سوالات کاربردی نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱۷۴: سطر ۱۷۴:
 
==='''برگه‌های انبار موجودی'''===
 
==='''برگه‌های انبار موجودی'''===
 
----
 
----
[[درخت حساب‌ها#10001|79-چگونه می‌‌توان یک برگه انبار جدید تنظیم نمود؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10001|79-چگونه می‌توان با در اختیار داشتن «سری» و «شماره» یک برگه، آن را احضضار نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|80-چگونه می‌توان یک برگه انبار تنظیم شده را اصلاح نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|81-چگونه می‌توان یک برگه انبار تنظیم شده را اصلاح نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|82-چگونه می‌توان نوع رخداد مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را بصورت یکباره اصلاح نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|83-چگونه می‌توان کالاهای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک کالا تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|84-چگونه می‌توان انبار را برای برخی از کالاهای یک برگه تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|85-چگونه می‌توان مراکز مصرف یا تامین کالای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|86-چگونه می‌توان بچ‌های مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک بچ تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها بچ تعیین نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|87-چگونه می‌توان مقادیر مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک مقادیر تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها مقدار تعین نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|88-چگونه می‌توان بهای واحد را برای تمام یا برخی از سطرهای یک برگه به «یک بهای ثابت»، «آخرین بهای وارده»، «بیشترین بهای وارده»، «بهای استاندارد کالا» و یا «بهای نرمال» تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|89-چگونه می‌توان شرح برخی از سطرهای یک برگه را یکباره به یک شرح ثابت تغییر داد و یا اینکه شرح‌های سطر‌های انتخابی را با استفاده از قوانین شرح رخداد‌های انبار اصلاح کرد؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|90-تفاوت برگه‌های «پیش‌نویس»، «عملیاتی» و «تایید شده» انبار در چیست؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|91-چگونه می‌توان یک برگه انبار را از پیش‌نویس به عملیاتی تبدیل نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|92-چگونه می‌توان سند انبار مربوط به یک برگه را ملاحظ نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|93-چگونه می‌توان یک سند انبار را تبدیل به یک سند حسابداری نمود؟]]<br/>
  
  
 +
<div id="83315"> </div>
 +
==='''نکات مشترک گزارش‌ها'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|94-چگونه می‌توان رخدادهای متصل به یک رخداد را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|95-گزینه«سرجمع مقادیر نیز محسابه شود» چه کاربردی دارد»؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|96-محاوره اغلب گزارش‌ها در قسمت «رخدادها»، رخدادهای «برآوردی»،«برآوردی به واقعی»،«واقعی شده» و «واقعی» جه مفهومی دارند؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|97-گزینه«رخدادهای برگشت دوره جاری بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|98-گزینه«رخدادهای تعدیل بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|99-گزینه«رخدادهای اصلاح بهای وارده بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|100-گزینه«تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
  
 +
<div id="83316"> </div>
 +
==='''فهرست برگه‌های انبار'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|101-چگونه می‌توان فهرست برگه‌های انبار را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|102-چگونه می‌توان تاریخ یک برگه انبار را تغییر داد؟]]<br/>
  
 +
<div id="83317"> </div>
 +
==='''فهرست رخدادهای انبار'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|103-چگونه می‌توان فهرست رخدادهای انبار را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|104-چگونه می‌توان گزارشی گرفت که در آن، تمام یا بخشی از ورودها یا خروج‌های یک انبار، در یک محدوده تاریخ نمایش داده شود؟]]<br/>
  
 +
<div id="83318"> </div>
 +
==='''فهرست رخدادهای انبار'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|105-چگونه می‌توان یک برگه درخواست تنظیم نمود؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|106-برگه درخواست خرید(تهیه یا تامین) کالا چه تفاوتی با درخواست تحویل کالا از انبار دارد؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|107-در چه مواقعی می‌توان یک درخواست رزرو شده تنظیم نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|108-چگونه می‌توان یک کالا را برای یک واحد رزرو نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|109-آیا می‌توان کالای مورد درخواست در برگه درخواست را طی چند مرحله به واحد مربوطه تحویل داد؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|110-چگونه میتوان برای کالاهایی که موجودی آنها از حداقل موجودی و یا نقطه سفارش کمتر است درخواست خرید صادر کرد؟]]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|111-چگونه می‌توان برای کالاهای یک برگه درخواست خروج، درخواست خرید صادر کرد؟]]<br/>
  
