برگه هزینه: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۴: سطر ۴:
  
  
برگه هزینه جدید
 
 
ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال
 
 
ثبت رخدادهای هزینه مربوط به عملیات انبار
 
 
ثبت رخدادهای هزینه مربوط به عملیات اموال
 
 
 
==ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال==
 
  
 +
==برگه هزینه==
  
 
یکی از وظایف اصلی نرم‌افزار مدیریت هزینه، ثبت جزئیات و مستند سازی رخدادهای مربوط به هزینه های انجام شده در مجموعه می‌باشد.
 
یکی از وظایف اصلی نرم‌افزار مدیریت هزینه، ثبت جزئیات و مستند سازی رخدادهای مربوط به هزینه های انجام شده در مجموعه می‌باشد.
سطر ۱۰۸: سطر ۹۹:
  
  
  پارامترهای تعیین شده در محاوره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه، مجدداً از طریق تکمه ... و یا کلید ترکیبی (Alt + F6) در پنجره برگه هزینه(جدید)، قابل اصلاح میباشند.
+
  پارامترهای تعیین شده در محاوره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه، مجدداً از طریق تکمه ... و یا کلید ترکیبی (Alt + F6) در پنجره برگه هزینه(جدید)، قابل اصلاح می‌باشند.
 +
 
 +
 
 +
===ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال===
 +
 
 +
جهت ثبت یک رخداد هزینه جدید از تکمه .. و یا کلید '''" Insert "''' در صفحه کلید، استفاده نمایید.
 +
 
 +
با اضافه شدن یک سطر(رخداد) جدید، اطلاعات مربوط به پارامترهای نوع هزینه و نوع پرداخت بصورت پیش‌فرض برای آن در نظرگرفته خواهد شد.
 +
 
 +
جهت ملاحظه تمامی پارامتر های مربوط به رخداد برروی آن دابل کلیک کرده و یا از تکمه ... استفاده نمایید.
 +
 
 +
 
 +
{پنجره تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه}
 +
 
 +
 
 +
تب اصلی
 +
نوع سطر: در این قسمت یکی از گزینه های موجود را انتخاب نمایید؛ در ادامه هر یک از گزینه توضیح داده شده است.
 +
*هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار)
 +
*هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه)
 +
*هزینه غیرمشمول ماده 169
 +
*کسر
 +
 
 +
'''هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار) :''' این رخدادها مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده و عوارض قانونی در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول است. در این
 +
 
 +
هزینه‌ها فقط بهای خالص کالا یا خدمت تحصیل شده به حساب هزینه برده شده و مبالغ مربوط به مالیات برارزش افزوده به حساب جداگانه‌ی تعیین شده برای این منظور بسته خواهند شد.
 +
 
 +
'''هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه):''' مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول نیستند (باید بخشی از هزینه تلقی شوند). در این نوع از هزینه‌ها، حاصل جمع بها، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به حساب هزینه برده می‌شود و طرف حساب جداگانه برای مالیات و عوارض وجود ندارد (متن main آقای مؤمنی)
 +
 
 +
'''هزینه غیرمشمول ماده 169:''' مربوط به هزینه هایی است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی نخواهند شد.
 +
 
 +
'''کسر:''' جهت درج تخفیفات و سایر مواردی که موجب کسر از طرف بستانکار برگه خواهند شد.
 +
 
 +
'''نوع هزینه:''' در این قسمت نوع هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.
 +
 
 +
'''نوع پرداخت:''' در این قسمت نوع پرداخت هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.
 +
 
 +
'''ارتباط با انبار:''' در این قسمت گزینه '''" ندارد "''' را انتخاب نمایید.
 +
رخداد مربوط به سیستم اموال است: در صورتی که رخداد هزینه مربوط به نرم‌افزاراموال می‌باشد، این گزینه کاربرد خواهد داشت.
 +
 
 +
'''شرح هزینه:''' در این قسمت شرح مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید؛ در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از آیکون 3 نقطه در انتهای این فیلد، وارد درخت کالاها و خدمات شده و با انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، نام آن را در شرح هزینه درج نمایید.
 +
 
 +
'''شرح لاتین:''' در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.
 +
 
 +
'''واحد مقدار:''' در این قسمت واحد مقدار هزینه را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
'''مقدار:''' در این قسمت مقدر مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید.
 +
 
 +
در صورت ارتباط رخداد هزینه با رخدادهای انبار تعیین دو پارامتر '''" واحد مقدار "''' و '''" مقدا "'''، الزامی می‌باشد.
 +
 
 +
'''بها:''' در این قسمت بهای رخداد هزینه را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''مالیات بر ارزش‌ افزوده :''' در این قسمت میتوانید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.
 +
 
 +
'''عوارض قانونی :''' در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.
 +
 
 +
'''سایر عوارض :''' در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را بصورت دستی وارد نمایید.
 +
 
 +
'''مالیات تکلیفی :''' در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی را بصورت دستی وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
'''محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی :''' برای این منظور از آیکون gnl 073 استفاده کرده تا وارد محاوره '''" محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی "''' شوید؛
 +
 
 +
درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و برروی تکمه تصویب، کلیک نمایید.
 +
 
 +
 
 +
{محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی }
 +
 
 +
 
 +
با انجام اینکار مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار محاسبه و در فیلدهای مربوطه درج خواهند شد.
 +
 
 +
با محسابه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، رخداد هزینه‌ی درحال تدوین در برگه ثبت خواهد شد.
 +
 
 +
 
 +
در صورتی که نوع سطر هزینه، کسر یا هزینه غیر مشمول می‌باشد، مبالغ درج شده در فیلدهای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به بهای رخداد هزینه اضافه خواهند شد.
 +
 
 +
 
 +
'''فقط مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و مالیات تکلیفی در سند منعکس شوند:''' با انتخاب این گزینه تنها مبالغ بدهکار مربوط به مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و مبلغ بستانکار مالیات تکلیفی در سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت حاصل از برگه هزینه، درج خواهند شد.
 +
 
