قراردادهای خرید(یا هزینه): تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
(نوارابزار پنجره قراردادهای خرید(یا هزینه))
 
(۹ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۵: سطر ۵:
  
 
قراردادهای خرید یا هزینه بمنظور ارتباط برگه‌های و کنترل هزینه‌های مربوط به یک قرارداد از بابت مبلغ کل قرارداد  
 
قراردادهای خرید یا هزینه بمنظور ارتباط برگه‌های و کنترل هزینه‌های مربوط به یک قرارداد از بابت مبلغ کل قرارداد  
 +
ثبت اطلاعات مورد نیاز در زمان صدور رخدادهای هزینه به فایل Access (مطابق استاندارد TTMS) {درحال ویرایش}
  
  
ثبت اطلاعات مورد نیاز در زمان صدور رخدادهای هزینه به فایل Access (مطابق استاندارد TTMS) تعبیه شده‌اند.
 
  
 +
=تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه)=
 +
 +
بمنظور تدوین یک قرارداد جدید، از منوی '''" سند "'''، زیر منوی '''" برگه‌های هزینه "'''، گزینه '''" قرارداد خرید(یا هزینه) "''' را انتخاب نمایید:
  
  
=تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه)=
 
  
بمنظور تدوین یک قرارداد جدید، از منوی '''" سند "'''، زیر منوی '''" برگه‌های هزینه "'''، گزینه '''" قرارداد خرید(یا هزینه) "''' را انتخاب نمایید:
 
  
 +
[[file:Cost-1-1-11-1.png|600px|thumb|center|منوی سند]]
  
{عکس منوی سند و برگه‌های هزینه}
+
 +
[[file:Cost-1-1-11-2.png|600px|thumb|center|منوی برگه‌های هزینه]]
  
  
سطر ۲۲: سطر ۲۵:
  
  
{عکس محاوره قراردادهای خرید یا هزینه}
+
[[file:Cost-1-1-11-3.png|600px|thumb|center|محاوره قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)]]
  
  
سطر ۲۸: سطر ۳۱:
  
  
{عکس پنجره قراردادهای خرید یا هزینه}
+
[[file:Cost-1-1-11-4.png|1000px|thumb|center|قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)]]
  
  
سطر ۴۷: سطر ۵۰:
 
'''شماره شناسایی قرارداد:''' در این قسمت عبارت شناسایی قرارداد را وارد نمایید. این عبارت به عنوان شماره قرارداد در استاندارد TTMS به فایل اکسس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 
'''شماره شناسایی قرارداد:''' در این قسمت عبارت شناسایی قرارداد را وارد نمایید. این عبارت به عنوان شماره قرارداد در استاندارد TTMS به فایل اکسس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  
موضوع: در این قسمت موضوع قرارداد را وارد نمایید؛ در صوررت نیاز می‌توانید جهت جستجو و استفاده از عبارت‌های مشابه ثبت شده، در حالت ورود اطلاعات فیلد موضوع، از کلید ترکیبی '''" Ctrl + Enter "'''، استفاده نمایید.
+
'''موضوع:''' در این قسمت موضوع قرارداد را وارد نمایید؛ در صوررت نیاز می‌توانید جهت جستجو و استفاده از عبارت‌های مشابه ثبت شده، در حالت ورود اطلاعات فیلد موضوع، از کلید ترکیبی '''" Ctrl + Enter "'''، استفاده نمایید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:Cost-1-1-11-5.png|600px|thumb|center|جستجو در موضوع قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)]]
 +
 
  
 
'''وضعیت:''' در این قسمت وضعیت قرارداد مورد نظر را تعیین نمایید:
 
'''وضعیت:''' در این قسمت وضعیت قرارداد مورد نظر را تعیین نمایید:
سطر ۶۴: سطر ۷۱:
  
 
'''شرح:''' در این قسمت شرح قرارداد را وارد نمایید؛ در صوررت نیاز می‌توانید جهت جستجو و استفاده از عبارت‌های مشابه ثبت شده، در حالت ورود اطلاعات فیلد شرح، از کلید ترکیبی '''" Ctrl + Enter "'''، استفاده نمایید.
 
'''شرح:''' در این قسمت شرح قرارداد را وارد نمایید؛ در صوررت نیاز می‌توانید جهت جستجو و استفاده از عبارت‌های مشابه ثبت شده، در حالت ورود اطلاعات فیلد شرح، از کلید ترکیبی '''" Ctrl + Enter "'''، استفاده نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Cost-1-1-11-6.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)]]
 +
  
 
  بجز فیلد '''" شرح "''' تعیین سایر اطلاعات مربوط به قرارداد هزینه الزامی می‌باشد.
 
  بجز فیلد '''" شرح "''' تعیین سایر اطلاعات مربوط به قرارداد هزینه الزامی می‌باشد.
 +
 +
 +
[[file:Cost-1-1-11-7.png|1000px|thumb|center|قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)]]
  
  
سطر ۷۲: سطر ۸۶:
 
جهت ورود به محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه)، از کلید ترکیبی '''" Shift + Enter "''' و یا تکمه {...} استفاده نمایید.
 
