خلاصه عملیات یک کالا: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۳: سطر ۳:
 
__TOC__
 
__TOC__
  
جهت اخذ گزارشات سرجمع از گردش و مانده یک کالا به تفکیک محدوده زمانی، از گزارش "خلاصه عملیات یک کالا" استفاده می‌شود.
+
جهت اخذ گزارشات سرجمع از گردش و مانده یک کالا به تفکیک محدوده زمانی، از گزارش '''" خلاصه عملیات یک کالا "''' استفاده می‌شود.
  
 
==خلاصه عملیات یک کالا==
 
==خلاصه عملیات یک کالا==
به منظور اخذ گزارش خلاصه عملیات یک کالا، از منوی '''" گزارش "''' ، '''" خلاصه عملیات یک کالا "''' را انتخاب نمایید.
 
  
 +
به منظور اخذ گزارش خلاصه عملیات یک کالا، از منوی '''" گزارش "'''، '''" خلاصه عملیات یک کالا "''' را انتخاب نمایید.
  
  
سطر ۱۳: سطر ۱۳:
  
  
پنجره '''" خلاصه عملیات یک کالا "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
+
پنجره '''" خلاصه عملیات یک کالا "''' به شکل زیر باز خواهد شد :
  
  
سطر ۲۱: سطر ۲۱:
 
این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :
 
این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :
  
* '''[[#46001|محتوی]]'''
+
* '''[[#37200|محتوی]]'''
* '''[[#46002|برگه‌ها]]'''
+
* '''[[#37201|برگه‌ها]]'''
* '''[[#46003|رخدادها]]'''
+
* '''[[#37202|رخدادها]]'''
* '''[[#46004|شرایط]]'''  
+
* '''[[#37203|شرایط]]'''
* '''[[#46005|ترتیب]]'''
+
* '''[[#37204|ترتیب]]'''
  
  
<div id=46001> </div>
+
<div id=37200> </div>
 
'''محتوی'''
 
'''محتوی'''
 
----
 
----
  
از قسمت '''"محتوی"'''فیلدهای زیر را تکمیل نمایید:
+
از قسمت '''" محتوی "'''فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
  
 
* '''گزارش کالا - کد''' : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ،آن را از [[درخت کالاها و خدمات]] انتخاب نمایید.
 
* '''گزارش کالا - کد''' : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ،آن را از [[درخت کالاها و خدمات]] انتخاب نمایید.
  
: همچنین با وارد نمودن عبارت '''"//"''' و فشردن کلید '''"Enter"'''، می‌توانید کالا مورد نظر را از پنجره '''"انتخاب کالا با جستجو در نام"''' انتخاب نمایید.
+
: همچنین با وارد نمودن عبارت '''"//"''' و فشردن کلید '''" Enter "'''، می‌توانید کالا مورد نظر را از پنجره '''" انتخاب کالا با جستجو در نام "''' انتخاب نمایید.
  
 
* '''حرکت در بین کالاها''' : در قسمت حرکت در بین کالاها می‌توان تعیین نمود که در پنجره '''" خلاصه عملیات کالا "'''، با فشردن تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]]، حرکت در بین چه سطحی از کالاها انجام شود.
 
* '''حرکت در بین کالاها''' : در قسمت حرکت در بین کالاها می‌توان تعیین نمود که در پنجره '''" خلاصه عملیات کالا "'''، با فشردن تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]]، حرکت در بین چه سطحی از کالاها انجام شود.
سطر ۴۸: سطر ۴۸:
 
:: با انتخاب گزینه فوق، عبارت '''" به‌ علاوه کالاهای عملیاتی سطوح قبل "''' فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین کالاهای سطح انتخاب شده، کالاهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این کالاها اضافه می‌شوند.
 
:: با انتخاب گزینه فوق، عبارت '''" به‌ علاوه کالاهای عملیاتی سطوح قبل "''' فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین کالاهای سطح انتخاب شده، کالاهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این کالاها اضافه می‌شوند.
  