 +
 
 +
'''تب تکمیلی – ارزی'''
 +
----
 +
 
 +
'''شماره عطف و تاریخ عطف:''' در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را به عنوان شماره و تاریخ عطف به برگه اختصاص دهید.
 +
 
 +
'''شماره ارجاع و تاریخ ارجاع:''' در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را به عنوان شماره و تاریخ ارجاع به برگه اختصاص دهید.
 +
 
 +
شماره و تاریخ عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارشگیری خواهند داشت.
 +
 
 +
'''ملاحظات:''' در صورت نیاز میتوانید اطلاعاتی را در قالب ملاحظات به برگه هزینه اختصاص دهید؛ همچنین می‌توانید با استفاده از تکمه ... ، ازاطلاعات مربوط به ملاحظات قبلی ثبت شده در سیستم استفاده نمایید.
 +
 
 +
'''ملاحظات لاتین:''' می‌توانید اطلاعاتی را در قالب ملاحظات لاتین به برگه هزینه اختصاص دهید.
 +
 
 +
'''نوع کالا / خدمت:''' نوع کالا یا خدمت مورد هزینه را از این قسمت انتخاب نمایید.
 +
 
 +
'''تفصیلی فروشنده:''' در این قسمت تفصیلی فروشنده مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید. برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.
 +
 
 +
'''تفصیلی طرف بستانکار:'''  در صورتی که به هر دلیلی تفصیلی طرف بستانکار مغایر با تفصیلی فروشنده می باشد در این قسمت تفصیلی طرف بستانکار وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.
 +
در صورت خالی گذاشتن فیلد تفصیلی طرف بستانکار، سیستم، طرف بستانکار رخداد هزینه را مطابق با تفصیلی فروشنده در نظر خواهد گرفت.
 +
 
 +
در صورت خالی گذاشتن تفصیلی فروشنده و تفصیلی طرف بستانکار، اطلاعات مربوط به این دو پارامتر مطابق با اطلاعات تعیین شده در برگه هزینه در نظر گرفته خواهد شد.
 +
 
 +
در صورت نیاز به تعیین مبالغ ارزی برای رخداد هزینه فیلد های زیر را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''واحد پول (ارز):''' در این قسمت واحد ارزی مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
'''بهای ارزی:''' در این قسمت بهای ارزی رخداد هزینه را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی:''' در این قسمت می‌توانید مالیات و ارزش افزوده ارزی را بصورت دستی وارد نمایید.
 +
 
 +
'''عوارض قانونی ارزی:''' در این قسمت می‌توانید عوارض قانونی ارزی را بصورت دستی وارد نمایید.
 +
 
 +
'''سایر عوارض ارزی:''' در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''مالیات تکلیفی ارزی:''' در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی ارزی رخداد هزینه را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی ارزی بصورت خودکار:''' برای این منظور از آیکون gnl 073 استفاده کرده تا وارد محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی شوید. درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و گزینه " مبالغ ارزی محاسبه شوند را انتخاب نمایید " انتخاب نمایید.
 +
 
 +
با فشردن تکمه تصویب، مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی بصورت خود کار با توجه به بهای هزینه محاسبه و در فیلد های مربوطه درج خواهد شد.
 +
 
 +
با محسابه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، رخداد هزینه‌ی درحال تدوین در برگه ثبت خواهد شد.
 +
 
 +
 
 +
{محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی تیک ارزی }
 +
 
 +
 
 +
'''تب رخداد مالی هزینه'''
 +
----
 +
 
 +
تعیین حساب اصلی و طرف حساب‌‌های مربوط به رخدادهای هزینه به دو صورت دستی و خودکار(با استفاده‌ از تعاریف قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه)انجام خواهد شد؛
 +
 
 +
در این قسمت حساب و تفصیلی‌های اصلی (طرف بدهکار) مربوط به رخداد هزینه تعیین خواهند بود.
 +
 
 +
'''حساب:''' در این قسمت حساب اصلی(طرف بدهکار) رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.
 +
 
 +
'''تفصیلی 1 الی 5:''' در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.
 +
 
 +
 
 +
'''شرح:''' در این قسمت می‌توانید شرح مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه در سند حاصله حسابداری یا دریافت و پرداخت را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''شرح لاتین:''' در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
'''شماره سررسید و تاریخ سررسید:''' در صورت نیاز میتوانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ سررسید به رخداد اصلی هزینه اختصاص دهید.
 +
 
 +
'''شماره عطف و تاریخ عطف:''' در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ عطف به رخداد اصلی هزینه اختصاص دهید.
 +
 
 +
'''شماره ارجاع و تاریخ ارجاع:''' در صورت نیاز میتوانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ ارجاع به رخداد اصلی هزینه اختصاص دهید.
 +
 
 +
 
 +
اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.
 +
 
 +
'''طرف حساب‌ها:'''
 +
----
 +
تعیین حساب اصلی و طرف حساب‌‌های مربوط به رخدادهای هزینه به دو صورت دستی و خودکار(با استفاده‌ از تعاریف قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه)انجام خواهد شد؛
 +
 
 +
در این قسمت طرف حساب‌های مربوط به رخداد هزینه بصورت دستی قابل تدوین خواهند بود.
 +
 
 +
{طرف حساب برای توضیحات بیشتر به صفحه طرف حساب رخداد های انبار لینک خواهد شد.}
 +
 
 +
{عکس تب طرف حساب‌ها در محاوره تدوین یک رخداد اصلی هزینه}
 +
 
 +
این بخش متشکل از تب های زیر می‌باشد:
 +
 
 +
* '''تب بستانکار'''
 +
 
 +
* '''تب مالیات بر ارزش افزوده'''
 +
 
 +
* '''تب عوارض قانونی'''
 +
 
 +
* '''تب مالیات تکلیفی'''
 +
 
 +
 
 +
'''بستانکار'''
 +
----
 +
 
 +
در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به طرف بستانکار رخداد هزینه درج خواهد شد.
 +
 