جهت ورود به محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه)، از کلید ترکیبی '''" Shift + Enter "''' و یا تکمه {...} استفاده نمایید.
  
{ عکس محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه)}
+
 
 +
[[file:Cost-1-1-11-8.png|600px|thumb|center|تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)]]
 +
 
  
 
محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه) متشکل از تب‌های زیر می‌باشد:
 
محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه) متشکل از تب‌های زیر می‌باشد:
سطر ۸۵: سطر ۱۰۱:
  
  
{عکس محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه) - خالی}
+
[[file:Cost-1-1-11-8.png|600px|thumb|center|تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - اصلی]]
 +
 
 +
 
 
'''سری:''' در این قسمت سری قرارداد خرید را وارد نمایید؛ پیش‌فرض سری قراردادهای خرید از قسمت تنظیمات سیستم برای کاربران قابل تعیین می‌باشد.
 
'''سری:''' در این قسمت سری قرارداد خرید را وارد نمایید؛ پیش‌فرض سری قراردادهای خرید از قسمت تنظیمات سیستم برای کاربران قابل تعیین می‌باشد.
  
سطر ۱۲۶: سطر ۱۴۴:
  
  
{عکس محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه) - پرشده}
+
[[file:Cost-1-1-11-9.png|600px|thumb|center|تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - اصلی]]
  
  
سطر ۱۳۳: سطر ۱۵۱:
  
  
{عکس محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه) - طرف قرارداد - خالی}
+
[[file:Cost-1-1-11-10.png|600px|thumb|center|تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - طرف قرارداد]]
  
  
سطر ۱۴۰: سطر ۱۵۸:
 
'''نشانی - کد پستی - کد اقتصادی - محل جغرایایی''' در صورت ارتباط تفصیلی طرف قرارداد با دفتر تلفن و نشانی، اطلاعات مربوط نشانی، کد پستی، کد اقتصادی و محل جغرافیایی مربوط به طرف قرارداد بصورت خودکار استخراج خواهد شد.
 
'''نشانی - کد پستی - کد اقتصادی - محل جغرایایی''' در صورت ارتباط تفصیلی طرف قرارداد با دفتر تلفن و نشانی، اطلاعات مربوط نشانی، کد پستی، کد اقتصادی و محل جغرافیایی مربوط به طرف قرارداد بصورت خودکار استخراج خواهد شد.
  
{عکس محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه) - طرف قرارداد - پرشده}
+
[[file:Cost-1-1-11-11.png|600px|thumb|center|تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - طرف قرارداد]]
  
  
سطر ۱۴۷: سطر ۱۶۵:
  
  
{عکس محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه) - تکمیلی - خالی}
+
[[file:Cost-1-1-11-12.png|600px|thumb|center|تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - تکمیلی]]
  
  
سطر ۱۵۵: سطر ۱۷۳:
  
  
{عکس پنجره انتخاب تفصیلی}
+
[[file:Cost-1-1-11-18.png|600px|thumb|center|درخت تفصیلی‌ها]]
  
  
سطر ۱۶۵: سطر ۱۸۳:
  
  
{عکس محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه) - تکمیلی - پرشده}
+
[[file:Cost-1-1-11-13.png|600px|thumb|center|تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - تکمیلی]]
  
  
سطر ۱۷۲: سطر ۱۹۰:
  
  
{عکس محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه) - یادداشت}
+
[[file:Cost-1-1-11-14.png|600px|thumb|center|تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - یادداشت]]
  
  
سطر ۱۸۹: سطر ۲۰۷:
  
  
{عکس منوی سند - منوی برگه‌های هزینه}
+
[[file:Cost-1-1-11-1.png|600px|thumb|center|منوی سند]]
 +
 
 +
 +
[[file:Cost-1-1-11-2.png|600px|thumb|center|منوی برگه‌های هزینه]]
 +
 
  
  
سطر ۱۹۵: سطر ۲۱۷:
  
  
{عکس منوی محاوره - قراردادهای خرید (یا هزینه)}
+
[[file:Cost-1-1-11-3.png|600px|thumb|center|قراردادهای خرید (یا هزینه)]]
  
  
سطر ۲۱۰: سطر ۲۳۲:
 
----
 
----
  
{پنجره قراردادهای خرید (یا هزینه) - محتوی}
+
 
 +
[[file:Cost-1-1-11-3.png|600px|thumb|center|قراردادهای خرید (یا هزینه) - محتوی]]
  
  
سطر ۲۴۳: سطر ۲۶۶:
  
  
'''شرایط '''
+
'''شرایط'''
 
----
 
----
  
  
{پنجره قراردادهای خرید (یا هزینه) - شرایط}
+
[[file:Cost-1-1-11-19.png|600px|thumb|center|قراردادهای خرید (یا هزینه) - شرایط ]]
 +
 
  
 
در این قسمت می‌توانید با تدوین شروط ساده یا ترکیبی برروی اطلاعات مربوط به قراردادها، نحوه‌ی بازنمایی قراردادهای مورد نظر را تعیین نمایید.
 