 +
<div id="83319"> </div>
 +
==='''فهرست برگه‌های درخواست'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|112-چگونه می‌توان فهرست برگه‌های درخواست را ملاحظه نمود؟]<br/>
  
  
 +
<div id="83319"> </div>
 +
==='''فهرست برگه‌های درخواست'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|113-چگونه می‌توان فهرست رخدادهای درخواست را ملاحظه نمود؟]<br/>
  
  
  
 +
<div id="83320"> </div>
 +
==='''فهرست برگه‌های درخواست'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|114-چگونه می‌توان پس از خاتمه یک سال مالی، درخواست‌های جاری آن سال مالی را به سال مالی را به سال مالی جدید منتقل نمود؟]<br/>
  
 +
<div id="83321"> </div>
 +
==='''برگه‌های شمارش کالا'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|115-برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارند؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|116-چگونه می‌توان یک برگه شمارش کالا تنظیم نمود؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|117-چگونه می‌توان برای یک برگه شمارش کالا، شمارش نهایی انجام داد و سپس آن برگه را به عنوان یک برگه انبار گردانی در سیستم ثبت نمود؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|118-فیلد مرجع در برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارد؟]<br/>
 +
 +
<div id="83322"> </div>
 +
==='''سند انتقال مانده حساب‌های انحراف'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|119-چگونه می‌توان سند انقال مانده حسابهای انحراف را تنظیم نمود؟]<br/>
 +
 +
 +
<div id="83323"> </div>
 +
==='''گزارش از عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه کالا'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|120-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک کالا اخذ نمود؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|121-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا اخذ نمود؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|122-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک بچ اخذ نمود؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|123-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مجموعه کالا اخذ نمود؟]<br/>
 +
 +
 +
<div id="83324"> </div>
 +
==='''گزارش از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|124-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی اخذ نمود؟]<br/>
 +
 +
 +
 +
<div id="83325"> </div>
 +
==='''گزارش گردش و موجودی کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه کالا'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|125-چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاها اخذ نمود؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|126-چگونه می‌توان گزارشی از گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها اخذ نمود؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|127-چگونه می‌توان گزارشی از گردش بچ‌های کالا اخذ نمود؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|128-چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه اخذ نمود؟]<br/>
 +
 +
 +
 +
<div id="83326"> </div>
 +
==='''گزارش خلاصه عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا'''===
 +
----
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|129-چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک کالا برحسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟]<br/>
 +
[[درخت حساب‌ها#10001|130-چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا بر حسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟]<br/>
  
  

نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۶

محتویات


حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط


1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟
2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟
3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟
4- ***


مفاهیم کلی


1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟

1-***
2-چگونه می‌توان اولویت و نحو اخذ گزارش از سیستم انبار را تعیین نمود؟
3-برای شروع کار با سیستم انبار، چه پارامترهای لازم می‌باشد؟انبارها


4-چگونه می‌توان یک انبار جدید تعریف نمود؟

5-درهنگام تعریف و یا تدوین یک انبار، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟

6-گزینه «اعمال محدودیت برای کاربران(در زمان تنظیم برگه)» در تعریف یک انبار چه کاربردی دارد؟


درخت کالاها


7-چگونه می‌توان یک کالا تعریف نمود؟
8-درتعریف کالا نقش الگوی عملیات مالی چیست ؟
9-چگونه می‌توان برای یک کالا، اطلاعات تکمیلی(اعم از «شماره فنی»،«شرح»،«شرح لاتین»،«بهای نرمال»،«حداقل موجودی»،«نقطه سفارش»،«مقدار بهینه سفارش» و «حداکثر موجودی»)و یا «یادداشت» درج نمود؟
10-بهای نرمال چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟
11-«حداقل موجودی» و «نقطه سفارش» یک کالا در چه مواردی استفاده می‌شوند؟
12-چگونه می‌توان تعیین کرد که یک کالا به چه انبارهایی تعلق دارد؟(ارتباط کالا با انبار)
13-در تعریف ارتباط کالا با انبار، امکان «کپی انبارها از یک کالای دیگر» برای چیست؟
14-چگونه می‌توان برای یک کالای استاندارد پذیر، بهای استاندارد تعیین نمود؟
15-چگونه می‌توان برای یک کالا علاوه بر واحد اصلی، واحد فرعی نیز تعریف نمود؟
16-در تعریف کالا آیا می‌توان برای کالاهای زیرگروه، واحد متفاوت از کالای سرگروه تعریف نمود؟


