سوالات کاربردی نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۸۲: سطر ۸۲:
 
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30903|29- بهای استاندارد چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟]]<br/>
 
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30903|29- بهای استاندارد چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟]]<br/>
 
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|30- در چه مواردی باید حساب(و تفصیلی)هایی از نوع انحراف خرید و انحراف نرخ مصرف را در الگوی عملیات مالی کالا تعریف کنیم و این دو نوع حساب چه تفاوت‌هایی باهم دارند ؟]]<br/>
 
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|30- در چه مواردی باید حساب(و تفصیلی)هایی از نوع انحراف خرید و انحراف نرخ مصرف را در الگوی عملیات مالی کالا تعریف کنیم و این دو نوع حساب چه تفاوت‌هایی باهم دارند ؟]]<br/>
31- به چه دلیل در تعریف الگوی عملیات مالی، هنگام تعریف حساب‌ و تفصیلی‌ موجودی در حساب و تفصیلی اصلی، نمی‌توان از تفصیلی مرکز استفاده نمود؟<br/>
+
<!--31- به چه دلیل در تعریف الگوی عملیات مالی، هنگام تعریف حساب‌ و تفصیلی‌ موجودی در حساب و تفصیلی اصلی، نمی‌توان از تفصیلی مرکز استفاده نمود؟<br/>-->
 
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30912|32- در الگوی عملیات مالی تفاوت «حساب و تفصیلی‌های اصلی» و «قوانین طرف حساب» در چیست؟]]<br/>
 
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30912|32- در الگوی عملیات مالی تفاوت «حساب و تفصیلی‌های اصلی» و «قوانین طرف حساب» در چیست؟]]<br/>
 
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30913|33- در هنگام تدوین یک قانون طرف حساب الگوی عملیات مالی کالا، گزینه «استفاده از حساب و تفصیلی‌های آخرین رخداد مشابه» چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30913|33- در هنگام تدوین یک قانون طرف حساب الگوی عملیات مالی کالا، گزینه «استفاده از حساب و تفصیلی‌های آخرین رخداد مشابه» چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 +
  
  
 
<div id="83308"> </div>
 
<div id="83308"> </div>
 
 
==='''قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار'''===
 
==='''قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار'''===
 
----
 
----
 
[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|34- قوانین طرف حساب عمومی انبار چیست؟]]<br/>
 
[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|34- قوانین طرف حساب عمومی انبار چیست؟]]<br/>
 
[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار#31000|35- چگونه می‌توان یک قانون طرف حساب عمومی انبار تعریف نمود؟]]<br/>
 
[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار#31000|35- چگونه می‌توان یک قانون طرف حساب عمومی انبار تعریف نمود؟]]<br/>
 +
  
  
سطر ۱۰۰: سطر ۱۰۱:
 
[[قوانین شرح رخدادهای انبار|36- قوانین شرح رخدادهای انبار چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]<br/>
 
[[قوانین شرح رخدادهای انبار|36- قوانین شرح رخدادهای انبار چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]<br/>
 
[[انواع برگه‌های خروج انبار#31408|37- در تعریف یک نوع برگه، تعیین «انبارهای مجاز» چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 
[[انواع برگه‌های خروج انبار#31408|37- در تعریف یک نوع برگه، تعیین «انبارهای مجاز» چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 +
  
  
سطر ۱۰۵: سطر ۱۰۷:
 
