پیش فاکتور

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برگه پیش فاکتور جهت اعلام پيشنهاد شرکت در زمینه تحويل کالا‌ها يا انجام خدمات به مشتری با شرايط مشخص و در ازا‌ی بها‌ی معلوم به کار می‌رود. از طرفی پیش فاکتور در برنامه ریزی فعالیت‌های موسسه نقش بسزایی دارد، چرا که موسسه همواره بايد آمادگی تحويل كالا‌ها و خدمات پيش فاكتورهای تایید شده را داشته باشد.


تنظیم برگه پیش فاکتور


به منظور تعریف یک پیش فاکتور جدید، مطابق شکل، از منوی " فروش " ، " پیش فاکتور جدید " را انتخاب نمایید.


منوی فروش


پنجره اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :


اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور


پنجره اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور، شامل قسمت‌های زیر می‌باشد.

اصلی


در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه پیش فاکتور مشخص میگردد.


اطلاعات عمومی یک پیش‌فاکتور - اصلی


 • سری : شماره سری برگه پیش فاکتور به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.


 • شماره : شماره پیش فاکتور را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین پیش فاکتور ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره پیش فاکتور در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.


 • تاریخ : تاریخ پیش فاکتور مورد نظر را وارد نمایید.


 • نوع فروش : یکی از انواع فروش را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.


 • واحد پول پیش فرض : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.


 • مرکز فروش : یکی از مراکز فروش را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.


 • شرایط تحویل : یکی از شرایط تحویل را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.


 • نحوه پرداخت : یکی از روش‌های پرداخت را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی پیش فاکتور می‌توانید، نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.


 • شرح : شرح مربوط به پیش فاکتور مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی پیش فاکتورها و قراردادها


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به پیش فاکتور فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • نام بخش : نام بخش برگه پیش فاکتور را انتخاب نمایید.
تعیین نمودن نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت الزامی می‌باشد.


مشتری


در این قسمت اطلاعات مربوط به مشتری تکمیل می‌گردد.


اطلاعات عمومی یک پیش‌ فاکتور - مشتری


 • مشتری : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png مشتری را انتخاب نمایید.

و همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

تعیین مشتری در برگه‌های پیش فاکتور الزامی می‌باشد.
لازم به ذکر است اگر مشتری دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و محل جغرافیایی در این قسمت درج می‌گردد.

گاهي براي برخي از مشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده‌است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند " نام "،" آدرس " و " کد اقتصادی " جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت " اطلاعات مشتری متفرقه " وارد نمود.

امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 190.png وجود دارد.


 • Gnl 190.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 190.png : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد. اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.
 • حذف اطلاعات مشتری متفرقه : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.


تکمیلی


در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به پیش فاکتور تعیین می‌گردد.


اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور - تکمیلی


 • نماینده : در صورت لزوم اگر پیش فاکتور دارای نماینده باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.


 • بازاریاب : در صورت لزوم اگر پیش فاکتور دارای بازاریاب باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.
لازم به ذکر است در این قسمت می توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


 • طرف بدهکار : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی مشتری قرار دارد.
در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه " طرف بدهکار پیش فرض در برگه های فروش " را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گردد و به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.


 • تاریخ خاتمه اعتبار : در این قسمت می‌توانید تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار پیش فاکتور در نظر بگیرید. در این صورت زمان فراخوانی این پیش فاکتور در برگه فروش، سیستم اعتبار پیش فاکتور مذکور را با توجه به تاریخ برگه مورد نظر کنترل می‌نماید و در صورتی که از تاریخ آن گذشته باشد، این پیش فاکتور از نظر سیستم فاقد اعتبار بوده و قابل فراخوانی نمی‌باشد.


 • سررسید تحویل : در صورتي‌ که خواسته‌های مشتری در لحظه قابل تحویل نبوده و بابت آن‌ها از مشتری فرصتي گرفته شود، می‌توانید تاريخ مذکور را در فیلد " سررسید تحویل " وارد نمایید.


 • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.


 • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.


 • نشانی محل تحویل : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 092.png وارد نمایید.


 • در فرم نهایی پیش فاکتور : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات پیش فاکتور را در فرم نهایی پیش فاکتور تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد :
 • اجزای کالای مرکب : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی پیش فاکتور تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.


 • سرجمع کالاهای تکراری : نحوه سرجمع شدن کالاهای تکراری را در فرم نهایی پیش فاکتور تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی پیش فاکتور سرجمع نمی شوند.


 • فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا : اگر می‌خواهید فرم نهایی پیش فاکتور را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.


 • مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی پیش فاکتور نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.


 • ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی پیش فاکتور بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.


یادداشت


در این قسمت می‌توانید برای پیش فاکتور یادداشتی را تنظیم نمایید.


اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور - یادداشت


پس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.

بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور، پنجره مربوط به ویرایش پیش فاکتور(جدید) به شکل زیر باز می‌گردد :


ویرایش پیش فاکتور(جدید)


این صفحه شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :


سطرهای اصلی


این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار است مبلغی دریافت شود.


ویرایش پیش فاکتور(جدید) - سطرهای اصلی


برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی پیش فاکتور در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر اصلی پیش فاکتور را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور


این پنجره شامل دو قسمت زیر می باشد :


کالا و مقدار


در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل می‌گردد.


تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور - کالا و مقدار


 • کالا : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه Gnl 092.png کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.


و همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالاها و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


 • مشخصات کالا : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.


 • کالای مرکب : اگر قرار است در پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.
برای انتخاب کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه Gnl 000.png در سطر استفاده نمایید.


 • مقدار : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.


 • مقدار فرعی : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.


 • فروش بر حسب واحد فرعی  : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.


 • ملاحظات : ملاحظات مربوط به این سطر از پیش فاکتور را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادهاGnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر پیش فاکتور به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.

 • ملاحظات لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.


 • وضعیت سطر : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش‌ فرض جاری می‌باشد.


 • تایید شده : سطر پیش فاکتور به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.


 • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد. 


بها


در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.


بها


 • نحوه پرداخت : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.
لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی پیش فاکتور فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می باشد.


 • مبدا تعیین بها : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را " تعیین با تعرفه " انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را " تعیین به صورت دستی " انتخاب نمایید.


 • بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود : اگر می‌خواهید در فرم نهایی پیش فاکتور بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.


 • روش تعیین بها : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را " تعیین به صورت دستی " انتخاب نموده باشد.


 • تعرفه : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را " تعیین با تعرفه " انتخاب نموده باشید.


برای انتخاب تعرفه با انتخاب تکمه Gnl 092.png پنجره‌ی محاوره انتخاب تعرفه به شکل زیر باز می‌شود :


محاوره انتخاب تعرفه


اگر در بازه زمانی تاریخ برگه پیش فاکتور، برای کالا یا خدمت مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد. البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده " تعرفه‌ها " انجام شود.


 • واحد پول(ارز) : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را " تعیین به صورت دستی " انتخاب نموده باشید.


 • بهای واحد : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.


 • بهای سطر : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.


 • تخفیف مستقیم : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.


 • عوارض قانونی : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.


 • مالیات بر ارزش افزوده : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.


 • بهای واحد ارزی : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.
اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.


 • بهای سطر ارزی : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.
اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.


 • تخفیف مستقیم ارزی : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.


 • عوارض قانونی ارزی : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.


 • مالیات بر ارزش افزوده ارزی : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.

با توجه به اینکه کلیه تکمه‌های مربوط به سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور دقیقا مانند هم می‌باشند، در انتهای توضیحات سطرهای جنبی کاربرد تکمه‌ها معرفی می‌گردد.


سطرهای جنبی


این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آن‌ها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.


ویرایش پیش فاکتور - سطرهای جنبی


برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی پیش فاکتور در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر جنبی پیش فاکتور را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.


پنجره " تدوین یک سطر جنبی پیش فاکتور " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر جنبی پیش فاکتور


 • نوع سطر : نوع سطر جنبی پیش فاکتور را انتخاب نمایید.


 • در فرم نهایی پیش فاکتور بازنمایی نشود : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از پیش فاکتور در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.


 • کالا : کالا یا خدمت مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.


 • مشخصات کالا : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.


 • کالای مرکب : اگر قرار است در سطر جنبی پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را در این قسمت انتخاب نمایید.
برای انتخاب کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه Gnl 000.png در سطر استفاده نمایید.


 • مقدار : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.


 • مقدار فرعی : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.


 • فروش بر حسب واحد فرعی : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
 • ملاحظات : ملاحظات مربوط به این سطر از پیش فاکتور را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه Gnl 092.png یا جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر پیش فاکتور به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.


 • ملاحظات لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.


 • وضعیت سطر : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.


 • تایید شده : سطر پیش فاکتور به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.


 • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.

در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.


برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار تکمه Gnl 106.png گزینه مربوط به قوانین " قوانین مکمل کالاها و خدمات " را انتخاب نمایید.


با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


تکمیل کالاها و خدمات برگه


حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.


نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • جستجو و جایگزینی در ملاحظات : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
 • جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین) : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
 • اصلاح یکباره سطر(های) برگه : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای برگه های پیش فاکتور را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.


اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها


این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.


 • Gnl 003.png: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.


 • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • افزودن سطر جدید در انتهای برگه : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • فراخوانی(کپی) یک پیش فاکتور دیگر : جهت فراخوانی و کپی یک پیش فاکتور دیگر در پیش فاکتور مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • فراخوانی یک کالای مرکب : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Ins " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه‌های کالا و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.


 • Gnl 189.png : جهت فراخوانی یک برگه پیش فاکتور از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 093.png : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 • تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان‌نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.
 • بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه‌ها هستند. 


 • Gnl 072.png : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه پیش فاکتور در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 • به ترتیب کد کالا : جهت مرتب سازی سطرهای برگه پیش فاکتور بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
 • Gnl 072.png :جهت مرتب کردن سطرهای پیش فاکتور به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود :


تعیین نحوه مرتب سازی


در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.


 • بازسازی ردیف سطرهای برگه : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.


کسور و اضافات


در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات پیش فاکتور تکمیل می گردد.


کسور و اضافات


این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. 

اگر در نظر دارید برای برگه پیش فاکتور مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 106.png از قوانین مکمل بها برگه‌های فروش، اقدام به انجام این کار نمایید.

بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود:


قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش


سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه پیش فاکتور شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه پیش فاکتور درج خواهد شد.

سطرهای کسور و اضافات به وضعیت " محاسبه شده " درمی‌آیند.

حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.


تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • جستجو و جایگزینی در ملاحظات : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
 • جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین) : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.


 • Gnl 003.png: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ins " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ویرایش برگه پیش فاکتور


جهت ویرایش پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی " فروش " ، " پیش فاکتور موجود " را انتخاب نمایید.


فروش


پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب پیش فاکتور


در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


پیش فاکتور


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت می‌شوید.


انتخاب پیش فاکتور


حال برای ادامه مرحله ویرایش پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


پیش فاکتور


در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه Gnl 002.png پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می شود :


ویرایش پیش فاکتور


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه Gnl 002.png را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید.

لازم به ذکر است پیش فاکتور در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام نشده باشد.

اگر مجبور به ویرایش پیش فاکتوری هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه Gnl 002.png برای ویرایش پیش فاکتور، برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.

برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه Gnl 106.png گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.

اگر سطر پیش فاکتور مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، فاکتور شده باشد یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، سطر پیش فاکتور در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر پیش فاکتور اعم از کالا، مقدار، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر پیش فاکتور که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.


حذف برگه پیش فاکتور

جهت حذف پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی " فروش " ، " پیش فاکتور موجود " را انتخاب نمایید.


منوی فروش


پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب پیش فاکتور


در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:


پیش فاکتور


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت می‌شوید.


انتخاب پیش فاکتور


حال برای ادامه مرحله حذف پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


پیش فاکتور


در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را حذف نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه Gnl 002.png پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش پیش فاکتور


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه Gnl 003.png پیش فاکتور مذکور را حذف نمایید.

اگر یکی از سطرهای پیش فاکتور، فاکتور شده باشند یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشند، برگه پیش فاکتور قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد پیش فاکتور مذکور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می‌کنید.


نوار ابزار برگه پیش فاکتور

 • Gnl 037.png : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 003.png: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر پیش فاکتور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
 • Gnl 000.png : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 017.png : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 007.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :
 • Gnl 007.png : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید " F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 178.png : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Shift + F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 179.png : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 018.png : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 158.png: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 159.png: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 160.png: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 161.png: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 002.png : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 106.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :
 • Gnl 106.png : جهت محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی " Shift + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • برگشت ار محاسبه کسور و اضافات  : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 073.png : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت