل جغرافیایی

هر مرکز مصرف یا تامین کالا قابل ارتباط با یک تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها می‌باشد و هر تفصیلی قابلیت پذیرش یک سطر از دفتر تلفن و نشانی را دارد و همچنین هر سطر از دفتر تلفن نشانی دارای یک محل جغرافیایی از درخت محل‌های جغرافیایی می‌باشد.

با هر عملیات‌ فروشی که با مراکز مصرف یا تامین کالا ثبت می‌کنید، این عملیات و گردش فروش آن برای محل جغرافیایی مربوط به آن مرکز مصرف یا تامین کالا هم گردش ایجاد می‌کند.


جهت ملاحظه ریز عملیات فروش یک محل جغرافیایی (مثلا تمام فروش‌های انجام شده در شهر تهران) می‌توانید از گزارش عملیات فروش یک محل جغرافیایی استفاده کنید.


به منظور اخذ این گزارش از منوی " گزارش فروش " ، گزینه " عملیات فروش یک محل جغرافیایی " را انتخاب کنید.


منوی گزارش فروش


پنجره‌ای مطابق تصویر زیر باز می‌شود.


عملیات فروش یک محل جغرافیایی


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :


محتویعملیات فروش یک محل جغرافیایی


از قسمت محتوی فیلدهای زیر را تکمیل نمایید:

 • گزارش محل جغرافیایی - کد : در این قسمت کد محل جغرافیایی مورد نظر را وارد نمایید. جهت سهولت در انتخاب محل جغرافیایی می‌توان با تایپ عبارت / ، مشتری مورد نظر را از پنجره انتخاب محل جغرافیایی با ساختار درختی انتخاب کنید و یا با تایپ عبارت // نام آن را با استفاده از محاوره انتخاب محل جغرافیایی با جستجو در نام جستجو نمایید.


 • در حین حرکت بین محل‌های جغرافیایی : در این قسمت می‌توان تعیین نمود با فشردن تکمه Gnl 160.png و Gnl 159.png در پنجره عملیات فروش یک محل جغرافیایی، بین چه سطحی از کالاها حرکت شود.
در این قسمت یکی از حالت‌های زیر را انتخاب نمایید:
 • فقط محل‌های جغرافیایی عملیاتی(سطح آخر) درنظر گرفته شوند : با انتخاب این گزینه حرکت، تنها در بین محل‌های جغرافیایی(سطح آخر)انجام خواهد شد.
 • فقط محل‌های جغرافیایی یک سطح خاص درنظر گرفته شوند : با انتخاب این گزینه حرکت در بین سطح منتخب از محل‌های جغرافیایی انجام خواهد شد.
با انتخاب گزینه فقط محل‌های جغرافیایی یک سطح خاص درنظر گرفته شوند، عبارت به‌علاوه محل‌های جغرافیایی عملیاتی سطوح قبل فعال می‌شود که در صورت انتخاب آن، در زمان حرکت بین محل‌های جغرافیایی سطح انتخاب شده، محل‌های جغرافیایی عملیاتی سطوح قبل نیز به این محل‌های جغرافیایی اضافه خواهند شد. • جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده گزارش بازنمایی شود : در صورتیکه در قسمت برگه‌ها، برای گزارش مورد نظر محدوده تعیین نموده اید (مثلا از اول خرداد تا آخر شهریور)، با استفاده از این گزینه می‌توان جمع گزارش پیش از محدوده (در این مثال از فروردین تا خرداد) را در این گزارش درج نمود.
همچنین در صورت نیاز می‌توان تاریخ مورد نظر تا پیش از محدوده گزارش را در فیلد مربوطه تعیین نمود.
به عنوان مثال از تاریخ(1397/01/01) تا پیش از محدوده تعین شده در قسمت برگه‌ها(1397/03/01 تا 1397/06/31).


 • نحوه محاسبه : در این قسمت می‌توان رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی مورد نظر را به تفکیک یکی از حالت‌های زیر، سرجمع نمود:
 • بدون اخذ سرجمع : با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی بصورت جزیی نمایش داده می‌شوند.