 +
'''نوع طرف حساب:''' در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
 +
 
 +
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.
 +
 
 +
 
 +
'''حساب:''' در این طرف حساب رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.
 +
 
 +
'''تفصیلی 1 الی 5 :''' در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به طرف حساب رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.
 +
 
 +
 
 +
'''شرح:''' در این قسمت شرح طرف حساب رخداد هزینه  را وارد نمایید. در صورت نیاز میتوانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.
 +
 
 +
'''شرح لاتین:''' در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به طرف حساب رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
'''شماره سررسید و تاریخ سررسید:''' در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''شماره عطف و تاریخ عطف:''' در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''شماره ارجاع و تاریخ ارجاع:''' در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.
 +
 
 +
اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.
 +
 
 +
'''مالیات بر ارزش افزوده'''
 +
----
 +
در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به اعتبار مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.
 +
 
 +
 
 +
'''نوع طرف حساب:''' در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
 +
 
 +
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.
 +
 
 +
 
 +
'''حساب:''' در این قسمت حساب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.
 +
 
 +
'''تفصیلی 1 الی 5:''' در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.
 +
 
 +
 
 +
'''شرح:''' در این قسمت شرح مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه  را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.
 +
 
 +
'''شرح لاتین:''' در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
'''شماره سررسید و تاریخ سررسید:''' در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''شماره عطف و تاریخ عطف:''' در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''شماره ارجاع و تاریخ ارجاع:''' در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.
 +
 
 +
 
 +
'''عوارض قانونی'''
 +
----
 +
 
 +
در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به اعتبار عوارض قانونی رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.
 +
 
 +
'''نوع طرف حساب:''' در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
 +
 
 +
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.
 +
 
 +
'''حساب:''' در این قسمت حساب مربوط به عوارض قانونی  رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.
 +
 
 +
'''تفصیلی 1 الی 5:''' در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.
 +
 
 +
 
 +
'''شرح:''' در این قسمت شرح مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه  را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.
 +
 
 +
'''شرح لاتین:''' در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
'''شماره سررسید و تاریخ سررسید:''' در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''شماره عطف و تاریخ عطف:''' در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''شماره ارجاع و تاریخ ارجاع:''' در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.
 +
 
 +
 
 +
'''مالیات تکلیفی'''
 +
----
 +
 
 +
در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.
 +
 
 +
'''نوع طرف حساب:''' در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
 +
 
 +
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.
 +
 
 +
'''حساب:''' در این قسمت حساب مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.
 +
 
 +
'''تفصیلی 1 الی 5:''' در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت '''" / "''' و کلید '''" Enter "'''  جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت '''" // "'''  و کلید '''" Enter "''' جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.
 +
 
 +
'''شرح:''' در این قسمت شرح مربوط به حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه  را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.
 +
'''شرح لاتین:''' در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''شماره سررسید و تاریخ سررسید:''' در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.
 +
'''شماره عطف و تاریخ عطف:''' در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.
 +
'''شماره ارجاع و تاریخ ارجاع:''' در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.
 +
 
 +
اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.
 +
 
 +
در صورتی که از امکان محاسبه خودکار مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی استفاده کرده باشید، رخداد درحال تدوین بصورت خودکار در برگه ثبت شده است و با بستن پنجره  تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه، اطلاعات مربوط به آن دخیره خواهد شد.
 +
 
 +
در غیر این صورت از تکمه '''" تصویب "''' جهت ثبت رخداد هزینه استفاده نمایید.
 +
 
 +
به همین منوال می‌توانید سایر رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال را در برگه ثبت نمایید.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===ثبت رخدادهای هزینه مرتبط با عملیات انبار===
  
 
جهت ثبت یک رخداد هزینه جدید از تکمه .. و یا کلید '''" Insert "''' در صفحه کلید، استفاده نمایید.
 
جهت ثبت یک رخداد هزینه جدید از تکمه .. و یا کلید '''" Insert "''' در صفحه کلید، استفاده نمایید.
سطر ۳۹۸: سطر ۶۸۷:
 
در غیر این صورت از تکمه '''" تصویب "''' جهت ثبت رخداد هزینه استفاده نمایید.
 
در غیر این صورت از تکمه '''" تصویب "''' جهت ثبت رخداد هزینه استفاده نمایید.
  
به همین منوال می‌توانید سایر رخدادهای هزینه را در برگه ثبت نمایید.
+
به همین منوال می‌توانید سایر رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال را در برگه ثبت نمایید.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
  
  
سطر ۴۴۸: سطر ۸۱۹:
  
  
با انتخاب پارامترهای مورد نظر، عملیات تعیین هریک از آنها بصورت متوالی برای رخداد تحت مکان‌نما و یا برای رخدادهای انتخاب شده قابل اجرا خواهد بود.
+
با انتخاب پارامترهای مورد نظر، عملیات تعیین هریک از آن‌ها بصورت متوالی برای رخداد تحت مکان‌نما و یا برای رخدادهای انتخاب شده قابل اجرا خواهد بود.
 +
 
  
 
'''حذف طرف حساب‌های اختصاصی:''' با انتخاب این گزینه محاوره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب طرف‌ حساب‎های اختصاصی برای حذف "''' مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود:
 
'''حذف طرف حساب‌های اختصاصی:''' با انتخاب این گزینه محاوره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب طرف‌ حساب‎های اختصاصی برای حذف "''' مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود:
سطر ۴۵۶: سطر ۸۲۸:
  
  
با انتخاب طرف حساب(های) اختصاصی مورد نظر، عملیات حذف هریک از آن(آن‌ها) بصورت متوالی برای رخداد تحت مکان‌نما و یا برای رخدادهای انتخاب شده قابل اجرا خواهد بود.
+
با انتخاب طرف حساب‌های اختصاصی مورد نظر، عملیات حذف هریک از آن‌ها بصورت متوالی برای رخداد تحت مکان‌نما و یا برای رخدادهای انتخاب شده قابل اجرا خواهد بود.
 +
 
 +
 
 +
جهت ذخیره برگه هزینه از کلید '''" F2 "''' و یا تکمه مربوطه استفاده نمایید.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==تشکیل سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت هزینه==
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==آیکون‌های پنجره برگه هزینه==

نسخهٔ ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۳برگه هزینه

یکی از وظایف اصلی نرم‌افزار مدیریت هزینه، ثبت جزئیات و مستند سازی رخدادهای مربوط به هزینه های انجام شده در مجموعه می‌باشد.