:: اگر گزینه '''"جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده در گزارش بازنمایی شود"''' را انتخاب نمایید جمع عملیات مزبور از تاریخ مورد نظر شما تا ابتدای محدوده نشان داده می‌شود.
+
:: اگر گزینه '''" جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده در گزارش بازنمایی شود "''' را انتخاب نمایید جمع عملیات مزبور از تاریخ مورد نظر شما تا ابتدای محدوده نشان داده می‌شود.
  
<div id="37201"> </div>
 
 
* '''نحوه محاسبه''' : از قسمت نحوه محاسبه، یکی از روش های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
 
* '''نحوه محاسبه''' : از قسمت نحوه محاسبه، یکی از روش های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
  
:*'''بدون اخذ سرجمع''': با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به کالا بصورت جزیی نمایش داده می‌شوند.
+
:*'''بدون اخذ سرجمع''' : با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به کالا بصورت جزیی نمایش داده می‌شوند.
  
:*'''اخذ سرجمع بر حسب مرکز''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به کالا موردنظر، به تفکیک مراکز فروش و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
+
:*'''اخذ سرجمع بر حسب مرکز''' : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به کالا موردنظر، به تفکیک مراکز فروش و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
 +
 +
:*'''اخذ سرجمع بر حسب کالا''' : اگر کالایی که برای گزارش انتخاب کرده‌اید سرگروه باشد، با انتخاب این گزینه رخداد‌های مربوط به کالا(خدمت) مورد نظر، به تفکیک زیر گروه‌های آن در درخت کالاها و خدمات و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد. قائدتا اگر کالا فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.
  
:*'''اخذ سرجمع بر حسب کالا''': اگر کالایی که برای گزارش انتخاب کرده‌اید سرگروه باشد، با انتخاب این گزینه رخداد‌های مربوط به کالا(خدمت) مورد نظر، به تفکیک زیر گروه‌های آن در درخت کالاها و خدمات و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد. قائدتا اگر کالا فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.
+
:*'''اخذ سرجمع بر حسب بچ''' : با انتخاب این گزینه کالاهایی که بچ پذیر هستند به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
  
:*'''اخذ سرجمع بر حسب بچ''': با انتخاب این گزینه کالاهایی که بچ پذیر هستند به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
+
:*'''اخذ سرجمع در محدوده زمانی''' : با استفاده از این گزینه، رخدادهای مربوط به کالا موردنظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
  
:*'''اخذ سرجمع در محدوده زمانی''':  با استفاده از این گزینه، رخدادهای مربوط به کالا موردنظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
+
به دلیل اینکه می‌خواهید گزارشی از عملیات یک کالا بر حسب محدوده‌های زمانی اخذ نمایید نحوه محاسبه به صورت پیش فرض '''" اخذ سرجمع در محدوده زمانی "'''انتخاب شده است.
  
به دلیل اینکه میخواهید گزارشی از عملیات یک کالا بر حسب محدوده های زمانیاخذ نمایید نحوه محاسبه به صورت پیش فرض '''"اخذ سرجمع در محدوده زمانی"'''انتخاب شده است.
+
*'''" سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود "''' : هنگامی فعال می‌شود که '''" نحوه محاسبه "''' را از حالت '''" بدون اخذ سرجمع "''' تغییر دهید و بخواهید گزارش را با اخذ سرجمع (بر حسب مرکز، بچ، کالاهای عملیاتی و یا محدوده‌های زمانی) اخذ نمایید.
  
*'''"سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود"''':هنگامی فعال می‌شود که '''"نحوه محاسبه"''' را از حالت '''"بدون اخذ سرجمع"'''تغییر دهیدو بخواهید گزارش را با اخذ سرجمع(بر حسب مرکز، بچ، کالاهای عملیاتیو یا محدوده‌های زمانی) اخذ نمایید.
+
*'''" سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند "''' : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نشان داده نمی‌شوند.
  
*'''"سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند"''':با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نشان داده نمی‌شوند.
 