==='''انواع برگه‌های انبار'''===
 
==='''انواع برگه‌های انبار'''===
 
----
 
----
[[انواع برگه‌های ورود انبار#31308|38- در تعریف انواع برگه‌ها، گزینه «شماره گزاری به تفکیک انبار» چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
+
[[انواع برگه‌های ورود انبار#31308|38- در تعریف انواع برگه‌ها، گزینه «شماره گذاری به تفکیک انبار» چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
[[انواع برگه‌های ورود انبار#31309|39- در تعریف انواع برگه‌ها،«پیش فرض سری برگه» چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
+
[[انواع برگه‌های ورود انبار#31309|39- در تعریف انواع برگه‌ها، «پیش فرض سری برگه» چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
[[انواع برگه‌های ورود انبار|40- چگونه می‌توان یک نوع برگه ورود تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[انواع برگه‌های ورود انبار#31300|40- چگونه می‌توان یک نوع برگه ورود تعریف نمود؟]]<br/>
[[انواع برگه‌های خروج انبار|41- چگونه می‌توان یک نوع برگه خروج تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[انواع برگه‌های خروج انبار#31401|41- چگونه می‌توان یک نوع برگه خروج تعریف نمود؟]]<br/>
42- چگونه می‌توان برخی از پیش‌ فرض‌هایی را که برای برگه‌های اصلاح بهای وارده، نقل و انتقال، تعدیل، موجودی ابتدای دوره، موجودی انتهای دوره و انبار گردانی تعریف شده است را تغییر داد؟<br/>
+
[[سایر انواع برگه‌های انبار|42- چگونه می‌توان برخی از پیش‌ فرض‌هایی را که برای برگه‌های اصلاح بهای وارده، نقل و انتقال، تعدیل، موجودی ابتدای دوره، موجودی انتهای دوره و انبار گردانی تعریف شده است را تغییر داد؟]]<br/>
 +
 
  
  
 
<div id="83311"> </div>
 
<div id="83311"> </div>
 
 
==='''انواع برگه‌های درخواست'''===
 
==='''انواع برگه‌های درخواست'''===
 
----
 
----
 
[[انواع برگه‌های درخواست|43- برگه درخواست چیست و چگونه می‌توان یک نوع برگه درخواست تعریف نمود؟]]<br/>
 
[[انواع برگه‌های درخواست|43- برگه درخواست چیست و چگونه می‌توان یک نوع برگه درخواست تعریف نمود؟]]<br/>
 +
  
  
سطر ۱۲۳: سطر ۱۲۶:
 
----
 
----
 
44- چگونه می‌‌توان شماره یک سند انبار را تغییر داد؟
 
44- چگونه می‌‌توان شماره یک سند انبار را تغییر داد؟
 +
 +
  
 
<div id="83313"> </div>
 
<div id="83313"> </div>
سطر ۱۲۸: سطر ۱۳۳:
 
----
 
----
 
45- چگونه می‌‌توان یک برگه انبار جدید تنظیم نمود؟
 
45- چگونه می‌‌توان یک برگه انبار جدید تنظیم نمود؟
 
 
[[برگه ورود کالا#32015|46- چرا در هنگام تنظیم برگه، هنگام انتخاب کالا به کمک درخت کالاها و یا جستجو در نام، برخی از کالاهایی که در درخت کالاها تعریف شده اند مشاهده نمی شوند؟]]<br/>
 
[[برگه ورود کالا#32015|46- چرا در هنگام تنظیم برگه، هنگام انتخاب کالا به کمک درخت کالاها و یا جستجو در نام، برخی از کالاهایی که در درخت کالاها تعریف شده اند مشاهده نمی شوند؟]]<br/>
 
47- در تنظیم برگه انبار،هنگام انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا، هیچیک از مراکز را نمی‌توانیم ملاحظه کنیم، در صورتی که مراکز مصرف و تامین تعریف شده اند، دلیل چیست؟<br/>
 
47- در تنظیم برگه انبار،هنگام انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا، هیچیک از مراکز را نمی‌توانیم ملاحظه کنیم، در صورتی که مراکز مصرف و تامین تعریف شده اند، دلیل چیست؟<br/>
سطر ۱۶۱: سطر ۱۶۵:
 
76- ***<br/>
 
76- ***<br/>
 
78- ***<br/>
 
78- ***<br/>
 +
  
  
 
<div id="83314"> </div>
 
<div id="83314"> </div>
 
 
==='''برگه‌های انبار موجودی'''===
 
==='''برگه‌های انبار موجودی'''===
 
----
 
----
سطر ۱۸۲: سطر ۱۸۶:
 
[[برگه ورود کالا#32027|92- چگونه می‌توان سند انبار مربوط به یک برگه را ملاحظ نمود؟]]<br/>
 
[[برگه ورود کالا#32027|92- چگونه می‌توان سند انبار مربوط به یک برگه را ملاحظ نمود؟]]<br/>
 
