گردش و موجودی کالاها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

جهت ملاحظه و بررسی تمام یا محدوده‌ای از کالاها در یک بازه مشخص(مانند یک سال مالی) از گزارش " گردش و موجودی کالاها " استفاده می‌نماییم.

گردش و موجودی کالاها

به منظور اخذ گزارش گردش و موجودی کالاها، از منوی " تراز "، " گردش و موجودی کالاها " را انتخاب نمایید.

همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از تکمه Gnl 127.png که در نوار ابزار صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد استفاده نمایید.


منوی تراز


پنجره " گردش و موجودی کالاها " به شکل زیر باز خواهد شد:


گردش و موجودی کالاها


این محاوره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :

محتویگردش و موجودی کالاها - محتوی


از قسمت " محتوی " فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :

 • گزارش شامل : در این قسمت می‌توانید تعیین کنید که " کالاهای عملیاتی (سطح آخر) " در گزارش ظاهر شوند و یا " کالاهای مربوط به یک سطح خاص "
با انتخاب کالاهای یک سطح خاص، عبارت " به‌ علاوه کالاهای عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، وقتی گزارش را باز می‌کنیم کالاهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این کالاها اضافه می‌شوند.
 • محدوده کد کالا از : در این قسمت می‌توانید محدوده یا الگوی کد کالا مورد نظرتان جهت نمایش گزارش " گردش و موجودی کالاها " را تعیین نمایید.
 • سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود : هنگامی که بخواهید گزارش را با اخذ سرجمع اخذ نمایید.
 • سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نمایش داده نمی‌شوند.
 • کنترل گردش طی دوره : در این قسمت می‌توانید تعیین کنید که " فقط موارد راکد (فاقد گردش طی دوره)بازنمایی شوند " در گزارش ظاهر شوند و یا " فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شوند " و در صورتی که انجام نشود را انتخاب نمایید همه موارد در گزارش لحاظ می‌شود.
 • کنترل حد های بحرانی : امکان انتخاب حالت های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :
 • برای حداقل موجودی انجام شود : در گزارش کالاهایی ظاهر می‌شود که موجودی آنها کمتر از حداقل موجودی تعریف شده در هنگام تعریف و یا تدوین کالا باشد.
 • برای نقطه سفارش انجام شود : در گزارش کالاهایی ظاهر می‌شوند که کمتر از نقطه سفارش تعریف شده در هنگام تعریف و یا تدوین کالا باشد.
 • برای حداکثر موجودی انجام شود : در گزارش کالاهایی ظاهر می‌شوند که موجودی آنها از حداکثر موجودی تعریف شده برای آنها بیشتر است.
 • فقط کالاهای فاقد موجودی بازنمایی شوند : در گزارش کالاهایی ظاهر می‌شوند که موجودی آنها برابر صفر است.

در صورتی که انجام نشود را انتخاب نمایید همه موارد در گزارش لحاظ می‌شود.

 • برگه‌های درخواست هم در نظر گرفته شوند : در صورتی که می‌خواهید درخواست‌های تایید شده در هنگام کنترل حدهای بحرانی به حساب بیایند تیک این گزینه را می‌گذاریم.
 • فقط کالاهای رزور شده بازنمایی شوند : اگر این گزینه را انتخاب نماییم فقط کالاهای رزور شده را به ما نشان می‌دهد.
 • فرم گزارش: در صورتی که مایل باشید می‌توانید فرم گزارش را بر حسب نیاز تغییر دهید.


گردش و موجودی کالاها - فرم گزارش


برگه‌هاگردش و موجودی کالاها - برگه‌ها


از قسمت برگه‌ها موارد زیر را تکمیل کنید:

 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.
 • محدوده تاریخ از : شروع گزارش گردش و موجودی کالاها از این تاریخ است.
 • محدوده تاریخ طی دوره از : تاریخی که در این قسمت می‌گذاریم برای ستون های افزایش و کاهش طی دوره است.
 • محدوده سند طی دوره از : در صورتی که بخواهیم گزارش را از سندهای یک دوره خاص تهیه کنید.
 • انواع برگه انبار : از این قسمت می‌توانید هر نوع انواع برگه ورود و خروج را انتخاب نمایید.
 • محدوده شماره/سری از : از این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.
 • وضعیت اسناد : از این قسمت می‌توانید فقط اسناد پیش‌ نویس یا عملیاتی یا تائید شده و یا همه اسناد را انتخاب کنید.
 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک بخش خاص یا تمام بخش ها را انتخاب کنید.


رخدادهاگردش و موجودی کالاها - رخدادها


در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید:

 • محدوده کد کالا : از این قسمت می‌توانید محدوده‌‌ای از کالاها را انتخاب نمایید.
 • محدوده کد مرکز : از این قسمت می‌توانید محدوده‌ای از مراکز مصرف و تامین کالا را انتخاب نمایید.
 • شامل رخداد های : از این قسمت می‌توانید تمام انبار ها یا یک انبار خاص را انتخاب نمایید.
 • واحد سنجش مقدار : از این قسمت می‌توانید واحد اصلی کالا یا یک واحد خاص را انتخاب نمایید.
 • انواع طرف حساب : از این قسمت می‌توانید انواع طرف حساب‌های " آزاد "، " عمومی " و " اختصاصی "را انتخاب نمایید.
 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
 • برآوردی: رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آنها را با وضعیت بهای " برآوردی " درج نمودید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
 • برآوردی به واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای وارده با نوع رخداد " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " درج شده اند.
 • واقعی شده : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای " برآوردی " درج شده‌اند و سپس با استفاده از رخدادهای " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.
 • واقعی : رخدادهایی هستند که کالاهای آنها از ابتدا با وضعیت بهای واقعی وارد شده‌اند و یا رخدادهایی که پس از درج رخداد" تبدیل بهای برآوردی به واقعی " واقعی شده‌اند.
 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.
 • محدوده کد بچ از : در صورتی که می‌خواهید محدوده‌ای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
 • انواع رخداد: از این قسمت می‌توانید انواع رخدادی که در گزارش می‌خواهید داشته باشید را تیک بزنید.


انواع رخداد


 • اگر تیک رخدادهای فاقد مانده در نظر گرفته نشوند را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که مانده ندارند را نشان نمی‌دهد.
 • اگر تیک رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که فاکتور شده اند را به ما نشان نمی‌دهد.


 • اگر تیک رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " برگشت خرید داخلی(دوره جاری) "، " برگشت خرید خارجی(دوره جاری) "، " برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) "، " برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) "، " برگشت دریافت امانی(دوره جاری) "، " برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) "، " برگشت فروش(دوره جاری) "، " برگشت مصرف(دوره جاری) "، " برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) "، " برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) "، " برگشت تحویل امانی(دوره جاری) "، " برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) " و " تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.


 • اگر تیک رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " تعدیل ورود "، " تعدیل خروج " و " تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.


 • اگر تیک رخدادهای اصلاح بهای وارده به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " اصلاح بهای وارده "، " اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره "، " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " و " تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.


 • اگر تیک تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند را بگذاریم در گزارش تنها تغییرات همان محدوده‌ای که انتخاب نمودید نشان داده می‌شود شایان ذکر است که این محدوده می‌تواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده ها.


شرایط


در این قسمت شرایط مورد نظر جهت اخذ گزارش " گردش و موجودی کالاها " را تعیین نمایید.

 • به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.
 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت شرط به‌کار رود را وارد نمایید.


گردش و موجودی کالاها - شرایط کالاها


تدوین یک شرط کالاها


گردش و موجودی کالاها - شرایط رخدادها


تدوین یک شرط رخدادها


گردش و موجودی کالاها - شرایط سرجمع


تدوین یک شرط سرجمع


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در‌این بخش این‌ است که‌ از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و "، " یا " و " بجز " شود.
 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.
 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیبگردش و موجودی کالاها - ترتیب


در قسمت ترتیب می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.

اکنون با فشردن تکمه "تصویب"، گزارش گردش و موجودی کالا ها با فرم پیش فرض نوسا - گردش و موجودی به صورت زیر نمایش داده می‌شود:


گردش و موجودی کالاها


فرم های نمایشی پیش فرض نوسا

 • پیش فرض نوسا - گردش و موجودی : این فرم، گردش و موجودی محدوده کالاهای منتخب را بر اساس موجودی و بها در ابتدا و انتهای دوره و نیز افزایش و کاهش در طی دوره نمایش می‌دهد.


گردش و موجودی کالاها


 • پیش فرض نوسا - موجودی و درخواست : این فرم گزارش، گردش و موجودی کالاهای منتخب را با لحاظ کردن برگه‌های درخواست و مقدار رزرو کالاها به صورت ستون‌های تفکیک شده نمایش می‌دهد.


پیش فرض نوسا - موجودی و درخواست


اگر وضعیت رخداد برگه‌های درخواست تایید شده باشد در گزارش گردش و موجودی کالا نمایش داده نمی‌شود.


 • پیش فرض نوسا - بهای دلخواه : در این فرم گزارش دو ستون با نام‌های " بهای واحد دلخواه " و " بهای دلخواه " به صورت پیش فرض با همان ارقام بهای واحد و بهای سطر نمایان می‌شوند. در ستون بهای دلخواه می‌توان جهت مقایسه ارقام این ستون با مبالغ موجودی واقعی یا اخذ خروجی اکسل و دیگر مقاصد گزارشگیری به صورت دستی یا خودکار (از طریق آیکون Gnl 002.png) در بالای سطرهای گزارش برای کالای دلخواه به صورت نمایشی ورود اطلاعات انجام داد.


پیش فرض نوسا - بهای دلخواه


 • پیش فرض نوسا - واحد خاص : این فرم گزارش، گردش و موجودی کالاها را بر اساس یک واحد خاص نمایش می‌دهد.


پیش فرض نوسا - واحد خاص


در صورت عدم انتخاب یک واحد خاص سیستم قادر به تشخیص واحد و تکمیل اطلاعات مقداری گزارش نخواهد شد.


 • پیش فرض نوسا - بررسی انحراف خرید : این فرم گزارش اطلاعات "انحراف نرخ خرید و مصرف" کالاهایی که از بهای استاندارد استفاده نموده‌اند را در کنار گردش و موجودی آنها به نمایش می‌گذارد.


پیش فرض نوسا - بررسی انحراف خرید


اختلاف بین بهای واقعی و بهای استاندارد در هنگام عملیاتی نمودن برگه انبار شناسایی می‌شود؛ موجودی کالا به بهای استاندارد ثبت می‌شودو طرف حساب به بهای واقعی و تفاوت آن دو در ستون انحراف خرید نمایش داده می‌شود.


 • پیش فرض نوسا(نمونه گردش تفکیک شده) : گردش و موجودی محدوده کالاهای منتخب را بر اساس موجودی و بهای ابتدای دوره، افزایش و کاهش در طی دوره وانتهای دوره نمایش می‌دهد.با این تفاوت که می‌توان تغییرات طی دوره (محدوده زمانی مورد نظر) را به صورت ستون های تفکیک شده ملاحظه نمود.


پیش فرض نوسا - نمونه گردش تفکیک شده


نوار ابزار گزارش گردش و موجودی کالاها

تکمه‌های موجود در نوار ابزار گزارش گردش و موجودی کالاها به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : این آیکون در صورتی کاربرد دارد که فرم گزارش حالت بهای دلخواه باشد.
 • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 021.png ریز عملیات سطر تحت مکان نما : روی هر سطر از گزارش که قرار بگیرید ریز عملیات آن سطر را ملاحظه می‌نمایید.
 • تفکیک عملیات بر حسب مرکز : روی هر سطر از گزارش که قرار بگیرید، وقتی تفکیک عملیات بر حسب مرکز را انتخاب می‌نمایید؛ کالای مورد نظر را بر مبنای مراکزی که از این کالا استفاده نموده‌اند نمایش می‌دهد.
 • تفکیک عملیات بر حسب کالا : اگر گزارش از کالاهای غیر عملیاتی باشد، وقتی تفکیک عملیات بر حسب کالا را انتخاب نمایید کالاهای عملیاتی(فاقد زیر گروه) زیر مجموعه کالای مورد نظر را نمایش می‌دهد.
 • تفکیک عملیات بر حسب بچ : روی هر سطر گزارش که قرار بگیرید، وقتی تفکیک عملیات بر حسب بچ را انتخاب نمایید؛ کالای مورد نظر را بر مبنای بچ‌هایی که استفاده نموده اند نمایش می‌دهد.
 • خلاصه عملیات (در محدوده‌های زمانی) : روی هر سطر گزارش که قرار بگیرید وقتی خلاصه عملیات(در محدوده‌های زمانی) را انتخاب نمایید؛ کالای مورد نظر را بر مبنای ماه‌هایی که گردش داشته است نمایش می‌دهد.
 • گزارش زیر گروه کالا :اگر گزارش از کالاهای غیر عملیاتی باشد، وقتی از این گزینه استفاده نمایید زیر گروه سطر مورد نظر را نمایش می‌دهد.


ملاحظه ریز عملیات


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از کالاها نیز می‌توان استفاده نمود.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


 • Gnl 191.png : جهت نمایش گزارش به صورت نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

category : بازگشت