 
<div id="37201"> </div>
 
 
* '''اخذ سرجمع بر حسب''' : از قسمت اخذ سرجمع بر حسب، یکی از روش‌های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
 
* '''اخذ سرجمع بر حسب''' : از قسمت اخذ سرجمع بر حسب، یکی از روش‌های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
 
:* سرجمع برحسب ماههای سال شمسی
 
:* سرجمع برحسب ماههای سال شمسی
سطر ۸۱: سطر ۷۹:
 
:* سرجمع برحسب محدوده دلخواه
 
:* سرجمع برحسب محدوده دلخواه
  
*'''"محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود"''': با انتخاب این گزینه محدوده تاریخ عملیات در ستون "شرح عملیات" نمایش داده می‌شود.
+
*'''" محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود "''' : با انتخاب این گزینه محدوده تاریخ عملیات در ستون '''" شرح عملیات "''' نمایش داده می‌شود.
  
*'''"فرم گزارش"''': در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.
+
*'''" فرم گزارش "''' : در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.
  
  
<div id=46002> </div>
+
<div id=37201> </div>
 
'''برگه‌ها'''
 
'''برگه‌ها'''
 
----
 
----
  
  
[[file:inv-5-1-15.png|500px|thumb|center|عملیات کالا]]
+
[[file:inv-5-1-15.png|500px|thumb|center|عملیات کالا - برگه‌ها]]
  
  
از قسمت '''برگه‌ها''' موارد زیر را تکمیل کنید:
+
از قسمت '''برگه‌ها''' موارد زیر را تکمیل کنید :
  
 
*'''شامل برگه‌های''' : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.
 
*'''شامل برگه‌های''' : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.
سطر ۱۰۲: سطر ۱۰۰:
  
  
*'''محدوده شماره اسناد از''' : از این قسمت میتوانید برای برگه‌ها با شماره اسنادشان محدوده تعیین کنید.
+
*'''محدوده شماره اسناد از''' : از این قسمت می‌توانید برای برگه‌ها با شماره اسنادشان محدوده تعیین کنید.
  
 
*'''انواع برگه انبار''' : از این قسمت می‌توانید هر نوع انواع برگه ورود و خروج را انتخاب نمایید.
 
*'''انواع برگه انبار''' : از این قسمت می‌توانید هر نوع انواع برگه ورود و خروج را انتخاب نمایید.
سطر ۱۱۳: سطر ۱۱۱:
  
  
<div id=46003> </div>
+
<div id=37202> </div>
 
'''رخدادها'''
 
'''رخدادها'''
 
----
 
----
  
  
[[file:inv-5-1-16.png|500px|thumb|center|عملیات کالا]]  
+
[[file:inv-5-1-16.png|500px|thumb|center|عملیات کالا - رخدادها]]  
  
  
 
در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید:
 
در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید:
  
*'''محدوده کد کالا''': از این قسمت می‌توانید محدوده‌‌ای از کالاها را انتخاب نمایید.  
+
*'''محدوده کد کالا''' : از این قسمت می‌توانید محدوده‌‌ای از کالاها را انتخاب نمایید.  
  
*'''محدوده کد مرکز''': از این قسمت می‌توانید محدوده ای از مراکز مصرف و تامین کالا را انخاب نمایید.
+
*'''محدوده کد مرکز''' : از این قسمت می‌توانید محدوده ای از مراکز مصرف و تامین کالا را انخاب نمایید.
  
*'''شامل رخداد های''': از این قسمت میتوانید تمام انبار ها یا یک انبار خاص را انتخاب نمایید.
+
*'''شامل رخداد های''' : از این قسمت می‌توانید تمام انبارها یا یک انبار خاص را انتخاب نمایید.
  
*'''واحد سنجش مقدار''': از این قسمت میتوانید واحد اصلی کالا یا یک واحد خاص را انتخاب نمایید.
+
*'''واحد سنجش مقدار''' : از این قسمت می‌توانید واحد اصلی کالا یا یک واحد خاص را انتخاب نمایید.
  