93- چگونه می‌توان یک سند انبار را تبدیل به یک سند حسابداری نمود؟<br/>
 
93- چگونه می‌توان یک سند انبار را تبدیل به یک سند حسابداری نمود؟<br/>
 +
  
  
سطر ۱۹۴: سطر ۱۹۹:
 
[[عملیات کالا#35011|99- گزینه«رخدادهای اصلاح بهای وارده بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
 
[[عملیات کالا#35011|99- گزینه«رخدادهای اصلاح بهای وارده بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
 
[[عملیات کالا#35012|100- گزینه«تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
 
[[عملیات کالا#35012|100- گزینه«تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
 +
  
  
سطر ۲۰۱: سطر ۲۰۷:
 
[[فهرست برگه‌های انبار|101- چگونه می‌توان فهرست برگه‌های انبار را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 
[[فهرست برگه‌های انبار|101- چگونه می‌توان فهرست برگه‌های انبار را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 
[[فهرست برگه‌های انبار#33211|102- چگونه می‌توان تاریخ یک برگه انبار را تغییر داد؟]]<br/>
 
[[فهرست برگه‌های انبار#33211|102- چگونه می‌توان تاریخ یک برگه انبار را تغییر داد؟]]<br/>
 +
  
  
سطر ۲۰۸: سطر ۲۱۵:
 
[[فهرست رخدادهای انبار|103- چگونه می‌توان فهرست رخدادهای انبار را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 
[[فهرست رخدادهای انبار|103- چگونه می‌توان فهرست رخدادهای انبار را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 
[[فهرست رخدادهای انبار|104- چگونه می‌توان گزارشی گرفت که در آن، تمام یا بخشی از ورودها یا خروج‌های یک انبار، در یک محدوده تاریخ نمایش داده شود؟]]<br/>
 
[[فهرست رخدادهای انبار|104- چگونه می‌توان گزارشی گرفت که در آن، تمام یا بخشی از ورودها یا خروج‌های یک انبار، در یک محدوده تاریخ نمایش داده شود؟]]<br/>
 +
  
  
سطر ۲۲۰: سطر ۲۲۸:
 
[[برگه‌های درخواست کالا#34023|110- چگونه میتوان برای کالاهایی که موجودی آنها از حداقل موجودی و یا نقطه سفارش کمتر است درخواست خرید صادر کرد؟]]<br/>
 
[[برگه‌های درخواست کالا#34023|110- چگونه میتوان برای کالاهایی که موجودی آنها از حداقل موجودی و یا نقطه سفارش کمتر است درخواست خرید صادر کرد؟]]<br/>
 
[[برگه‌های درخواست کالا#34022|111- چگونه می‌توان برای کالاهای یک برگه درخواست خروج، درخواست خرید صادر کرد؟]]<br/>
 
[[برگه‌های درخواست کالا#34022|111- چگونه می‌توان برای کالاهای یک برگه درخواست خروج، درخواست خرید صادر کرد؟]]<br/>
 +
  
  
 
<div id="83319"> </div>
 
<div id="83319"> </div>
 
 
==='''فهرست برگه‌های درخواست'''===
 
==='''فهرست برگه‌های درخواست'''===
 
----
 
----
 
[[فهرست برگه‌های درخواست|112- چگونه می‌توان فهرست برگه‌های درخواست را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 
[[فهرست برگه‌های درخواست|112- چگونه می‌توان فهرست برگه‌های درخواست را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 +
  
  
سطر ۲۳۳: سطر ۲۴۲:
 
----
 
----
 
[[فهرست رخدادهای درخواست|113- چگونه می‌توان فهرست رخدادهای درخواست را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 
[[فهرست رخدادهای درخواست|113- چگونه می‌توان فهرست رخدادهای درخواست را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 +
  
  
سطر ۲۳۹: سطر ۲۴۹:
 
----
 
----
 
114- چگونه می‌توان پس از خاتمه یک سال مالی، درخواست‌های جاری آن سال مالی را به سال مالی را به سال مالی جدید منتقل نمود؟<br/>
 
