خلاصه عملیات یک کالا

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

جهت اخذ گزارشات سرجمع از گردش و مانده یک کالا ، از گزارش " خلاصه عملیات یک کالا " استفاده می‌شود.

خلاصه عملیات یک کالا

به منظور اخذ گزارش خلاصه عملیات یک کالا، از منوی " گزارش " ، " خلاصه عملیات یک کالا " را انتخاب نمایید.

همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از تکمه Gnl 131.png که در نوار ابزار صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد استفاده نمایید.


منوی گزارش


پنجره " خلاصه عملیات یک کالا " به شکل زیر باز خواهد شد:


عملیات کالا


این محاوره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :


محتویعملیات کالا - محتوی


از قسمت " محتوی "فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :

 • گزارش کالا - کد : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه Gnl 092.png، آن را از درخت کالاها و خدمات انتخاب نمایید.


همچنین با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید " Enter "، می‌توانید کالا مورد نظر را از پنجره " انتخاب کالا با جستجو در نام " انتخاب نمایید.


 • حرکت در بین کالاها : در قسمت حرکت در بین کالاها می‌توان تعیین نمود که در پنجره " خلاصه عملیات کالا "، با فشردن تکمه‌های Gnl 160.png و Gnl 159.png، حرکت در بین چه سطحی از کالاها انجام شود.


امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :
 • فقط کالاهای عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند  : در این صورت حرکت بین کالاهای عملیاتی انجام می‌شود.
 • فقط کالاهای یک سطح خاص در نظر گرفته شوند  : در این صورت حرکت در سطح کالاهای انتخاب شده انجام می‌شود.
با انتخاب گزینه فوق، عبارت " به‌ علاوه کالاهای عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین کالاهای سطح انتخاب شده، کالاهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این کالاها اضافه می‌شوند.
اگر گزینه " جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده در گزارش بازنمایی شود " را انتخاب نمایید جمع عملیات مزبور از تاریخ مورد نظر شما تا ابتدای محدوده نشان داده می‌شود.


 • نحوه محاسبه : از قسمت نحوه محاسبه، یکی از روش های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
 • بدون اخذ سرجمع : با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به کالا بصورت جزیی نمایش داده می‌شوند.
 • اخذ سرجمع بر حسب مرکز : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به کالا موردنظر، به تفکیک مراکز فروش و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
 • اخذ سرجمع بر حسب کالا : اگر کالایی که برای گزارش انتخاب کرده‌اید سرگروه باشد، با انتخاب این گزینه رخداد‌های مربوط به کالا مورد نظر، به تفکیک زیر گروه‌های آن در درخت کالاها و خدمات و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد. قائدتا اگر کالا فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.
 • اخذ سر جمع بر حسب بچ : با انتخاب این گزینه کالاهایی که بچ پذیر هستند به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
 • اخذ سرجمع در محدوده زمانی : با استفاده از این گزینه، رخدادهای مربوط به کالا موردنظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
 • سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود : هنگامی فعال می‌شود که " نحوه محاسبه " را از حالت " بدون اخذ سرجمع "تغییر دهید و بخواهید گزارش را با اخذ سرجمع (بر حسب مرکز، بچ، کالاهای عملیاتی و یا محدوده‌های زمانی) اخذ نمایید.
 • سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نشان داده نمی‌شوند.


 • اخذ سرجمع بر حسب : از قسمت اخذ سرجمع بر حسب، یکی از روش‌های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :


 • محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود : با انتخاب این گزینه محدوده تاریخ عملیات در ستون " شرح عملیات " نمایش داده می‌شود.


 • فرم گزارش: در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.


برگه‌هاعملیات کالا - برگه


از قسمت برگه‌ها موارد زیر را تکمیل کنید:

 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.


 • محدوده تاریخ : از این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.


 • محدوده شماره اسناد از : از این قسمت می‌توانید برای برگه‌ها با شماره اسنادشان محدوده تعیین کنید.
 • انواع برگه انبار : از این قسمت می‌توانید هر نوع انواع برگه ورود و خروج را انتخاب نمایید.
 • محدوده شماره/سری از : از این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.
 • وضعیت اسناد : از این قسمت می‌توانید فقط اسناد پیش‌ نویس یا عملیاتی یا تائید شده و یا همه اسناد را انتخاب کنید.
 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک بخش خاص یا تمام بخش ها را انتخاب کنید.


رخدادهاعملیات کالا - رخدادها


در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید:

 • محدوده کد کالا : از این قسمت می‌توانید محدوده‌‌ای از کالاها را انتخاب نمایید.
 • محدوده کد مرکز : از این قسمت می‌توانید محدوده‌ای از مراکز مصرف و تامین کالا را انتخاب نمایید.
 • شامل رخداد های : از این قسمت می‌توانید تمام انبار ها یا یک انبار خاص را انتخاب نمایید.
 • واحد سنجش مقدار : از این قسمت می‌توانید واحد اصلی کالا یا یک واحد خاص را انتخاب نمایید.
 • انواع طرف حساب : از این قسمت می‌توانید انواع طرف حساب‌های " آزاد "، " عمومی " و " اختصاصی "را انتخاب نمایید.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
 • برآوردی: رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آنها را با وضعیت بهای " برآوردی " درج نمودید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
 • برآوردی به واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای وارده با نوع رخداد " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " درج شده اند.
 • واقعی شده : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای " برآوردی " درج شده اند و سپس با استفاده از رخدادهای " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.
 • واقعی : رخدادهایی هستند که کالاهای آنها از ابتدا با وضعیت بهای واقعی وارد شده‌اند و یا رخدادهایی که پس از درج رخداد" تبدیل بهای برآوردی به واقعی " واقعی شده‌اند.
 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.
 • محدوده کد بچ از : در صورتی که می‌خواهید محدوده‌ای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
 • انواع رخداد: از این قسمت می‌توانید انواع رخدادی که در گزارش می‌خواهید داشته باشید را تیک بزنید.


انواع رخداد


 • اگر تیک رخدادهای فاقد مانده در نظر گرفته نشوند را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که مانده ندارند را نشان نمی‌دهد.
 • اگر تیک رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که فاکتور شده اند را به ما نشان نمی‌دهد.


 • اگر تیک رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " برگشت خرید داخلی(دوره جاری) "، " برگشت خرید خارجی(دوره جاری) "، " برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) "، " برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) "، " برگشت دریافت امانی(دوره جاری) "، " برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) "، " برگشت فروش(دوره جاری) "، " برگشت مصرف(دوره جاری) "، " برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) "، " برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) "، " برگشت تحویل امانی(دوره جاری) "، " برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) " و " تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.


 • اگر تیک رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " تعدیل ورود "، " تعدیل خروج " و " تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.


 • اگر تیک رخدادهای اصلاح بهای وارده به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " اصلاح بهای وارده "، " اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره "، " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " و " تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.


 • اگر تیک تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند را بگذاریم در گزارش تنها تغییرات همان محدوده‌ای که انتخاب نمودید نشان داده می‌شود شایان ذکر است که این محدوده می‌تواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده ها.


شرایط


در این قسمت شرایط مورد نظر جهت اخذ گزارش " خلاصه عملیات یک کالا " را تعیین نمایید.


عملیات کالا - شرایط


 • به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در‌این بخش این‌ است که‌ از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و "، " یا " و " بجز " شود.
 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.
 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیبعملیات کالا - ترتیب


در قسمت ترتیب می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.

اکنون با فشردن تکمه "تصویب"، گزارش خلاصه عملیات کالا به صورت زیر نمایش داده می‌شود:


عملیات کالا - اخذ سرجمع در محدوده‌های زمانی(ماه‌های سال شمسی)


در این گزارش همچنین می‌توان با تغییر نحوه اخذ سرجمع بر حسب از پنجره محتوی به نمایش گزارش های زیر دست یافت:


عملیات کالا - سر جمع بر حسب دوره‌های 3ماهه در سال مالی


عملیات کالا - سرجمع بر حسب فصل های سال شمسی


نوار ابزار گزارش خلاصه عملیات کالا

تکمه‌های موجود در نوار ابزار خلاصه عملیات یک کالا به شرح زیر می‌باشند :


تکمه‌های بالا


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از کالاها نیز می‌توان استفاده نمود.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 159.png : جهت نمایش کالای بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
سطحی که کالا در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.


 • Gnl 160.png : جهت نمایش کالا قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 سطحی که کالا در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.


 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


 • Gnl 191.png : جهت نمایش گزارش به صورت نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تکمه‌های پایین


 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : روی هر سطر گزارش که قرار بگیرید با فشردن این تکمه ریز عملیات آن سطر را ملاحظه می‌نمایید.

category : بازگشت