نرم‌افزار مدیریت هزینه با امکان تعریف تمام پارامترهای مورد نیاز جهت ثبت انواع رخدادهای هزینه، کمک شایانی به ثبت اینگونه از رخدادها (ی بعضاً تکراری)، به سهولت و بدون نیاز به بکار گیری دانش حسابدی پیچیده می‌نماید.

بمنظور تعریف یک برگه هزینه جدید از منوی " سند "، زیر منوی " برگه‌های هزینه "، گزینه " برگه هزینه جدید " را انتخاب نمایید.

ممکن است با پیغامی مبتنی بر تعطیل بودن یک تاریخ خاص مواجه شوید در صورت تایید، همان تاریخ در محاوره بعدی درج خواهد شد؛ در غیر این صورت فیلد تاریخ در محاوره بعدی، خالی خواهد بود.


{عکس پنجره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه}


در محاوره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را مطابق تعاریف زیر در فیلد های مربوطه وارد نمایید.

تب اصلی


سری: در این فیلد شماره سری مربوط به برگه هزینه را وارد نمایید. پیش‌فرض این شماره از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.

شماره: در این فیلد یک شماره به برگه‌ی هزینه مورد نظر اختصاص دهید. در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم با توجه به سری برگه، بصورت خودکار یک شماره از ادامه شماره های ثبت شده، به آن اختصاص خواهد داد.

در هر سری شماره گذاری برگه ها از 1 آغاز خواهد شد.
ذخیره برگه با شماره تکراری در یک سری میسر نیست.

تاریخ: در این فیلد تاریخ ثبت برگه هزینه را وارد نمایید.

بخش: در صورت استفاده از امکان بخش، میتوانید بخش مربوط به برگه هزینه را ازفیلد مربوطه، انتخاب نمایید.

نوع هزینه: در این قسمت نوع هزینه مربوط برگه را تعیین نمایید.

نوع پرداخت : در این قسمت نوع پرداخت هزینه را از انواع تعریف شده در سیستم، انتخاب نمایید.

شماره و تاریخ فاکتور: در این قسمت شماره و تاریخ مربوط به فاکتور خرید را وارد نمایید.

فروشنده: در این قسمت تفصیلی مربوط به فروشنده را وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.

طرف بستانکار: در صورتی که به هر دلیلی تفصیلی طرف بستانکار مغایر با تفصیلی فروشنده می باشد در این قسمت تفصیلی طرف بستانکار وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید. در صورت خالی گذاشتن فیلد تفصیلی طرف بستانکار، سیستم، طرف بستانکار برگه را مطابق با تفصیلی فروشنده در نظر خواهد گرفت.

در صورت ارتباط دفتر تلفن و نشانی با تفصیلی فروشنده، اطلاعات مربوطه نیز، در اختیار خواهد بود.
تفصیلی فروشنده در تعریف قوانین مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شرح: در این قسمت شرح عمومی مربوط به برگه هزینه را وارد نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز میتوانید یک شرح لاتین به برگه هزینه اختصاص دهید.

طرف معامله خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارد: از این گزینه جهت صدور اطلاعات به Access (مطابق با استاندارد TTMS) مورد استفاده قرار میگیرد.

مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند: از این فیلد جهت جلوگیری از ثبت مبالغ ارزی مربوط به رخدادهای هزینه در سند حسابداری یا دریافت و پرداخت حاصله از برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معامله از طریق حق‌العمل ‌کار(دارایی 96): در صورتی که فروشنده این برگه به عنوان حق‌العمل کار کالا یا خدمت مورد هزینه را ارائه کرده است، گزینه مذکور را انتخاب نمایید.

تب تکمیلینشانی فروشنده، کد پستی، کد اقتصادی و محل جغرافیایی: درصورت ارتباط تفصیلی فروشنده با دفتر تلفن و نشانی، اطلاعات مربوط به نشانی فروشنده از دفتر تلفن و نشانی استخراج شده و بصورت خودکار در این فیلد درج خواهد شد.


{عکس پنجره برگه هزینه جدید تب یادداشت}


شماره عطف، تاریخ عطف :

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع:

قرارداد: در این قسمت میتوان یکی از قراردادهای خرید مورد نظر را به برگه هزینه متصل نمود؛ برای این منظور میتوانید از آیکون 3 نقطه انتهای این فیلد جهت ملاحظه فهرست قرارداد های ثبت شده در سیستم، استفاده نمایید.


{عکس پنجره قراردادهای خرید(یا هزینه)}


سیستم بر اساس تفصیلی فروشنده، قراردادهای مربوط به آن را فیلتر خواهد کرد.

تب یادداشتدر این قسمت می‌توانید اطلاعاتی را در قالب یادداشت برای برگه در نظر بگیرید.


{عکس پنجره برگه هزینه جدید تب یادداشت}


جهت ورود به پنجره " برگه هزینه (جدید) " برروی تکمه تصویب، کلیک نمایید.


{عکس پنجره برگه هزینه جدید}


پارامترهای تعیین شده در محاوره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه، مجدداً از طریق تکمه ... و یا کلید ترکیبی (Alt + F6) در پنجره برگه هزینه(جدید)، قابل اصلاح می‌باشند.


ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال

جهت ثبت یک رخداد هزینه جدید از تکمه .. و یا کلید " Insert " در صفحه کلید، استفاده نمایید.

با اضافه شدن یک سطر(رخداد) جدید، اطلاعات مربوط به پارامترهای نوع هزینه و نوع پرداخت بصورت پیش‌فرض برای آن در نظرگرفته خواهد شد.

جهت ملاحظه تمامی پارامتر های مربوط به رخداد برروی آن دابل کلیک کرده و یا از تکمه ... استفاده نمایید.


{پنجره تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه}


تب اصلی نوع سطر: در این قسمت یکی از گزینه های موجود را انتخاب نمایید؛ در ادامه هر یک از گزینه توضیح داده شده است.

 • هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار)
 • هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه)
 • هزینه غیرمشمول ماده 169
 • کسر

هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار) : این رخدادها مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده و عوارض قانونی در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول است. در این

هزینه‌ها فقط بهای خالص کالا یا خدمت تحصیل شده به حساب هزینه برده شده و مبالغ مربوط به مالیات برارزش افزوده به حساب جداگانه‌ی تعیین شده برای این منظور بسته خواهند شد.

هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه): مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول نیستند (باید بخشی از هزینه تلقی شوند). در این نوع از هزینه‌ها، حاصل جمع بها، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به حساب هزینه برده می‌شود و طرف حساب جداگانه برای مالیات و عوارض وجود ندارد (متن main آقای مؤمنی)

هزینه غیرمشمول ماده 169: مربوط به هزینه هایی است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی نخواهند شد.

کسر: جهت درج تخفیفات و سایر مواردی که موجب کسر از طرف بستانکار برگه خواهند شد.

نوع هزینه: در این قسمت نوع هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.

نوع پرداخت: در این قسمت نوع پرداخت هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.

ارتباط با انبار: در این قسمت گزینه " ندارد " را انتخاب نمایید. رخداد مربوط به سیستم اموال است: در صورتی که رخداد هزینه مربوط به نرم‌افزاراموال می‌باشد، این گزینه کاربرد خواهد داشت.

شرح هزینه: در این قسمت شرح مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید؛ در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از آیکون 3 نقطه در انتهای این فیلد، وارد درخت کالاها و خدمات شده و با انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، نام آن را در شرح هزینه درج نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.

واحد مقدار: در این قسمت واحد مقدار هزینه را انتخاب نمایید.

مقدار: در این قسمت مقدر مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید.

در صورت ارتباط رخداد هزینه با رخدادهای انبار تعیین دو پارامتر " واحد مقدار " و " مقدا "، الزامی می‌باشد.

بها: در این قسمت بهای رخداد هزینه را وارد نمایید.

مالیات بر ارزش‌ افزوده : در این قسمت میتوانید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.

عوارض قانونی : در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.

سایر عوارض : در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را بصورت دستی وارد نمایید.

مالیات تکلیفی : در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی را بصورت دستی وارد نمایید.


محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی : برای این منظور از آیکون gnl 073 استفاده کرده تا وارد محاوره " محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی " شوید؛

درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و برروی تکمه تصویب، کلیک نمایید.


{محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی }


با انجام اینکار مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار محاسبه و در فیلدهای مربوطه درج خواهند شد.

با محسابه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، رخداد هزینه‌ی درحال تدوین در برگه ثبت خواهد شد.


در صورتی که نوع سطر هزینه، کسر یا هزینه غیر مشمول می‌باشد، مبالغ درج شده در فیلدهای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به بهای رخداد هزینه اضافه خواهند شد.


فقط مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و مالیات تکلیفی در سند منعکس شوند: با انتخاب این گزینه تنها مبالغ بدهکار مربوط به مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و مبلغ بستانکار مالیات تکلیفی در سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت حاصل از برگه هزینه، درج خواهند شد.


تب تکمیلی – ارزی


شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را به عنوان شماره و تاریخ عطف به برگه اختصاص دهید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را به عنوان شماره و تاریخ ارجاع به برگه اختصاص دهید.

شماره و تاریخ عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارشگیری خواهند داشت.

ملاحظات: در صورت نیاز میتوانید اطلاعاتی را در قالب ملاحظات به برگه هزینه اختصاص دهید؛ همچنین می‌توانید با استفاده از تکمه ... ، ازاطلاعات مربوط به ملاحظات قبلی ثبت شده در سیستم استفاده نمایید.

ملاحظات لاتین: می‌توانید اطلاعاتی را در قالب ملاحظات لاتین به برگه هزینه اختصاص دهید.

نوع کالا / خدمت: نوع کالا یا خدمت مورد هزینه را از این قسمت انتخاب نمایید.

تفصیلی فروشنده: در این قسمت تفصیلی فروشنده مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.

تفصیلی طرف بستانکار: در صورتی که به هر دلیلی تفصیلی طرف بستانکار مغایر با تفصیلی فروشنده می باشد در این قسمت تفصیلی طرف بستانکار وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید. در صورت خالی گذاشتن فیلد تفصیلی طرف بستانکار، سیستم، طرف بستانکار رخداد هزینه را مطابق با تفصیلی فروشنده در نظر خواهد گرفت.

در صورت خالی گذاشتن تفصیلی فروشنده و تفصیلی طرف بستانکار، اطلاعات مربوط به این دو پارامتر مطابق با اطلاعات تعیین شده در برگه هزینه در نظر گرفته خواهد شد.

در صورت نیاز به تعیین مبالغ ارزی برای رخداد هزینه فیلد های زیر را وارد نمایید.

واحد پول (ارز): در این قسمت واحد ارزی مورد نظر را انتخاب نمایید.

بهای ارزی: در این قسمت بهای ارزی رخداد هزینه را وارد نمایید.

مالیات بر ارزش افزوده ارزی: در این قسمت می‌توانید مالیات و ارزش افزوده ارزی را بصورت دستی وارد نمایید.

عوارض قانونی ارزی: در این قسمت می‌توانید عوارض قانونی ارزی را بصورت دستی وارد نمایید.

سایر عوارض ارزی: در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را وارد نمایید.

مالیات تکلیفی ارزی: در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی ارزی رخداد هزینه را وارد نمایید.

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی ارزی بصورت خودکار: برای این منظور از آیکون gnl 073 استفاده کرده تا وارد محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی شوید. درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و گزینه " مبالغ ارزی محاسبه شوند را انتخاب نمایید " انتخاب نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی بصورت خود کار با توجه به بهای هزینه محاسبه و در فیلد های مربوطه درج خواهد شد.

با محسابه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، رخداد هزینه‌ی درحال تدوین در برگه ثبت خواهد شد.


{محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی تیک ارزی }


تب رخداد مالی هزینه


تعیین حساب اصلی و طرف حساب‌‌های مربوط به رخدادهای هزینه به دو صورت دستی و خودکار(با استفاده‌ از تعاریف قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه)انجام خواهد شد؛

در این قسمت حساب و تفصیلی‌های اصلی (طرف بدهکار) مربوط به رخداد هزینه تعیین خواهند بود.

حساب: در این قسمت حساب اصلی(طرف بدهکار) رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت می‌توانید شرح مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه در سند حاصله حسابداری یا دریافت و پرداخت را وارد نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز میتوانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ سررسید به رخداد اصلی هزینه اختصاص دهید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ عطف به رخداد اصلی هزینه اختصاص دهید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز میتوانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ ارجاع به رخداد اصلی هزینه اختصاص دهید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت. 

طرف حساب‌ها:


تعیین حساب اصلی و طرف حساب‌‌های مربوط به رخدادهای هزینه به دو صورت دستی و خودکار(با استفاده‌ از تعاریف قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه)انجام خواهد شد؛

در این قسمت طرف حساب‌های مربوط به رخداد هزینه بصورت دستی قابل تدوین خواهند بود.

{طرف حساب برای توضیحات بیشتر به صفحه طرف حساب رخداد های انبار لینک خواهد شد.}

{عکس تب طرف حساب‌ها در محاوره تدوین یک رخداد اصلی هزینه}

این بخش متشکل از تب های زیر می‌باشد:

 • تب بستانکار
 • تب مالیات بر ارزش افزوده
 • تب عوارض قانونی
 • تب مالیات تکلیفی


بستانکار


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به طرف بستانکار رخداد هزینه درج خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.


حساب: در این طرف حساب رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5 : در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به طرف حساب رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح طرف حساب رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز میتوانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به طرف حساب رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.

اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت. 

مالیات بر ارزش افزوده


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به اعتبار مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.


نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.


حساب: در این قسمت حساب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.


عوارض قانونی


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به اعتبار عوارض قانونی رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.

حساب: در این قسمت حساب مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.


مالیات تکلیفی


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.

حساب: در این قسمت حساب مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.

شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید. شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه را وارد نمایید.

شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید. شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید. شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.

اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.

در صورتی که از امکان محاسبه خودکار مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی استفاده کرده باشید، رخداد درحال تدوین بصورت خودکار در برگه ثبت شده است و با بستن پنجره تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه، اطلاعات مربوط به آن دخیره خواهد شد.

در غیر این صورت از تکمه " تصویب " جهت ثبت رخداد هزینه استفاده نمایید.

به همین منوال می‌توانید سایر رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال را در برگه ثبت نمایید.ثبت رخدادهای هزینه مرتبط با عملیات انبار

جهت ثبت یک رخداد هزینه جدید از تکمه .. و یا کلید " Insert " در صفحه کلید، استفاده نمایید.

با اضافه شدن یک سطر(رخداد) جدید، اطلاعات مربوط به پارامترهای نوع هزینه و نوع پرداخت بصورت پیش‌فرض برای آن در نظرگرفته خواهد شد.

جهت ملاحظه تمامی پارامتر های مربوط به رخداد برروی آن دابل کلیک کرده و یا از تکمه ... استفاده نمایید.


{پنجره تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه}


تب اصلی نوع سطر: در این قسمت یکی از گزینه های موجود را انتخاب نمایید؛ در ادامه هر یک از گزینه توضیح داده شده است.

 • هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار)
 • هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه)
 • هزینه غیرمشمول ماده 169
 • کسر

هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار) : این رخدادها مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده و عوارض قانونی در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول است. در این

هزینه‌ها فقط بهای خالص کالا یا خدمت تحصیل شده به حساب هزینه برده شده و مبالغ مربوط به مالیات برارزش افزوده به حساب جداگانه‌ی تعیین شده برای این منظور بسته خواهند شد.

هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه): مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول نیستند (باید بخشی از هزینه تلقی شوند). در این نوع از هزینه‌ها، حاصل جمع بها، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به حساب هزینه برده می‌شود و طرف حساب جداگانه برای مالیات و عوارض وجود ندارد (متن main آقای مؤمنی)

هزینه غیرمشمول ماده 169: مربوط به هزینه هایی است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی نخواهند شد.

کسر: جهت درج تخفیفات و سایر مواردی که موجب کسر از طرف بستانکار برگه خواهند شد.

نوع هزینه: در این قسمت نوع هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.

نوع پرداخت: در این قسمت نوع پرداخت هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.

ارتباط با انبار: در این قسمت گزینه " ندارد " را انتخاب نمایید. رخداد مربوط به سیستم اموال است: در صورتی که رخداد هزینه مربوط به نرم‌افزاراموال می‌باشد، این گزینه کاربرد خواهد داشت.

شرح هزینه: در این قسمت شرح مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید؛ در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از آیکون 3 نقطه در انتهای این فیلد، وارد درخت کالاها و خدمات شده و با انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، نام آن را در شرح هزینه درج نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.

واحد مقدار: در این قسمت واحد مقدار هزینه را انتخاب نمایید.

مقدار: در این قسمت مقدر مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید.

در صورت ارتباط رخداد هزینه با رخدادهای انبار تعیین دو پارامتر " واحد مقدار " و " مقدا "، الزامی می‌باشد.

بها: در این قسمت بهای رخداد هزینه را وارد نمایید.

مالیات بر ارزش‌ افزوده : در این قسمت میتوانید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.

عوارض قانونی : در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.

سایر عوارض : در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را بصورت دستی وارد نمایید.

مالیات تکلیفی : در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی را بصورت دستی وارد نمایید.


محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی : برای این منظور از آیکون gnl 073 استفاده کرده تا وارد محاوره " محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی " شوید؛

درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و برروی تکمه تصویب، کلیک نمایید.


{محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی }


با انجام اینکار مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار محاسبه و در فیلدهای مربوطه درج خواهند شد.

با محسابه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، رخداد هزینه‌ی درحال تدوین در برگه ثبت خواهد شد.


در صورتی که نوع سطر هزینه، کسر یا هزینه غیر مشمول می‌باشد، مبالغ درج شده در فیلدهای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به بهای رخداد هزینه اضافه خواهند شد.


فقط مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و مالیات تکلیفی در سند منعکس شوند: با انتخاب این گزینه تنها مبالغ بدهکار مربوط به مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و مبلغ بستانکار مالیات تکلیفی در سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت حاصل از برگه هزینه، درج خواهند شد.


تب تکمیلی – ارزی


شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را به عنوان شماره و تاریخ عطف به برگه اختصاص دهید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را به عنوان شماره و تاریخ ارجاع به برگه اختصاص دهید.

شماره و تاریخ عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارشگیری خواهند داشت.

ملاحظات: در صورت نیاز میتوانید اطلاعاتی را در قالب ملاحظات به برگه هزینه اختصاص دهید؛ همچنین می‌توانید با استفاده از تکمه ... ، ازاطلاعات مربوط به ملاحظات قبلی ثبت شده در سیستم استفاده نمایید.

ملاحظات لاتین: می‌توانید اطلاعاتی را در قالب ملاحظات لاتین به برگه هزینه اختصاص دهید.

نوع کالا / خدمت: نوع کالا یا خدمت مورد هزینه را از این قسمت انتخاب نمایید.

تفصیلی فروشنده: در این قسمت تفصیلی فروشنده مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.

تفصیلی طرف بستانکار: در صورتی که به هر دلیلی تفصیلی طرف بستانکار مغایر با تفصیلی فروشنده می باشد در این قسمت تفصیلی طرف بستانکار وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید. در صورت خالی گذاشتن فیلد تفصیلی طرف بستانکار، سیستم، طرف بستانکار رخداد هزینه را مطابق با تفصیلی فروشنده در نظر خواهد گرفت.

در صورت خالی گذاشتن تفصیلی فروشنده و تفصیلی طرف بستانکار، اطلاعات مربوط به این دو پارامتر مطابق با اطلاعات تعیین شده در برگه هزینه در نظر گرفته خواهد شد.

در صورت نیاز به تعیین مبالغ ارزی برای رخداد هزینه فیلد های زیر را وارد نمایید.

واحد پول (ارز): در این قسمت واحد ارزی مورد نظر را انتخاب نمایید.

بهای ارزی: در این قسمت بهای ارزی رخداد هزینه را وارد نمایید.

مالیات بر ارزش افزوده ارزی: در این قسمت می‌توانید مالیات و ارزش افزوده ارزی را بصورت دستی وارد نمایید.

عوارض قانونی ارزی: در این قسمت می‌توانید عوارض قانونی ارزی را بصورت دستی وارد نمایید.

سایر عوارض ارزی: در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را وارد نمایید.

مالیات تکلیفی ارزی: در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی ارزی رخداد هزینه را وارد نمایید.

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی ارزی بصورت خودکار: برای این منظور از آیکون gnl 073 استفاده کرده تا وارد محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی شوید. درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و گزینه " مبالغ ارزی محاسبه شوند را انتخاب نمایید " انتخاب نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی بصورت خود کار با توجه به بهای هزینه محاسبه و در فیلد های مربوطه درج خواهد شد.

با محسابه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، رخداد هزینه‌ی درحال تدوین در برگه ثبت خواهد شد.


{محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی تیک ارزی }


تب رخداد مالی هزینه


تعیین حساب اصلی و طرف حساب‌‌های مربوط به رخدادهای هزینه به دو صورت دستی و خودکار(با استفاده‌ از تعاریف قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه)انجام خواهد شد؛

در این قسمت حساب و تفصیلی‌های اصلی (طرف بدهکار) مربوط به رخداد هزینه تعیین خواهند بود.

حساب: در این قسمت حساب اصلی(طرف بدهکار) رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت می‌توانید شرح مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه در سند حاصله حسابداری یا دریافت و پرداخت را وارد نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز میتوانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ سررسید به رخداد اصلی هزینه اختصاص دهید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ عطف به رخداد اصلی هزینه اختصاص دهید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز میتوانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ ارجاع به رخداد اصلی هزینه اختصاص دهید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت. 

طرف حساب‌ها:


تعیین حساب اصلی و طرف حساب‌‌های مربوط به رخدادهای هزینه به دو صورت دستی و خودکار(با استفاده‌ از تعاریف قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه)انجام خواهد شد؛

در این قسمت طرف حساب‌های مربوط به رخداد هزینه بصورت دستی قابل تدوین خواهند بود.

{طرف حساب برای توضیحات بیشتر به صفحه طرف حساب رخداد های انبار لینک خواهد شد.}

{عکس تب طرف حساب‌ها در محاوره تدوین یک رخداد اصلی هزینه}

این بخش متشکل از تب های زیر می‌باشد:

 • تب بستانکار
 • تب مالیات بر ارزش افزوده
 • تب عوارض قانونی
 • تب مالیات تکلیفی


بستانکار


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به طرف بستانکار رخداد هزینه درج خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.


حساب: در این طرف حساب رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5 : در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به طرف حساب رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح طرف حساب رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز میتوانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به طرف حساب رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.

اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت. 

مالیات بر ارزش افزوده


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به اعتبار مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.


نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.