114- چگونه می‌توان پس از خاتمه یک سال مالی، درخواست‌های جاری آن سال مالی را به سال مالی را به سال مالی جدید منتقل نمود؟<br/>
 +
  
  
سطر ۲۴۸: سطر ۲۵۹:
 
117- چگونه می‌توان برای یک برگه شمارش کالا، شمارش نهایی انجام داد و سپس آن برگه را به عنوان یک برگه انبار گردانی در سیستم ثبت نمود؟<br/>
 
117- چگونه می‌توان برای یک برگه شمارش کالا، شمارش نهایی انجام داد و سپس آن برگه را به عنوان یک برگه انبار گردانی در سیستم ثبت نمود؟<br/>
 
118- فیلد مرجع در برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارد؟<br/>
 
118- فیلد مرجع در برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارد؟<br/>
 +
  
  
سطر ۲۵۴: سطر ۲۶۶:
 
----
 
----
 
119- ***<br/>
 
119- ***<br/>
 +
  
  
سطر ۲۶۴: سطر ۲۷۷:
 
[[عملیات بچ کالا|122- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک بچ اخذ نمود؟]]<br/>
 
[[عملیات بچ کالا|122- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک بچ اخذ نمود؟]]<br/>
 
[[عملیات مجموعه کالا|123- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مجموعه کالا اخذ نمود؟]]<br/>
 
[[عملیات مجموعه کالا|123- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مجموعه کالا اخذ نمود؟]]<br/>
 +
  
  
سطر ۲۷۰: سطر ۲۸۴:
 
----
 
----
 
124- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی اخذ نمود؟<br/>
 
124- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی اخذ نمود؟<br/>
 +
  
  
سطر ۲۷۹: سطر ۲۹۴:
 
[[گردش بچ‌های کالا|127- چگونه می‌توان گزارشی از گردش بچ‌های کالا اخذ نمود؟]]<br/>
 
[[گردش بچ‌های کالا|127- چگونه می‌توان گزارشی از گردش بچ‌های کالا اخذ نمود؟]]<br/>
 
[[گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه|128- چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه اخذ نمود؟]]<br/>
 
[[گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه|128- چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه اخذ نمود؟]]<br/>
 +
  
  

نسخهٔ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۳۷


انبارها


4- چگونه می‌توان یک انبار جدید تعریف نمود؟
5- درهنگام تعریف و یا تدوین یک انبار، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟
6- گزینه «اعمال محدودیت برای کاربران(در زمان تنظیم برگه)» در تعریف یک انبار چه کاربردی دارد؟


درخت کالاها


7- چگونه می‌توان یک کالا تعریف نمود؟
8- درتعریف کالا نقش الگوی عملیات مالی چیست ؟
9- چگونه می‌توان برای یک کالا، اطلاعات تکمیلی (اعم از «شماره فنی»، «شرح»، «شرح لاتین»، «بهای نرمال»، «حداقل موجودی»، «نقطه سفارش»، «مقدار بهینه سفارش» و «حداکثر موجودی»)و یا «یادداشت» درج نمود؟
10- بهای نرمال چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟
11- «حداقل موجودی» و «نقطه سفارش» یک کالا در چه مواردی استفاده می‌شوند؟
12- چگونه می‌توان تعیین کرد که یک کالا به چه انبارهایی تعلق دارد؟ (ارتباط کالا با انبار)
13- در تعریف ارتباط کالا با انبار، امکان «کپی انبارها از یک کالای دیگر» برای چیست؟
14- چگونه می‌توان برای یک کالای استاندارد پذیر، بهای استاندارد تعیین نمود؟
15- چگونه می‌توان برای یک کالا علاوه بر واحد اصلی، واحد فرعی نیز تعریف نمود؟
16- در تعریف کالا آیا می‌توان برای کالاهای زیرگروه، واحد متفاوت از کالای سرگروه تعریف نمود؟


درخت مراکز


18- چگونه می‌توان یک مرکز مصرف یا تامین کالا تعریف نمود؟
19- در هنگام تعریف یا تدوین یک مرکز مصرف یا تامین کالا، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟


مجموعه‌های کالا


20- مجموعه کالا چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه کالا تعریف نمود؟


