گزارش‌های طرف بدهکار

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

عملیات فروش یک طرف بدهکار

در تنظیم برگه‌های فروش می‌توانید طرف بدهکار هر برگه فروش را به دلخواه انتخاب کنید. طرف بدهکار در برگه‌های فروش می‌تواند حسب مورد مشتری، بازاریاب یا نماینده فروش باشد.


جهت ملاحظه ریز عملیات فروش یک طرف بدهکار در برگه‌های فروش می‌توانید از گزارش عملیات فروش یک طرف بدهکار استفاده کنید.


به منظور اخذ این گزارش از منوی " گزارش فروش " ، گزینه " عملیات فروش یک طرف بدهکار " را انتخاب کنید.


منوی گزارش فروش


پنجره‌ای مطابق تصویر زیر باز می‌شود.


عملیات فروش یک طرف بدهکار


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :


محتویعملیات فروش یک طرف بدهکار - محتوی


از قسمت محتوی فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :

 • گزارش طرف بدهکار - کد : در این قسمت کد طرف بدهکار مورد نظر را وارد نمایید. جهت سهولت در انتخاب طرف بدهکار می‌توان با تایپ عبارت / ، طرف بدهکار مورد نظر را از پنجره انتخاب مرکز با ساختار درختی انتخاب و یا با تایپ عبارت // آن را با استفاده از محاوره انتخاب مرکز جستجو نمایید.


 • در حرکت در بین مراکز : در این قسمت می‌توان تعیین نمود با فشردن تکمه Gnl 160.png و Gnl 159.png در پنجره " عملیات فروش یک طرف بدهکار "، بین چه سطحی از مراکز حرکت شود.
در این قسمت یکی از حالتهای زیر را انتخاب نمایید :
 • فقط مراکز عملیاتی(سطح آخر) درنظر گرفته شوند : با انتخاب این گزینه حرکت، تنها در بین مراکز عملیاتی(سطح آخر)انجام خواهد شد.


 • فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند : با انتخاب این گزینه حرکت در بین سطح منتخب از مراکز انجام خواهد شد.
 • با انتخاب گزینه فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند، عبارت به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل فعال می‌شود که در صورت انتخاب آن، در زمان حرکت بین مراکز سطح انتخاب شده، مراکز عملیاتی سطوح قبل نیز به این مراکز اضافه خواهند شد.


 • اخذ گزارش از : در این قسمت یکی از موارد سطرهای اصلی و جنبی، کسور و اضافات یا پورسانت را انتخاب کنید. با انتخاب هر یک از این‌ گزینه‌ها گزارش فقط از آن قسمت فاکتور گرفته می‌شود.


 • جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده گزارش بازنمایی شود : در صورتی که در قسمت برگه‌ها، برای گزارش مورد نظر محدوده تعیین نموده اید (مثلا از اول خرداد تا آخر شهریور)، با استفاده از این گزینه می‌توان جمع گزارش پیش از محدوده (در این مثال از فروردین تا خرداد) را در این گزارش درج نمود.
همچنین در صورت نیاز می‌توان تاریخ مورد نظر تا پیش از محدوده گزارش را در فیلد مربوطه تعیین نمود.
به عنوان مثال از تاریخ(1397/01/01) تا پیش از محدوده تعین شده در قسمت برگه‌ها(1397/03/01 تا 1397/06/31).


 • نحوه محاسبه : در این قسمت می‌توان رخدادهای مربوط به طرف بدهکار مورد نظر را به تفکیک یکی از حالت‌های زیر، سرجمع نمود :
 • بدون اخذ سرجمع : با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به طرف بدهکار به صورت جزیی نمایش داده می‌شوند.


 • اخذ سرجمع برحسب کالا یا خدمات : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به طرف بدهکار مورد نظر، به تفکیک کالا(خدمت) و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادها را به یکی از حالت‌های کالا و خدمات عملیاتی و یا کالا و خدمات یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب کالا و خدمات یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل کالا و خدمات سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه کالا و خدمات عملیاتی سطوح قبل در این قسمت، در دسترس خواهد بود.


 • اخذ سرجمع برحسب مشتری : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به طرف بدهکار مورد نظر، به تفکیک مشتری و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به طرف بدهکار منتخب را به یکی از حالت‌های مراکز عملیاتی و یا مراکز یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب مراکز یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل مراکز سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع برحسب نماینده فروش : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به طرف بدهکار مورد نظر، به تفکیک نماینده فروش و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به طرف بدهکار منتخب را به یکی از حالت‌های مراکز عملیاتی و یا مراکز یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب مراکز یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل مراکز سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل و عملیات فاقد نماینده فروش در گزارش ظاهر نشوند در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع برحسب بازاریاب : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به طرف بدهکار مورد نظر، به تفکیک بازاریاب و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به طرف بدهکار منتخب را به یکی از حالت‌های مراکز عملیاتی و یا مراکز یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب مراکز یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل مراکز سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل و عملیات فاقد بازاریاب در گزارش ظاهر نشوند در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع برحسب طرف بدهکار : اگر طرف بدهکار که برای گزارش انتخاب کرده‌اید سرگروه باشد، با انتخاب این گزینه رخداد‌های مربوط به طرف بدهکار مورد نظر، به تفکیک زیر گروه‌های آن در درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد. قائدتا اگر طرف بدهکار فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به طرف بدهکار منتخب را به یکی از حالت‌های مراکز عملیاتی و یا مراکز یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب مراکز یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل مراکز سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع برحسب انجام دهنده خدمات : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به طرف بدهکار مورد نظر، به تفکیک انجام‌ دهنده خدمات و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به طرف بدهکار منتخب را به یکی از حالت‌های مراکز عملیاتی و یا مراکز یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب مراکز یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل مراکز سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل و عملیات فاقد انجام دهنده خدمات در گزارش ظاهر نشوند در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع برحسب مرکز فروش : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به طرف بدهکار مورد نظر، به تفکیک نوع مرکز فروش و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع برحسب روش پرداخت : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به طرف بدهکار مورد نظر، به تفکیک روش پرداخت و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع برحسب شرایط تحویل : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به طرف بدهکار مورد نظر، به تفکیک شرایط تحویل و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع برحسب نوع فروش : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به طرف بدهکار مورد نظر، به تفکیک نوع فروش و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع برحسب محل جغرافیایی : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به طرف بدهکار مورد نظر، به تفکیک محل جغرافیایی و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به طرف بدهکار منتخب را به یکی از حالت‌های محل‌های جغرافیایی عملیاتی و یا محل‌های جغرافیایی یک سطح خاص سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب محل‌های جغرافیایی یک سطح خاص می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل محل‌های سطح وارد نمود. همچنین گزینه به‌علاوه محل‌های جفرافیایی عملیاتی سطوح قبل و عملیات فاقد محل‌ جغرافیایی در گزارش ظاهر نشون در این قسمت، در دسترس می‌باشد.


 • اخذ سرجمع در محدوده‌های زمانی : با استفاده از این گزینه، رخداد های مربوط به طرف بدهکار مورد نظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
با انتخاب گزینه مذکور، فیلد اخذ سرجمع برحسب به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به طرف بدهکار منتخب را به یکی از محدوده‌های زمانی موجود در این قسمت، تفکیک نمود.
 • محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود : با انتخاب این گزینه، محدوده زمانی مربوط به هر رخداد طرف بدهکار، در ستون شرح عملیات ، درج خواهد شد.
 • تعداد روزهای هر محدوده : در صورتی که در قسمت اخذ سرجمع برحسب، محدوده دلخواه را انتخاب نموده‌اید، تعداد روزهای مورد نظر را در فیلد مقابل تعداد روزهای هر محدوده وارد نمایید.


با انتخاب یکی از حالت‌های سرجمع دو سطر زیر فعال می‌شود :
 • سرجمع مقادیر محاسبه شود : در صورتی که می‌خواهید سرجمع مقادیر در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، تعیین می‌کنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.


 • سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود : در صورتی که می‌خواهید سرجمع واحدهای پول(ارز) در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، تعیین می‌کنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.


 • فرم گزارش : در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.


برگه‌هاعملیات فروش یک طرف بدهکار - برگه‌ها


از قسمت برگه‌ها موارد زیر را تکمیل کنید :

 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.


 • محدوده تاریخ : از این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.


 • محدوده شماره اسناد از : از این قسمت می‌توانید برای برگه‌ها با شماره اسنادشان محدوده تعیین کنید.


 • محدوده شماره/سری از : از این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.


 • انواع برگه‌ها : از این قسمت می‌توانید هر یک از انواع برگه‌های فاکتور، برگشت را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید فقط فاکتور‌های قطعی یا فقط فاکتورهای غیرقطعی و یا هر دو را انتخاب کنید.
 • مبالغ " برگشت " بدون علامت منفی ظاهر شوند. : در صورتی که می‌خواهید مبالغ برگشت بدون علامت منفی در گزارش ظاهر شود این گزینه را انتخاب کنید.


 • وضعیت اسناد : در این قسمت می‌توانید وضعیت اسناد فروش مورد نظرتان جهت نمایش گزارش عملیات فروش یک طرف بدهکار را تعیین نمایید.
وضعیت اسناد شامل پیش نویس، عملیاتی و تایید شده می‌باشند.


 • شامل برگه‌های : در این قسمت می‌توانید بخش اسناد فروش مورد نظرتان جهت نمایش گزارش عملیات فروش یک طرف بدهکار را تعیین نمایید.


 • محدوده کد مشتری : از این قسمت می‌توانید محدوده‌ای از مشتریان را انتخاب کنید و یا الگوی خاصی از کد مشتری را بدهید.


 • محاسبه کسور و اضافات : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای محاسبه کسور و اضافات جهت نمایش گزارش عملیات فروش یک طرف بدهکار را تعیین نمایید.
 • تمام موارد : تمامی سطرهای برگه‌های فروش را نمایش می‌دهد.


 • انجام نشده باشد : فقط سطرهای برگه‌های فروشی را نمایش می‌دهد که کسور و اضافات و پورسانت برایشان محاسبه نشده است.


 • فقط کسور و اضافات محاسبه شده باشند : فقط سطرهای برگه‌های فروشی را نمایش می‌دهد که کسور و اضافات برایشان محاسبه شده است.
سطرهای برگه‌های فروشی که علاوه بر کسور و اضافات، پورسانت برایشان محاسبه شده باشد را نمایش نمی‌دهد.


 • پورسانت(ها) نیز محاسبه شده باشند : فقط سطرهای برگه‌های فروشی را نمایش می‌دهد که علاوه بر کسور و اضافات، پورسانت نیز برایشان محاسبه شده است.


 • کسور و اضافات یا پورسانت(ها) نیز محاسبه شده باشند : فقط سطرهای برگه‌های فروشی را نمایش می‌دهد که کسور و اضافات یا پورسانت برایشان محاسبه شده است.


 • نوع فروش : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک نوع فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.


 • مرکز فروش : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک نوع مرکز فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.


 • شرایط تحویل : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک شرایط تحویل خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.


 • سایر پارامترها : از این قسمت می‌توانید برگه‌هایی که طرف بدهکارشان مشتری یا نماینده فروش یا بازاریاب یا همه این موارد است را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید برای کد طرف بدهکار، نماینده فروش، بازاریاب یا محل جغرافیایی محدوده تعیین کنید.


سایر پارامترها


رخدادهاعملیات فروش یک طرف بدهکار - رخدادها


در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید :

 • کد کالا یا خدمت از : می‌توانید محدوده‌‌ای از کالاها(خدمات) را انتخاب کنید.


 • کنترل واحد مقدار : می‌توانید برای گزارش مقدار خاصی را تعیین کنید و براساس آن گزارش بگیرید. در این صورت فقط سطرهایی که با آن واحد خاص درج شده اند در گزارش ظاهر می‌شوند. در صورت انتخاب واحد خاص لازم است تا نوع واحد خاص را هم معرفی کنید.


 • شامل سطرهای : از این قسمت می‌توانید فقط سطرهای اصلی یا جنبی و یا هر دو را در گزارش ببینید.
 • حاوی کالاها : در هنگام اخذ گزارش از کالاها لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید :
 • محدوده کد مرکز : از این قسمت می‌توانید برای مراکز مصرف یا تامین کالا محدوده تعیین کنید که همان مرکز تحویل گیرنده (طرف‌های بدهکار) در سطرهای فاکتور هستند.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای یک انبار خاص یا تمام انبارها را تعیین کنید.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.


 • محدوده کد بچ از : در صورتی که می‌خواهید محدوده‌ای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
 • حاوی خدمات : در هنگام اخذ گزارش از خدمات لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید :
 • کد انجام دهنده خدمت از : در این قسمت می‌توانید برای کد انجام دهندگان خدمات محدوده تعیین کنید و یا الگو دهید.


 • نحوه پرداخت : از این قسمت می‌توانید رخدادهایی که با یک نحوه پرداخت خاص تنظیم شده‌اند و یا تمام رخدادهای نقدی و یا تمام رخدادهای غیر نقدی و یا همه موارد را تعیین کنید.


 • رخدادهای تحویل : از این قسمت می‌توانید رخدادهای فروشی که رخداد خروج آنها در انبار به صورت غیر خودکار(توسط کاربر)، خودکار(از نرم‌افزار فروش)و یا هر دو نوع ثبت شده را تعیین کنید.


شرایطعملیات فروش یک طرف بدهکار - شرایط


از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی گزارش استفاده می‌شود.


به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط‌ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.
 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.


 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافی است تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیبعملیات فروش یک طرف بدهکار - ترتیب


در قسمت ترتیب می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.


گزارش عملیات فروش یک طرف بدهکار در پنجره ای تحت عنوان " عملیات فروش یک طرف بدهکار " مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود :


عملیات فروش یک طرف بدهکار(سطرهای اصلی و جنبی)


این گزارش بدون سرجمع تهیه شده است. به طور مثال همین گزارش به صورت سرجمع برحسب کالا به صورت تصویر زیر خواهد بود :


عملیات فروش یک طرف بدهکار(سطرهای اصلی و جنبی)


نوار ابزار گزارش عملیات فروش یک طرف بدهکار


تکمه‌های موجود در نوار ابزار عملیات فروش یک طرف بدهکار به شرح زیر می‌باشند :


عملیات فروش یک طرف بدهکار


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از طرف‌های بدهکار نیز می‌توان استفاده نمود.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 159.png : جهت نمایش طرف بدهکار بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Down " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
سطحی که طرف بدهکار در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.


 • Gnl 160.png : جهت نمایش طرف بدهکار قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Up " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
سطحی که طرف بدهکار در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.


 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


 • Gnl 191.png : جهت نمایش گزارش به صورت نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.


فهرست برگه‌های فروش


 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • ملاحظه برگه تحت مکان نما : جهت ملاحظه برگه‌ی سطر تحت مکان‌نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه فرم ویرایش برگه تحت مکان نما : جهت ملاحظه فرم ویرایش برگه‌ی سطر تحت مکان‌نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه درخت رخداد از دید فروش : جهت ملاحظه درخت رخدادهای مربوط به طرف بدهکار(از دید فروش)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه سند تحت مکان نما : جهت ملاحظه سند مربوط به رخداد تحت مکان‌نما از این گزینه استفاده می‌شود.
توجه داشته باشید این تکمه در گزارشات به صورت سرجمع فقط شامل ملاحظه ریز عملیات سطر تحت مکان نما می‌باشد.


گردش فروش طرف‌های بدهکار

جهت ملاحظه عملیات فروش تمام یا قسمتی از طرف‌های بدهکار درج شده در برگه‌های فروش می‌توانید از گزارش گردش فروش طرف‌های بدهکار استفاده کنید.

به منظور اخذ این گزارش از منوی " گزارش فروش " ، گزینه " گردش فروش طرف‌های بدهکار " را انتخاب کنید.


منوی گزارش فروش


پنجره‌ای مطابق تصویر زیر باز می‌شود.


گردش فروش طرفهای بدهکار


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :


محتوی


از قسمت محتوی موارد زیر را تکمیل کنید :


گردش فروش طرف‌های بدهکار - محتوی


 • اخذ گزارش از : در این قسمت یکی از موارد سطرهای اصلی و جنبی، کسور و اضافات، پورسانت‌ها و یا جمع مبالغ برگه‌های فروش را انتخاب کنید. با انتخاب هر یک از این‌ گزینه‌ها گزارش فقط از آن قسمت فاکتور گرفته می‌شود. و با انتخاب جمع مبالغ برگه‌های فروش، جمع تمام رخدادهای مالی ثبت شده در فاکتور، در نظر گرفته می‌شود.


 • گزارش شامل : در این قسمت یکی ار حالت‌های زیر را انتخاب نمایید :
 • فقط مراکز عملیاتی(سطح آخر) درنظر گرفته شوند : با انتخاب این گزینه حرکت، تنها در بین مراکز عملیاتی(سطح آخر)انجام خواهد شد.


 • فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند : با انتخاب این گزینه حرکت در بین سطح منتخب از مراکز انجام خواهد شد.
با انتخاب گزینه فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند ، عبارت به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل فعال می‌شود که در صورت انتخاب آن، در زمان حرکت بین مراکز سطح انتخاب شده، مراکز عملیاتی سطوح قبل نیز به این مراکز اضافه خواهند شد.


 • محدوده کد مرکز از : از این قسمت می‌توانید برای کد طرف‌های بدهکار مورد نظرتان محدوده تعیین کنید.


 • الگوی کد مرکز : از این قسمت می‌توانید برای کد طرف بدهکار مورد نظرتان الگوی خاصی تعیین کنید.


 • سرجمع مقادیر محاسبه شود : در صورتی که می‌خواهید سرجمع مقادیر در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین می‌کنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.


 • سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود : در صورتی که می‌خواهید سرجمع واحدهای پول(ارز) در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین می‌کنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.


 • کنترل گردش فروش طی دوره : در این قسمت یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید.
 • انجام نشود


 • فقط موارد راکد(فاقد گردش طی دوره) بازنمایی شود : در صورتی که بخواهید گزارش گردش فروش طرفهای بدهکار فقط مراکزی که در محدوده زمانی تعیین شده در قسمت برگه‌ها در هیچ برگه فروشی درج نشده‌اند را مشاهده نمایید، از این قسمت استفاده کنید.


 • فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شود : در صورتی که بخواهید گزارش گردش فروش طرفهای بدهکار فقط مراکزی که در محدوده زمانی تعیین شده در قسمت برگه‌ها دارای گردش فروش می‌باشند را مشاهده نمایید، از این قسمت استفاده کنید.


 • فرم گزارش : در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.


برگه‌هاگردش فروش طرفهای بدهکار - برگه‌‎ها


از قسمت برگه‌ها موارد زیر را تکمیل کنید :

 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.


 • محدوده تاریخ از : از این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.


 • محدوده تاریخ طی دوره از : از این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ مشخصی را برای طی دوره تعیین کنید.


 • محدوده سند طی دوره از : از این قسمت میتوانید برای برگه‌ها با شماره اسنادشان محدوده تعیین کنید.


 • محدوده شماره/سری از : از این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.


 • انواع برگه فروش : از این قسمت می‌توانید هر یک از انواع برگه‌های فاکتور، برگشت را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید فقط فاکتور‌های قطعی یا فقط فاکتورهای غیرقطعی و یا هر دو را انتخاب کنید.
 • مبالغ " برگشت " بدون علامت منفی لحاظ شوند. : در صورتی که می‌خواهید مبالغ برگشت بدون علامت منفی در گزارش ظاهر شود این گزینه را انتخاب کنید.