 • اخذ سرجمع برحسب کالا یا خدمات : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی موردنظر، به تفکیک کالاها(خدمات) و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادها را به یکی از حالت های کالا و خدمات عملیاتی و یا کالا و خدمات یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب کالا و خدمات یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل کالا و خدمات سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه کالا و خدمات عملیاتی سطوح قبل در این قسمت، در دسترس خواهد بود.


 • اخذ سرجمع برحسب مشتری : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی موردنظر، به تفکیک مشتریان و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی منتخب را به یکی از حالت های مراکز عملیاتی و یا مراکز یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب مراکز یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل مراکز سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع برحسب نماینده فروش : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی موردنظر، به تفکیک نمایندگان فروش و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی منتخب را به یکی از حالت های مراکز عملیاتی و یا مراکز یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب مراکز یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل مراکز سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل و عملیات فاقد نماینده فروش در گزارش ظاهر نشوند در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع برحسب بازاریاب : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی موردنظر، به تفکیک بازاریاب و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به مشتری منتخب را به یکی از حالت های مراکز عملیاتی و یا مراکز یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب مراکز یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل مراکز سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل و عملیات فاقد بازاریاب در گزارش ظاهر نشوند در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع برحسب طرف بدهکار : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی موردنظر، به تفکیک طرف بدهکار و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی منتخب را به یکی از حالت های مراکز عملیاتی و یا مراکز یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب مراکز یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل مراکز سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع برحسب انجام دهنده خدمات : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی موردنظر، به تفکیک انجام دهنده خدمات و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی منتخب را به یکی از حالت های مراکز عملیاتی و یا مراکز یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب مراکز یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل مراکز سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل و عملیات فاقد انجام دهنده خدمات در گزارش ظاهر نشوند در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع برحسب مرکز فروش : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی موردنظر، به تفکیک مراکز فروش و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع برحسب روش پرداخت : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی موردنظر، به تفکیک روش پرداخت و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع برحسب شرایط تحویل : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی موردنظر، به تفکیک شرایط تحویل و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع برحسب نوع فروش : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی موردنظر، به تفکیک نوع فروش و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع برحسب محل جغرافیایی : اگر محل جغرافیایی که برای گزارش انتخاب کرده‌اید سرگروه باشد، با انتخاب این گزینه رخداد‌های مربوط به محل جغرافیایی مورد نظر، به تفکیک زیر گروه‌های آن در درخت محل‌های جغرافیایی و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد. قائدتا اگر محل جغرافیایی فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی منتخب را به یکی از حالت های محل‌های جغرافیایی عملیاتی و یا محل‌های جغرافیایی یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب محل‌های جغرافیایی یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل محل‌های سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه محل‌های جغرافیایی عملیاتی سطوح قبل و عملیات فاقد محل‌ جغرافیایی در گزارش ظاهر نشوند در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع در محدوده‌های زمانی : با استفاده از این گزینه، رخداد های مربوط به محل جغرافیایی موردنظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی منتخب را به یکی از محدوده‌های زمانی موجود در این قسمت، تفکیک نمود.
 • محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود : با انتخاب این گزینه، محدوده زمانی مربوط به هر رخداد محل جغرافیایی، در ستون شرح عملیات ، درج خواهد شد.
 • تعداد روزهای هر محدوده : در صورتیکه در قسمت اخذ سرجمع برحسب ، محدوده دلخواه را انتخاب نموده‌اید، تعداد روزهای مورد نظر را در فیلد مقابل تعداد روزهای هر محدوده وارد نمایید.


با انتخاب یکی از حالت‌های سرجمع دو سطر زیر فعال می‌شود:

 • سرجمع مقادیر محاسبه شود : در صورتی که میخواهید سرجمع مقادیر در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، تعیین می‌کنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.


 • سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود : در صورتی که میخواهید سرجمع واحدهای پول(ارز) در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، تعیین می‌کنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.


 • فرم گزارش : در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.


برگه‌هاعملیات فروش یک محل جغرافیایی


از قسمت برگه‌ها موارد زیر را تکمیل کنید:

 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.


 • محدوده تاریخ : از این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.


 • محدوده شماره اسناد از : از این قسمت میتوانید برای برگه‌ها با شماره اسنادشان محدوده تعیین کنید.


 • محدوده شماره/سری از : از این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.


 • انواع برگه‌ها : از این قسمت می‌توانید هر یک از انواع برگه‌های فاکتور، برگشت را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید فقط فاکتور‌های قطعی یا فقط فاکتورهای غیرقطعی و یا هر دو را انتخاب کنید.
 • در صورتی که می‌خواهید مبالغ برگشت بدون علامت منفی در گزارش ظاهر شود این گزینه را انتخاب کنید. • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک یا همه قسمت‌ها را انتخاب کنید.


 • محدوده کد مشتری : از این قسمت می‌توانید محدوده‌ای از مشتریان را انتخاب کنید و یا الگوی خاصی از کد مشتریان را بدهید.


 • محاسبه کسورواضافات : از قسمت می‌توانید برگه‌هایی را که محاسبه کسور و اضافات برای آنها انجام نشده است. یا فقط کسور و اضافات محاسبه شده است. یا پورسانت محاسبه شده است. یا یکی از کسور و اضافات یا پورسانت محاسبه شده است و یا تمام موارد بالا را انتخاب کنید.


 • نوع فروش : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک نوع فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.


 • مرکز فروش : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک مرکز فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.


 • شرایط تحویل : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک شرایط تحویل خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.سایر پارامترها


رخدادهاعملیات فروش یک محل جغرافیایی


در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید:


 • کد مشتری از : می‌توانید محدوده‌‌ای از کالاها(خدمات) را انتخاب کنید.


 • کنترل واحد مقدار خاص : می‌توانید برای گزارش مقدار خاصی را تعیین کنید و براساس آن گزارش بگیرید.در این صورت فقط سطرهایی که با آن واحد خاص درج شده اند در گزارش ظاهر می‌شوند. در صورت انتخاب واحد خاص لازم است تا نوع واحد خاص را هم معرفی کنید.


 • شامل سطرهای : از این قسمت می‌توانید فقط سطرهای اصلی یا جنبی و یا هر دو را در گزارش ببینید.
 • حاوی کالاها : در هنگام اخذ گزارش از کالاها لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید:
 • محدوده کد مرکز : از این قسمت می‌توانید برای مراکز مصرف یا تامین کالا محدوده تعیین کنید که همان مرکز تحویل گیرنده (مشتریان) در سطرهای فاکتور هستند.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای یک انبار خاص یا تمام انبارها را تعیین کنید.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.


 • محدوده کد بچ از : در صورتی که می‌خواهید محدوده‌ای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
 • حاوی خدمات در هنگام اخذ گزارش از خدمات لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید:
 • کد انجام دهنده خدمت از : در این قسمت می‌توانید برای کد انجام دهندگان خدمات محدوده تعیین کنید و یا الگو دهید.


 • نحوه پرداخت : از این قسمت می‌توانید رخدادهایی که با یک نحوه پرداخت خاص تنظیم شده‌اند و یا تمام رخدادهای نقدی و یا تمام رخدادهای غیر نقدی و یا همه موارد را تعیین کنید.


 • رخدادهای تحویل : از این قسمت می‌توانید رخدادهای فروشی که رخداد خروج آنها در انبار به صورت غیر خودکار(توسط کاربر)، خودکار(از نرم‌افزار فروش) و یا هر دو نوع ثبت شده را تعیین کنید.


شرایطعملیات فروش یک محل جغرافیایی


از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی گزارش، استفاده می‌شود.


ترتیبعملیات فروش یک محل جغرافیایی


در قسمت ترتیب می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.گزارش عملیات فروش یک محل جغرافیایی در پنجره ای تحت عنوان " عملیات فروش یک محل جغرافیایی " مطابق شکل زیرنمایش داده می‌شود:


عملیات فروش یک محل جغرافیایی(سطرهای اصلی و جنبی)


این گزارش به صورت بدون سرجمع تهیه شده است. می‌توان گزارش را به صورت سرجمع بر حسب مشتری هم تهیه کرد (مثلا فروش‌های انجام شده به هر مشتری در تهران) که مطابق تصویر زیر خواهد بود:


تفکیک عملیات فروش یک محل جغرافیایی(سطرهای اصلی و جنبی)


نوار ابزار گزارش عملیات فروش یک محل جغرافیایی


تکمه‌های موجود در نوار ابزار عملیات فروش یک محل جغرافیایی به شرح زیر می‌باشند :


تکمه‌های بالا


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از محل‌های جغرافیایی نیز می‌توان استفاده نمود.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 159.png : جهت نمایش محل جغرافیایی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
سطحی که محل جغرافیایی در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.


 • Gnl 160.png : جهت نمایش محل جغرافیایی قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
سطحی که محل جغرافیایی در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.


 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


تکمه‌های پایین


 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • ملاحظه برگه تحت مکان نما : جهت ملاحظه برگه‌ی سطر تحت مکان نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه فرم ویرایش برگه تحت مکان نما : جهت ملاحظه فرم ویرایش برگه‌ی سطر تحت مکان نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه درخت رخداد از دید فروش : جهت ملاحظه درخت رخدادهای مربوط به محل جغرافیایی(از دید فروش)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه سند تحت مکان نما : جهت ملاحظه سند مربوط به رخداد تحت مکان نما از این گزینه استفاده می‌شود.
توجه داشته باشید این تکمه در گزارشات به صورت سرجمع فقط شامل ملاحظه ریز عملیات سطر تحت مکان نما میباشد.


گردش فروش محل‌های جغرافیایی

جهت ملاحظه عملیات فروش تمام یا قسمتی از محل‌های جغرافیایی میتوانید از گزارش گردش فروش محل‌های جغرافیایی استفاده کنید.

به منظور اخذ این گزارش از منوی " گزارش فروش "، گزینه " گردش فروش محل‌های جغرافیایی " را انتخاب کنید.


منوی گزارش فروش


پنجره‌ای مطابق تصویر زیر باز می‌شود.


گردش فروش محل‌های جغرافیایی


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد.


محتوی


از قسمت محتوی موارد زیر را تکمیل کنید:


گردش فروش محل‌های جغرافیایی


 • اخذ گزارش از : در این قسمت یکی از موارد سطرهای اصلی و جنبی، کسور و اضافات، پورسانت و یا جمع مبالغ برگه‌های فروش را انتخاب کنید. با انتخاب هر یک از این‌ گزینه‌ها گزارش فقط از آن قسمت فاکتور گرفته می‌شود.و با انتخاب جمع مبالغ برگه‌های فروش، جمع تمام رخدادهای مالی ثبت شده در فاکتور، در نظر گرفته می‌شود.


 • گزارش شامل : در این قسمت یکی از حالت‌های زیر را انتخاب نمایید:
 • فقط محل‌های جغرافیایی عملیاتی(سطح آخر) درنظر گرفته شوند : با انتخاب این گزینه حرکت، تنها در بین محل‌های جغرافیایی انجام خواهد شد.
 • فقط محل‌های جغرافیایی یک سطح خاص درنظر گرفته شوند : با انتخاب این گزینه حرکت در بین سطح منتخب از محل‌های جغرافیایی انجام خواهد شد.
با انتخاب گزینه فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند، عبارت به‌علاوه محل‌های جغرافیایی عملیاتی سطوح قبل فعال می‌شود که در صورت انتخاب آن، در زمان حرکت بین محل‌های جغرافیایی سطح انتخاب شده، محل‌های جغرافیایی عملیاتی سطوح قبل نیز به این محل‌های جغرافیایی اضافه خواهند شد.


 • محدوده کد محل‌ جغرافیایی از : از این قسمت می‌توانید برای کد محل‌های جغرافیایی مورد نظرتان محدوده تعیین کنید.