*'''انواع طرف حساب''': از این قسمت میتوانید انواع طرف حساب های '''"آزاد"'''، '''"عمومی"''' و '''"اختصاصی"'''را انتخاب نمایید.
+
*'''انواع طرف حساب''' : از این قسمت می‌توانید انواع طرف حساب های '''" آزاد "'''، '''" عمومی "''' و '''" اختصاصی "'''را انتخاب نمایید.
  
*'''شامل رخدادهای''': از این قسمت میتوانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
+
*'''شامل رخدادهای''' : از این قسمت می‌توانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
  
:*'''برآوردی''': رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آنها را با وضعیت بهای '''"برآوردی"''' درج نمودید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
+
:*'''برآوردی''' : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آنها را با وضعیت بهای '''" برآوردی "''' درج نمودید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
  
:*'''برآوردی به واقعی''': رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای واردهبا نوع رخداد '''"تبدیل بهای برآوردی به واقعی"''' درج شده اند.
+
:*'''برآوردی به واقعی''' : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای وارده با نوع رخداد '''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' درج شده‌اند.
  
:*'''واقعی شده''': رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای '''"برآوردی"''' درج شده اند و سپس با استفاده از رخدادهای '''"تبدیل بهای برآوردی به واقعی"''' وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است
+
:*'''واقعی شده''' : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای '''" برآوردی "''' درج شده‌اند و سپس با استفاده از رخدادهای '''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.
  
:*'''واقعی''': رخدادهایی هستند که کالاهای آنها از ابتدا با وضعیت بهای واقعی وارد شده اند و یا رخدادهایی که پس از درج رخداد'''"تبدیل بهای برآوردی به واقعی"''' واقعی شده اند.
+
:*'''واقعی''' : رخدادهایی هستند که کالاهای آنها از ابتدا با وضعیت بهای واقعی وارد شده‌اند و یا رخدادهایی که پس از درج رخداد'''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' واقعی شده‌اند.
  
 
:*'''شامل رخدادهای''' : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.
 
:*'''شامل رخدادهای''' : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.
  
*'''محدوده کد بچ از''' : در صورتی که میخواهید محدوده‌ای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
+
*'''محدوده کد بچ از''' : در صورتی که می‌خواهید محدوده‌ای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
  
*'''انواع رخداد''': از این قسمت میتوانید انواع رخدادی که در گزارش میخواهید داشته باشید را تیک بزنید.
+
*'''انواع رخداد''': از این قسمت می‌توانید انواع رخدادی که در گزارش می‌خواهید داشته باشید را تیک بزنید.
  
  
سطر ۱۵۳: سطر ۱۵۱:
  
  
* اگر تیک '''رخدادهای فاقد مانده در نظر گرفته نشوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که مانده ندارند را نشان نمیدهد.
+
* اگر تیک '''رخدادهای فاقد مانده در نظر گرفته نشوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که مانده ندارند را نشان نمی‌دهد.
  
* اگر تیک '''رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که فاکتور شده اند را به ما نشان نمیدهد.
+
* اگر تیک '''رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که فاکتور شده‌اند را به ما نشان نمی‌دهد.
  
* اگر تیک '''رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''"برگشت خرید داخلی(دوره جاری)"'''، '''"برگشت خرید خارجی(دوره جاری)"'''، '''"برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)"'''، '''"برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)"'''، '''"برگشت دریافت امانی(دوره جاری)"'''، '''"برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)"'''، '''"برگشت فروش(دوره جاری)"'''، '''"برگشت مصرف(دوره جاری)"'''، '''"برگشت تحویل به تولید(دوره جاری)"'''، '''"برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری)"'''، '''"برگشت تحویل امانی(دوره جاری)"'''، '''"برگشت خروج متفرقه(دوره جاری)"''' و '''"تاثیر برگشت دوره جاریبر سایر رخدادها"''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
+
* اگر تیک '''رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" برگشت خرید داخلی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت خرید خارجی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت امانی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) "'''، '''" برگشت فروش(دوره جاری) "'''، '''" برگشت مصرف(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل امانی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) "''' و '''" تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
  
*اگر تیک '''رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''"تعدیل ورود"'''، '''"تعدیل خروج"''' و '''"تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها"''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
+
*اگر تیک '''رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" تعدیل ورود "'''، '''" تعدیل خروج "''' و '''" تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
  
*اگر تیک '''رخدادهای اصلاح بهای وارده به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''"اصلاح بهای وارده"'''، '''"اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره"'''، '''"تبدیل بهای برآوردی به واقعی"''' و '''"تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها"''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
+
*اگر تیک '''رخدادهای اصلاح بهای وارده به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" اصلاح بهای وارده "'''، '''" اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره "'''، '''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' و '''" تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
  
 
*اگر تیک '''تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند''' را بگذاریم در گزارش تنها تغییرات همان محدوده‌ای که انتخاب نمودید نشان داده می‌شود شایان ذکر است که این محدوده می‌تواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده ها.  
 
*اگر تیک '''تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند''' را بگذاریم در گزارش تنها تغییرات همان محدوده‌ای که انتخاب نمودید نشان داده می‌شود شایان ذکر است که این محدوده می‌تواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده ها.  
  
 
+
<div id=37204> </div>
 
'''شرایط'''
 
'''شرایط'''
 
----
 
----
سطر ۱۷۶: سطر ۱۷۴:
  
  
<div id=46005> </div>
+
<div id=37205> </div>
 
'''ترتیب'''
 
'''ترتیب'''
 
----
 
----
سطر ۱۸۶: سطر ۱۸۴:
 
در قسمت '''ترتیب''' می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.
 
در قسمت '''ترتیب''' می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.
  
گزارش عملیات کالا در پنجره‌ای تحت عنوان '''" تفکیک عملیات کالا "''' مطابق شکل زیرنمایش داده می‌شود:
+
گزارش عملیات کالا در پنجره‌ای تحت عنوان '''" تفکیک عملیات کالا "''' مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود:
  
  
سطر ۱۹۲: سطر ۱۹۰:
  
  
این گزارش به صورت '''"اخذ سرجمع در محدوده های زمانی"''' تهیه شده است؛ به طور مثال جهت تهیه گزارش به صورت '''"اخذ سرجمع بر حسب مرکز"''' مطابق تصویر خواهد بود:
+
این گزارش به صورت '''" اخذ سرجمع در محدوده های زمانی "''' تهیه شده است؛ به طور مثال جهت تهیه گزارش به صورت '''" اخذ سرجمع بر حسب مرکز "''' مطابق تصویر خواهد بود:
  
  
سطر ۱۹۸: سطر ۱۹۶:
  
  
 
<div id=46006> </div>
 
 
=='''نوار ابزار گزارش خلاصه عملیات کالا'''==
 
=='''نوار ابزار گزارش خلاصه عملیات کالا'''==
 
----
 
----

نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۵

جهت اخذ گزارشات سرجمع از گردش و مانده یک کالا به تفکیک محدوده زمانی، از گزارش " خلاصه عملیات یک کالا " استفاده می‌شود.

خلاصه عملیات یک کالا

به منظور اخذ گزارش خلاصه عملیات یک کالا، از منوی " گزارش "، " خلاصه عملیات یک کالا " را انتخاب نمایید.


منوی گزارش


پنجره " خلاصه عملیات یک کالا " به شکل زیر باز خواهد شد :


عملیات کالا


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :


محتوی


از قسمت " محتوی "فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :

 • گزارش کالا - کد : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه Gnl 092.png ،آن را از درخت کالاها و خدمات انتخاب نمایید.
همچنین با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید " Enter "، می‌توانید کالا مورد نظر را از پنجره " انتخاب کالا با جستجو در نام " انتخاب نمایید.
 • حرکت در بین کالاها : در قسمت حرکت در بین کالاها می‌توان تعیین نمود که در پنجره " خلاصه عملیات کالا "، با فشردن تکمه‌های Gnl 160.png و Gnl 159.png، حرکت در بین چه سطحی از کالاها انجام شود.
امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :
 • فقط کالاهای عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند  : در این صورت حرکت بین کالاهای عملیاتی انجام می‌شود.
 • فقط کالاهای یک سطح خاص در نظر گرفته شوند  : در این صورت حرکت در سطح کالاهای انتخاب شده انجام می‌شود.
با انتخاب گزینه فوق، عبارت " به‌ علاوه کالاهای عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین کالاهای سطح انتخاب شده، کالاهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این کالاها اضافه می‌شوند.
اگر گزینه " جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده در گزارش بازنمایی شود " را انتخاب نمایید جمع عملیات مزبور از تاریخ مورد نظر شما تا ابتدای محدوده نشان داده می‌شود.
 • نحوه محاسبه : از قسمت نحوه محاسبه، یکی از روش های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
 • بدون اخذ سرجمع : با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به کالا بصورت جزیی نمایش داده می‌شوند.
 • اخذ سرجمع بر حسب مرکز : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به کالا موردنظر، به تفکیک مراکز فروش و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
 • اخذ سرجمع بر حسب کالا : اگر کالایی که برای گزارش انتخاب کرده‌اید سرگروه باشد، با انتخاب این گزینه رخداد‌های مربوط به کالا(خدمت) مورد نظر، به تفکیک زیر گروه‌های آن در درخت کالاها و خدمات و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد. قائدتا اگر کالا فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.
 • اخذ سرجمع بر حسب بچ : با انتخاب این گزینه کالاهایی که بچ پذیر هستند به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
 • اخذ سرجمع در محدوده زمانی : با استفاده از این گزینه، رخدادهای مربوط به کالا موردنظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
به دلیل اینکه می‌خواهید گزارشی از عملیات یک کالا بر حسب محدوده‌های زمانی اخذ نمایید نحوه محاسبه به صورت پیش فرض " اخذ سرجمع در محدوده زمانی "انتخاب شده است.
 • " سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود " : هنگامی فعال می‌شود که " نحوه محاسبه " را از حالت " بدون اخذ سرجمع " تغییر دهید و بخواهید گزارش را با اخذ سرجمع (بر حسب مرکز، بچ، کالاهای عملیاتی و یا محدوده‌های زمانی) اخذ نمایید.
 • " سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند " : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نشان داده نمی‌شوند.
 • اخذ سرجمع بر حسب : از قسمت اخذ سرجمع بر حسب، یکی از روش‌های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
 • سرجمع برحسب ماههای سال شمسی
 • سرجمع برحسب ماههای سال میلادی
 • سرجمع برحسب فصل‌های سال شمسی
 • سرجمع برحسب دوره‌های 3 ماهه در سال مالی
 • سرجمع برحسب روزهای سال
 • سرجمع برحسب "هفته - شنبه تا جمعه"
 • سرجمع برحسب "هفته - دوشنبه تا یکشنبه"
 • سرجمع برحسب سالهای مالی
 • سرجمع برحسب محدوده دلخواه
 • " محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود " : با انتخاب این گزینه محدوده تاریخ عملیات در ستون " شرح عملیات " نمایش داده می‌شود.
 • " فرم گزارش " : در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.


برگه‌هاعملیات کالا - برگه‌ها


از قسمت برگه‌ها موارد زیر را تکمیل کنید :

 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.


 • محدوده تاریخ : از این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.


 • محدوده شماره اسناد از : از این قسمت می‌توانید برای برگه‌ها با شماره اسنادشان محدوده تعیین کنید.
 • انواع برگه انبار : از این قسمت می‌توانید هر نوع انواع برگه ورود و خروج را انتخاب نمایید.
 • محدوده شماره/سری از : از این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.
 • وضعیت اسناد : از این قسمت می‌توانید فقط اسناد پیش‌ نویس یا عملیاتی یا تائید شده و یا همه اسناد را انتخاب کنید.
 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک یا همه قسمت‌ها را انتخاب کنید.


رخدادهاعملیات کالا - رخدادها


در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید:

 • محدوده کد کالا : از این قسمت می‌توانید محدوده‌‌ای از کالاها را انتخاب نمایید.
 • محدوده کد مرکز : از این قسمت می‌توانید محدوده ای از مراکز مصرف و تامین کالا را انخاب نمایید.
 • شامل رخداد های : از این قسمت می‌توانید تمام انبارها یا یک انبار خاص را انتخاب نمایید.
 • واحد سنجش مقدار : از این قسمت می‌توانید واحد اصلی کالا یا یک واحد خاص را انتخاب نمایید.
 • انواع طرف حساب : از این قسمت می‌توانید انواع طرف حساب های " آزاد "، " عمومی " و " اختصاصی "را انتخاب نمایید.
 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
 • برآوردی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آنها را با وضعیت بهای " برآوردی " درج نمودید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
 • برآوردی به واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای وارده با نوع رخداد " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " درج شده‌اند.
 • واقعی شده : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای " برآوردی " درج شده‌اند و سپس با استفاده از رخدادهای " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.
 • واقعی : رخدادهایی هستند که کالاهای آنها از ابتدا با وضعیت بهای واقعی وارد شده‌اند و یا رخدادهایی که پس از درج رخداد" تبدیل بهای برآوردی به واقعی " واقعی شده‌اند.
 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.
 • محدوده کد بچ از : در صورتی که می‌خواهید محدوده‌ای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
 • انواع رخداد: از این قسمت می‌توانید انواع رخدادی که در گزارش می‌خواهید داشته باشید را تیک بزنید.


انواع رخداد


 • اگر تیک رخدادهای فاقد مانده در نظر گرفته نشوند را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که مانده ندارند را نشان نمی‌دهد.
 • اگر تیک رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که فاکتور شده‌اند را به ما نشان نمی‌دهد.
 • اگر تیک رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " برگشت خرید داخلی(دوره جاری) "، " برگشت خرید خارجی(دوره جاری) "، " برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) "، " برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) "، " برگشت دریافت امانی(دوره جاری) "، " برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) "، " برگشت فروش(دوره جاری) "، " برگشت مصرف(دوره جاری) "، " برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) "، " برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) "، " برگشت تحویل امانی(دوره جاری) "، " برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) " و " تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
 • اگر تیک رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " تعدیل ورود "، " تعدیل خروج " و " تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
 • اگر تیک رخدادهای اصلاح بهای وارده به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " اصلاح بهای وارده "، " اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره "، " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " و " تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
 • اگر تیک تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند را بگذاریم در گزارش تنها تغییرات همان محدوده‌ای که انتخاب نمودید نشان داده می‌شود شایان ذکر است که این محدوده می‌تواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده ها.

شرایطعملیات کالا - شرایط


از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی گزارش استفاده می‌شود.


ترتیبعملیات کالا - ترتیب


در قسمت ترتیب می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.

گزارش عملیات کالا در پنجره‌ای تحت عنوان " تفکیک عملیات کالا " مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود:


عملیات کالا - سرجمع در محدوده زمانی


این گزارش به صورت " اخذ سرجمع در محدوده های زمانی " تهیه شده است؛ به طور مثال جهت تهیه گزارش به صورت " اخذ سرجمع بر حسب مرکز " مطابق تصویر خواهد بود:


عملیات کالا - سرجمع بر حسب مرکز


نوار ابزار گزارش خلاصه عملیات کالا


تکمه‌های موجود در نوار ابزار عملیات فروش یک کالا یا خدمت به شرح زیر می‌باشند :


تکمه‌های بالا


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از کالاها نیز می‌توان استفاده نمود.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 159.png : جهت نمایش کالای بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
سطحی که کالا در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.


 • Gnl 160.png : جهت نمایش کالا قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 سطحی که کالا در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.


 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


 • Gnl 191.png : جهت نمایش گزارش به صورت نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تکمه‌های پایین


 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : روی هر سطر گزارش که قرار بگیرید با فشردن این تکمه ریز عملیات را ملاحظه مینمایید

category : بازگشت