سوالات نرم‌افزار حسابداری

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط


1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟
2- چگونه می‌توان یک حساب را به یک بخش اختصاص داد؟
3- چگونه می‌توان «مقدار-تعداد» یا «عملیات ارزی» را برای یک حساب تعیین نمود؟
4- میزان «اعتبار بدهکار» یا «اعتبار بستانکار» یک حساب به چه معنی است و چگونه تعیین می‌شود؟
5- چگونه می‌توان بر روی یک حساب، کنترلی روی بدهکار یا بستانکار بودن گردش یا مانده انجام داد؟
6- کاربرد فعلی گزینه «حساب دارای تاریخ سررسید است» در تدوین یک حساب چیست؟
7- چگونه می‌توان حسابی را مسدود کرد؟
8- چگونه می‌توان بین حساب‌ها و درخت تفصیلی‌ها ارتباط برقرار نمود؟
9- در درخت حساب‌ها، در پنجره سمت چپ، چگونه می‌توان عمل جستجو و یا پرش را انجام داد؟
10- آیکون «احضار فهرست حساب‌های زیرگروه حساب تحت مکان‌نما(F11)»، «انتقال مکان‌نمای فهرست به حساب فعلی درخت» و «انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست» در درخت حساب‌ها چگونه عمل می‌کنند؟
11- چگونه می‌توان حساب‌های زیرگروه یک حساب را به زیرگروه‌ حسابی دیگر «کپی» یا «جابجا» نمود؟
12- چگونه می‌توان یک حساب با تمام زیرگروه‌‎هایش را حذف کرد؟
13- چگونه می‌توان مشخصات تکمیلی یک حساب(نحوه پذیرش مقدار-تعداد یا عملیات ارزی، اطلاعات کنترلی و ارتباط حساب به تفصیلی‌ها) را برای زیرگروه‌هایش کپی کرد؟
14- چگونه می‌توان به طور یکباره، برای یک حساب و تمام زیرگروه‌های آن، بخش را تعیین کرد؟
15- چگونه می‌توان تفصیلی‌های عملیاتی زیرگروه یک تفصیلی را به زیرگروه یک حساب کپی کرد؟
17- آیا می‌توان تعداد ارقام یک حساب را کاهش یا افزایش داد؟
18- آیا سطح کل در حساب‌ها می‌تواند سطحی غیر از سطح 3 باشد؟
19- یادداشت و شرح استاندارد چیست و چگونه می‌توان یادداشت و شرح استاندارد برای حساب تعریف نمود؟
21- مجموعه حساب چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه حساب تعریف کرد؟


تفصیلی‌ها و سایر امکانات مرتبط


23- چگونه می‌توان یک تفصیلی جدید تعریف کرد؟
24- چگونه می‌توان یک تفصیلی را به یک بخش اختصاص داد؟
25- چگونه می‌توان «مقدار-تعداد» یا «عملیات ارزی» را برای یک تفصیلی تعیین نمود؟
26- میزان «اعتبار بدهکار» یا «اعتبار بستانکار» یک تفصیلی به چه معنی است و چگونه تعیین می‌شود؟
27- چگونه می‌توان بر روی تفصیلی، کنترلی روی بدهکار یا بستانکار بودن گردش یا مانده انجام داد؟
28- کاربرد فعلی «تفصیلی دارای تاریخ سررسید است» چیست؟
29- چگونه می‌توان یک تفصیلی را مسدود کرد؟
30- چگونه می‌توان تفصیلی‌های زیرگروه یک تفصیلی را به زیرگروه‌ تفصیلی‌ دیگر «جابجا» یا «کپی» کرد؟
31- چگونه می‌توان یک تفصیلی با تمام زیرگروه‌‎هایش را حذف کرد؟
32- چگونه می‌توان مشخصات تکمیلی یک تفصیلی(نحوه پذیرش مقدار-تعداد یا عملیات ارزی واطلاعات کنترلی) را برای زیرگروه‌هایش کپی کرد؟
33- چگونه می‌توان به طور یکباره، برای یک تفصیلی و تمام زیرگروه‌های آن، بخش را تعیین کرد؟
34- چگونه می‌توان کلیه حساب‌های عملیاتی زیرگروه یک حساب را به زیرگروه یک تفصیلی کپی کرد؟
36- آیا می‌توان تعداد ارقام یک تفصیلی را کاهش یا افزایش داد؟
37- یادداشت و شرح استاندارد چیست و چگونه می‌توان یادداشت و شرح استاندارد برای تفصیلی تعریف نمود؟
39- مجموعه تفصیلی چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه تفصیلی تعریف کرد؟


اسناد حسابداری


41- چگونه می‌توان یک سند حسابداری تنظیم نمود؟
42- چگونه می‌توان کپی یک سند دیگر را در هنگام تنظیم سند، فراخوانی نمود؟
43- در هنگام تنطیم سند، هنگامی که می‌خواهید مبلغ بدهکار یا مبلغ بستانکار را وارد کنید، چگونه می‌توان ماشین حساب را احضار کرد؟
44- چگونه مي توان به طور يكباره براى سطرهاى بلوك شده(انتخاب شده) در سند، اقدام به اصلاح شرح عمليات، كد حساب‌ها يا كد تفصيلى‌هاى آن‌ها نمود؟
45- چگونه مي‌توان در هنگام اصلاح سند، تعدادى سطر را به طور يكباره حذف كرد؟
46- چگونه مي‌توان در هنگام اصلاح سند، جستجو و جايگزينى در شرح‌هاى عمليات را انجام داد؟
48- در پنجره تنظيم سند حسابدارى آيكون بازخوانى اطلاعات( شامل «بازخوانی کلی اطلاعات»، «انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده» و «حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان‌نما»)، چه کاری انجام می‌دهد؟
49- اگر در هنگام ذخيره سند با پيغام خطايى مبتنى بر اينكه ارتباط با سرور قطع شده است، مواجه شويد، چگونه مي‌توانيد سندى را كه وارد كرده‌ايد بطور موقت ذخيره كنيد؟
50- چگونه مي‌توان سطرهاى انتخابى از سند را در خود آن سند و يا سندى ديگر كپى كرد؟
53- چگونه مي‌توان يك سند حسابدارى را حذف نمود؟
54- چگونه مي‌توان شماره يك سند را تغيير داد؟
55- چگونه مي‌توان يك سند را تاييد يا نهايى كرد و يا آن را از حالت تاييد شده و نهايى شده خارج نمود؟
56- چگونه مي توان اسناد حسابدارى را از اصلاح نمودن، محافظت كرد؟
57- ثبت قطعى (و غير قابل بازگشت) اسناد به چه صورت است؟


نکات عمومی گزارش‌ها


65- چگونه می‌توان در گزارشات مختلف «محدوده اسناد» را تعیین نمود؟


گزارش‌های عمومی


74- فرق «ریز عملیات حساب» با «دفتر حساب» چیست؟
76- چگونه مي‌توان گزارشى گرفت كه در آن ريز عمليات يك تفصيلی نسبت به يك حساب خاص به ما نشان داده شود؟
77- چگونه مي‌توان گزارشى گرفت كه در آن خلاصه عمليات يك تفصيلى نسبت به يك حساب خاص به ما نشان داده شود؟


تراز و سایر گزارش‌های 4 ستونی حساب‌ها


78- چگونه می‌توان تراز چهار ستونی از «حساب‌های کل» گرفت؟
79- چگونه می‌توان تراز چهار ستونی از «حساب‌های یک سطح خاص» گرفت؟
80- چگونه می‌توان تراز چهار ستونی از «حساب‌های عملیاتی(سطح آخر)» گرفت؟
81- چگونه می‌توان ترازی چهار ستونی با «جستجو در نام حساب» و یا «بر حسب الگوی کد حساب» گرفت؟
82- در تراز 4 ستونی، «گزارش دلخواه (آماری - تلفیقی)»، در قسمت «کنترل حساب‌ها از بابت»، مفهوم چهار حالت «مانده بیش از اعتبار بدهکار»، «مانده بیش از اعتبار بستانکار»، «مانده بدهکار (و مانده باید بستانکار باشد)» و «مانده بستانکار (و مانده باید بدهکار باشد)» چیست؟
84- چگونه می‌توان تراز چهار ستونی از یک «مجموعه حساب» گرفت؟
85- چگونه می‌توان تراز چهار ستونی از یک «مجموعه الگوی کد حساب» گرفت؟
86- چگونه می‌توان تراز چهار ستونی از «دو سطح از حساب‌ها» گرفت؟
87- چگونه می‌توان تراز چهار ستونی از «سه سطح از حساب‌ها» (مثلا سه سطح کل، معین و عملیاتی) گرفت؟
88- چگونه می‌توان گزارش «سند خلاصه عملیات» را جهت نوشتن دفاتر قانونی گرفت؟


تراز و سایر گزارش‌های 4 ستونی تفصیلی‌ها


89- چگونه می‌توان تراز چهار ستونی از «تفصیلی‌های یک سطح خاص» گرفت؟
90- چگونه می‌توان تراز چهار ستونی از «تفصیلی‌های عملیاتی(سطح آخر)» گرفت؟
91- چگونه می‌توان ترازی چهار ستونی از طریق «جستجو در نام» و یا بر حسب «الگوی کد تفصیلی» گرفت؟
92- چگونه می‌توان تراز چهار ستونی از یک «مجموعه تفصیلی» گرفت؟
93- چگونه می‌توان تراز چهار ستونی از یک «مجموعه الگوی کد تفصیلی» گرفت؟


تراز و سایر گزارش‌های 8 ستونی حساب‌ها


94- چگونه می‌توان تراز هشت ستونی از «حساب‌های کل» گرفت؟
95- چگونه می‌توان تراز هشت ستونی از «حساب‌های یک سطح خاص» گرفت؟
96- چگونه می‌توان تراز هشت ستونی از «حساب‌های عملیاتی(سطح آخر)» گرفت؟
97- چگونه می‌توان ترازی هشت ستونی از طریق «جستجو در نام» و یا بر حسب «الگوی کد حساب» گرفت؟
98- چگونه می‌توان تراز هشت ستونی از یک «مجموعه حساب» گرفت؟
99- چگونه می‌توان تراز هشت ستونی از یک «مجموعه الگوی کد حساب» گرفت؟
100- چگونه می‌توان تراز هشت ستونی از «دو سطح از حساب‌ها» گرفت؟
101- چگونه می‌توان تراز هشت ستونی از «سه سطح از حساب‌ها» (مثلا سه سطح کل، معین و عملیاتی) گرفت؟


تراز و سایر گزارش‌های 8 ستونی تفصیلی‌ها


102- چگونه می‌توان تراز هشت ستونی از «تفصیلی‌های یک سطح خاص» گرفت؟
103- چگونه می‌توان تراز هشت ستونی از «تفصیلی‌های عملیاتی(سطح آخر)» گرفت؟
104- چگونه می‌توان ترازی هشت ستونی از طریق «جستجو در نام» و یا بر حسب «الگوی کد تفصیلی‌» گرفت؟
105- چگونه می‌توان تراز هشت ستونی از یک «مجموعه تفصیلی‌» گرفت؟
106- چگونه می‌توان تراز هشت ستونی از یک «مجموعه الگوی کد تفصیلی‌» گرفت؟


گزارش‌های خلاصه عملیات


107- چگونه مي‌توان گزارشى گرفت كه گردش و مانده يك حساب را به صورت ماهانه(يا با محدوده دلخواه) به ما بدهد
108- چگونه مي‌توان گزارشى گرفت كه گردش و مانده يك مجموعه حساب را به صورت ماهانه(يا با محدوده دلخواه) به ما بدهد؟
109- چگونه مي‌توان گزارشى گرفت كه گردش و مانده يك تفصيلى را به صورت ماهانه(يا با محدوده دلخواه) به ما بدهد؟
110- چگونه مي‌توان گزارشى گرفت كه گردش و مانده يك مجموعه تفصيلى را به صورت ماهانه(يا با محدوده دلخواه) به ما بدهد؟


گزارش‌های تحلیلی


111- تفاوت گزارش «تفکیک حساب به یک شماره تفصیلی» با «تفکیک حساب به طبقات تفصیلی» چیست؟
112- تفاوت گزارش «تفکیک تفصیلی به یک شماره تفصیلی» با «تفکیک تفصیلی به طبقات تفصیلی» چیست؟
113- چگونه می‌توان گزارشی از تراز تفصیلی‌ها به تفکیک حساب‌ها گرفت؟


تعریف سال مالی


137- چگونه می‌توان سال مالی جدید ایجاد نمود؟
category : بازگشت