تعریف و اصلاح گردش کارها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

تعریف گردش‌کار

کلاینت منابع دیجیتال را باز کنید از منوی گردش‌کار روی گزینه تعریف و اصلاح گردش‌کار کلیک کنید.


تعریف گردش کار


سپس در این صفحه با کلیک کردن روی گزینه DIG0000005.png یک گردش‌کار ایجاد کنید.


گردش کارها


اکنون سطری با نام گردش‌کار موردنظر تعریف شد که دارای چندین ستون می‌باشد که به ترتیب هریک از ستون‌ها توضیح داده می‌شود.

کد: به هر سطر ایجاد شده به طور خودکار یک کد تخصیص داده می‌شود.

نام:نام گردش‌کار مورد نظر رادر این قسمت وارد کنید.

روش فعال‌شدن:در این قسمت اگر روی Gnl 092.png کلیک کنید چهار روش وجود دارد:

دستی: آغاز کار توسط کاربر صورت می‌گیرد.

ازدرون یک گردش‌کار:آغاز کار از طریق یک وضعیت ‌جداکننده از درون گردش‌کار دیگر امکان پذیر می‌باشد این گردش‌کار، زیرگردش‌کار نامیده می‌شود.

توسط برنامه‌ریز ویندوز:امکان آغاز کار از طریق برنامه‌ریز ویندوز در زمان خاصی را فراهم می‌کند.

از درون برنامه: یک کار از طریق یک برنامه نوشته شده در یک گردش‌کار دیگر می‌تواند آغاز شود.

مدت انقضای اطلاع رسانی بر حسب روز:اطلاع‌رسانی تغییر وضعیت ‌ها به طور پیش‌فرض 30روز به کاربر انجام می‌شود.

برنامه:در صورتی که گردش‌کار دارای برنامه باشد در این ستون عبارت دارد نمایش داده می‌شود.

حداکثر زمان مجاز اجرای برنامه: حداکثر زمان مجاز اجرای برنامه به طور پیش‌فرض 30000 میلی ثانیه می‌باشد.در صورتیکه زمان اجرای برنامه از 30000 میلی ثانیه بیشتر شود TimeOut اتفاق می‌افتد و کار متوقف می‌شود.

ابزارهای قابل استفاده در برنامه:

WorkState: وضعیت جاری هر کار توسط یک موجود به نام WorkState(code) در اختیار برنامه نویس است که (code) بیانگر کد گردش کار می‌باشد. از آنجاییکه هر گردش کار می‌تواند دارای زیرگردش‌کارهای متعددی باشد لازم است موجودات متناظر با هر یک توسط کد مربوطه تفکیک شوند. در حالتی که یک زیرگردش کار بیش از یکبار در تعریف گردش کار اصلی بکار رفته باشد، WorkState مربوطه آخرین وضعیت آنرا بازمی‌گرداند.

WorkUtils:این موجود قرار است توابع عام کار با موجودات و ساختارهایی که به صورت عادی در موتور Javascript وجود ندارند را در اختیار کاربر قرار دهد.

AccUtils: تمام خدماتی که سرور نرم‌افزار مالی نوسا در محیط SOAP ارائه می‌کند توسط این موجود در محیط Javascript در اختیار برنامه‌نویس می‌باشد.

WorkADOProc: حالت خاصی از WorkADOCommand است که فقط توانایی اجرای یک Stored Procedure را داراست و به همین دلیل مشکلات امنیتی WorkADOCommand را ندارد.

WorkADOSelect: حالت خاصی از WorkADODataSet است که فقط توانایی اجرای یک دستور Select را داراست و به همین دلیل مشکلات امنیتی WorkADODataSet را ندارد.

WorkUserUtils: بعضی از امکاناتی که از طریق رابط کاربری برای تعیین کاربران مجاز به انجام وظایف گردش کار وجود دارد توسط این موجود در محیط Javascript در اختیار برنامه‌نویس می‌باشد.

WorkEIM: با استفاده از این موجود امکان ارسال پیام عمومی و خصوصی به کاربران در محیط Javascript در اختیار برنامه‌نویس می‌باشد.

دیاگرام دارد: در صورتی که گردش‌کار دارای دیاگرام باشد در این ستون عبارت بله نمایش داده می‌شود.

Gnl 014.png:ویرایش محتوی ستون سطر مورد نظر

Gnl 016.png:بازخوانی اطلاعات

Gnl 018.png:چاپ لیست گردش‌کار‌های ایجاد شده

Gnl 019.png:نمایش اطلاعات جدول در EXCEL

Gnl 191.png: مشاهده و ویرایش وضعیت‌ها و وظایف گردش‌کار به صورت دیاگرام(شکل گرافیکی)

Bpm0213004.jpg:تعیین کلمه عبور برای برنامه نوشته شده گردش‌کار

Gnl 245.png: تعیین مجوز موردنظر کاربران برنامه نوشته شده گردش‌کار با کلمه عبور

Gnl 250.png:تعریف وظایف گردش‌کار

Bpm0213005.png:تعریف فیلدهای مورد نیاز گردش‌کار

Gnl 097.png:حذف محتوای فیلد جاری در ستون دلخواه

Gnl 003.png:حذف سطر ایجاد شده

تعریف وضعیت‌‌ها

در قسمت پایین صفحه تعریف گردش کار می‌توان نقش‌ها و وضعیت‌ها را تعریف کرد.


گردش کار


در شکل بالا در قسمت وضعیت‌ها روی گزینه DIG0000005.png کلیک کنید تا یک سطر ایجاد شود سپس وضعیت‌ها را تعریف کنید.

کد: به هر سطر ایجاد شده به طور خودکار یک کد تخصیص داده می‌شود.

نوع:

خطا درآغاز:هرگاه برای یک منبع دیجیتال 2 کار تعریف شود کار دوم خطا در آغاز وارد می‌شود.

آغازین:اشاره‌گری برای شروع است.

معمولی:وضعیت‌های معمولی در حین کار می‌باشد.

خاتمه‌یافته:اشاره‌گری برای اتمام کار است.

لغو‌شده:در شرایط خاص یک نوع وضعیت انتهایی است.

جداکننده:وضعیتی است که منجر به شروع یک زیر‌گردش‌کار می‌شود.

جمع‌کننده:وضعیتی است که خاتمه زیرگردش‌کارهای مرتبط را بررسی می‌کند.

تصمیم‌گیر آغازین:منجر ب آغاز یک کار بدون دخالت کاربراز طریق اجرای یک برنامه می‌گردد.

تصمیم‌گیر:از طریق اجرای یک برنامه بدون دخالت کاربر منجر به آغاز یک وظیفه خودکار می‌گردد.

تصمیم‌گیر جداکننده:ضمن اجرای یک زیر گردش‌کار از طریق برنامه منجر به اجرای یک وظیفه خودکار می‌گردد.

تصمیم‌گیر جمع‌کننده:وضعیتی است که خاتمه زیرگردش‌کارهای مرتبط را بررسی می‌کند و ضمن اجرای برنامه منجر به اجرای یک وظیفه خودکار می‌گردد.

نام:نام وضعیت مورد نظر رادر این قسمت وارد کنید.

زیرگردش‌کار:در وضعیت جداکننده این ستون فعال می‌شود و می‌توان زیرگردش کار مورد نظر را انتخاب کنید.

نیاز به تایید:زمانی که آغاز یک زیرگردش کار، نیاز به تایید کاربر داشته باشد برای این ستون عبارت بله را انتخاب کنید. لازم به ذکر است زیرگردش کارهایی که ستون تایید کاربرشان بله است نمی‌توانند به یک جمع کننده وصل شوند.

نوع تاخیر در اجرای وظیفه: چهار حالت دارد که تنها در صورت انتخاب یک وضعیت تصمیم گیر می‌توان از گزینه های دارای تاخیر استفاده کرد.

تاخیر ندارد.

اجرای وظیفه به مدت مشخصی تاخیر یابد.

اجرای وظیفه به زمان مشخصی تاخیر یابد.

اجرای وظیفه به مدت مشخص شده توسط تابع تاخیر، تاخیر یابد.

اجرای وظیفه تا زمان مشخص شده توسط تابع بیداری، تاخیر یابد.

مدت زمان تاخیر در اجرای وظیفه: مدت زمان تاخیر در اجرای وظیفه توسط کاربر تعیین می‌گردد.

زمان بیداری برای اجرای وظیفه: مدت زمان بیدری در اجرای وظیفه توسط کاربر تعیین می‌گردد.

تابع تاخیر یا بیداری: مدت زمان تاخیر و بیداری توسط تابع تعیین می‌گردد.

بیدار کردن توسط برنامه‌ریز ویندوز: زمانی‌که انجام یک وضعیت تصمیم‌گیر از طریق برنامه ریز ویندوز انجام گیرد.

یادداشت آغازین زیر‌گردش‌کار: امکان مشاهده یادداشت آغازین در هنگام آغاز یک زیرگردش‌کارمی‌باشد.

Gnl 268.png:ارتباط وضعیت‌های جداکننده و جمع‌کننده

Gnl 071.png:آزمایش درستی وضعیت‌ها

تعریف نقش‌ها

در قسمت نقش‌ها همانطور که در شکل مشاهده می‌نمایید می‌توانید نام کاربر و نوع آن را تعیین کنید:


گردش کارها


در قسمت نقش‌ها روی گزینه DIG0000005.png کلیک کنید تا یک سطر ایجاد شود سپس نقش‌ها را تعریف کنید.

نوع‌کاربر:در ستون نوع کاربر کلیک کنید و با انتخاب گزینه Gnl 005.pngبنا بر نیاز یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید.

کاربر دارای صلاحیت انجام وظایف است.

تغییر وضعیت ها به اطلاع کاربر می‌رسد.

نام کاربر:در ستون نام کاربر کلیک کنید و با انتخاب گزینه Gnl 092.png از لیست کاربرها،کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.سپس روی گزینه بازخوانی Gnl 016.png کلیک کنید تااطلاعات وارد شده ذخیره شود.