فهرست کالاها


17-چگونه می‌توان محل کالا در انبار را در فهرست کالاها ملاحظه نمود؟


درخت مراکز


18-چگونه می‌توان یک مرکز مصرف یا تامین کالا تعریف نمود؟
19-در هنگام تعریف یا تدوین یک مرکز مصرف یا تامین کالا، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟


مجموعه‌های کالا


20-مجموعه کالا چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه کالا تعریف نمود؟


بچ‌های کالا


21-بچ چیست ، چگونه می‌توان آن را تعریف و از آن استفاده نمود؟
22-بچ می‌تواند از نظر مانده دارای چه وضعیت هایی باشد؟


خلاصه اطلاعات کالا


23-چگونه می‌توان گزارشی تهیه کرد که در آن اطلاعات مقداری بهای موجودی یک کالا به تفکیک انبار و همچنین اطلاعاتی از قبیل موجودی با کسر رزرو و مانده درخواست های ورود و خروج را ملاحظه نمود؟
24-چگونه می‌توان فهمید یک کالا در چه مجموعه کالاهایی به کار رفته است و چگونه می‌توان آن را از تمام مجموعه کالاهایی که در آنها به کار رفته است بطور یکباره حذف نمود؟
25-«بهای موجود» و «بهای قابل خروج» در یک انبار چه مفهومی دارند؟

الگوهای عملیات مالی


26-چه روش‌های متوالی برای تعیین بهای کالاهای صادره در سیستم انبار تعبیه شده است؟
27-چه روش‌های متوالی برای تعیین بهای کالاهای صادره در سیستم انبار تعبیه شده است؟
28-در چه صورت لازم است برای یک کالا، چند حساب و تفصیلی موجودی در الگوی عملیات مالی تعریف شود؟
29-بهای استاندارد چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟
30-در چه مواردی باید حساب(و تفصیلی)هایی از نوع انحراف خرید و انحراف نرخ مصرف را در الگوی عملیات مالی کالا تعریف کنیم و این دو نوع حساب چه تفاوت‌هایی باهم دارند ؟
31-به چه دلیل در تعریف الگوی عملیات مالی، هنگام تعریف حساب‌ و تفصیلی‌ موجودی در حساب و تفصیلی اصلی، نمی‌توان از تفصیلی مرکز استفاده نمود؟
32-در الگوی عملیات مالی تفاوت «حساب و تفصیلی‌های اصلی» و قوانین طرف حساب» در چیست؟
33-در هنگام تدوین یک قانون طرف حساب الگوی عملیات مالی کالا، گزینه «استفاده از حساب و تفصیلی‌های آخرین رخداد مشابه» چه کاربردی دارد؟


قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار


34-قوانین طرف حساب عمومی انبار چیست؟
35-چگونه می‌توان یک قانون طرف حساب عمومی انبار تعریف نمود؟


قوانین شرح رخدادهای انبار


36-قوانین شرح رخدادهای انبار چه هستند و به چه کار می‌آیند؟
37-در تعریف یک نوع برگه، تعیین «انبارهای مجاز» چه کاربردی دارد؟


انواع برگه‌های انبار


38-در تعریف انواع برگه‌ها، گزینه «شماره گزاری به تفکیک انبار» چیست و چه کاربردی دارد؟
39-در تعریف انواع برگه‌ها،«پیش فرض سری برگه» چیست و چه کاربردی دارد؟
40-چگونه می‌توان یک نوع برگه ورود تعریف نمود؟
41-چگونه می‌توان یک نوع برگه خروج تعریف نمود؟
42-چگونه می‌توان برخی از پیش‌ فرض‌هایی را که برای برگه‌های اصلاح بهای وارده، نقل و انتقال، تعدیل، موجودی ابتدای دوره، موجودی انتهای دوره و انبار گردانی تعریف شده است را تغییر داد؟