در این قسمت می‌توانید با تدوین شروط ساده یا ترکیبی برروی اطلاعات مربوط به قراردادها، نحوه‌ی بازنمایی قراردادهای مورد نظر را تعیین نمایید.
سطر ۲۵۵: سطر ۲۷۹:
  
  
{پنجره تدوین یک شرط}
+
[[file:Cost-1-1-11-23.png|600px|thumb|center|تدوین یک شرط]]
  
  
سطر ۲۷۸: سطر ۳۰۲:
  
  
{پنجره قراردادهای خرید (یا هزینه) - محتوی}
+
[[file:Cost-1-1-11-20.png|600px|thumb|center|قراردادهای خرید (یا هزینه) - شرایط ]]
  
  
سطر ۲۸۸: سطر ۳۱۲:
  
 
جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توانید از تکمه[[file:gnl 072.png|25px]] ، به ترتیب نزولی یا [[file:gnl 188.png|25px]] به ترتیب صعودی استفاده نمایید.
 
جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توانید از تکمه[[file:gnl 072.png|25px]] ، به ترتیب نزولی یا [[file:gnl 188.png|25px]] به ترتیب صعودی استفاده نمایید.
 
  
  
سطر ۲۹۵: سطر ۳۱۸:
  
  
{عکس پنجره قراردادهای خرید(یا هزینه)}
+
[[file:Cost-1-1-11-15.png|1000px|thumb|center|قراردادهای خرید (یا هزینه)]]
  
  
سطر ۳۰۴: سطر ۳۲۷:
  
 
در صورت ارتباط قرارداد با یک برگه هزینه قادر به اصلاح تفصیلی طرف قرارداد نخواهید بود
 
در صورت ارتباط قرارداد با یک برگه هزینه قادر به اصلاح تفصیلی طرف قرارداد نخواهید بود
 +
 +
 +
[[file:Cost-1-1-11-21.png|600px|thumb|center|پیغام خطا]]
 +
  
 
=حذف یک قرارداد=
 
=حذف یک قرارداد=
سطر ۳۱۷: سطر ۳۴۴:
  
  
{عکس منوی محاوره - قراردادهای خرید (یا هزینه)}
+
[[file:Cost-1-1-11-3.png|600px|thumb|center|قراردادهای خرید (یا هزینه)]]
  
  
سطر ۳۳۲: سطر ۳۵۹:
 
----
 
----
  
{پنجره قراردادهای خرید (یا هزینه) - محتوی}
+
 
 +
[[file:Cost-1-1-11-3.png|600px|thumb|center|قراردادهای خرید (یا هزینه) - محتوی]]
  
  
سطر ۳۶۸: سطر ۳۹۶:
 
----
 
----
  
 +
[[file:Cost-1-1-11-19.png|600px|thumb|center|قراردادهای خرید (یا هزینه) - شرایط]]
  
{پنجره قراردادهای خرید (یا هزینه) - شرایط}
 
  
 
در این قسمت می‌توانید با تدوین شروط ساده یا ترکیبی برروی اطلاعات مربوط به قراردادها، نحوه‌ی بازنمایی قراردادهای مورد نظر را تعیین نمایید.
 
در این قسمت می‌توانید با تدوین شروط ساده یا ترکیبی برروی اطلاعات مربوط به قراردادها، نحوه‌ی بازنمایی قراردادهای مورد نظر را تعیین نمایید.
سطر ۳۷۷: سطر ۴۰۵:
  
  
{پنجره تدوین یک شرط}
+
[[file:Cost-1-1-11-23.png|600px|thumb|center|تدوین یک شرط]]
  
  
سطر ۴۰۰: سطر ۴۲۸:
  
  
{پنجره قراردادهای خرید (یا هزینه) - محتوی}
+
[[file:Cost-1-1-11-20.png|600px|thumb|center|قراردادهای خرید (یا هزینه) - ترتیب]]
  
  
سطر ۴۲۳: سطر ۴۵۱:
  
 
  حذف قراردادهای مرتبط با یک یا چند برگه هزینه امکانپذیر نخواهد بود.
 
  حذف قراردادهای مرتبط با یک یا چند برگه هزینه امکانپذیر نخواهد بود.
 +
 +
 +
[[file:Cost-1-1-11-22.png|600px|thumb|center|پیغام خطا]]
 +
 +
  
 
=نوارابزار پنجره قراردادهای خرید(یا هزینه)=
 
=نوارابزار پنجره قراردادهای خرید(یا هزینه)=
  
 
*[[file:gnl 033.png|25px]]: جهت  پرش مکان‌نما به آخرین سطر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
*[[file:gnl 033.png|25px]]: جهت  پرش مکان‌نما به آخرین سطر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
<div id="12039"> </div>
 
  
*[[file:gnl 034.png|25px]]: جهت انتقال مکان‌نما را به سطر بعد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی '''" Ctrl + Down "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*[[file:gnl 034.png|25px]]: جهت انتقال مکان‌نما را به سطر بعد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌ ترکیبی '''" Ctrl + Down "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
<div id="12040"> </div>
+
 
 
+
*[[file:gnl 035.png|25px]]: جهت انتقال مکان‌نما را به سطر قبلی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌ ترکیبی '''" Ctrl + Up "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
*[[file:gnl 035.png|25px]]: جهت انتقال مکان‌نما را به سطر قبلی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی '''" Ctrl + Up "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
<div id="12014"> </div>
 
  
 
*[[file:gnl 036.png|25px]]: جهت  پرش مکان‌نما به اولین سطر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
*[[file:gnl 036.png|25px]]: جهت  پرش مکان‌نما به اولین سطر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
----
+
* [[file:gnl 037.png|25px]] : با فشردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر در اختیار خواهد بود:
 +
 
 +
 
 +
:* پرش : جهت پرش به سطرمورد نظر در فهرست رخدادهای هزینه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 
 +
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
 +
 
 +
 
 +
[[file:Cost-1-1-11-25.png|600px|thumb|center|جستجو]]
 +
 
 +
 
 +
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین شرایط جستجو در بین سطر‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 
 +
:*'''جستجو و جایگزینی در شرح :''' جهت جستجو در اطلاعات مربوط به ملاحظات رخدادهای هزینه و جایگزینی عبارت جدید در آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''" Ctrl + H "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:Cost-1-1-11-16.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح]]
 +
 
 +
 
 +
'''عبارت جستجو:''' در این قسمت بخشی از عبارت دلخواه در شرح قراردادهای هزینه را جهت جستجو وارد نمایید.
 +
 
 +
'''عبارت جایگزین :''' در این قسمت عبارت جایگزین دلخواه را وارد نمایید.
 +
 
 +
سایر تنظیمات را در صورت نیاز تعیین نمایید.
 +
 
 +
 
 +
'''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین) :''' جهت جستجو در اطلاعات مربوط به ملاحظات لاتین رخدادهای هزینه و جایگزینی عبارت جدید در آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:Cost-1-1-11-17.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح دیگر (لاتین)]]
 +
 
 +
 
 +
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف یک قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید‌ ترکیبی '''" Ctrl + Del "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 
 +
*[[file:gnl 000.png|25px]]: جهت افزودن یک قرارداد جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید  '''" Insert "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 
 +
*[[file:gnl 014.png|25px]]: جهت تدوین یا اصلاح اطلاعات مربوط به قرارداد در جدول مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
 +
 
 +
*[[file:gnl 015.png|25px]]: جهت  تدوین یا اصلاح اطلاعات مربوط به قرارداد در محیط محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید‌ ترکیبی '''" Shift + Enter "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 
 +
*{...}: جهت  ملاحظه برگه‌های هزینه مبتنی بر قرارداد تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.
 +
 
  
*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت [[#12041|پرش به سطر دلخواه]]، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
[[file:Cost-1-1-11-24.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های هزینه]]
<div id="12042"> </div>
 
  
----
 
  
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت [[#12055|حذف سطر]](های) مورد نظر، از این گزینه استفاده می‌شود. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی '''" Ctrl + Del "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*{...} : جهت بازخوانی اطلاعات مربوط به قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید '''" F5 "''' در صفحه کلید می‌باشد.
  
*[[file:gnl 000.png|25px]]: جهت [[#12017|افزودن سطر جدید]] مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Insert "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
+
* [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + P "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
<div id="12043"> </div>
 
  
*[[file:gnl 014.png|25px]]: جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.
+
*{...} : جهت نمایش فهرست قراردادهای هزینه در جدول اکسل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
<div id="12045"> </div>
 
  
*[[file:gnl 015.png|25px]]: جهت اصلاح و [[#12057| تدوین یک سطر سند حسابداری]] در محیط محاوره بکار می‌‌‌رود. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*{...} : جهت تغییر پارامترهای گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' در صفحه کلید می‌باشد.
<div id="12046"> </div>
 
  
*[[file:gnl 021.png|25px]]: جهت ملاحظه سند مبدا(مربوط به سایر نرم افزار‌ها)، سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
* [[file:gnl 252.png|25px]] : جهت الصاق مدارک آرشیو به برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
<div id="12047"> </div>
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۸قراردادهای خرید یا هزینه بمنظور ارتباط برگه‌های و کنترل هزینه‌های مربوط به یک قرارداد از بابت مبلغ کل قرارداد ثبت اطلاعات مورد نیاز در زمان صدور رخدادهای هزینه به فایل Access (مطابق استاندارد TTMS) {درحال ویرایش}


تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه)

بمنظور تدوین یک قرارداد جدید، از منوی " سند "، زیر منوی " برگه‌های هزینه "، گزینه " قرارداد خرید(یا هزینه) " را انتخاب نمایید:منوی سند


منوی برگه‌های هزینه


محاوره قراردادهای خرید(یا هزینه)، مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


محاوره قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)


در این قسمت اطلاعات مربوط به قراردهای هزینه، جهت فیلتر شدن فهرست قراردادهای تعیین می‌گردد؛ جهت عبور از این مرحله برروی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.


قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)


بنظور تعریف یک قرارداد جدید از کلید " Insert " و یا تکمه {...} استفاده نمایید:

فیلدهای مربوط به یک قرارداد شامل:

تاریخ: در این قسمت تاریخ مربوط به قرارداد را وارد نمایید؛ جهت فراخوانی تقویم، در حالت ورود اطلاعات فیلد تاریخ، از کلید ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید.

سری: در این قسمت سری قرارداد خرید را وارد نمایید؛ پیش‌فرض سری قراردادهای خرید از قسمت تنظیمات سیستم برای کاربران قابل تعیین می‌باشد.

شماره: در این قسمت یک شماره به قرارداد خرید اختصاص دهید، در صورت خالی گزاشتن این فیلد سیستم بصورت خودکار یک شماره از ادامه شماره‌های ثبت شده در سیستم با توجه به سری مربوطه، به قرارداد اختصاص خواهد داد.

در هر سری، شماره گذاری قراردادها از 1 آغاز خواهد شد.
درج شماره تکراری در یک سری امکانپذیر نخواهد بود.

شماره شناسایی قرارداد: در این قسمت عبارت شناسایی قرارداد را وارد نمایید. این عبارت به عنوان شماره قرارداد در استاندارد TTMS به فایل اکسس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

موضوع: در این قسمت موضوع قرارداد را وارد نمایید؛ در صوررت نیاز می‌توانید جهت جستجو و استفاده از عبارت‌های مشابه ثبت شده، در حالت ورود اطلاعات فیلد موضوع، از کلید ترکیبی " Ctrl + Enter "، استفاده نمایید.


جستجو در موضوع قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)


وضعیت: در این قسمت وضعیت قرارداد مورد نظر را تعیین نمایید:

 • جاری: قراردادهایی که در وضعیت جاری قراردارند قابل استناد در برگه‌های هزینه خواهند بود.
 • خاتمه یافته: این وضعیت برای قرارداد هایی که هزینه مربوط به آنها(نسبت به بهای کل قرارداد) ثبت شده است در نظر گرفته می‌شود.
 • لغو شده: قراردادهای که در وضعیت لغو شده قرار می‌گیرند قابل استناد در برگه‌های هزینه نخواهند بود.

بهای کل قرارداد: در این قسمت بهای کل قرارداد تعیین خواهد شد؛ در صورت نیاز به ماشین حساب از کلید ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید.

کد طرف قرارداد: در این قسمت کد تفصیلی مربوط به طرف قرارداد را تعیین نمایید؛ بمنظور جستجو در تفصیلی‌ها می‌توانید از عبارت " Enter + / " جهت جستجوی تفصیلی از درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " Enter + // " جهت جستجو در نام تفصیلی‌ها، استفاده نمایید.

نام تفصیلی طرف قرارداد: نام تفصیلی طرف قرارداد بصورت خودکار با وارد نمودن " کد طرف قرارداد " درج خواهد شد.

شرح: در این قسمت شرح قرارداد را وارد نمایید؛ در صوررت نیاز می‌توانید جهت جستجو و استفاده از عبارت‌های مشابه ثبت شده، در حالت ورود اطلاعات فیلد شرح، از کلید ترکیبی " Ctrl + Enter "، استفاده نمایید.


جستجو در شرح قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)


بجز فیلد " شرح " تعیین سایر اطلاعات مربوط به قرارداد هزینه الزامی می‌باشد.


قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)


محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه)

جهت ورود به محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه)، از کلید ترکیبی " Shift + Enter " و یا تکمه {...} استفاده نمایید.


تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه)


محاوره تدوین یک قرارداد خرید(یا هزینه) متشکل از تب‌های زیر می‌باشد:

 • اصلی
 • طرف قرارداد
 • تکمیلی
 • یادداشت

اصلیتدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - اصلی


سری: در این قسمت سری قرارداد خرید را وارد نمایید؛ پیش‌فرض سری قراردادهای خرید از قسمت تنظیمات سیستم برای کاربران قابل تعیین می‌باشد.

شماره: در این قسمت یک شماره به قرارداد خرید اختصاص دهید، در صورت خالی گزاشتن این فیلد سیستم بصورت خودکار یک شماره از ادامه شماره‌های ثبت شده در سیستم با توجه به سری مربوطه، به قرارداد اختصاص خواهد داد.

در هر سری، شماره گذاری قراردادها از 1 آغاز خواهد شد.
درج شماره تکراری در یک سری امکانپذیر نخواهد بود.


تاریخ: در این قسمت تاریخ مربوط به قرارداد را وارد نمایید؛ جهت فراخوانی تقویم، از کلید ترکیبی " Ctrl + Enter " و یا تکمه {...} استفاده نمایید.

بخش: در صورت استفاده از امکان بخش، می‌توانید بخش مربوط به قرارداد را در این قسمت تعیین نمایید.

وضعیت: در این قسمت وضعیت قرارداد مورد نظر را تعیین نمایید:

 • جاری: قراردادهایی که در وضعیت جاری قراردارند قابل استناد در برگه‌های هزینه خواهند بود.
 • خاتمه یافته: این وضعیت برای قرارداد هایی که هزینه مربوط به آنها(نسبت به بهای کل قرارداد) ثبت شده است در نظر گرفته می‌شود.
 • لغو شده: قراردادهای که در وضعیت لغو شده قرار می‌گیرند قابل استناد در برگه‌های هزینه نخواهند بود.


شماره شناسایی قرارداد: در این قسمت عبارت شناسایی قرارداد را وارد نمایید. این عبارت به عنوان شماره قرارداد در استاندارد TTMS به فایل اکسس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

موضوع: در این قسمت موضوع قرارداد را وارد نمایید؛ در صوررت نیاز می‌توانید جهت جستجو و استفاده از عبارت‌های مشابه ثبت شده، در حالت ورود اطلاعات فیلد موضوع، از کلید ترکیبی " Ctrl + Enter "، استفاده نمایید.

موضوع لاتین: در صورت نیاز می‌توانید یک موضوع لاتین برای قرارداد تعیین نمایید.


شرح: در این قسمت شرح قرارداد را وارد نمایید؛ در صوررت نیاز می‌توانید جهت جستجو و استفاده از عبارت‌های مشابه ثبت شده، در حالت ورود اطلاعات فیلد شرح، از کلید ترکیبی " Ctrl + Enter "، استفاده نمایید.

شرح لاتین:در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به قرارداد را در این قسمت وارد نمایید.

بهای کل قرارداد: در این قسمت بهای کل قرارداد تعیین خواهد شد؛ جهت فراخوانی ماشین‌حساب، از کلید ترکیبی " Ctrl + Enter " و یا تکمه {...} استفاده نمایید.

واحد پول(ارز): در صورت نیاز با تعیین مبلغ ارزی قرارداد، واحد ارز مورد نظر را انتخاب نمایید.

بهای ارزی قرارداد: در این قسمت بهای ارزی قرارداد را وارد نمایید.


تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - اصلی


طرف قراردادتدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - طرف قرارداد


تفصیلی طرف قرارداد: در این قسمت کد تفصیلی مربوط به طرف قرارداد را تعیین نمایید؛ بمنظور جستجو در تفصیلی‌ها می‌توانید از عبارت " Enter + / " جهت جستجوی تفصیلی از درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " Enter + // " جهت جستجو در نام تفصیلی‌ها، استفاده نمایید.

نشانی - کد پستی - کد اقتصادی - محل جغرایایی در صورت ارتباط تفصیلی طرف قرارداد با دفتر تلفن و نشانی، اطلاعات مربوط نشانی، کد پستی، کد اقتصادی و محل جغرافیایی مربوط به طرف قرارداد بصورت خودکار استخراج خواهد شد.

تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - طرف قرارداد


تکمیلیتدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - تکمیلی


تفصیلی قرارداد: به منظور تعریف و یا ارتباط یک تفیلی با قرارداد از تکمه {...} استفاده نمایید:

در پنجره انتخاب تفصیلی، تفصیلی قرارداد مورد نظر را انتخاب نموده و یا در صورت نیاز به وسیله تکمه " افزودن تفصیلی زیرگروه "(در منوی انتخابی تکمه اصلاح تفصیلی)، اقدام به تعریف تفصیلی جدید نمایید.


درخت تفصیلی‌ها


شماره عطف - تاریخ عطف: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و تاریخ را در قالب شماره و تاریخ عطف، به قرارداد اختصاصی دهید.

شماره ارجاع - تاریخ ارجاع: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و تاریخ را در قالب شماره و تاریخ ارجاع، به قرارداد اختصاصی دهید.

اطلاعات مربوط به عطف و ارجاع، جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.


تدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - تکمیلی


یادداشتتدوین قراردادهای خرید (یا‌ هزینه) - یادداشت


در صورت لزوم می‌توانید اطلاعاتی را در قالب یادداشت به قرارداد مورد نظر اختصاص دهید.


جهت ثبت قرارداد برروی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.

به همین منوال می‌توانید سایر قراردادها را در سیستم تدوین نمایید.


اصلاح یک قرارداد

بمنظور اصلاح یک قرارداد خرید، از منوی " سند "، زیرمنوی " برگه‌های هزینه "، گزینه " قراردادهای خرید(یا هزینه) " را انتخاب نمایید:


منوی سند


منوی برگه‌های هزینه


محاوره " قراردادهای خرید (یا هزینه) "، مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


قراردادهای خرید (یا هزینه)


محاوره قراردادهای خرید (یا هزینه) متشکل از تب های زیر می‌باشد:

 • محتوی
 • شرایط
 • ترتیب


محتویقراردادهای خرید (یا هزینه) - محتوی


در این قسمت محتوی فهرست قراردادها جهت بازنمایید تعیین خواهد شد.


محدوده تاریخ: در این قسمت محدوده تاریخ قراردادهای مورد نظر را تعیین نمایید.

محدوده شماره سری: در این قسمت محدوده شماره و سری قرارداد های مورد نظر تعیین نمایید.

عبارت جستجو در شماره شناسایی: در این قسمت می‌توانید با وارد نمودن بخشی از عبارت شناسایی قراردادهای ثبت شده، قراردادهای مورد نظر را بر این اساس فیلتر نمایید.

بخش قراردادهای: در این قسمت می‌توانید قراردادهای مورد نظر را بر اساس بخش مربوطه، فیلتر نمایید.

وضعیت قراردادها: در این قسمت می‌توانید نحوه‌ی بازنمایی قراردادهای مورد نظر را از نظر وضعیت تعیین نمایید.


محدوده کد تفصیلی:

طرف قرارداد: در این قسمت می‌توانید نحوه‌ی بازنمایی قراردادها را براساس تفصیلی طرف قرارداد تعیین نمایید.
قرارداد:در این قسمت می‌توانید نحوه‌ی بازنمایی قراردادها را براساس تفصیلی قرارداد تعیین نمایید.


فرم نمایش فهرست: در این قسمت فرم نمایشی فهرست قراردادهای خرید را تعیین نمایید.

فرم محاوره: در این قسمت فرم نمایشی محاوره تدوین یا اصلاح یک قرارداد خرید را تعیین نمایید.


در صورت لزوم جهت تغییر فرم‌های نمایشی و چاپی، می‌توانید از قسمت تنظیمات سیستم برای تمام کاربران استفاده نمایید.


شرایطقراردادهای خرید (یا هزینه) - شرایط


در این قسمت می‌توانید با تدوین شروط ساده یا ترکیبی برروی اطلاعات مربوط به قراردادها، نحوه‌ی بازنمایی قراردادهای مورد نظر را تعیین نمایید.


به منظور ایجاد شرط جدید، از کلید " Insert " و یا تکمه Gnl 000.png استفاده نمایید.


تدوین یک شرط


در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمائید.
یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمائید.
در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمائید.


با فشردن تکمه " تصویب "، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین منوال می‌توانید سایر شروط را برروی اطلاعات قرارداد تدوین نمایید.

چنانچه بخواهید بیش از یک شرط اعمال شود، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " نمایید.

جهت ذخیره مجموعه شرایط از تکمه Gnl 007.png استفاده نمایید.
بمنظور استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، از تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png استفاده نمایید.


ترتیبقراردادهای خرید (یا هزینه) - شرایط


در این قسمت، ترتیب نمایش قراردادها بر اساس اطلاعات مربوطه تعیین خواهد شد.

پارامتر مورد نظر جهت مرتب سازی را انتخاب و بکمک تکمه Gnl 187.png آن را به بخش " مرتب سازی برحسب " اضافه نمایید.

جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت " مرتب سازی برحسب " انتخاب نموده و از تکمه Gnl 186.png استفاده نمایید.

جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توانید از تکمهGnl 072.png ، به ترتیب نزولی یا Gnl 188.png به ترتیب صعودی استفاده نمایید.


پس از تعیین پارامتر های مورد نظر جهت ملاحظه فهرست قراردادهای برروی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.


قراردادهای خرید (یا هزینه)


جهت اصلاح یک قرارداد در جدول برروی فیلد مورد نظر کلیک کرده و تغییرات مورد نظر را انجام دهید؛

جهت اصلاح یک قرارداد با استفاده از محاوره، ضمن انتخاب قرارداد مورد نظر از کلید ترکیبی " Shift + Enter " و یا تکمه {...} استفاده نمایید. از تکمه " تصویب " برای ذخیره تغییرات انجام شده استفاده نمایید.

در صورت ارتباط قرارداد با یک برگه هزینه قادر به اصلاح تفصیلی طرف قرارداد نخواهید بود


پیغام خطا


حذف یک قرارداد

بمنظور حذف یک قرارداد خرید، از منوی " سند "، زیرمنوی " برگه‌های هزینه "، گزینه " قراردادهای خرید(یا هزینه) " را انتخاب نمایید:


{عکس منوی سند - منوی برگه‌های هزینه}


محاوره " قراردادهای خرید (یا هزینه) "، مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


قراردادهای خرید (یا هزینه)


محاوره قراردادهای خرید (یا هزینه) متشکل از تب های زیر می‌باشد:

 • محتوی
 • شرایط
 • ترتیب


محتویقراردادهای خرید (یا هزینه) - محتوی


در این قسمت محتوی فهرست قراردادها جهت بازنمایید تعیین خواهد شد.


محدوده تاریخ: در این قسمت محدوده تاریخ قراردادهای مورد نظر را تعیین نمایید.

محدوده شماره سری: در این قسمت محدوده شماره و سری قرارداد های مورد نظر تعیین نمایید.

عبارت جستجو در شماره شناسایی: در این قسمت می‌توانید با وارد نمودن بخشی از عبارت شناسایی قراردادهای ثبت شده، قراردادهای مورد نظر را بر این اساس فیلتر نمایید.

بخش قراردادهای: در این قسمت می‌توانید قراردادهای مورد نظر را بر اساس بخش مربوطه، فیلتر نمایید.

وضعیت قراردادها: در این قسمت می‌توانید نحوه‌ی بازنمایی قراردادهای مورد نظر را از نظر وضعیت تعیین نمایید.


محدوده کد تفصیلی:

طرف قرارداد: در این قسمت می‌توانید نحوه‌ی بازنمایی قراردادها را براساس تفصیلی طرف قرارداد تعیین نمایید.
قرارداد:در این قسمت می‌توانید نحوه‌ی بازنمایی قراردادها را براساس تفصیلی قرارداد تعیین نمایید.


فرم نمایش فهرست: در این قسمت فرم نمایشی فهرست قراردادهای خرید را تعیین نمایید.

فرم محاوره: در این قسمت فرم نمایشی محاوره تدوین یا اصلاح یک قرارداد خرید را تعیین نمایید.


در صورت لزوم جهت تغییر فرم‌های نمایشی و چاپی، می‌توانید از قسمت تنظیمات سیستم برای تمام کاربران استفاده نمایید.


شرایط


قراردادهای خرید (یا هزینه) - شرایط


در این قسمت می‌توانید با تدوین شروط ساده یا ترکیبی برروی اطلاعات مربوط به قراردادها، نحوه‌ی بازنمایی قراردادهای مورد نظر را تعیین نمایید.


به منظور ایجاد شرط جدید، از کلید " Insert " و یا تکمه Gnl 000.png استفاده نمایید.


تدوین یک شرط


در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمائید.
یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمائید.
در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمائید.


با فشردن تکمه " تصویب "، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین منوال می‌توانید سایر شروط را برروی اطلاعات قرارداد تدوین نمایید.

چنانچه بخواهید بیش از یک شرط اعمال شود، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " نمایید.

جهت ذخیره مجموعه شرایط از تکمه Gnl 007.png استفاده نمایید.
بمنظور استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، از تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png استفاده نمایید.


ترتیبقراردادهای خرید (یا هزینه) - ترتیب


در این قسمت، ترتیب نمایش قراردادها بر اساس اطلاعات مربوطه تعیین خواهد شد.

پارامتر مورد نظر جهت مرتب سازی را انتخاب و بکمک تکمه Gnl 187.png آن را به بخش " مرتب سازی برحسب " اضافه نمایید.

جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت " مرتب سازی برحسب " انتخاب نموده و از تکمه Gnl 186.png استفاده نمایید.

جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توانید از تکمهGnl 072.png ، به ترتیب نزولی یا Gnl 188.png به ترتیب صعودی استفاده نمایید.پس از تعیین پارامتر های مورد نظر جهت ملاحظه فهرست قراردادهای برروی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.


{عکس پنجره قراردادهای خرید(یا هزینه)}


جهت حذف یک قرارداد ضمن انتخاب آن از کلید ترکیبی " Ctrl + Delete " و یا تکمه {...} استفاده نمایید.

حذف قراردادهای مرتبط با یک یا چند برگه هزینه امکانپذیر نخواهد بود.


پیغام خطا


نوارابزار پنجره قراردادهای خرید(یا هزینه)

 • Gnl 033.png: جهت پرش مکان‌نما به آخرین سطر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png: جهت انتقال مکان‌نما را به سطر بعد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌ ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png: جهت انتقال مکان‌نما را به سطر قبلی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌ ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png: جهت پرش مکان‌نما به اولین سطر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 037.png : با فشردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر در اختیار خواهد بود:


 • پرش : جهت پرش به سطرمورد نظر در فهرست رخدادهای هزینه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛


جستجو


 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین شرایط جستجو در بین سطر‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • جستجو و جایگزینی در شرح : جهت جستجو در اطلاعات مربوط به ملاحظات رخدادهای هزینه و جایگزینی عبارت جدید در آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید " Ctrl + H " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو در شرح


عبارت جستجو: در این قسمت بخشی از عبارت دلخواه در شرح قراردادهای هزینه را جهت جستجو وارد نمایید.

عبارت جایگزین : در این قسمت عبارت جایگزین دلخواه را وارد نمایید.

سایر تنظیمات را در صورت نیاز تعیین نمایید.


جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین) : جهت جستجو در اطلاعات مربوط به ملاحظات لاتین رخدادهای هزینه و جایگزینی عبارت جدید در آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


جستجو در شرح دیگر (لاتین)


 • Gnl 003.png: جهت حذف یک قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید‌ ترکیبی " Ctrl + Del " در صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png: جهت افزودن یک قرارداد جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید " Insert " در صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png: جهت تدوین یا اصلاح اطلاعات مربوط به قرارداد در جدول مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
 • Gnl 015.png: جهت تدوین یا اصلاح اطلاعات مربوط به قرارداد در محیط محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید‌ ترکیبی " Shift + Enter " در صفحه‌کلید می‌باشد.
 • {...}: جهت ملاحظه برگه‌های هزینه مبتنی بر قرارداد تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.


فهرست برگه‌های هزینه


 • {...} : جهت بازخوانی اطلاعات مربوط به قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید " F5 " در صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + P " در صفحه‌کلید می‌باشد.
 • {...} : جهت نمایش فهرست قراردادهای هزینه در جدول اکسل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • {...} : جهت تغییر پارامترهای گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F3 " در صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 252.png : جهت الصاق مدارک آرشیو به برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.