بچ‌های کالا


21- بچ چیست، چگونه می‌توان آن را تعریف و از آن استفاده نمود؟
22- بچ می‌تواند از نظر مانده دارای چه وضعیت هایی باشد؟


خلاصه اطلاعات کالا


23- چگونه می‌توان گزارشی تهیه کرد که در آن اطلاعات مقداری بهای موجودی یک کالا به تفکیک انبار و همچنین اطلاعاتی از قبیل موجودی با کسر رزرو و مانده درخواست های ورود و خروج را ملاحظه نمود؟
24- چگونه می‌توان فهمید یک کالا در چه مجموعه کالاهایی به کار رفته است و چگونه می‌توان آن را از تمام مجموعه کالاهایی که در آنها به کار رفته است بطور یکباره حذف نمود؟


الگوهای عملیات مالی


26- چه روش‌های متداولی برای تعیین بهای کالاهای صادره در سیستم انبار تعبیه شده است؟
27- الگوی عملیات مالی چیست و چگونه می‌توان یک الگوی عملیات مالی تعریف نمود؟
28- در چه صورت لازم است برای یک کالا، چند حساب و تفصیلی موجودی در الگوی عملیات مالی تعریف شود؟
29- بهای استاندارد چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟
30- در چه مواردی باید حساب(و تفصیلی)هایی از نوع انحراف خرید و انحراف نرخ مصرف را در الگوی عملیات مالی کالا تعریف کنیم و این دو نوع حساب چه تفاوت‌هایی باهم دارند ؟
32- در الگوی عملیات مالی تفاوت «حساب و تفصیلی‌های اصلی» و «قوانین طرف حساب» در چیست؟
33- در هنگام تدوین یک قانون طرف حساب الگوی عملیات مالی کالا، گزینه «استفاده از حساب و تفصیلی‌های آخرین رخداد مشابه» چه کاربردی دارد؟


قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار


34- قوانین طرف حساب عمومی انبار چیست؟
35- چگونه می‌توان یک قانون طرف حساب عمومی انبار تعریف نمود؟


قوانین شرح رخدادهای انبار


36- قوانین شرح رخدادهای انبار چه هستند و به چه کار می‌آیند؟
37- در تعریف یک نوع برگه، تعیین «انبارهای مجاز» چه کاربردی دارد؟


انواع برگه‌های انبار


38- در تعریف انواع برگه‌ها، گزینه «شماره گذاری به تفکیک انبار» چیست و چه کاربردی دارد؟
39- در تعریف انواع برگه‌ها، «پیش فرض سری برگه» چیست و چه کاربردی دارد؟
40- چگونه می‌توان یک نوع برگه ورود تعریف نمود؟
41- چگونه می‌توان یک نوع برگه خروج تعریف نمود؟
42- چگونه می‌توان برخی از پیش‌ فرض‌هایی را که برای برگه‌های اصلاح بهای وارده، نقل و انتقال، تعدیل، موجودی ابتدای دوره، موجودی انتهای دوره و انبار گردانی تعریف شده است را تغییر داد؟


انواع برگه‌های درخواست


43- برگه درخواست چیست و چگونه می‌توان یک نوع برگه درخواست تعریف نمود؟


تغییر شماره اسناد


44- چگونه می‌‌توان شماره یک سند انبار را تغییر داد؟


برگه‌های انبار جدید


45- چگونه می‌‌توان یک برگه انبار جدید تنظیم نمود؟ 46- چرا در هنگام تنظیم برگه، هنگام انتخاب کالا به کمک درخت کالاها و یا جستجو در نام، برخی از کالاهایی که در درخت کالاها تعریف شده اند مشاهده نمی شوند؟
47- در تنظیم برگه انبار،هنگام انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا، هیچیک از مراکز را نمی‌توانیم ملاحظه کنیم، در صورتی که مراکز مصرف و تامین تعریف شده اند، دلیل چیست؟
48- فیلد «درخواست» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟
49- فیلد «مرجع» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟
50- در هنگام درج کالاهای دارای روش تعیین بهای «شناسایی ویژه» چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم؟
51- در چه مواقعی در برگه نمی‌توان فقط براساس واحد فرعی، مقدار را وارد کرد و با پیغام «مقدار اصلی تعیین نشده است» مواجه می‌شوید؟
52- تفاوت «بهای واقعی» و «بهای برآوردی» در چیست؟
53- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار در هنگام خروج یک کالای بچ پذیر از انبار، بچ‌های لازم را به صورت خودکار برای آن تعیین نمود؟
54- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار در هنگام خروج یک کالا از انبار(که دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه است)، مرجع‌های لازم را بصورت خودکار برای آن تعیین نمود؟
55- هنگام تنظیم برگه ورود، اجزای بهای وارده چیست و چه کاربردی دارد؟
56- تفاوت رخدادهای برگشت (دوره جاری) با برگشت (دوره قبل) چیست؟
57- طرف حساب یک رخداد انبار چیست و چند نوع طرف حساب قابل تعریف است؟
58- آیا می‌توان در یک برگه، هم طرف حساب عمومی داشت و هم طرف حساب اختصاصی؟
59- اگر متناسب با یک برگه، قانون طرف حساب عمومی تعریف کرده باشیم، چگونه می‌توان هنگام تنظیم برگه انبار، طرف حساب عمومی رابه دلخواه تعیین نمود؟
60- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار، طرف حساب عمومی را بصورت خودکار تعیین نمود؟
61- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار، طرف حساب عمومی تعیین شده را حذف نمود؟
62- در هنگام تنظیم و یا اصلاح یک برگه، چگونه می‌توان برای برخی از سطرهای برگه، طرف حساب اختصاصی را بصورت خودکار تعیین کرد؟
63- در هنگام تنظیم و یا اصلاح یک برگه، چگونه می‌توان طرف حساب برخی از سطرهای برگه را حذف کرد؟
64- سطرهای آزاد برگه چیست و چه کاربردی دارد؟
65- اگر درهنگام ذخیره برگه با پیغام خطای مبتنی بر اینکه ارتباط با سرور قطع شده است مواجه شویم، چگونه می‌توان برگه انبار را بصورت موقت ذخیره کنیم؟
66- چگونه می‌توان یک برگه «اصلاح بهای کالای وارده» را تظیم نمود؟
67- برگه «نقل و انتقال» چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه «نقل و انتقال» تنظیم نمود؟
68- چگونه می‌توان بهای کالاها را به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش (بهای نرمال) تبدیل کرد؟
69- برگه «تعدیل» چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه «تعدیل» تنظیم نمود؟
70- ***
71- ***
72- ***
73- ***
74- ***
75- ***
76- ***
78- ***


برگه‌های انبار موجودی


79- چگونه می‌توان با در اختیار داشتن «سری» و «شماره» یک برگه، آن را احضار نمود؟
80- چگونه می‌توان یک برگه انبار تنظیم شده را اصلاح نمود؟
81- چگونه می‌توان در هنگام اصلاح برگه، جستجو و جایگزینی در شرح را انجام داد؟
82- چگونه می‌توان نوع رخداد مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را بصورت یکباره اصلاح نمود؟
83- چگونه می‌توان کالاهای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک کالا تغییر داد؟
84- چگونه می‌توان انبار را برای برخی از کالاهای یک برگه تغییر داد؟
85- چگونه می‌توان مراکز مصرف یا تامین کالای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را تغییر داد؟
86- چگونه می‌توان بچ‌های مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک بچ تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها بچ تعیین نمود؟
87- چگونه می‌توان مقادیر مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک مقادیر تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها مقدار تعین نمود؟
88- چگونه می‌توان بهای واحد را برای تمام یا برخی از سطرهای یک برگه به «یک بهای ثابت»، «آخرین بهای وارده»، «بیشترین بهای وارده»، «بهای استاندارد کالا» و یا «بهای نرمال» تغییر داد؟
89- چگونه می‌توان شرح برخی از سطرهای یک برگه را یکباره به یک شرح ثابت تغییر داد و یا اینکه شرح‌های سطر‌های انتخابی را با استفاده از قوانین شرح رخداد‌های انبار اصلاح کرد؟
90- تفاوت برگه‌های «پیش‌نویس»، «عملیاتی» و «تایید شده» انبار در چیست؟
91- چگونه می‌توان یک برگه انبار را از پیش‌نویس به عملیاتی تبدیل نمود؟
92- چگونه می‌توان سند انبار مربوط به یک برگه را ملاحظ نمود؟
93- چگونه می‌توان یک سند انبار را تبدیل به یک سند حسابداری نمود؟


نکات مشترک گزارش‌ها


94- چگونه می‌توان رخدادهای متصل به یک رخداد را ملاحظه نمود؟
95- گزینه«سرجمع مقادیر نیز محسابه شود» چه کاربردی دارد»؟
96- محاوره اغلب گزارش‌ها در قسمت «رخدادها»، رخدادهای «برآوردی»،«برآوردی به واقعی»،«واقعی شده» و «واقعی» جه مفهومی دارند؟
97- گزینه«رخدادهای برگشت دوره جاری بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟
98- گزینه«رخدادهای تعدیل بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟
99- گزینه«رخدادهای اصلاح بهای وارده بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟
100- گزینه«تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند» چه مفهومی دارد؟


فهرست برگه‌های انبار


101- چگونه می‌توان فهرست برگه‌های انبار را ملاحظه نمود؟
102- چگونه می‌توان تاریخ یک برگه انبار را تغییر داد؟


فهرست رخدادهای انبار


103- چگونه می‌توان فهرست رخدادهای انبار را ملاحظه نمود؟
104- چگونه می‌توان گزارشی گرفت که در آن، تمام یا بخشی از ورودها یا خروج‌های یک انبار، در یک محدوده تاریخ نمایش داده شود؟


فهرست رخدادهای انبار


105- چگونه می‌توان یک برگه درخواست تنظیم نمود؟
106- برگه درخواست خرید(تهیه یا تامین) کالا چه تفاوتی با درخواست تحویل کالا از انبار دارد؟
107- در چه مواقعی می‌توان یک درخواست رزرو شده تنظیم نمود؟
108- چگونه می‌توان یک کالا را برای یک واحد رزرو نمود؟
109- آیا می‌توان کالای مورد درخواست در برگه درخواست را طی چند مرحله به واحد مربوطه تحویل داد؟
110- چگونه میتوان برای کالاهایی که موجودی آنها از حداقل موجودی و یا نقطه سفارش کمتر است درخواست خرید صادر کرد؟
111- چگونه می‌توان برای کالاهای یک برگه درخواست خروج، درخواست خرید صادر کرد؟


فهرست برگه‌های درخواست


112- چگونه می‌توان فهرست برگه‌های درخواست را ملاحظه نمود؟


فهرست رخدادهای درخواست


113- چگونه می‌توان فهرست رخدادهای درخواست را ملاحظه نمود؟


انتقال درخواست هاى جارى از سال مالى قبل


114- چگونه می‌توان پس از خاتمه یک سال مالی، درخواست‌های جاری آن سال مالی را به سال مالی را به سال مالی جدید منتقل نمود؟


برگه‌های شمارش کالا


115- برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارند؟
116- چگونه می‌توان یک برگه شمارش کالا تنظیم نمود؟
117- چگونه می‌توان برای یک برگه شمارش کالا، شمارش نهایی انجام داد و سپس آن برگه را به عنوان یک برگه انبار گردانی در سیستم ثبت نمود؟
118- فیلد مرجع در برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارد؟


سند انتقال مانده حساب‌های انحراف


119- ***


گزارش از عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه کالا


120-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک کالا اخذ نمود؟
121- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا اخذ نمود؟
122- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک بچ اخذ نمود؟
123- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مجموعه کالا اخذ نمود؟


گزارش از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی


124- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی اخذ نمود؟


گزارش گردش و موجودی کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه کالا


125- چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاها اخذ نمود؟
126- چگونه می‌توان گزارشی از گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها اخذ نمود؟
127- چگونه می‌توان گزارشی از گردش بچ‌های کالا اخذ نمود؟
128- چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه اخذ نمود؟


گزارش خلاصه عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا


129- چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک کالا برحسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟
130- چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا بر حسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟category : بازگشت