قوانین طرف‌حساب برگه‌های هزینه

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
جهت ثبت و تشکیل اسناد حسابداری یا دریافت و پرداخت مربوط به برگه‌های هزینه، ملزم به تعیین حساب اصلی هزینه و طرف حساب‌های مورد نیاز رخدادها خواهیم بود؛ برحسب اینکه هزینه مربوط به کالای مشمول ماده 169 قانون مالیات های مستقیم باشد و یا هزینه‌های مربوط به یک قرارداد، تعداد طرف حساب‌های مورد نیاز متغیر خواهد بود.

حساب اصلی و طرف حساب‌های مربوط به رخداد هزینه در برگه، به دو صورت دستی و خودکار(با استفاده از قوانین طرف حساب) قابل تنظیم خواهند بود؛ جهت استفاده از قابلیت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی رخدادهای هزینه، نیاز به تعریف قوانین مربوط به آن را خواهید داشت.


تعریف قانون طرف حساب جدید

بمنظور تعریف طرف حساب جدید، از منوی " سند "، " برگه‌های هزینه " ، گزینه " قوانین طرف حساب " را انتخاب نمایید:


منوی سند


منوی برگه‌های هزینه


پنجره " قوانین طرف حساب برگه‌های هزینه " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


قوانین طرف حساب برگه‌های هزینه


در صورتی که برای اولین بار اقدام به تدوین یک قانون طرف حساب رخداد هزینه مینمایید، پنجره مذکور خالی خواهد بود.

جهت افزودن یک قانون جدید از کلید " Insert " و یا تکمه استفاده نمایید.

جهت ملاحظه کلیه اطلاعات مربوط به یک قانون از کلید " Shift + Enter " و یا تکمه {...} استفاده نمایید.


تدوین یک قانون طرف حساب هزینه


محاوره تدوین یک قانون طرف حساب هزینه متشکل از تب های زیر می‌باشد:

مشخصات اصلی

سایر تفصیلی‌ها

شرایط اصلی

سایر شرایطمشخصات اصلیتدوین یک قانون طرف حساب هزینه - مشخصات اصلی


نوع قانون: در این قسمت نوع قانون مورد نظر را انتخاب نمایید:

 • حساب و تفصیلی‌های اصلی : این گزینه جهت تنظیم قانون طرف حساب اصلی رخدادهای هزینه(طرف بدهکار رخدادهای هزینه و طرف بستانکار رخدادهای برگشت هزینه) می‌باشد.
 • طرف بستانکار: این گزینه جهت تنظیم قانون طرف بستانکار (بدهکار رخدادهای برگشت) رخدادهای هزینه می‌باشد.
 • بدهکار مالیات بر ارزش افزوده: این گزینه جهت تنظیم قانون طرف بدهکار مالیات بر ارزش افزوده رخدادهای هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • بدهکار عوارض قانونی: این گزینه جهت تنظیم قانون طرف بدهکار عوارض قانونی رخدادهای هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • بستانکار ملیات تکلیفی: این گزینه جهت تنظیم قانون طرف بستانکار مالیت تکلیفی رخدادهای هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


کد: در این قسمت یک کد به قانون طرف حساب مورد نظر اختصاص دهید، سیستم کد را جهت جلوگیری از ثبت تکراری کنترل خواهد کرد.

نام: در این قسمت نام قانون طرف حساب مورد نظر را وارد نمایید.

نام لاتین: در صورت نیاز نام لاتین قانون مورد نظر را وارد نمایید.

شرح رخداد: در این قسمت می‌توانید با تعیین الگوی دلخواه از اطلاعات مربوط به رخداد هزینه، شرح مورد نظر را برای رخدادهای هزینه تعیین نمایید. برا این منظور از تکمه جهت ورود به پنجره " تعیین شرح " استفاده نمایید:


{پنجره تعیین شرح}


از طریق دابل کلیک برروی اطلاعات مورد نظر ترکیب دلخواه از شرح مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید،


{عکس پنجره تعیین شرح}


در خاتمه جهت ذخیره الگوی مورد نظر برروی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.

حساب: در این قسمت حساب اصلی مربوط به قانون را وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " Enter + / " جهت جستجوی حساب از درخت حساب‌ها و از عبارت " Enter + // " جهت جستجوی حساب با نام، استفاده نمایید.

استفاده از تفصیلی طرف بستانکار: با انتخاب این گزینه تفصیلی طرف بستانکار رخداد هزینه برای حساب اصلی هزینه در نظر گرفته می‌شود؛ از قسمت درج در جهت تعیین محل درج تفصیلی استفاده می‌شود.

استفاده از تفصیلی قرارداد: در صورتی که رخداد هزینه مربوط به یک قرارداد هزینه(خرید)بوده و قرارداد مربوطه شامل یک تفصیلی می‌باشد،از گزینه مذکور جهت درج تفصیلی قرارداد برای حساب اصلی رخداد هزینه اصتفاده می‌شود؛ از قسمت درج در، جهت تعیین محل درج تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استفاده از تفصیلی فروشنده: با انتخاب این گزینه تفصیلی فروشنده رخداد هزینه برای حساب اصلی هزینه در نظر گرفته می‌شود؛ از قسمت درج در جهت تعیین محل درج تفصیلی استفاده می‌شود.


سایر تفصیلی‌هاتدوین یک قانون طرف حساب هزینه - سایر تفصیلی‌ها


تفصیلی 1 - 5: در این قسمت تفصیلیهای ثابت مربوط به قانون طرف حساب رخدادهای هزینه تعیین می‌گردد.

توجه نمایید، تفصیلی‌های این بخش از قوانین غیر مرتبط با اطلاعات مربوط به رخدادهای هزینه می‌باشد.
تفصیلی‌های تعیین شده در زمان تدوین رخدادهای هزینه، قابل اصلاح خواهند بود.

شرایط اصلیتدوین یک قانون طرف حساب هزینه - شرایط اصلی


در این قسمت شرایط اصلی جهت تعیین خودکار طرف حساب رخدادهای هزینه تعیین می‌گردد.


نوع برگه: در این قسمت نوع برگه مورد نظر جهت استفاده از قانون را تعیین نمایید.

تعیین نشده: با انتخاب این گزینه، قانون در حال تدوین قابل استفاده در برگه‌های هزینه و برگشت هزینه خواهد بود.
برگه هزینه: با انتخاب این گزینه، قانون مورد نظر تنها در برگه‌های هزینه قابل استفاده خواهد بود.
برگه برگشت هزینه: با انتخاب این گزینه، قانون مورد نظر تنها در برگه‌های برگشت هزینه قابل استفاده خواهد بود.


کاربردهای قانون: در این قسمت ترکیبی از انواع سطرهای قابل استفاده از قانون را تعیین نمایید.

سطر هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار): با انتخاب این گزینه، قانون مورد نظر برای سطرهای هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوه = اعتبار) قابل استفاده خواهد بود.
سطر هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه): با انتخاب این گزینه، قانون مورد نظر برای سطرهای هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوه = هزینه) قابل استفاده خواهد بود.
سطر هزینه غیر مشمول ماده 169: با انتخاب این گزینه، قانون مورد نظر برای سطرهای هزینه غیر مشمول ماده 169 قابل استفاده خواهد بود.
سطر کسر: با انتخاب این گزینه قانون مورد نظر برای رخدادهای هزینه با نوع کسر قابل استفاده خواهد بود.
طرف حساب عمومی: با انتخاب این گزینه، قانون مورد نظر قابل استفاده در امکان تعیین خودکار طرف حساب‌ عمومی برگه‌های انبار خواهد بود.


وجود قرار داد: با انتخاب این گزینه، قانون مورد نظر تنها برای رخدادهای هزینه دارای قرارداد مورد استفاده خواهد بود.

 • تعیین نشده: با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای دارای قرارداد و یا فاقد قرارداد قابلیت استفاده از قانون را خواهند داشت.
 • مبتنی بر قرارداد: با انتخاب این گزینه تنها رخدادهای هزینه مرتبط با قرارداد قابلیت استفاده از قانون را خواهند داشت.
 • غیر مبتنی بر قرارداد: با انتخاب این گزینه تها رخدادهای هزینه غیر مرتبط با قرار داد قابلیت استفاده از قانون را خواهند داشت.


نوع هزینه: در این قسمت می‌توان نوع هزینه رخدادهای مورد نظر جهت استفاده از قانون را تعیین نمود.

 • تعیین نشده: با انتخاب این گزینه، رخدادها از نظر نوع هزینه محدودیتی در استفاده از قانون نخواهند داشت.
 • مساوی: با انتخاب این گزینه، تنها رخدادهای هزینه تعیین شده، قابلیت استفاده از قانون را خواهند داشت. جهت انتخاب نوع هزینه مورد نظر از تکمه{...} استفاده نمایید.
 • مخالف: با انتخاب این گزینه تنها رخدادهای هزینه از نوع تعیین شده در این قسمت، قابلیت استفاده از قانون را نخواهند داشت. جهت انتخاب نوع هزینه مورد نظر از تکمه {...} استفاده نمایید.


نوع پرداخت: در این قسمت می‌توان نوع پرداخت هزینه رخدادهای مورد نظر جهت استفاده از قانون را تعیین نمود.

 • تعیین نشده: با انتخاب این گزینه، رخدادها از نظر نوع پرداخت هزینه محدودیتی در استفاده از قانون نخواهند داشت.
 • مساوی: با انتخاب این گزینه، تنها رخدادهای که نوع پرداخت شان برابر با نوع پرداخت تعیین شده در این قسمت می‌باشد ، قابلیت استفاده از قانون را خواهند داشت. جهت انتخاب نوع پرداخت هزینه مورد نظر از تکمه{...} استفاده نمایید.
 • مخالف: با انتخاب این گزینه، رخدادهای که نوع پرداخت شان برابر با نوع پرداخت تعیین شده در این قسمت می‌باشد قابلیت استفاده از قانون را نخواهند داشت. جهت انتخاب نوع پرداخت هزینه مورد نظر از تکمه {...} استفاده نمایید.


محل جغرافیایی: در این قسمت می‌توان محل جغرافیایی مربوط به رخدادهای هزینه جهت استفاده از قانون را تعیین نمود.

 • طرف بستانکار: در این قسمت نوع طرف بستانکار رخدادهای هزینه جهت استفاده از قانون تعیین خواهد شد:
 • تعیین نشده: با انتخاب این گزینه رخدادهای هزینه از نظر نوع طرف بستانکار محدودیتی در استفاده از قانون نخواهند داشت.
 • طرف بستانکار همان فروشنده است: با انتخاب این گزینه، رخدادهای هزینه ای که فروشنده، طرف بستانکار می‌باشد قابلیت استفاده از قانون را خواهند داشت.
 • طرف بستانکار متفاوت از فروشنده است: با انتخاب این گزینه، رخدادهای هزینه ای که طرف بستانکارشان متفاوت از فروشنده است قابلیت استفاده از قانون را خواهند داشت.


فقط برای یک واحد پول(ارز): با انتخاب این گزینه می‌توان واحد پول(ارز) رخدادهای هزینه، جهت استفاده از قانون را تعیین نمود؛ برای این منظور واحد پول امورد نظر را از منوی کشویی مربوطه، انتخاب نمایید.


سایر شرایطتدوین یک قانون طرف حساب هزینه - سایر شرایط


در این قسمت محدوده تفصیلی‌های مربوط به اطلاعات رخدادهای هزینه تعیین خواهند شد.

طرف بستانکار: در این قسمت می‌توان محدود‌ه‌ی تفصیلی‌ طرف بستانکار رخدادهای هزینه را جهت استفاده از قانون تعیین نمود؛ همچنین استفاده از الگوی کد مربوطه در این قسمت تعبیه شده است.

فروشنده: در این قسمت می‌توان محدوده‌‌ی تفصیلی‌ فروشنده رخدادهای هزینه را جهت استفاده از قانون تعیین نمود؛ همچنین استفاده از الگوی کد مربوطه در این قسمت تعبیه شده است.

قرارداد: در این قسمت می‌توان محدوده‌‌ی دلخواه از تفصیلی قراردادهای خرید، برای رخدادهای هزینه را جهت استفاده از قانون تعیین نمود؛ همچنین استفاده از الگوی کد مربوطه در این قسمت تعبیه شده است.


ارتباط با انبار: در این قسمت می‌توان ترکیبی از رخدادهای هزینه مرتبط با انبار را بمنظور استفاده از قانون تعیین نمود.

ارتباط با اموال: در این قسمت وضعیت رخدادهای هزینه مرتبط با سیستم اموال جهت استفاده از قانون تعیین خواهند شد:

گزینه‌های قابل انتخاب در این بخش شامل تعیین نشده، مرتبط با اموال و غیر مرتبط با اموال می‌باشد.

در صورت انتخاب گزینه " تعیین نشده "، رخدادهای هزینه از نظر ارتباط یا عدم ارتباط با سیستم اموال، محدودیتی در استفاده از قانون نخواهند داشت.


جهت ذخیره قانون مورد نظر برروی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.

به همین منوال می‌توان سایر طرف حساب‌های برگه های هزینه را تعریف نمود.اصلاح یک قانون طرف حساب

بمنظور اصلاح یک قانون طرف حساب برگه‌ هزینه از منوی " سند "، زیر منوی " برگه‌های هزینه "، گزینه " قوانین طرف حساب " را انتخاب نمایید:


منوی سند


منوی برگه‌های هزینه


پنجره " قوانین طرف‌ حساب برگه‌های هزینه " مطابق شکل زیر، باز خواهد شد:


قوانین طرف‌ حساب برگه‌های هزینه


جهت ملاحظه و اصلاح اطلاعات مربوط به یک قانون برروی آن دابل کلیک کرده و یا از تکمه {...} جهت ورود به پنجره " تدوین یک قانون طرف حساب هزینه " استفاده نمایید:


پس از اعمال اصلاحات مورد نظر جهت ذخیره برگه از تکمه " تصویب "، استفاده نمایید.


توجه نمایید، چنانچه قوانین در طرف حساب رخدادهای هزینه به کار رفته باشند بصورت خودکار اصلاح نخواهند شد؛ جهت استفاده از قوانین جدید میبایست مجدداً طرف حساب مربوط به رخدادهای هزینه تعیین شوند.


حذف یک قانون طرف حساب

بمنظور حذف یک قانون طرف حساب برگه‌ هزینه از منوی " سند "، زیر منوی " برگه‌های هزینه "، گزینه " قوانین طرف حساب " را انتخاب نمایید:


منوی سند


منوی برگه‌های هزینه


پنجره " قوانین طرف‌ حساب برگه‌های هزینه " مطابق شکل زیر، باز خواهد شد:


قوانین طرف‌ حساب برگه‌های هزینه


جهت ملاحظه و در صورت نیاز حذف یک قانون برروی آن دابل کلیک کرده و یا از تکمه {...} جهت ورود به پنجره " تدوین یک قانون طرف حساب هزینه " استفاده نمایید.

بوسیله تکمه {...} قانون مورد نظر را حذف نمایید.


توجه نمایید در صورتیکه که قانون در خدادهای هزینه مورد استفاده قرار گرفته است، با حذف آن، سابقه تاثیر آن در طرف حساب رخدادهای هزینه همچنان باقی خواهد ماند.


نوار ابزار مربوط به فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های هزینه

 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه کلید می‌باشد؛ گزینه‌های زیر از طریق مثلث کنار این تکمه در اختیار خواهند بود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه - در فهرست رخدادهای انبار مرتبط - مورد استفاده قرار می‌گیرد.


پرش


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه دلخواه - در فهرست رخدادهای انبار مرتبط - مورد استفاده قرار می‌گیرد؛


جستجو


 • در منوی انتخابی اول، پارامتر مورد نظر جهت جستجوی آن را انتخاب نمایید.
 • در منوی انتخابی دوم عملگر مقایسه‌ای مورد نظر را از میان عملگرهای مربوطه تعیین نمایید.
 • در منوی انتخابی سوم نتیجه مقایسه را تعیین کنید.


 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین شرایط جستجو در بین سطر‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 003.png : جهت حذف قانون طرف حساب تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف قانون طرف حساب جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح قوانین طرف حساب برگه‌های هزینه تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در قوانین طرف حساب برگه‌های هزینه مورد استفاده قرار می‌‍گیرد؛ این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های هزینه در جدول " Excel "، مورد استفاده قرار می‌گیرد.