حساب: در این قسمت حساب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.


عوارض قانونی


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به اعتبار عوارض قانونی رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.

حساب: در این قسمت حساب مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.


مالیات تکلیفی


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.

حساب: در این قسمت حساب مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.

شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه ... شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید. شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه را وارد نمایید.

شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید. شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید. شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.

اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.

در صورتی که از امکان محاسبه خودکار مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی استفاده کرده باشید، رخداد درحال تدوین بصورت خودکار در برگه ثبت شده است و با بستن پنجره تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه، اطلاعات مربوط به آن دخیره خواهد شد.

در غیر این صورت از تکمه " تصویب " جهت ثبت رخداد هزینه استفاده نمایید.

به همین منوال می‌توانید سایر رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال را در برگه ثبت نمایید.تعیین خودکار طرف حساب‌های اختصاصی

بمنظور تعیین خودکار حساب و تفصیلی‌های اصلی(طرف بدهکار رخداد هزینه)، طرف حساب( طرف بستانکار) و در صورت نیاز، حساب و تفصیلی های مربوط به مبالغ مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و مالیات تکلیفی، سطرهای مورد نظر(رخدادهای هزینه مورد نظر)را انتخاب کرده و از تکمه ... استفاده نمایید.

جهت انتخاب رخدادهای مورد نظر، همزمان با پایین نگاهداشتن کلید " Ctrl " برروی سطرهای مورد نظر کلیک نمایید؛ در غیر این صورت می‌توانید با استفاده از کلید ترکیبی " Ctrl + A " اقدام به انتخاب تمام سطرهای برگه نمایید.

با کلیک برروی مثلث کنار آیکون ... امکانات زیر در اختیار خواهد بود:

 • تعیین خودکار حساب و تفصیلی‌های اصلی
 • تعیین خودکار طرف اختصاصی بستانکار هزینه
 • تعیین خودکار طرف اختصاصی بدهکار مالیات بر ارزش افزوده
 • تعیین خودکار طرف اختصاصی بدهکار عوارض قانونی
 • تعیین خودکار طرف اختصاصی بستانکار مالیات تکلیفی
 • تعیین متوالی حساب و تفصیلی‌های اصلی و طرف‌های اختصاصی
 • حذف طرف حساب‌های اختصاصی


تعیین خودکار حساب و تفصیلی‌های اصلی: با کلیک برروی این گزینه، فهرستی از قوانین با توجه به تعاریف انجام شده در بخش " قوانین طرف حساب "، ظاهر خواهد شد. با انتخاب قانون مورد نظر، حساب و تفصیلی‌های مربوط به آن به عنوان حساب و تفصیلی اصلی رخداد هزینه درج خواهد شد.


تعیین خودکار طرف اختصاصی بستانکار هزینه: با کلیک برروی این گزینه، فهرستی از قوانین با توجه به تعاریف انجام شده در بخش " قوانین طرف حساب "، ظاهر خواهد شد. با انتخاب یکی از قوانین، طرف حساب بستانکار رخداد هزینه با توجه به تعاریف مربوط به قانون منتخب، برای رخداد هزینه درج خواهد شد.


تعیین خودکار طرف اختصاصی بدهکار مالیات بر ارزش افزوده: با کلیک برروی این گزینه، فهرستی از قوانین با توجه به تعاریف انجام شده در بخش " قوانین طرف حساب "، ظاهر خواهد شد. با انتخاب یکی از قوانین، طرف حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه با توجه به تعاریف مربوط به قانون منتخب، برای رخداد هزینه درج خواهد شد.


تعیین خودکار طرف اختصاصی بدهکار عوارض قانونی: با کلیک برروی این گزینه، فهرستی از قوانین با توجه به تعاریف انجام شده در بخش " قوانین طرف حساب "، ظاهر خواهد شد. با انتخاب یکی از قوانین، طرف حساب عوارض قانونی رخداد هزینه با توجه به تعاریف مربوط به قانون منتخب، برای رخداد هزینه درج خواهد شد.


تعیین خودکار طرف اختصاصی بستانکار مالیات تکلیفی: با کلیک برروی این گزینه، فهرستی از قوانین با توجه به تعاریف انجام شده در بخش " قوانین طرف حساب "، ظاهر خواهد شد. با انتخاب یکی از قوانین، طرف‌ حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه با توجه به تعاریف مربوط به قانون منتخب، برای رخداد هزینه درج خواهد شد.

در صورت انتخاب چند رخداد هزینه، می‌توانید از تکمه " گزینه انتخاب شده درصورت امکان برای سایر سطرها هم لحاظ شود "، استفاده نمایید.


تعیین متوالی حساب و تفصیلی‌های اصلی و طرف‌های اختصاصی: با انتخاب این گزینه محاوره‌ای تحت عنوان " تعیین متوالی حساب و تفصیلی‌های اصلی و طرف‌های اختصاصی " مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود:


{عکس محاوره تعیین متوالی حساب و تفصیلی‌های اصلی و طرف‌های اختصاصی}


با انتخاب پارامترهای مورد نظر، عملیات تعیین هریک از آن‌ها بصورت متوالی برای رخداد تحت مکان‌نما و یا برای رخدادهای انتخاب شده قابل اجرا خواهد بود.


حذف طرف حساب‌های اختصاصی: با انتخاب این گزینه محاوره‌ای تحت عنوان " انتخاب طرف‌ حساب‎های اختصاصی برای حذف " مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود:


{عکس محاوره انتخاب طرف‌ حساب‎های اختصاصی برای حذف}


با انتخاب طرف حساب‌های اختصاصی مورد نظر، عملیات حذف هریک از آن‌ها بصورت متوالی برای رخداد تحت مکان‌نما و یا برای رخدادهای انتخاب شده قابل اجرا خواهد بود.


جهت ذخیره برگه هزینه از کلید " F2 " و یا تکمه مربوطه استفاده نمایید.
تشکیل سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت هزینه

آیکون‌های پنجره برگه هزینه