 • وضعیت اسناد : در این قسمت می‌توانید وضعیت اسناد فروش مورد نظرتان جهت نمایش گزارش عملیات فروش یک طرف بدهکار را تعیین نمایید.
وضعیت اسناد شامل پیش نویس، عملیاتی و تایید شده می‌باشند.


 • شامل برگه‌های : در این قسمت می‌توانید بخش اسناد فروش مورد نظرتان جهت نمایش گزارش عملیات فروش یک طرف بدهکار را تعیین نمایید.


 • محدوده کد مشتری : از این قسمت می‌توانید محدوده‌ای از مشتری‌ها را انتخاب کنید و یا الگوی خاصی از کد مشتری را بدهید.


 • محاسبه کسور و اضافات : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای محاسبه کسور و اضافات جهت نمایش گزارش عملیات فروش یک طرف بدهکار را تعیین نمایید.
 • تمام موارد : تمامی سطرهای برگه‌های فروش را نمایش می‌دهد.


 • انجام نشده باشد : فقط سطرهای برگه‌های فروشی را نمایش می‌دهد که کسور و اضافات و پورسانت برایشان محاسبه نشده است.


 • فقط کسور و اضافات محاسبه شده باشند : فقط سطرهای برگه‌های فروشی را نمایش می‌دهد که کسور و اضافات برایشان محاسبه شده است.
سطرهای برگه‌های فروشی که علاوه بر کسور و اضافات، پورسانت برایشان محاسبه شده باشد را نمایش نمی‌دهد.


 • پورسانت(ها) نیز محاسبه شده باشند : فقط سطرهای برگه‌های فروشی را نمایش می‌دهد که علاوه بر کسور و اضافات، پورسانت نیز برایشان محاسبه شده است.


 • کسور و اضافات یا پورسانت(ها) نیز محاسبه شده باشند : فقط سطرهای برگه‌های فروشی را نمایش می‌دهد که کسور و اضافات یا پورسانت برایشان محاسبه شده است.


 • نوع فروش : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک نوع فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.


 • مرکز فروش : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک نوع مرکز فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.


 • شرایط تحویل : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک شرایط تحویل خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.


 • سایر پارامترها : از این قسمت می‌توانید برگه‌هایی که طرف بدهکارشان مشتری یا نماینده فروش یا بازاریاب یا همه این موارد است را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید برای کد طرف بدهکار، نماینده فروش، بازاریاب یا محل جغرافیایی محدوده تعیین کنید.


سایر پارامترها


رخدادهاگردش فروش طرفهای بدهکار - رخدادها


در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید :

 • کد کالا یا خدمت از : می‌توانید محدوده‌‌ای از کالاها(خدمات) را انتخاب کنید.


 • کنترل واحد مقدار : می‌توانید برای گزارش مقدار خاصی را تعیین کنید و براساس آن گزارش بگیرید. در این صورت فقط سطرهایی که با آن واحد خاص درج شده اند در گزارش ظاهر می‌شوند. در صورت انتخاب واحد خاص لازم است تا نوع واحد خاص را هم معرفی کنید.


 • شامل سطرهای : از این قسمت می‌توانید فقط سطرهای اصلی یا جنبی و یا هر دو را در گزارش ببینید.
 • حاوی کالاها : در هنگام اخذ گزارش از کالاها لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید :
 • محدوده کد مرکز : از این قسمت می‌توانید برای مراکز مصرف یا تامین کالا محدوده تعیین کنید که همان مرکز تحویل گیرنده (طرف‌های بدهکار) در سطرهای فاکتور هستند.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای یک انبار خاص یا تمام انبارها را تعیین کنید.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.


 • محدوده کد بچ از : در صورتی که می‌خواهید محدوده‌ای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
 • حاوی خدمات : در هنگام اخذ گزارش از خدمات لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید :
 • کد انجام دهنده خدمت از : در این قسمت می‌توانید برای کد انجام دهندگان خدمات محدوده تعیین کنید و یا الگو دهید.


 • نحوه پرداخت : از این قسمت می‌توانید رخدادهایی که با یک نحوه پرداخت خاص تنظیم شده‌اند و یا تمام رخدادهای نقدی و یا تمام رخدادهای غیر نقدی و یا همه موارد را تعیین کنید.


 • رخدادهای تحویل : از این قسمت می‌توانید رخدادهای فروشی که رخداد خروج آنها در انبار به صورت غیر خودکار(توسط کاربر)، خودکار(از نرم‌افزار فروش)و یا هر دو نوع ثبت شده را تعیین کنید.


شرایط طرفهای بدهکارگردش فروش طرفهای بدهکار - شرایط طرفهای بدهکار


از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی طرف‌های بدهکار درج شده در گزارش و موارد مربوط به آن‌ها، استفاده می‌شود.

به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط‌ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.
 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.


 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافی است تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


شرایط رخدادهاگردش فروش طرفهای بدهکار - شرایط رخدادها


از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی رخدادهای درج شده در گزارش(سطرهای برگه‌های فروش) و موارد مربوط به آنها، استفاده می‌شود.

به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط‌ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.
 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.


 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافی است تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.

شرایط سرجمعگردش فروش طرفهای بدهکار - شرایط سرجمع


از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی مواردی که به صورت سرجمع در گزارش ظاهر می‌شوند (در قسمت محتوی تعیین شده است)، از قبیل، مقادیر و مبالغ ارزی و ... و موارد مربوط به آنها، استفاده می‌شود.

به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط‌ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.
 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.


 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافی است تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.

ترتیبگردش فروش طرفهای بدهکار - ترتیب


در قسمت ترتیب می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.


گزارش گردش فروش طرف‌های بدهکار در پنجره‌ای تحت عنوان " گردش فروش طرف‌های بدهکار " مطابق شکل زیرنمایش داده می‌شود :


گردش فروش طرف‌های بدهکار(سطرهای اصلی و جنبی)


نوار ابزار گزارش گردش فروش طرف‌های بدهکار


تکمه‌های موجود در نوار ابزار گردش فروش طرف‌های بدهکار به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :


گردش فروش طرف‌های بدهکار


 • ریز عملیات سطر تحت مکان نما : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را مشاهده کنید. این گزینه معادل کلید " Enter " در صفحه‌کلید می‌باشد.


 • تفکیک عملیات برحسب کالا یا خدمت : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را به سرجمع برحسب کالا(خدمت) مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب مشتری : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را به سرجمع برحسب مشتری مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب نماینده فروش : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را به سرجمع برحسب نماینده فروش مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب بازاریاب : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را به سرجمع برحسب بازاریاب مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب طرف بدهکار : با این گزینه می‌توانید طرف بدهکار سرگروه را به تفکیک زیر گروه‌های آن در درخت مراکز مصرف یا تامین کالا مشاهده کنید. قائدتا اگر طرف بدهکار فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.


 • تفکیک عملیات برحسب انجام دهنده خدمات : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را به سرجمع برحسب انجام‌ دهنده خدمات مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب مرکز فروش : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را به سرجمع برحسب نوع مرکز فروش مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب روش پرداخت : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را به سرجمع برحسب روش پرداخت مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب شرایط تحویل : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را به سرجمع برحسب شرایط تحویل مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب نوع فروش : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را به سرجمع برحسب نوع فروش مشاهده کنید.


 • تفکیک عملیات برحسب محل جغرافیایی : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را به سرجمع برحسب محل جغرافیایی مشاهده کنید.


 • خلاصه عملیات (در محدوده‌های زمانی) : با این گزینه می‌توانید عملیات فروش طرف بدهکار مورد نظرتان را به سرجمع برحسب ماه‌‌های سال شمسی مشاهده کنید.


 • گزارش مراکز زیرگروه : اگر گزارش را در سطح خاص و به صورت سرگروه گرفته شده باشد با این گزینه می‌توانید گردش فروش مراکز زیرگروه مرکز مورد نظرتان را مشاهده کنید. این گزینه معادل کلید " Ctrl + Enter " در صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • Gnl 191.png : جهت نمایش گزارش به صورت نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت