افزودن سند جديد

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


قبل از افزودن سند از طریق جستجو اطمینان پیدا کنید که سند مورد نظر جدید است و قبلا در پایگاه اضافه نشده است. در این صورت با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید سند را به پایگاه مورد نظرتان اضافه کنید.


روش‌های افزودن سند جدید

از طریق فایل تدوین

  1. پس از اتصال در نرم‌افزار سيمرغ وارد پنجره انتخاب پایگاه شده و پایگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  2. بر روی زبانه فایلهای تدوین کلیک کنید و وارد صفحه‌ی فایل تدوین شوید. سپس فایل تدوین مورد نظر را باز کنید تا مطابق شکل زیر وارد فایل تدوین شوید:


فایل تدوین


حال با کلیک بر تکمه‌ی Sim0500001.png وارد کاربرگ ورود اطلاعات شده و اطلاعات کتابشناختی سند را وارد کنید. در پایان تکمه‌یSim0500011.png را کلیک کنید، تا اطلاعات رکورد ذخیره گردد.


کاربرگه ورود اطلاعات


چنانچه بخواهید از روشهای فراخوانی استفاده کنید، با استفاده از راهنمای بخش فراخواني مستقيم اطلاعات از طريق شابک(ISBN) سند جدید را اضافه کرده و پس از انجام تغییرات لازم مانند اصلاح شماره کنگره و افزودن اطلاعات موجودی فیزیکی آن را ذخیره کنید.

3. در انتها بر روی تکمه‌ی Sim0500005.png کلیک کنید. به این ترتیب مطابق شکل زیر پس از تایید پیام ظاهر شده، اسناد جدید به انتهای فایل اصلی اضافه می‌گردند.


فایل تدوین

از طریق اصلاح مستقیم

  1. پس از اتصال در نرم‌افزار سيمرغ وارد پنجره انتخاب پایگاه شده و پایگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  2. سپس مطابق شکل زیر بر روی زبانه‌ی اصلاح مستقیم کلیک کنید و با استفاده از تکمه‌ی Sim0500001.png وارد کار برگه ورود اطلاعات شوید.


اصلاح مستقیم


پس ازاتمام ورود اطلاعات تکمه‌ی Sim0500011.pngرا کلیک کنید تااطلاعات سند جدید به انتهای فایل اصلی اضافه گردد.


نکته: از آنجاییکه در نرم‌افزار سیمرغ، مکانیزم جستجو از طریق واژه‌نامه انجام می‌شود، برای امکان جستجوی این سند، درپایان کار بهنگامسازی واژهنامه حتما باید انجام شود.