 • الگوی کد محل جغرافیایی : از این قسمت می‌توانید برای کد محل‌های جغرافیایی مورد نظرتان الگوی خاصی تعیین کنید.
 • سرجمع مقادیر محاسبه شود : در صورتی که میخواهید سرجمع مقادیر در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین می‌کنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.


 • سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود : در صورتی که می‌خواهید سرجمع واحدهای پول(ارز) در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین می‌کنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.


 • کنترل گردش فروش طی دوره : در این قسمت یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید.
 • انجام نشود
 • فقط موارد راکد(فاقد گردش طی دوره) بازنمایی شود : با انتخاب این گزینه فقط محل‌های جغرافیایی را در گزارش خواهید داشت که در بازه زمانی طی دوره‌ای که برگه‌ها انتخاب کرده‌اید گردشی در سطرهای اصلی فاکتورهای فروش نداشته‌اند، و همچنین محل‌های جغرافیایی که فقط در سطرهای جنبی فاکتور آمده‌اند و در سطرهای اصلی گردش ندارند.
 • فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شود


 • فرم گزارش : در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.


برگه‌هاگردش فروش محل‌های جغرافیایی


از قسمت برگه‌ها موارد زیر را تکمیل کنید:

 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.


 • محدوده تاریخ : از این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.


 • محدوده شماره اسناد از : از این قسمت میتوانید برای برگه‌ها با شماره اسنادشان محدوده تعیین کنید.


 • محدوده شماره/سری از : از این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.


 • انواع برگه‌ها : از این قسمت می‌توانید هر یک از انواع برگه‌های فاکتور، برگشت را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید فقط فاکتور‌های قطعی یا فقط فاکتورهای غیرقطعی و یا هر دو را انتخاب کنید.
 • در صورتی که می‌خواهید مبالغ برگشت بدون علامت منفی در گزارش ظاهر شود این گزینه را انتخاب کنید. • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک یا همه قسمت‌ها را انتخاب کنید.


 • محدوده کد مشتری : از این قسمت می‌توانید محدوده‌ای از مشتریان را انتخاب کنید و یا الگوی خاصی از کد مشتریان را بدهید.


 • محاسبه کسورواضافات : از قسمت می‌توانید برگه‌هایی را که محاسبه کسور و اضافات برای آنها انجام نشده است. یا فقط کسور و اضافات محاسبه شده است. یا پورسانت محاسبه شده است. یا یکی از کسور و اضافات یا پورسانت محاسبه شده است و یا تمام موارد بالا را انتخاب کنید.


 • نوع فروش : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک نوع فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.


 • مرکز فروش : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک مرکز فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.


 • شرایط تحویل : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک شرایط تحویل خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.سایر پارامترها


رخدادهاگردش فروش محل‌های جغرافیایی


در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید:


 • کد کالا یا خدمت از : می‌توانید محدوده‌‌ای از کالاها(خدمات) را انتخاب کنید.


 • کنترل واحد مقدار خاص : می‌توانید برای گزارش مقدار خاصی را تعیین کنید و براساس آن گزارش بگیرید.در این صورت فقط سطرهایی که با آن واحد خاص درج شده اند در گزارش ظاهر می‌شوند. در صورت انتخاب واحد خاص لازم است تا نوع واحد خاص را هم معرفی کنید.


 • شامل سطرهای : از این قسمت می‌توانید فقط سطرهای اصلی یا جنبی و یا هر دو را در گزارش ببینید.
 • حاوی کالاها : در هنگام اخذ گزارش از کالاها لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید:
 • محدوده کد مرکز : از این قسمت می‌توانید برای مراکز مصرف یا تامین کالا محدوده تعیین کنید که همان مرکز تحویل گیرنده (مشتریان) در سطرهای فاکتور هستند.
 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای یک انبار خاص یا تمام انبارها را تعیین کنید.
 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.
 • محدوده کد بچ از : در صورتی که می‌خواهید محدوده‌ای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
 • حاوی خدمات : در هنگام اخذ گزارش از خدمات لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید:
 • کد انجام دهنده خدمت از : در این قسمت می‌توانید برای کد انجام دهندگان خدمات محدوده تعیین کنید و یا الگو دهید.


 • نحوه پرداخت : از این قسمت می‌توانید رخدادهایی که با یک نحوه پرداخت خاص تنظیم شده‌اند و یا تمام رخدادهای نقدی و یا تمام رخدادهای غیر نقدی و یا همه موارد را تعیین کنید.


 • رخدادهای تحویل : از این قسمت می‌توانید رخدادهای فروشی که رخداد خروج آنها در انبار به صورت غیر خودکار(توسط کاربر)، خودکار(از نرم‌افزار فروش)و یا هر دو نوع ثبت شده را تعیین کنید.


شرایط محل‌های جغرافیاییگردش فروش محل‌های جغرافیایی


از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی محل‌های جغرافیایی درج شده در گزارش و موارد مربوط به آنها، استفاده می‌شود.


شرایط رخدادهاگردش فروش محل‌های جغرافیایی


از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی رخدادهای درج شده در گزارش(سطرهای برگه‌های فروش) و موارد مربوط به آنها، استفاده می‌شود.


شرایط سرجمعگردش فروش محل‌های جغرافیایی


از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی مواردی که به صورت سرجمع در گزارش ظاهر می‌شوند (در قسمت محتوی تعیین شده است)، از قبیل، مقادیر و مبالغ ارزی و ... و موارد مربوط به آنها، استفاده می‌شود.


ترتیبگردش فروش محل‌های جغرافیایی


در قسمت ترتیب می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.گزارش گردش فروش محل‌های جغرافیایی در پنجره‌ای تحت عنوان گردش فروش محل‌های جغرافیایی مطابق شکل زیرنمایش داده می‌شود:


گردش فروش محل‌های جغرافیایی(سطرهای اصلی و جنبی)


نوار ابزار گزارش گردش فروش محل‎‌های جغرافیایی


تکمه‌های موجود در نوار ابزار گردش فروش محل‌های جغرافیایی به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :


گردش فروش محل‌های جغرافیایی


 • ریز عملیات سطر تحت مکان نما  : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را مشاهده کنید. این گزینه معادل کلید Enter در صفحه کلید می‌باشد.


 • تفکیک عملیات برحسب کالا یا خدمت : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را به سرجمع برحسب کالاها(خدمات) مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب مشتری : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را به سرجمع برحسب مشتریان مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب نماینده فروش : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را به سرجمع برحسب نماینده فروش مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب بازاریاب : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را به سرجمع برحسب بازاریاب مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب طرف بدهکار : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را به سرجمع برحسب طرف بدهکار مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب انجام دهنده خدمات : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را به سرجمع برحسب انجام دهنده خدمات مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب مرکز فروش : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را به سرجمع برحسب مرکز فروش مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب روش پرداخت : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را به سرجمع برحسب روش پرداخت مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب شرایط تحویل : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را به سرجمع برحسب شرایط تحویل مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب نوع فروش  : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را به سرجمع برحسب نوع فروش مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب محل جغرافیایی : با این گزینه می‌توانید محل‌های جغرافیایی سرگروه را به تفکیک زیر گروه‌های آن در درخت محل‌های جغرافیایی مشاهده کنید. قائدتا اگر محل جغرافیایی فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.


 • خلاصه عملیات (در محدوده‌های زمانی) : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش محل جغرافیایی مورد نظرتان را به سرجمع برحسب ماه‌‌های سال شمسی مشاهده کنید.


 • گزارش کالاها و خدمات زیرگروه : اگر گزارش را در سطح خاص و به صورت سرگروه گرفته شده باشد با این گزینه می‌توانید گردش فروش کالا یا خدمات زیرگروه کالای مورد نظرتان را مشاهده کنید. این گزینه معادل کلید " Ctrl + Enter " در صفحه کلید می‌باشد.


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


 • Gnl 191.png : جهت نمایش گزارش به صورت نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت