انواع تحلیل‌های گروه‌بندی شده

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


تفکیک عملیات حساب به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)

جهت اخذ گزارش از ریز عملیات یک حساب به تفکیک یکی از شماره‌های تفصیلی 1 تا 5 از گزارش تحلیلی " تفکیک عملیات حساب به یک شماره تفصیلی " استفاده می‌شود.

برای این منظور از منوی " تحلیل " ، " تفکیک عملیات حساب به یک شماره تفصیلی (گروه بندی شده) " را انتخاب نمایید.


منوی تحلیل


پنجره " تفکیک عملیات حساب به یک شماره تفصیلی(گروه بندی شده) " به شکل زیر باز خواهد شد:


گزارش تفکیک عملیات یک حساب به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)


پنجره فوق از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:


حساب و تفصیلی‌ها


در بخش حساب و تفصیلی‌ها ، کد حساب مورد نظر را در کادر مقابل تفکیک عملیات حساب - کد، وارد نمایید.

جهت سهولت درانجام این امر، می‌توان با استفاده از تکمه Gnl 092.png حساب مورد نظر را از درخت حساب‌ها انتخاب و یا با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter" ، آن را از پنجره"انتخاب حساب با جستجو در نام" بیابید.


در قسمت " در حین حرکت در بین حسابها "، می‌توان تعیین نمود که در پنجره گزارش اخذ شده با عنوان " تفکیک عملیات حساب به یک شماره تفصیلی (گروه‌بندی شده) "، با فشردن تکمه‌های Gnl 160.png و Gnl 159.png، در بین چه سطحی از حساب‌ها حرکت شود.

در این قسمت می‌توان یکی از حالت‌های:

 • فقط حسابهای عملیاتی(سطح آخر) در نظر گرفته شوند
 • فقط حسابهای کل در نظر گرفته شوند
 • فقط حسابهای یک سطح خاص در نظر گرفته شوند

را انتخاب نمود.


در صورت انتخاب فقط حسابهای یک سطح خاص، گزینه به علاوه حسابهای عملیاتی سطوح قبل ، قابل دسترس خواهد بود. با انتخاب این گزینه، در زمان حرکت بین حساب‌های سطح انتخاب شده، حساب‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این حساب ها اضافه خواهند شد.

در قسمت "تفکیک به تفصیلی"، شماره تفصیلی مورد نظر جهت تفکیک حساب مورد گزارش به آن را انتخاب نمایید.


در قسمت "گروه‌بندی " می‌توان به دلخواه یکی از حالت‌های "برحسب تفصیلی‌های عملیاتی" یا "بر حسب تفصیلی‌های یک سطح خاص از درخت" را انتخاب نمود.

در صورت انتخاب "اخذ گروه‌بندی شده برحسب تفصیلی‌های یک سطح خاص از درخت"، سطح تفصیلی مورد نظر را در کادر مقابل "تفصیلی‌های سطح" وارد نمایید.

با انتخاب گزینه "به علاوه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل"، تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این تفصیلی‌ها اضافه خواهند شد.


با انتخاب "عملیات فاقد تفصیلی X در گزارش ظاهر شوند" می‌توان ترتیبی داد تا رخداد‌های فاقد تفصیلی مورد نظر با عنوان "جمع عملیات فاقد تفصیلی X" در گزارش ظاهر شود.


با فعال نمودن گزینه "سطر‌های فاقد مانده در گزارش ظاهر نشوند"، از درج تفصیلی‌های فاقد مانده در گزارش صرف نظر می‌شود.


در قسمت "فرم گزارش" می‌توان فرم دلخواه جهت نمایش گزارش را انتخاب نمود.


محدوده اسناد


از قسمت " محدوده اسناد "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.


گزارش تفکیک عملیات یک حساب به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)


درقسمت محدوده اسناد یکی از گزینه‌های : "فقط اسناد سال مالی 13xx " و یا "اسناد تمام سال‌های مالی" را انتخاب نمایید. در صورت انتخاب گزینه فقط اسناد سال مالی 13xx می‌توان محدوده اسناد مورد نظر را به یکی از حالت‌های زیر تعیین نمود:

 • "کلیه اسناد"
 • "محدوده‌ای از اسناد"
 • "اسناد یک ماه خاص"
 • "اسناد تا انتهای یک ماه خاص"
 • "عملیات در یک محدوده تاریخ"


جهت انتخاب "محدوده‌ای از اسناد" مطابق شکل فوق محدوده‌ای از اسناد را انتخاب نموده و فیلد‌های قسمت محدوده اسناد را پر کنید . همچنین با فشردن تکمه Gnl 092.png می‌توان محدوده مورد نظر را از پنجره انتخاب سند، وارد نمود

اسناد یک ماه خاص: جهت انتخاب محدوده‌ای از "اسناد یک ماه خاص" مطابق شکل فوق، اسناد یک ماه خاص را انتخاب نموده و ماه مورد نظر را از قسمت مربوطه، انتخاب نمایید.

اسناد تا انتهای یک ماه خاص: جهت انتخاب "اسناد تا انتهای یک ماه خاص" مطابق شکل فوق، اسناد تا انتهای یک ماه خاص را انتخاب نموده و ماه مورد نظر را از قسمت مربوطه، انتخاب نمایید.

عملیات در یک محدوده تاریخ: به منظور اخذ گزارش از عملیات در یک محدوده تاریخ، مطابق شکل فوق، عملیات در یک محدوده تاریخ را انتخاب نموده و تاریخ ابتدا و انتهای محدوده را در قسمت مربوطه وارد نمایید.


گزارش حاوی اسناد : در این قسمت می‌توان تعیین نمود که گزارش از تمام بخش‌ها و یا یک بخش خاص اخذ شود.

در صورتیکه در سیستم اطلاعاتی، از امکان بخش استفاده شده است، می‌توان با انتخاب بخش مورد نظر در این قسمت، گزارش مربوط به آن را اخذ نمود.


گزارش حاوی عملیات : در این قسمت می‌توان حساب‌های مورد نظر جهت حضور در گزارشات را مشخص نمود.

 • تمام حسابها : با انتخاب این گزینه تمام حساب‌ها در گزارش ظاهر خواهند شد.
 • یک حساب خاص : با انتخاب این گزینه می‌توان کد حساب مورد نظر را وارد و یا با استفاده از تکمه Gnl 092.png آن را از درخت حساب‌ها، فراخوانی نمود.


در قسمت مربوط به نرم‌افزار حسابداری، نوع و وضعیت اسناد حسابداری را تعیین نمایید :

 • از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
 • عادی
 • افتتاحیه
 • اختتامیه
 • سود و زیان


 • از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
 • پیش‌ نویس
 • عملیاتی
 • تایید شده
 • نهایی شده


 • در صورتیکه در اسناد حسابداری از امکان " گروه‌بندی شده نمودن سطرهای سند " استفاده کرده باشید، با تیک زدن عبارت " رخدادهای گروه‌بندی شده به رخدادهای جزئی تفکیک شوند "، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.


شرایط


جهت اعمال شرایط دلخواه روی گزارشات، از امکان مزبور استفاده می‌شود.


گزارش تفکیک عملیات یک حساب به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)


برای این منظور کافی است وارد بخش "شرایط" شوید:

در پنجره فوق می‌توان تعیین نمود تا شرط روی تفصیلی‌ها و یا اسناد ، اعمال شود.

به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره "تدوین یک شرط" شوید.

 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود. نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت "عملگر با سطرهای قبلی" یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.

برای ذخیره شرط تکمه "ذخیره مجموعه شرایط" یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید. همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه "بازیابی مجموعه شرایط" یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیب


در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش تفصیلی‌ها را بر اساس "فیلدهای اطلاعات تفصیلی‌ها و مبالغ" تعیین نمود. برای این منظور کافی است وارد بخش "ترتیب" شوید:


گزارش تفکیک عملیات یک حساب به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)


فیلدی را که می‌خواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه "افزودن فیلد به فهرست" یا Gnl 187.png را فشار دهید. همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست فیلد مورد نظر را از قسمت "مرتب سازی برحسب" انتخاب نموده و تکمه "حذف فیلد از فهرست" یا Gnl 186.png را فشار دهید.

جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه Gnl 072.png ، به ترتیب صعودی یا Gnl 188.png به ترتیب نزولی استفاده نمود.


پس از اعمال تنظیمات مورد نظر، پنجره گزارش تفکیک عملیات حساب به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده) به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تفکیک عملیات حساب به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)


تکمه‌های موجود در این قسمت عبارتند از:


 • تکمه Gnl 016.png یا بازخوانی اطلاعات (F5) : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 018.png یا چاپ (Ctrl + P) : جهت چاپ گزارش مربوطه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 019.png یا نمایش اطلاعات در جدول Excel : جهت نمایش اطلاعات فعلی گزارش تحلیل، در نرم‌افزار "Excel" به‌کار می‌رود .
 • تکمه Gnl 159.png یا حساب بعد (Ctrl + Page Down) : جهت نمایش حساب بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 160.png یا حساب قبل (Ctrl + Page Up) : جهت نمایش حساب قبل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 175.png یا تغییر پارامتر های گزارش (Ctrl + F3) : جهت تغییر در پارامتر های گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، پنجره ابتدایی گزارش باز خواهد شد و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • تکمه Gnl 033.png یا آخرین سطر: جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 034.png یا سطر بعدی: جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 035.png یا سطر قبلی: جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 036.png یا اولین سطر: جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 037.png یا پرش به سطر دلخواه: با انتخاب این گزینه پنجره‌ای با عنوان "پرش" باز خواهد شد و می‌توان با وارد کردن شماره سطر مورد نظر به سطر پرش کرد.


پرش


 • تکمه Gnl 021.png: جهت ملاحظه سند حسابداری مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه کلید نیز، سند مربوطه باز می‌گردد.


تفکیک عملیات تفصیلی به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)

جهت اخذ گزارش از ریزعملیات یک تفصیلی به تفکیک یکی از شماره‌های تفصیلی 1 تا 5 از گزارش تحلیلی " تفکیک عملیات تفصیلی به یک شماره تفصیلی " استفاده می‌شود.

در صورتی که تفصیلی مورد نظر در تفصیلی 1 درج شده باشد، در قسمت تفکیک به، باید تفصیلی غیر از 1 را انتخاب نمایید.

برای این منظور از منوی " تحلیل " ، " تفکیک عملیات تفصیلی به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده) " را انتخاب نمایید.


منوی تحلیل


پنجره " تفکیک عملیات یک تفصیلی به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده) " به شکل زیر باز خواهد شد:


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)


پنجره فوق از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:


تفصیلی‌ها


در بخش تفصیلی‌ها، کد تفصیلی مورد نظر را در کادر مقابل تفکیک عملیات تفصیلی - کد، وارد نمایید.

جهت سهولت درانجام این امر، می‌توان با استفاده از تکمه Gnl 092.png تفصیلی مورد نظر را از درخت تفصیلی‌ها انتخاب و یا با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter" ، آن را از پنجره"انتخاب تفصیلی با جستجو در نام" بیابید.


در قسمت "در حین حرکت در بین تفصیلی‌ها"، می‌توان تعیین نمود که در پنجره گزارش اخذ شده با عنوان "تفکیک عملیات تفصیلی به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)"، با فشردن تکمه‌های Gnl 160.png و Gnl 159.png، در بین چه سطحی از تفصیلی‌ها حرکت شود.

در این قسمت می‌توان یکی از حالت‌های:

 • فقط تفصیلی‌های عملیاتی(سطح آخر) در نظر گرفته شوند
 • فقط تفصیلی‌های یک سطح خاص در نظر گرفته شوند

را انتخاب نمود.


در صورت انتخاب فقط تفصیلی‌های یک سطح خاص، گزینه به علاوه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز قابل دسترس خواهد بود. با انتخاب این گزینه، در زمان حرکت بین تفصیلی‌های انتخاب شده، تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این تفصیلی‌ها اضافه خواهند شد.


در قسمت "تفکیک به"، شماره تفصیلی مورد نظر جهت تفکیک تفصیلی مورد گزارش به آن را انتخاب نمایید.

 در صورتی که تفصیلی عملیاتی مورد نظر در اسناد، به عنوان مثال در تفصیلی 1 درج شده باشد، در این قسمت شماره تفصیلی را غیر از 1 انتخاب نمایید.


در قسمت اخذ گروه‌بندی شده می‌توان یکی از حالت‌های "برحسب تفصیلی‌های عملیاتی" یا "بر حسب تفصیلی‌های یک سطح خاص از درخت"را انتخاب نمود.

در صورت انتخاب "اخذ گروه‌بندی شده برحسب تفصیلی‌های یک سطح خاص از درخت" می‌توان سطح مورد نظر را در کادر مقابل "تفصیلی‌های سطح" وارد نمود.


همچنین در صورت لزوم گزینه "به علاوه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل" را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این تفصیلی‌ها اضافه خواهند شد.


با انتخاب "عملیات فاقد تفصیلی X در گزارش ظاهر شوند" می‌توان ترتیبی داد تا عملیات فاقد تفصیلی مورد نظر با عنوان "جمع عملیات فاقد تفصیلی X" در گزارش ظاهر شود.


با فعال نمودن گزینه "سطر‌های فاقد مانده در گزارش ظاهر نشوند"، از درج تفصیلی‌های فاقد مانده در گزارش صرف نظر می‌شود.


در قسمت "فرم گزارش" می‌توان فرم دلخواه، جهت نمایش گزارش را انتخاب نمود.


محدوده اسناد


از قسمت " محدوه اسناد "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)


درقسمت محدوده اسناد یکی از گزینه‌های : "فقط اسناد سال مالی 13xx " و یا "اسناد تمام سال‌های مالی" را انتخاب نمایید. در صورت انتخاب گزینه فقط اسناد سال مالی 13xx می‌توان محدوده اسناد مورد نظر را به یکی از حالت‌های زیر تعیین نمود:

 • "کلیه اسناد"
 • "محدوده‌ای از اسناد"
 • "اسناد یک ماه خاص"
 • "اسناد تا انتهای یک ماه خاص"
 • "عملیات در یک محدوده تاریخ"


 • محدوده‌ای از اسناد: جهت انتخاب "محدوده‌ای از اسناد" مطابق شکل فوق محدوده‌ای از اسناد را انتخاب نموده و فیلد‌های قسمت محدوده اسناد را پر کنید .

همچنین با فشردن تکمه Gnl 092.png می‌توان محدوده مورد نظر را از پنجره انتخاب سند، وارد نمود

 • اسناد یک ماه خاص: جهت انتخاب محدوده‌ای از "اسناد یک ماه خاص" مطابق شکل فوق، اسناد یک ماه خاص را انتخاب نموده و ماه مورد نظر را از قسمت مربوطه، انتخاب نمایید.
 • اسناد تا انتهای یک ماه خاص: جهت انتخاب "اسناد تا انتهای یک ماه خاص" مطابق شکل فوق، اسناد تا انتهای یک ماه خاص را انتخاب نموده و ماه مورد نظر را از قسمت مربوطه، انتخاب نمایید.
 • عملیات در یک محدوده تاریخ: به منظور اخذ گزارش از عملیات در یک محدوده تاریخ، مطابق شکل فوق، عملیات در یک محدوده تاریخ را انتخاب نموده و تاریخ ابتدا و انتهای محدوده را در قسمت مربوطه وارد نمایید.


 • گزارش حاوی اسناد : در این قسمت می‌توان تعیین نمود که گزارش از تمام بخش‌ها و یا یک بخش خاص اخذ شود.
در صورتیکه در سیستم اطلاعاتی، از امکان بخش استفاده شده است، می‌توان با انتخاب بخش مورد نظر در این قسمت، گزارش مربوط به آن را اخذ نمود.


 • گزارش حاوی عملیات : در این قسمت می‌توان حساب‌های مورد نظر جهت حضور در گزارشات را مشخص نمود.
 • تمام حسابها : با انتخاب این گزینه تمام حساب‌ها در گزارش ظاهر خواهند شد.
 • یک حساب خاص : با انتخاب این گزینه می‌توان کد حساب مورد نظر را وارد و یا با استفاده از تکمه Gnl 092.png آن را از درخت حساب‌ها، فراخوانی نمود.


در قسمت مربوط به نرم‌افزار حسابداری، نوع و وضعیت اسناد حسابداری را تعیین نمایید :

 • از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
 • عادی
 • افتتاحیه
 • اختتامیه
 • سود و زیان


 • از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
 • پیش‌ نویس
 • عملیاتی
 • تایید شده
 • نهایی شده


 • در صورتیکه در اسناد حسابداری از امکان " گروه‌بندی شده نمودن سطرهای سند " استفاده کرده باشید، با تیک زدن عبارت " رخدادهای گروه‌بندی شده به رخدادهای جزئی تفکیک شوند "، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.

از قسمت "ظهور به عنوان"، جهت انتخاب تفصیلی‌های 1 تا 5 ای که تفصیلی موردنظر در آن‌ها درج شده است می‌توان استفاده نمود. به این ترتیب تنها رخدادهایی در گزارش نمایش داده خواهند شد که تفصیلی موردنظر، در آن شماره تفصیلی درج شده باشد.


شرایط


جهت اعمال شرایط دلخواه روی گزارشات، از امکان مزبور استفاده می‌شود.


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)


برای این منظور کافی است وارد بخش "شرایط" شوید:

در پنجره فوق می‌توان تعیین نمود تا شرط روی تفصیلی‌ها و یا اسناد ، اعمال شود.

به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره "تدوین یک شرط" شوید.


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توان سایر شرط‌ها را به فهرست اضافه نمود. نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت "عملگر با سطرهای قبلی" یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.

برای ذخیره شرط تکمه "ذخیره مجموعه شرایط" یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید. همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه "بازیابی مجموعه شرایط" یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیب


در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش تفصیلی‌ها را بر اساس "فیلدهای تفصیلی‌های تفکیک شده" در تب تفصیلی‌ها و "فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد)" در تب اسناد تعیین نمود. برای این منظور کافی است وارد بخش "ترتیب" شوید:


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)


فیلدی را که می‌خواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه "افزودن فیلد به فهرست" یا Gnl 187.png را فشار دهید. همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست فیلد مورد نظر را از قسمت "مرتب سازی برحسب" انتخاب نموده و تکمه "حذف فیلد از فهرست" یا Gnl 186.png را فشار دهید.

جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه Gnl 072.png ، به ترتیب صعودی یا Gnl 188.png به ترتیب نزولی استفاده نمود.

پس از اعمال تنظیمات مورد نظر، پنجره گزارش تفکیک عملیات تفصیلی به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده) به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تفکیک عملیات تفصیلی به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)


تکمه‌های موجود در این قسمت عبارتند از:


 • تکمه Gnl 016.png یا بازخوانی اطلاعات (F5) : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 018.png یا چاپ (Ctrl + P) : جهت چاپ گزارش مربوطه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 019.png یا نمایش اطلاعات در جدول Excel : جهت نمایش اطلاعات فعلی گزارش تحلیل، در نرم‌افزار "Excel" به‌کار می‌رود .
 • تکمه Gnl 159.png یا تفصیلی بعد (Ctrl + Page Down) : جهت نمایش تفصیلی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 160.png یا تفصیلی قبل (Ctrl + Page Up) : جهت نمایش تفصیلی قبل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 175.png یا تغییر پارامتر‌های گزارش (Ctrl + F3) : جهت تغییر در پارامتر های گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، پنجره ابتدایی گزارش باز خواهد شد و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • تکمه Gnl 033.png یا آخرین سطر: جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 034.png یا سطر بعدی: جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 035.png یا سطر قبلی: جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 036.png یا اولین سطر: جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 037.png یا پرش به سطر دلخواه: با انتخاب این گزینه پنجره‌ای با عنوان "پرش" باز خواهد شد و می‌توان با وارد کردن شماره سطر مورد نظر به سطر پرش کرد.


پرش


 • تکمه Gnl 021.png جهت ملاحظه سند حسابداری مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه کلید نیز، سند مربوطه باز می‌گردد.


تفکیک عملیات تفصیلی به حسابها(گروه‌بندی شده)

جهت اخذ گزارش از یک تفصیلی به تفکیک حساب‌هایی که در آن به‌کار رفته(به‌صورت گروه‌بندی شده)، از گزارش تحلیلی " تفکیک عملیات تفصیلی به حسابها " استفاده می‌شود.


برای این منظور، از منوی " تحلیل "، " تفکیک عملیات تفصیلی به حسابها(گروه‌بندی شده) " را انتخاب نمایید.


منوی تحلیل


پنجره " گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به حسابها " به شکل زیر باز خواهد شد:


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به حسابها(گروه‌بندی شده)


پنجره فوق از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:


تفصیلی‌ و حسابها


در بخش تفصیلی‌ و حسابها، کد تفصیلی مورد نظر را در کادر مقابل تفکیک عملیات تفصیلی - کد وارد نمایید.

جهت سهولت در انجام این امر می‌توان با استفاده از تکمه Gnl 092.png تفصیلی مورد نظر را از درخت تفصیلی‌ها انتخاب و یا با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter" ، آن را از پنجره انتخاب تفصیلی با جستجو در نام بیابید.


در قسمت "در حین حرکت در بین تفصیلی‌ها"، می‌توان تعیین نمود که در پنجره گزارش اخذ شده با عنوان "تفکیک عملیات تفصیلی به حسابها(گروه‌بندی شده)"، با فشردن تکمه‌های Gnl 160.png و Gnl 159.png، در بین چه سطحی از تفصیلی‌ها حرکت شود.

در این قسمت می‌توانید یکی از حالت‌های:

 • فقط تفصیلی‌های عملیاتی(سطح آخر) در نظر گرفته شوند
 • فقط تفصیلی‌های یک سطح خاص در نظر گرفته شوند

را انتخاب نمایید.

در صورت انتخاب فقط تفصیلی‌های یک سطح خاص در نظر گرفته شوند، گزینه به علاوه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل قابل دسترس خواهد بود. با انتخاب این گزینه، در زمان حرکت بین سطوح تفصیلی‌های انتخاب شده، تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این تفصیلی‌ها اضافه خواهند شد.


در قسمت اخذ گروه‌بندی شده، می‌توان یکی از حالت‌های:

 • برحسب حسابهای عملیاتی
 • برحسب حسابهای کل
 • برحسب حسابهای یک سطح خاص از درخت

را انتخاب نمود.


در صورت انتخاب "برحسب حسابهای یک سطح خاص از درخت" می‌توان سطح مورد نظر را در کادر مقابل "حسابهای سطح" وارد نمود.

همچنین در صورت لزوم گزینه "به علاوه حسابهای عملیاتی سطوح قبل" را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه، حساب‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این حساب‌ها اضافه خواهند شد.


با انتخاب "سطرهای فاقد مانده در گزارش ظاهر شوند" می‌توان ترتیبی داد تا حساب‌های فاقد مانده(به‌صورت گروه‌بندی شده)در گزارش درج شود.


" فرم گزارش ": در این قسمت می‌توان فرم دلخواه، جهت نمایش گزارش را انتخاب نمود.

محدوده اسناد


از قسمت "محدوه اسناد "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به حسابها(گروه‌بندی شده)


درقسمت محدوده اسناد یکی از گزینه‌های : "فقط اسناد سال مالی 13xx" و یا "اسناد تمام سال‌های مالی" را انتخاب نمایید.

در صورت انتخاب گزینه فقط اسناد سال مالی 13xx می‌توان محدوده اسناد مورد نظر را به یکی از حالت‌های زیر تعیین نمود:

 • کلیه اسناد
 • " محدوده‌ای از اسناد"
 • " اسناد یک ماه خاص"
 • " اسناد تا انتهای یک ماه خاص"
 • " عملیات در یک محدوده تاریخ "


جهت انتخاب "محدوده‌ای از اسناد" مطابق شکل فوق محدوده‌ای از اسناد را انتخاب نموده و فیلد‌های قسمت محدوده اسناد را پر کنید . همچنین با فشردن تکمه Gnl 092.png می‌توان محدوده مورد نظر را از پنجره انتخاب سند، وارد نمود.

اسناد یک ماه خاص

جهت انتخاب محدوده‌ای از "اسناد یک ماه خاص" مطابق شکل فوق، اسناد یک ماه خاص را انتخاب نموده و ماه مورد نظر را از قسمت مربوطه، انتخاب نمایید.


اسناد تا انتهای یک ماه خاص


جهت انتخاب "اسناد تا انتهای یک ماه خاص" مطابق شکل فوق، اسناد تا انتهای یک ماه خاص را انتخاب نموده و ماه مورد نظر را از قسمت مربوطه، انتخاب نمایید.


عملیات در یک محدوده تاریخ

به منظور اخذ گزارش از عملیات در یک محدوده تاریخ، مطابق شکل فوق، عملیات در یک محدوده تاریخ را انتخاب نموده و تاریخ ابتدا و انتهای محدوده را در قسمت مربوطه وارد نمایید.


 • گزارش حاوی اسناد : در این قسمت می‌توان تعیین نمود که گزارش از تمام بخش‌ها و یا یک بخش خاص اخذ شود.
در صورتیکه در سیستم اطلاعاتی، از امکان بخش استفاده شده است، می‌توان با انتخاب بخش مورد نظر در این قسمت، گزارش مربوط به آن را اخذ نمود.


 • گزارش حاوی عملیات : در این قسمت می‌توان حسابها موردنظر جهت حضور در گزارشات را مشخص نمود.
 • تمام حسابها : با انتخاب این گزینه تمام حسابها در گزارش ظاهر خواهند شد.
 • یک حساب خاص : با انتخاب این گزینه می‌توان کد حساب مورد نظر را وارد و یا با استفاده از تکمه Gnl 092.png آن را از درخت حسابها، فراخوانی نمود.


از قسمت "ظهور به عنوان"، جهت انتخاب تفصیلی‌های 1 تا 5 ای که تفصیلی موردنظر در آن‌ها درج شده است می‌توان استفاده نمود. به این ترتیب تنها رخدادهایی در گزارش نمایش داده خواهند شد که تفصیلی موردنظر، در آن شماره تفصیلی درج شده باشد.


در قسمت مربوط به نرم‌افزار حسابداری، نوع و وضعیت اسناد حسابداری را تعیین نمایید :

 • از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
 • عادی
 • افتتاحیه
 • اختتامیه
 • سود و زیان


 • از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
 • پیش‌ نویس
 • عملیاتی
 • تایید شده
 • نهایی شده


 • در صورتیکه در اسناد حسابداری از امکان " گروه‌بندی شده نمودن سطرهای سند " استفاده کرده باشید، با تیک زدن عبارت " رخدادهای گروه‌بندی شده به رخدادهای جزئی تفکیک شوند "، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.


شرایط


جهت اعمال شرایط دلخواه روی گزارشات، از امکان مزبور استفاده می‌شود. برای این منظور کافی است وارد بخش "شرایط" شوید:


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به حسابها(گروه‌بندی شده)


در پنجره فوق می‌توان تعیین نمود تا شرط روی حسابها و یا اسناد اعمال شود.

به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره "تدوین یک شرط" شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود. نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت "عملگر با سطرهای قبلی" یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.

برای ذخیره شرط تکمه "ذخیره مجموعه شرایط" یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید. همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه "بازیابی مجموعه شرایط" یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیب


در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش تفصیلی‌ها را بر اساس " فیلدهای حساب‌های تفکیک شده " در تب حساب‌ها و" فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد) " در تب اسناد، تعیین نمود. برای این منظور کافی است وارد بخش "ترتیب" شوید:


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به حسابها(گروه‌بندی شده)


فیلدی را که می‌خواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه "افزودن فیلد به فهرست" یا Gnl 187.png را فشار دهید. همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست فیلد مورد نظر را از قسمت "مرتب سازی برحسب" انتخاب نموده و تکمه "حذف فیلد از فهرست" یا Gnl 186.png را فشار دهید.

جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه Gnl 072.png ، به ترتیب صعودی یا Gnl 188.png به ترتیب نزولی استفاده نمود.


پس از اعمال تنظیمات مورد نظر، پنجره گزارش تفکیک عملیات تفصیلی به حسابها(گروه‌بندی شده) به‌ شکل زیر باز خواهد شد:


تفکیک عملیات تفصیلی به حسابها(گروه‌بندی شده)


تکمه‌های موجود در این قسمت عبارتند از:


 • تکمه Gnl 016.png یا بازخوانی اطلاعات (F5) : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 018.png یا چاپ (Ctrl + P) : جهت چاپ گزارش مربوطه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 019.png یا نمایش اطلاعات در جدول Excel : جهت نمایش اطلاعات فعلی گزارش تحلیل، در نرم‌افزار " Excel " به‌کار می‌رود .
 • تکمه Gnl 159.png یا تفصیلی بعد (Ctrl + Page Down) : جهت نمایش تفصیلی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 160.png یا تفصیلی قبل (Ctrl + Page Up) : جهت نمایش تفصیلی قبل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 175.png یا تغییر پارامتر‌های گزارش (Ctrl + F3) : جهت تغییر در پارامتر های گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، پنجره ابتدایی گزارش باز خواهد شد و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • تکمه Gnl 191.png یا رسم نمودار (Ctrl + F9) : جهت رسم نمودار از گزارش مورد نظر استفاده می‌شود.
 • تکمه Gnl 033.png یا آخرین سطر: جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 034.png یا سطر بعدی: جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 035.png یا سطر قبلی: جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 036.png یا اولین سطر: جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 037.png یا پرش به سطر دلخواه: با انتخاب این گزینه پنجره‌ای با عنوان "پرش" باز خواهد شد و می‌توان با وارد کردن شماره سطر مورد نظر به سطر پرش کرد.


پرش


 • تکمه Gnl 021.png: جهت ملاحظه سند حسابداری مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه کلید نیز، سند مربوطه باز می‌گردد.


تفکیک عملیات حساب به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)

جهت اخذ گزارش از یک حساب به تفکیک طبقات تفصیلی، (مانند : اشخاص، شرکت‌ها، مراکز‌ هزینه و... در شماره‌های تفصیلی 1 الی 5) از گزارش تحلیلی " تفکیک عملیات حساب به طبقات تفصیلی "، استفاده می‌شود.


برای این منظور کافیست از منوی " تحلیل " ، گزینه " تفکیک عملیات حساب به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده) " را انتخاب نمایید.


منوی تحلیل


پنجره " گزارش تفکیک عملیات یک حساب به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده) " به شکل زیر باز خواهد شد:


گزارش تفکیک عملیات یک حساب به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)


پنجره فوق از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:


حساب و تفصیلی‌ها


در بخش حساب و تفصیلی‌ها ، کد حساب مورد نظر را در کادر مقابل تفکیک عملیات حساب - کد وارد نمایید جهت سهولت در انجام این امر می‌توان با استفاده از تکمه Gnl 092.png حساب مورد نظر را از درخت حساب‌‌ها انتخاب و یا با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter" ، آن را از پنجره "انتخاب حساب با جستجو در نام" بیابید.

در قسمت "در حین حرکت در بین حسابها"، می‌توان تعیین نمود که در پنجره گزارش اخذ شده با عنوان "تفکیک عملیات حساب به طبقات تفصیلی (گروه‌بندی شده)"، با فشردن تکمه‌های Gnl 160.png و Gnl 159.png، در بین چه سطحی از حساب‌ها حرکت شود.

در این قسمت می‌توان یکی از حالت‌های:

 • فقط حسابهای عملیاتی(سطح آخر) در نظر گرفته شوند
 • فقط حسابهای کل در نظر گرفته شوند
 • فقط حسابهای یک سطح خاص در نظر گرفته شوند

را انتخاب نمود.


در صورت انتخاب فقط حسابهای یک سطح خاص، گزینه به علاوه حسابهای عملیاتی سطوح قبل قابل دسترس خواهد بود. با انتخاب این گزینه، در زمان حرکت بین سطوح حساب‌های انتخاب شده، حساب‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این حساب‌ها اضافه خواهند شد.


در قسمت "تفکیک به طبقات تفصیلی"، طبقه(های) مورد نظر را انتخاب نموده، سپس در کادر مقابل آن، محل درج تفصیلی در رخداد‌ها را مشخص نمایید.

در قسمت "گروه‌بندی" می‌توان یکی از حالت‌های "برحسب تفصیلی‌های عملیاتی" یا "بر حسب تفصیلی‌های یک سطح خاص از درخت"را انتخاب نمود.

در صورت انتخاب "اخذ گروه‌بندی شده برحسب تفصیلی‌های یک سطح خاص از درخت" می‌توان سطح مورد نظر را در کادر مقابل "تفصیلی‌های سطح" وارد نمود.

همچنین در صورت لزوم گزینه "به علاوه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل" را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه، تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این تفصیلی‌ها اضافه خواهند شد.

با انتخاب "عملیات فاقد تفصیلی‌های موضوع تفکیک در گزارش ظاهر شوند"، می‌توان ترتیبی داد تا رخداد‌های فاقد شرایط تفکیک به‌صورت یک سطر با عنوان "جمع عملیات فاقد تفصیلی‌های گزارش" در گزارش درج شود.


با انتخاب "سطرهای فاقد مانده در گزارش ظاهر شوند" می‌توان ترتیبی داد تا حساب‌های فاقد مانده(به‌صورت گروه‌بندی شده)در گزارش درج شود.


فرم گزارش: در این قسمت می‌توان فرم دلخواه، جهت نمایش گزارش را انتخاب نمود.


محدوده‌ اسناد


از قسمت " محدوده اسناد "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.


گزارش تفکیک عملیات یک حساب به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)


درقسمت محدوده اسناد یکی از گزینه‌های : "فقط اسناد سال مالی 13xx " و یا "اسناد تمام سال‌های مالی" را انتخاب نمایید. در صورت انتخاب گزینه فقط اسناد سال مالی 13xx می‌توان محدوده اسناد مورد نظر را به یکی از حالت‌های زیر تعیین نمود:

 • "کلیه اسناد"
 • "محدوده‌ای از اسناد"
 • "اسناد یک ماه خاص"
 • "اسناد تا انتهای یک ماه خاص"
 • "عملیات در یک محدوده تاریخ"


 • محدوده‌ای از اسناد: جهت انتخاب "محدوده‌ای از اسناد" مطابق شکل فوق محدوده‌ای از اسناد را انتخاب نموده و فیلد‌های قسمت محدوده اسناد را پر کنید .

همچنین با فشردن تکمه Gnl 092.png می‌توان محدوده مورد نظر را از پنجره انتخاب سند، وارد نمود

 • اسناد یک ماه خاص: جهت انتخاب محدوده‌ای از "اسناد یک ماه خاص" مطابق شکل فوق، اسناد یک ماه خاص را انتخاب نموده و ماه مورد نظر را از قسمت مربوطه، انتخاب نمایید.
 • اسناد تا انتهای یک ماه خاص: جهت انتخاب "اسناد تا انتهای یک ماه خاص" مطابق شکل فوق، اسناد تا انتهای یک ماه خاص را انتخاب نموده و ماه مورد نظر را از قسمت مربوطه، انتخاب نمایید.
 • عملیات در یک محدوده تاریخ: به منظور اخذ گزارش از عملیات در یک محدوده تاریخ، مطابق شکل فوق، عملیات در یک محدوده تاریخ را انتخاب نموده و تاریخ ابتدا و انتهای محدوده را در قسمت مربوطه وارد نمایید.


گزارش حاوی اسناد : در این قسمت می‌توان تعیین نمود که گزارش از تمام بخش‌ها و یا یک بخش خاص اخذ شود.

در صورتیکه در سیستم اطلاعاتی، از امکان بخش استفاده شده است، می‌توان با انتخاب بخش مورد نظر در این قسمت، گزارش مربوط به آن را اخذ نمود.


گزارش حاوی عملیات : در این قسمت می‌توان حساب‌های مورد نظر جهت حضور در گزارشات را مشخص نمود.

 • تمام حسابها : با انتخاب این گزینه تمام حساب‌ها در گزارش ظاهر خواهند شد.
 • یک حساب خاص : با انتخاب این گزینه می‌توان کد حساب مورد نظر را وارد و یا با استفاده از تکمه Gnl 092.png آن را از درخت حساب‌ها، فراخوانی نمود.


در قسمت مربوط به نرم‌افزار حسابداری، نوع و وضعیت اسناد حسابداری را تعیین نمایید :

 • از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
 • عادی
 • افتتاحیه
 • اختتامیه
 • سود و زیان


 • از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
 • پیش‌ نویس
 • عملیاتی
 • تایید شده
 • نهایی شده


 • در صورتیکه در اسناد حسابداری از امکان " گروه‌بندی شده نمودن سطرهای سند " استفاده کرده باشید، با تیک زدن عبارت " رخدادهای گروه‌بندی شده به رخدادهای جزئی تفکیک شوند "، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.


شرایط


جهت اعمال شرایط دلخواه روی گزارشات، از امکان مزبور استفاده می‌شود. برای این منظور کافی است وارد بخش "شرایط" شوید:


تفکیک عملیات حساب به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده))


برای این منظور کافی است وارد بخش "شرایط" شوید:

در پنجره فوق می‌توان تعیین نمود تا شرط روی تفصیلی‌ها و یا اسناد ، اعمال شود.

به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره "تدوین یک شرط" شوید.

 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود. نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت "عملگر با سطرهای قبلی" یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.

برای ذخیره شرط تکمه "ذخیره مجموعه شرایط" یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید. همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه "بازیابی مجموعه شرایط" یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیب


در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش تفصیلی‌ها را بر اساس "فیلدهای تفصیلی‌های تفکیک شده" در تب تفصیلی‌ها و "فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد)" در تب اسناد تعیین نمود. برای این منظور کافی است وارد بخش "ترتیب" شوید:


گزارش تفکیک عملیات یک حساب به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)


فیلدی را که می‌خواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه "افزودن فیلد به فهرست" یا Gnl 187.png را فشار دهید. همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست فیلد مورد نظر را از قسمت "مرتب سازی برحسب" انتخاب نموده و تکمه "حذف فیلد از فهرست" یا Gnl 186.png را فشار دهید.

جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه Gnl 072.png ، به ترتیب صعودی یا Gnl 188.png به ترتیب نزولی استفاده نمود.


پس از اعمال تنظیمات مورد نظر، پنجره گزارش تفکیک عملیات حساب به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده) به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تفکیک عملیات حساب به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)


تکمه‌های موجود در این قسمت عبارتند از:


 • تکمه Gnl 016.png یا بازخوانی اطلاعات (F5) : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 018.png یا چاپ (Ctrl + P) : جهت چاپ گزارش مربوطه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 019.png یا نمایش اطلاعات در جدول Excel : جهت نمایش اطلاعات فعلی گزارش تحلیل، در نرم‌افزار "Excel" به‌کار می‌رود .
 • تکمه Gnl 159.png یا حساب بعد (Ctrl + Page Down) : جهت نمایش حساب بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 160.png یا حساب قبل (Ctrl + Page Up) : جهت نمایش حساب قبل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 175.png یا تغییر پارامتر های گزارش (Ctrl + F3) : جهت تغییر در پارامتر های گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، پنجره ابتدایی گزارش باز خواهد شد و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • تکمه Gnl 033.png یا آخرین سطر: جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 034.png یا سطر بعدی: جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 035.png یا سطر قبلی: جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 036.png یا اولین سطر: جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 037.png یا پرش به سطر دلخواه: با انتخاب این گزینه پنجره‌ای با عنوان "پرش" باز خواهد شد و می‌توان با وارد کردن شماره سطر مورد نظر به سطر پرش کرد.


پرش


 • تکمه Gnl 021.png: جهت ملاحظه سند حسابداری مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه کلید نیز، سند مربوطه باز می‌گردد.


تفکیک عملیات تفصیلی به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)

جهت اخذ گزارش از یک تفصیلی به تفکیک طبقات تفصیلی، (مانند : اشخاص، شرکت‌ها، مراکز‌ هزینه و... در شماره‌های تفصیلی 1 الی 5)از گزارش تحلیلی " تفکیک عملیات تفصیلی به طبقات تفصیلی "، استفاده می‌شود.


برای این منظور از منوی " تحلیل " ، " تفکیک عملیات تفصیلی به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده) " را انتخاب نمایید.


منوی تحلیل


پنجره " گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده) " به شکل زیر باز خواهد شد:


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)


پنجره فوق از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:


تفصیلی‌ها


در بخش تفصیلی‌ها ، کد تفصیلی مورد نظر را در کادر مقابل تفکیک عملیات تفصیلی - کد وارد نمایید. جهت سهولت در انجام این امر می‌توان با استفاده از تکمه Gnl 092.png تفصیلی مورد نظر را از درخت تفصیلی‌ها انتخاب و یا با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter"، آن را از پنجره "انتخاب تفصیلی با جستجو در نام" بیابد.

در قسمت "در حین حرکت در بین تفصیلی‌ها"، می‌توان تعیین نمود که در پنجره گزارش اخذ شده با عنوان "تفکیک عملیات تفصیلی به یک شماره تفصیلی(گروه‌بندی شده)"، با فشردن تکمه‌های Gnl 160.png و Gnl 159.png، در بین چه سطحی از تفصیلی‌ها حرکت شود.

در این قسمت می‌توان یکی از حالت‌های:

 • فقط تفصیلی‌های عملیاتی(سطح آخر) در نظر گرفته شوند
 • فقط تفصیلی‌های یک سطح خاص در نظر گرفته شوند

را انتخاب نمود.

در صورت انتخاب فقط تفصیلی‌های یک سطح خاص، گزینه به علاوه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل قابل دسترس خواهد بود. با انتخاب این گزینه، در زمان حرکت بین سطوح تفصیلی‌های انتخاب شده، تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این تفصیلی‌ها اضافه خواهند شد.


در قسمت تفکیک به طبقات تفصیلی، طبقه(های) مورد نظر را انتخاب نموده، سپس در کادر مقابل آن، محل درج تفصیلی در رخداد را مشخص نمایید.

همچنین در قسمت اخذ گروه‌بندی شده یکی از حالت‌های " برحسب تفصیلی‌های عملیاتی " یا " بر حسب تفصیلی‌های یک سطح خاص از درخت "را انتخاب نمایید .


در صورت انتخاب " اخذ گروه‌بندی شده برحسب تفصیلی‌های یک سطح خاص از درخت " می‌توان سطح مورد نظر را در کادر مقابل " تفصیلی‌های سطح " وارد نمود.

همچنین در صورت لزوم گزینه " به علاوه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل " را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این تفصیلی‌ها اضافه خواهند شد.


با انتخاب " عملیات فاقد تفصیلی‌های موضوع تفکیک در گزارش ظاهر شوند "، می‌توان ترتیبی داد تا رخداد‌های فاقد شرایط تفکیک به‌ صورت یک سطر با عنوان " جمع عملیات فاقد تفصیلی‌های گزارش " در گزارش درج شود.

با انتخاب "سطرهای فاقد مانده در گزارش ظاهر شوند" می‌توان ترتیبی داد تا حساب‌های فاقد مانده(به‌صورت گروه‌بندی شده)در گزارش درج شود.


فرم گزارش: در این قسمت می‌توان فرم دلخواه، جهت نمایش گزارش را انتخاب نمود.


محدوده‌ اسناد


از قسمت " محدوده اسناد "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)


درقسمت محدوده اسناد یکی از گزینه‌های : "فقط اسناد سال مالی 13xx " و یا "اسناد تمام سال‌های مالی" را انتخاب نمایید. در صورت انتخاب گزینه فقط اسناد سال مالی 13xx می‌توان محدوده اسناد مورد نظر را به یکی از حالت‌های زیر تعیین نمود:

 • "کلیه اسناد"
 • "محدوده‌ای از اسناد"
 • "اسناد یک ماه خاص"
 • "اسناد تا انتهای یک ماه خاص"
 • "عملیات در یک محدوده تاریخ"


 • محدوده‌ای از اسناد: جهت انتخاب "محدوده‌ای از اسناد" مطابق شکل فوق محدوده‌ای از اسناد را انتخاب نموده و فیلد‌های قسمت محدوده اسناد را پر کنید .

همچنین با فشردن تکمه Gnl 092.png می‌توان محدوده مورد نظر را از پنجره انتخاب سند، وارد نمود

 • اسناد یک ماه خاص: جهت انتخاب محدوده‌ای از "اسناد یک ماه خاص" مطابق شکل فوق، اسناد یک ماه خاص را انتخاب نموده و ماه مورد نظر را از قسمت مربوطه، انتخاب نمایید.
 • اسناد تا انتهای یک ماه خاص: جهت انتخاب "اسناد تا انتهای یک ماه خاص" مطابق شکل فوق، اسناد تا انتهای یک ماه خاص را انتخاب نموده و ماه مورد نظر را از قسمت مربوطه، انتخاب نمایید.
 • عملیات در یک محدوده تاریخ: به منظور اخذ گزارش از عملیات در یک محدوده تاریخ، مطابق شکل فوق، عملیات در یک محدوده تاریخ را انتخاب نموده و تاریخ ابتدا و انتهای محدوده را در قسمت مربوطه وارد نمایید.


گزارش حاوی اسناد : در این قسمت می‌توان تعیین نمود که گزارش از تمام بخش‌ها و یا یک بخش خاص اخذ شود.

در صورتیکه در سیستم اطلاعاتی، از امکان بخش استفاده شده است، می‌توان با انتخاب بخش مورد نظر در این قسمت، گزارش مربوط به آن را اخذ نمود.


گزارش حاوی عملیات : در این قسمت می‌توان حساب‌های مورد نظر جهت حضور در گزارشات را مشخص نمود.

 • تمام حسابها : با انتخاب این گزینه تمام حساب‌ها در گزارش ظاهر خواهند شد.
 • یک حساب خاص : با انتخاب این گزینه می‌توان کد حساب مورد نظر را وارد و یا با استفاده از تکمه Gnl 092.png آن را از درخت حساب‌ها، فراخوانی نمود.


در قسمت مربوط به نرم‌افزار حسابداری، نوع و وضعیت اسناد حسابداری را تعیین نمایید :

 • از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
 • عادی
 • افتتاحیه
 • اختتامیه
 • سود و زیان


 • از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
 • پیش‌ نویس
 • عملیاتی
 • تایید شده
 • نهایی شده


 • در صورتیکه در اسناد حسابداری از امکان " گروه‌بندی شده نمودن سطرهای سند " استفاده کرده باشید، با تیک زدن عبارت " رخدادهای گروه‌بندی شده به رخدادهای جزئی تفکیک شوند "، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.

از قسمت "ظهور به عنوان"، جهت انتخاب تفصیلی‌های 1 تا 5 ای که تفصیلی موردنظر در آن‌ها درج شده است می‌توان استفاده نمود. به این ترتیب تنها رخدادهایی در گزارش نمایش داده خواهند شد که تفصیلی موردنظر، در آن شماره تفصیلی درج شده باشد.


شرایط


جهت اعمال شرایط دلخواه روی گزارشات، از امکان مزبور استفاده می‌شود. برای این منظور کافی است وارد بخش " شرایط " شوید:


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)


در پنجره فوق می‌توان تعیین نمود تا شرط روی تفصیلی‌ها و یا اسناد ، اعمال شود.

به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.

 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توان سایر شرط‌ها را به فهرست اضافه نمود. نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.

برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید. همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیب


در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش تفصیلی‌ها را بر اساس "فیلدهای تفصیلی‌های تفکیک شده" در تب تفصیلی‌ها و "فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد)" در تب اسناد، تعیین نمود. برای این منظور کافی است وارد بخش " ترتیب " شوید:


گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)


فیلدی را که می‌خواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه " افزودن فیلد به فهرست " یا Gnl 187.png را فشار دهید. همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست فیلد مورد نظر را از قسمت " مرتب سازی برحسب " انتخاب نموده و تکمه " حذف فیلد از فهرست " یا Gnl 186.png را فشار دهید.

جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه Gnl 072.png ، به ترتیب صعودی یا Gnl 188.png به ترتیب نزولی استفاده نمود.


پس از اعمال تنظیمات مورد نظر، پنجره گزارش گزارش تفکیک عملیات یک تفصیلی به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده) به‌شکل زیر باز خواهد شد:


گزارش تفکیک عملیات تفصیلی به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)


تکمه‌های موجود در این قسمت عبارتند از:


 • تکمه Gnl 016.png یا بازخوانی اطلاعات (F5) : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 018.png یا چاپ (Ctrl + P) : جهت چاپ گزارش مربوطه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 019.png یا نمایش اطلاعات در جدول Excel : جهت نمایش اطلاعات فعلی گزارش تحلیل، در نرم‌افزار "Excel" به‌کار می‌رود .
 • تکمه Gnl 159.png یا تفصیلی بعد (Ctrl + Page Down) : جهت نمایش تفصیلی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 160.png یا تفصیلی قبل (Ctrl + Page Up) : جهت نمایش تفصیلی قبل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 175.png یا تغییر پارامتر‌های گزارش (Ctrl + F3) : جهت تغییر در پارامتر های گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، پنجره ابتدایی گزارش باز خواهد شد و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • تکمه Gnl 033.png یا آخرین سطر: جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 034.png یا سطر بعدی: جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 035.png یا سطر قبلی: جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 036.png یا اولین سطر: جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تکمه Gnl 037.png یا پرش به سطر دلخواه: با انتخاب این گزینه پنجره‌ای با عنوان " پرش " باز خواهد شد و می‌توان با وارد کردن شماره سطر مورد نظر به سطر پرش کرد.


پرش


 • تکمه Gnl 021.png یا ملاحظه ریز عملیات : با فشردن این تکمه وارد پنجره " تفکیک عملیات تفصیلی به طبقات تفصیلی(گروه‌بندی شده)" خواهید شد.category : بازگشت