انواع برگه‌های درخواست


43-برگه درخواست چیست و چگونه می‌توان یک نوع برگه درخواست تعریف نمود؟


تغییر شماره اسناد


44-چگونه می‌‌توان شماره یک سند انبار را تغییر داد؟

تغییر شماره اسناد


45-چگونه می‌‌توان یک برگه انبار جدید تنظیم نمود؟
46-چرا در هنگام تنظیم برگه، هنگام انتخاب کالا بکمک درخت کالاها و یا جستجو در نام، برخی از کالاهایی که در درخت کالاها تعریف شده اند مشاهده نمی شوند؟
47-در تنظیم برگه انبار،هنگام انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا، هیچیک از مراکز را نمی‌توانیم ملاحظه کنیم، در صورتی که مراکز مصرف و تامین تعریف شده اند، دلیل چیست؟
48-فیلد «درخواست» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟
49-فیلد «مرجع» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟
50-در هنگام درج کالاهای دارای روش تعیین بهای «شناسایی ویژه» چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم؟
51-در چه مواقعی در برگه نمی‌توان فقط براساس واحد فرعی، مقدار را وارد کرد و با پیغام «مقدار اصلی تعیین نشده است» مواجه می‌شوید؟
52-تفاوت «بهای واقعی» و «بهای برآوردی» در چیست؟
53-چگونه می‌توان در برگه‌های انبار در هنگام خروج یک کالای بچ پذیر از انبار، بچ‌های لازم را به صورت خودکار برای آن تعیین نمود ؟
54-چگونه می‌توان در برگه‌های انبار در هنگام خروج یک کالا از انبار(که دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه است)، مرجع‌های لازم را بصورت خودکار برای آن تعیین نمود؟
55-هنگام تنظیم برگه ورود، اجزای بهای وارده چیست و چه کاربردی دارد؟
56-تفاوت رخدادهای برگشت (دوره جاری) با برگشت (دوره قبل) چیست؟
57-طرف حساب یک رخداد انبار چیست و چند نوع طرف حساب قابل تعریف است؟
58-آیا می‌توان در یک برگه، هم طرف حساب عمومی داشت و هم طرف حساب اختصاصی؟
59-اگر متناسب با یک برگه، قانون طرف حساب عمومی تعریف کرده باشیم، چگونه می‌توان هنگام تنظیم برگه انبار، طرف حساب عمومی رابه دلخواه تعیین نمود؟
60-چگونه می‌توان در برگه‌های انبار، طرف حساب عمومی را بصورت خودکار تعیین نمود؟
61-چگونه می‌توان در برگه‌های انبار، طرف حساب عمومی تعیین شده را حذف نمود؟
62-در هنگام تنظیم و یا اصلاح یک برگه، چگونه می‌توان برای برخی از سطرهای برگه،طرف حساب اختصاصی را بصورت خودکار تعیین کرد؟
63-در هنگام تنظیم و یا اصلاح یک برگه، چگونه می‌توان طرف حساب برخی از سطرهای برگه را حذف کرد؟
64-سطرهای آزاد برگه چیست و چه کاربردی دارد؟
65-اگر درهنگام ذخیره برگه با پیغام خطای مبتنی بر اینکه ارتباط با سروز قطع شده است مواجه شویم، چگونه می‌توان برگه انبار را بصورت موقت ذخیره کنیم؟
66-چگونه می‌توان یک برگه «اصلاح بهای کالای وارده» را تظیم نمود؟
67-برگه «نقل و انتقال» چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه «نقل و انتقال» تنظیم نمود؟
68-چگونه می‌توان بهای کالاها را به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش (بهای نرمال) تبدیل کرد؟
69-برگه «تعدیل» چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه «تعدیل» تنظیم نمود؟
70-چگونه می‌توان در شروع سیستم، موجودی ابتدای دوره را به سیستم معرفی نمود؟
71-در هنگام تنظیم برگه موجودی ابتدای دوره، چگونه برگه موجودی انتهای دوره سال قبل را در برگه فراخوانی کنیم؟
72-در هنگام تنظیم و یا اصلاح یک برگه، چگونه می‌توان طرف حساب برخی از سطرهای برگه را حذف کرد؟
73-در انبار «مقداری - تعدادی»، هنگام تنظیم برگه موجودی ابتدای دوره، چگونه می‌توان مقدار موجودی در انتهای سال مالی قبل را در برگه فراخوانی کنیم؟
74-برگه موجودی انتهای دوره چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه برگه موجودی انتهای دوره تنظیم نمود؟
75-در هنگام تنظیم برگه موجودی انتهای دوره، گزینه‌ «مانند حسابهای موجودی کالاهای میانگین صفر شود» چه کاربردی دارد؟
76-چگونه می‌توان یک برگه انبار گردانی به صورت مستقیم و بدون استفاده از برگه شمارش کالا تنظیم نمود؟
77-در هنگام تنظیم یا ثبت برگه انبار گردانی، رفتار کالاهایی دارای روش تعیین بهای «شناسایی ویژه» می‌باشند به چه صورت می‌باشد؟
78-در سیستم‌هایی که عملیات انبار بین دو سیستم اطلاعاتی مجزا از هم راهبری می‌شوند (مثلا یک سیستم تعدادی و یک سیستم تعدادی - ریالی)، انبار گردانی فقط در یکی از سیستم های اطلاعاتی انجام می‌شود، چگونه می‌توان تاثیرات انبار گردانی یک سیستم را بصورت مناسب به سیستم دیگری اعمال نمود؟

برگه‌های انبار موجودی


79-چگونه می‌توان با در اختیار داشتن «سری» و «شماره» یک برگه، آن را احضضار نمود؟
80-چگونه می‌توان یک برگه انبار تنظیم شده را اصلاح نمود؟
81-چگونه می‌توان یک برگه انبار تنظیم شده را اصلاح نمود؟
82-چگونه می‌توان نوع رخداد مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را بصورت یکباره اصلاح نمود؟
83-چگونه می‌توان کالاهای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک کالا تغییر داد؟
84-چگونه می‌توان انبار را برای برخی از کالاهای یک برگه تغییر داد؟
85-چگونه می‌توان مراکز مصرف یا تامین کالای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را تغییر داد؟
86-چگونه می‌توان بچ‌های مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک بچ تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها بچ تعیین نمود؟
87-چگونه می‌توان مقادیر مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک مقادیر تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها مقدار تعین نمود؟
88-چگونه می‌توان بهای واحد را برای تمام یا برخی از سطرهای یک برگه به «یک بهای ثابت»، «آخرین بهای وارده»، «بیشترین بهای وارده»، «بهای استاندارد کالا» و یا «بهای نرمال» تغییر داد؟
89-چگونه می‌توان شرح برخی از سطرهای یک برگه را یکباره به یک شرح ثابت تغییر داد و یا اینکه شرح‌های سطر‌های انتخابی را با استفاده از قوانین شرح رخداد‌های انبار اصلاح کرد؟
90-تفاوت برگه‌های «پیش‌نویس»، «عملیاتی» و «تایید شده» انبار در چیست؟
91-چگونه می‌توان یک برگه انبار را از پیش‌نویس به عملیاتی تبدیل نمود؟
92-چگونه می‌توان سند انبار مربوط به یک برگه را ملاحظ نمود؟
93-چگونه می‌توان یک سند انبار را تبدیل به یک سند حسابداری نمود؟


نکات مشترک گزارش‌ها


94-چگونه می‌توان رخدادهای متصل به یک رخداد را ملاحظه نمود؟
95-گزینه«سرجمع مقادیر نیز محسابه شود» چه کاربردی دارد»؟
96-محاوره اغلب گزارش‌ها در قسمت «رخدادها»، رخدادهای «برآوردی»،«برآوردی به واقعی»،«واقعی شده» و «واقعی» جه مفهومی دارند؟
97-گزینه«رخدادهای برگشت دوره جاری بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟
98-گزینه«رخدادهای تعدیل بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟
99-گزینه«رخدادهای اصلاح بهای وارده بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟
100-گزینه«تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند» چه مفهومی دارد؟

فهرست برگه‌های انبار


101-چگونه می‌توان فهرست برگه‌های انبار را ملاحظه نمود؟
102-چگونه می‌توان تاریخ یک برگه انبار را تغییر داد؟

فهرست رخدادهای انبار


103-چگونه می‌توان فهرست رخدادهای انبار را ملاحظه نمود؟
104-چگونه می‌توان گزارشی گرفت که در آن، تمام یا بخشی از ورودها یا خروج‌های یک انبار، در یک محدوده تاریخ نمایش داده شود؟

فهرست رخدادهای انبار


[[درخت حساب‌ها#10001|105-چگونه می‌توان یک برگه درخواست تنظیم نمود؟]
[[درخت حساب‌ها#10001|106-برگه درخواست خرید(تهیه یا تامین) کالا چه تفاوتی با درخواست تحویل کالا از انبار دارد؟]
107-در چه مواقعی می‌توان یک درخواست رزرو شده تنظیم نمود؟
108-چگونه می‌توان یک کالا را برای یک واحد رزرو نمود؟
109-آیا می‌توان کالای مورد درخواست در برگه درخواست را طی چند مرحله به واحد مربوطه تحویل داد؟
110-چگونه میتوان برای کالاهایی که موجودی آنها از حداقل موجودی و یا نقطه سفارش کمتر است درخواست خرید صادر کرد؟
111-چگونه می‌توان برای کالاهای یک برگه درخواست خروج، درخواست خرید صادر کرد؟

فهرست برگه‌های درخواست


[[درخت حساب‌ها#10001|112-چگونه می‌توان فهرست برگه‌های درخواست را ملاحظه نمود؟]


فهرست برگه‌های درخواست


[[درخت حساب‌ها#10001|113-چگونه می‌توان فهرست رخدادهای درخواست را ملاحظه نمود؟]


فهرست برگه‌های درخواست


[[درخت حساب‌ها#10001|114-چگونه می‌توان پس از خاتمه یک سال مالی، درخواست‌های جاری آن سال مالی را به سال مالی را به سال مالی جدید منتقل نمود؟]

برگه‌های شمارش کالا


[[درخت حساب‌ها#10001|115-برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارند؟]
[[درخت حساب‌ها#10001|116-چگونه می‌توان یک برگه شمارش کالا تنظیم نمود؟]
[[درخت حساب‌ها#10001|117-چگونه می‌توان برای یک برگه شمارش کالا، شمارش نهایی انجام داد و سپس آن برگه را به عنوان یک برگه انبار گردانی در سیستم ثبت نمود؟]
[[درخت حساب‌ها#10001|118-فیلد مرجع در برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارد؟]

سند انتقال مانده حساب‌های انحراف


[[درخت حساب‌ها#10001|119-چگونه می‌توان سند انقال مانده حسابهای انحراف را تنظیم نمود؟]


گزارش از عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه کالا


[[درخت حساب‌ها#10001|120-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک کالا اخذ نمود؟]
[[درخت حساب‌ها#10001|121-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا اخذ نمود؟]
[[درخت حساب‌ها#10001|122-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک بچ اخذ نمود؟]
[[درخت حساب‌ها#10001|123-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مجموعه کالا اخذ نمود؟]


گزارش از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی


[[درخت حساب‌ها#10001|124-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی اخذ نمود؟]


گزارش گردش و موجودی کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه کالا


[[درخت حساب‌ها#10001|125-چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاها اخذ نمود؟]
[[درخت حساب‌ها#10001|126-چگونه می‌توان گزارشی از گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها اخذ نمود؟]
[[درخت حساب‌ها#10001|127-چگونه می‌توان گزارشی از گردش بچ‌های کالا اخذ نمود؟]
[[درخت حساب‌ها#10001|128-چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه اخذ نمود؟]


گزارش خلاصه عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا


[[درخت حساب‌ها#10001|129-چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک کالا برحسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟]
[[درخت حساب‌ها#10001|130-چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا بر حسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟]
category : بازگشت